ןיטאירק
Creatine
ןינויתמ ,ןיניגראמ :דבכב ,ףוגב תזטנוסמ ןיטאירק ונימאה תצמוח
לא רבעומ אוה םשמו (Pancreas) בלבלבו תוילכב ןכו ,ןיצילגו
תומכ תיברמ .תורחא תומקר לאו חומל ,בלל ,דלשה ירירש
ןיטאירק טפסופל ולא תרמומ ןיטאירקה
רגאמכ שמשמה (Phosphocreatine/creatine Phosphate)
תעב ךפהתהל יושעש ךילהת ,ףוגה לש ירקיעה היגרנאה

.ךרוצה

ןיטאירקה ידיקפת
...ןיטאירקה
טפסופ-ירט ןיזונדאה לש ותונימז תא לידגמ
.ףוגל קלד שמשמה יאתה (Adenosine Triphosphate/ATP
ןמזל הלודג היגרנא יצרפ קיפהל ףוגה תלוכי תא רפשמ
.תוינש 50 דע 20 תב החונמ היהת םהיתובקעב  רשא ,רצק 
הרזע ידי-לע םהב רצונה באכו םירירשה תופייע םצמצמ
תינפוג תוליעפ תובקעב םירצונה םהב םיריעז םיערק ןוקיתב 
.תצמואמ 

יתנוזת ףסותכ ןיטאירק
(Creatine Monohydrate) טרדייהונומ ןיטאירק ףסות
.(Glucose) זוקולג בולישב רצוימו ןיטאירקמ זטנוסמ

םירירשה חוכ תא לידגמ ןיטאירק ףסות יכ םינעוטה שי
השק ןמאתהל םיאטרופסל ךכב רשפאמו תושישת ההשמו
הלודג המצוע תלעפה ןמזב .םהירירש תא רתוי קזחלו רתוי
ןמז ךשמל הלודג המצוע תלעפה ןמזב .םהירירש תא רתוי
הבוגל הציפק וא תונצא ,תולוקשמ תמרהב ומכ ,רצק
היגרנאה .טפסופלו ןיטאירקל ןיטאירקופסופה קרפתמ
.ATP לש שדחמ רוצייל תשמשמ הז ךילהתב תררחתשמה
...הירדנוכוטימ ואר
.םירענו םידליל ץלמומ וניא ןיטאירק ףסות

ןיטאירקל םייתנוזת תורוקמ
.רשב
.םיגד

ןיטאירקב רוסחמ
תוליעפב םיקסועה םישנאב שחרתהל לולע ןיטאירקב רוסחמ
.םודא רשב תליכא םיליבגמש ולאב דחוימבו תצמואמ תינפוג

...ב אטבתהל לולע הז רוסחמ
.רבגומ םירירש באכ
.החונמב ףוכת ךרוצ
.תושישת
.דורי םירירש חכ
.לבסה חכב הדירי

יאוול תועפותו תוליער תועפשה ,רתי ןונימ
...לולכל תולולע יאוול תועפות 
.םירירשב םימ תריצא ללגב הארנכ ,לקשמב היילע
.תרוחרחס
.הובג םד-ץחל
.דבכה דןקפית-יא
.יתיילכ קזנ
.םירירש תויוצווכתה
.רירש תוחיתמ
.הביק לוקלק
.לושליש

בל ומיש
,תופורתבו םילק תואקשמ ,דלוקוש ,הת ,הפקב יוצמה ,ןיאפק
ףסות לש תלחוימה הבטהה תא ןיטולחל ענמי וא םצמצי
.ןיטאירקה

...לע הרוסא ןיטאירק ףסות תליטנ 
.תוילכ תלחממ םילבוסה םישנא