םיציב
Eggs
?הציב יהמ
ןובלח לש ,ההובג תוכיאב ,לוכיעל לק יתנוזת זוכיר הווהמ הציב
םיציבה תמורת .םיפסונ טרוק ילרנימו לזרב םע דבב דב ,םינימטיוו
.םיזוגאו םיגד ,ףוע ,רשב לש וזל המוד הנוזתל
.E ןימטיוו D ןימטיו ,B2 ןימטיול בושח רוקמ ןה םיציב

,ןובלח לש תצלמומה תימויה הכירצהמ 10% תקפסמ הלודג הציב
,B6 ןימטיו ,A ןימטיו ,לזרב ןכו תילופ הצמוח 4% ,B2 ןימטיו 15%
.ץבאו ןחרז ,B12 ןימטיו

לככ .הציבה (ןבלה רמוחה) ןובלח אוה (Albumen) ןימובלא
.הציבה תוירט רתי לע עיבצמ רבדה רתוי יליפרע הז רמוחש
.ףוקשו ךז היהי הנשי הציבב ןובלח

,םיגד ,ףוע ,רשבב וזמ הנטק תומכ ,תוירולק 70-כ שי הלודג הציבב
תומכ ,(ןומלחב ולוכ) לורטסלוכ ג"מ 215 םג ומכ ,םיזוגאו תוינטק
.ליעל ורכזוהש תוצובקבש וזל תיסחי הלודג
תמועל לוזו זכורמ הנוזת רוקמ הניה הציב
.יחה םלועמ םירחא ןוזמ תורוקמ

ןוזמב םיציב
...ל תושמשמ םיציב
תינוימ ,םינוש םיבטר ,גנידופ ינימ ,םיציב תופרפר תכמסה

.טלסל םיבטרו     
.תוגועו םחל לש יופיצו גוגיז
.הינזל רשב ומכ ,ןוזמב םינוש םיביכרמ גוזימ
.םיקרמ תחצה
.םרוציי תעב םתחתרה םע םיקתממ תאיפקו תושבגתה בוכיע
 
הלנומלסה קדייח
ןטק קלח ,םוהיז לכמ הייקנ המלש הציב יכ תרמואה הרבסל דוגינב
םרוגה (Salmonella) הלנומלס קדייחב עוגנ תומלשה םיציבה לש
.(Salmonellosis) הלנומלס תלחמ וא (Enteritis) םייעמ תקלדל
ילוחל םרוג וניא אוה .תולוגנרתה לש תולחשב וניה הז קדייח רוקמ
.ןמצע םיציבב עגופ וניאו תולוגנרתב

סוקוקוליפטס ,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס יקדייח
(Micrococcus) סוקוקורקימ ,(Staphylococcus)
.הציבה תפילק לע אצמיהל םילולע (Bacillus) סוליצבו

תכירצ בקע ,ןוכיס רתיב םייוצמ ןוירהב םישנו םישישק ,םידלי
.(תולשובמ ןניאש) תויח םיציב   
.רתויה לכל 'צ תולעמ 7 תרוטרפמטב ,רוריקב ליבוהל שיםיציב

םיציב לע תודבוע
ןדבוא אלל ,תועובש 3 דע ררקמב קיזחהל ןתינ תוירט םיציב
םיבטר ךימסהל ןרשוכ ומכ) ידוקפיתהו יתנוזתה ןביטב יתועמשמ   
.(הייפא ירצומ חיפתהלו   
ןה הב הרוטרפמטבו ןהב לופיטה ןפואב יולת ביטה תדירי בצק   
.תונסחואמ   
תעייסמ רשא תירוקמה ןוטרקה תינבתב םיציב קיזחהל יוצר
.םיכומס תונוזממ תוחיר תגיפס תעינמב   
,לצב ומכ ,םיינחיר תונוזממ קוחרש המכ םיציב קיזחהל יוצר
.בורכו הניבג   
,ררקמה תלדב תינבומ קיטסלפ תינבתב םיציב קיזחהל אל יוצר
.הכומנ קיפסמ הניא וז הביבסב הרוטרפמטהש ןוויכ   
תבכש תא הריסמ הפיטשה .ןנוסחיאל םדוק םיציב ףוטשל ןיא
.ןהמ ןגמה   
לכ ןיאו התוא הליטהש תלוגנרתה ןזב יולת הציבה תפילק עבצ
.תורחא תונוכתו יתנוזתה הכרע ,המעט ,הציבה ביטל וניב רשק   
ךות ךורצל שי ,תופלוקמ וא ןתפילקב םא ןיב ,תושק םיציב
.ןלושיב םוימ עובש   
ךילשהל שי ,הב שמתשהל הנווכה ינפל הקדסנ וא הרבשנש הציב
,בטיה הסוכמ יקנ ילכב התוא קיזחהלו התוא חותפל וא חפל   
.הייפאב - םיימוי ךות הב שמתשהלו ררקמב   
תמהוזמ התפילק .ןוטרקל הקבדנש תפלוד הציבב שמתשהל ןיא
.הילא קובד רז ףוגש ןכתיו    
,תורפומ ןניא תורכמנה םיציבה תיברמ .תירפומ הציב לוכאל ןתינ
לדבה לכ ןיא .םילוגנרתמ תודרפומ תוליטמ תולוגנרתש ןוויכ   
.הרקעל תירפומ הציב ןיב יתנוזתה ךרעב   
ןיחבהל ךרד ןיאו חורפא חתפתי אל הרגדנ אלש תירפומ הציבמ   
.התרפוה אלש הציב ןיבל הניב   
.םישדוח 4 ךות ןהב שמתשהלו תויח םיציב איפקהל ןתינ
ונייצו תיות ילכל ודימצה .םהש תומכ איפקהל ןתינ הציב ינובלח   
.האפקהה ךיראתו םינובלחה תומכ תא הילעצ   
.ןובלחהו ןומלחה גוזימ םשל םינומלח וא תומלש םיציב ובברע
.האפקהה ךיראתו תומכה תא ונייצ הילע תיות ילכל ודימצה   
,הקד םירק םימ תבכשב םתוסכל שי םינומלח תושבייתה תעינמל
.םינומלחב שומישה ינפל ךופשל שי םתוא   
.ל'גל וא םיכימסל וכפהי םינומלח םתאפקה םע
...ותא דחי ובברע ןומלחב םישוג תווהתה תעינמל   
חלמ (רטיל-ילימ 1/2) = תיפכ 1/8   
...וא   
רכוס (רטיל-ילימ 7) = תויפכ 1.5   
.(םינומלח 4 םהש רטיל-ילימ 50) םינומלח לפס 1/4 לכל
חלמ ופסוה םאו ךיראתה ,םינומלחה תומכ תא תיותה לע ומשר
.יפוסה םעטה לע ועיפשיש ,רכוס וא   
.השורדה תומכה תא םעפ לכב ורישפהו תונטק תויומכ ואיפקה
ותוגימצ בקע תאז ,התואנ האפקהל תונתינ ןניא תושק םיציב   
.רצונש השקה הציבה ןובלח לש   
תעיקפמ האצותכ םירצונ (ןומלחה לע ללכ-ךרדב) םד ימתכ
.הציבה תורצוויה תליחתב תלוגנרתה לש הלחשה תירוניצ   
.הציבה ביטב עגופ וניא רבדה   

הציב לש התוירט תקידב
.הדאתמ הציבה לזונש לככ הלדגו תכלוה הציבב ריואה תעוב .1
.הנטק ריוא תעוב היהת הירט הציבב
.םימה ינפ לע ףוצת הנשי הציב
.הפלקל השק היהי - רתוי הירט השק הציבש לככ .2
.ןובלחה הטעמב קובדל הטונ הפילקה    
.ףוליקה לע דאמ לקת םירק םימב תלשובמה הציבה תליבט
םיציב וא) קשמ יציב .תלוגנרתה ןוזמב יולת הציבה לש המעט

ןומלחה עבצו רתוי תומיעט ויהי (תוינגרוא    
אצי ןומלחה .רתוי ההכ בוהצ היהי ןהב    
.קרי לכאת תלוגנרתהש לככ ההכ    
ןובלחב רתוי תורישעו לורטסלוכב רתוי תולד קשמ יציב ויהי בורל
.םינימטיוו    םיציב לושיב ינמז
.הקד 1
.םיחתור םימב תוקד 5
הסוכמ יתלב תוקד 7
וא
.הסוכמ תוקד 4
.תוקד 3
.םיחתור םימב תוקד 7
הפורט הציב
הקולש הציב
ןיע תציב

תנגוטמ הציב
הכר תלשובמ


השק הציב
םימ ופיסוהו לושיב ילכב םיציבה תא וחינה
החיתרל ואיבהו וסכ .םיציבה לעמ מ"ס 5 דע
.הריהמ
20 דע 15 וניתמהו םיציבה תא הנממ ודירוה וא שאה תא וכימנה
.תופסונ תוקד
.(הלודג וא הנטק) הציבה לדוג יפל ןמזה תא וכיראה וא ורצק
תלבקל דע םירשופ וא םירק םימב וחינהו םירק םימב ופטש
.הליכאה המיאתמה הרוטרפמטה

.התפילק תרסה לע לקת םירק/םירשופ םימב השק הציב תליבט

ךכל הביסה .תוירט םיציבמ רתוי רהמ ולקלקתי תושק םיציב
םיבקנה תא חתופה רבד ,םלושיב ןמזב ןגמה תבכש תרסה איה    
.הכותל םימהזמ תרידח רשפאמו הציבה תפילקב םיריעזה    
התוא ךורצלו הלושיב ןמזמ םייתעש ךות ררקל שי השק הציב
.עובש ךות    
.חלמ עפש הילע ורזפת םא תולקב ףסאת הרזפתהו הלפנש הציב
 
הלודג הציבב םייתנוזת םיכרע
ןובלח
םרג 3.5-כ (ןבלה קלחב) הציבה ןובלחב הז ךותמ ,םרג 6.3-כ
.םרג 2.8-כ (בוהצה קלחב) ןומלחבו
תושורדה תוינויחה ןמושה תוצמוח לכ תא ליכמ הציב ןובלח
.תוחתפתהו החימצ יכילהתל

ןמוש
.ןומלחב ובורב יוצמו הציבה תלוכתמ 10.8%-כ הווהמ ןמושה
44% ,תויוור יתלב בר ןניה הציבב ןמושה תוצמוחמ 11%-כ
.תויוור 29%-ו תויוור יתלב דח ןה

.הבוביס ידי-לע השק הציבל הכר/היח הציב ןיב ןיחבהל ןתינ
.ישוק אלל בבותסת השק הציבו דנדנדת הכר הציב

...תושדח - םיציב ואר אשונב םירקחמב הייפצל