ןיצילג
Glycine
(Alkaline Hydrolysis) תינילקלא הזילורדיהמ ףוגב זנוסמ ןיצילג
,םירירשב םייוצמ ולש םיזוכיר .ןינוארתו ןירסמ ןכו (Gelatin) ןיטל'ג לש
.תורחא רוביח תומקרבו רועב

ןיצילגה ידיקפת
...ןיצילגה
.ןיטאירק תריצי דודיע ידי-לע ורומישו רירש תמקר תיינבל שמשמ
.םדב רכוסה תומר תוסיווב עייסמו היגרנאל זוקולג ריממ
.םינלער לורטינב דבכל עייסמ
.(Bile Acids) הרמ תוצמוח זוטניסב רזוע
,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םירטימסנרטוריונ לש תותוא םלוב
קלחב ,חומב םרופישו (Spinal Cord) הרדישה דומעב דחוימב  
.(Cognition) הרכהלו ןורכיזל יארחאה  
תוצמוח ,(Nucleic Acids) ןיערג תוצמוח לש םזוטניס ךילהתב ינויח
,(Purines) םינירופ (Peptides) םידיטפפ ,(Bile Acids) הרמ  
םיניריפרופ ,ףוגל קלד שמשמה (ATP) ןיזונדא טפסופירט  
הרמ יחלמ ,ןיטאירק ,ןויתטולג ,ןיבולגומה ,(Porphyrins)  
ונימא תוצמוחו (Glycogen) ןגוקילג ,(Glucose) זוקולג ,(Bile Salts)  
.תורחא  
ומכ םיליער םיילונפ םירמוח םהב ,םיקיזמ םירמוח תרמהב רזוע
.הקיזמ יתלב הרוצל (Benzoic Acid) תיאוזנב הצמוח  

יתנוזת ףסותכ ןיצילג
...ב לופיטל ליעוהל יושע ןיצילג לש יתנוזת ףסות
.תינורכה תופייעה תנומסתו הימנא ,הימקילגופיה לש םירקמב תושישת
.תויביטקארפיה
.(Depression/Bipolar Manic) תיבטוק-וד הערפה/היסרפיד הינאמ
.(Schizophrenia) הינרפוזיכס

ןיצילגל םייתנוזת תורוקמ

ןיצילגב רוסחמ
םע .ומצעב ותוא קפסל לגוסמ ףוגהש ןוויכ רידנ אוה ןיצילגב רוסחמ
.(DNA) .ייא.ןא.יד לש זוטניס עונמל לולע רוסחמ תאז

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
דגנ תופורת םילטונ וא דבכ תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.ןיצילג ףסות תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל תותיווע