הרדגה
שי םישנאהמ קלחל .ילמרונהמ ךומנ םד ץחל אוה םד-ץחל תת
,ילמרונ ןפואב םידקפתמ םה ומע ,יעבט ןפואב ךומנ םד-ץחל
.היעב לע רבדה עיבצמ ראשה יבגל ךא
תויהל יושע דחא םדא יבגל ילובג םד-ץחל
.רחא יבגל ילמרונ
תבשחנ ,ליגרה םדה-ץחל תמועל ,מ"מ 30-ב םדה-ץחל תדירי
.ידמ הלודג
םימרוג
.תופורתל תיגרלא הבוגת
.היסקליפאנא
.(Dehydration) תושבייתה
.םלה
.ךשמתמ ישפנ קזנ/חתמ
.הבישימ עתפ תוממורתה
םימוטפמיס
םירביאלו חומל ,בלל םד תמירז יד ןיא ידמ ךומנ םדה-ץחל רשאכ
הרכה ןדבואבו תופלעתהב אטבתהל לולע רבדה .םירחא םיינויח
.ינמז
דשח לע תועיבצמה תועפות וא םדה-ץחלב הדירי לש הרקמב
יתפוקת רוטינו בקעמ שרוד רבדה .אפורל דיימ תונפל בושח ךכל
.םד-ץחלו המישנ בצק ,קפוד ,הרוטרפמט :םיינויחה ינמיסה לש
תיזחתו תוקידב
.('דכו תילאיצרפיד םד תקידב ,םד תריפס) םד תוקידב
.תויברת עוציב
.(ECG) המרגוידרקורטקלא
.ןתש תקידב
.ןטבה לש ןגטנר םוליצ
.הזחה לש ןגטנר םוליצ
.םרוגב יולת לופיטה ןפוא היהי הרקמ לכב 
יטטסוטוא םד-ץחל תת
הניה (Orthostatic Hypotension) יטטסותרוא םד-ץחל תת
.תוימואתפ המיק בקע תשחרתמה ,םדה-ץחלב תימואתפ הדירי
.הימלוופיה תויהל לולע םרוגה

הימלוופיה
בקע ,ףוגב םדה תומכב הדירי איה (Hypovolemia) הימלוופיה
וא םד-ילכ תוביחרמ תופורת ,תונתשמ תופורתב רתי שומיש
.תורחא תופורת
.הטימב תכשוממ תוהש ללגב םג םרגיהל הלולע הייעבה
,(Addison's disease) ןוסידא תלחמב הרושק תויהל הלולע איה
,תויגולוריונ תוערפה לש םימיוסמ םיגוסו תרכוס ,םיקרוע תשרט
.(Shy-Drager syndrome) רגיירד-ייש תנומסת ומכ
םימוטפמיס
.תשטשוטמ הייאר
(1) .(Syncope) הפוקניס
.תרוחרחס
.םילק שאר יבאכ
.ינמז הרכה דוביא (1) 
לופיט
תאצות ,הימלוופיה ללגב םרגנ יטטסותרוא םד-ץחל תת רשאכ
ןונימה יוניש ידי-לע ,הלחמה תא גיסהל ןתינ ,תופורתב שומיש
.הייעבל תומרוגה תופורתה תפלחה/תליטנ תקספה וא
תא רפשל ןתינ ,הטימב תכשוממ הביכש אוה םרוגה רשאכ
.תרבוג תורידתב ,םוי ידמ ,הטימב תופקדזה ידי-לע בצמה
שומיש ומכ ,םייזיפ ידגנ ץחל יעצמא רוזעל םייושע םיתיעל
.ףוגה לכל ,תחפנתמ הפילח וא תויטסלא םייברגב
םישישקב ןואכידו םד-ץחל תת
לש תונוש תומר תקידב תרגסמב ,ב"הראב ךרענש רקחמ
םד-ץחל תתו ןואכיד ןיב רשק םייקש הלעה ,םישישקב םד-ץחל
.םהב
םדה-ץחל תא ולא םישישקב תולעהל ןויסנמ םיריהזמ םירקוחה
.ןואכידה תייעב תא ךכ רותפל תוסנלו
םד-ץחל רתיב ינוציק לופיטש תורשפא לע םיעיבצמ םה ,תאז םע
.ןואכידל םרוגה תווהל לולע ,םישישקב
,םד-ץחל רתימ םילבוסה ,הלעמו 80 ינב םישישקל ,םהירבדל
.ילמרונ םד-ץחל ילעבל רשאמ ,רתוי הכורא םייח תלחות שי
ילמרונ םד-ץחל םהל ,םישישקה תיברמש ךכמ עובנל יושע רבדה
םהלש םדה-ץחל תא הדירומה ,עקר תלחממ םילבוס ךומנ וא
.'ילמרונ'-ל
תופורת תליטנ בקע םד-ץחל תת
...תוללוכ םדה-ץחלב הדירי תומרוגה תויעבו תופורת 
.(Alcohol toxicity) לוהוכלאל תוליער
.(General anesthetics) שוחליא ירמוח
.(Antianxiety agents) הדרח דגנ תופורת
.(Antihypertensives) םד-ץחל רתי דגנ תופורת
.(Calcium channel blockers) ןדיס יצורע ימסוח
(Diuretics) תונתשמ תופורת
.(Antiarrhythmics) בלה בצקב תוערפהב לופיטל תופורת
.(Monoamine oxidase inhibitors) ןימאונומ זדיסקוא יבכעמ
.(Narcotic analgesics) םייטוקרנ םיבאכ יככשמ
.(Tranquilizers) העגרה ימס
.(Vasodilators) םד-ילכ יביחרמ

תוצובקל םישישק וקלוח וב ,70-ה תונש ףוסב ךרענש רקחמ
הובג היה התומתה רועישש אצמ ,םהלש םדה ץחלל םאתהב
ילוטסיס םד-ץחל תתמ ןה ולבסש תוצובק ןתוא ברקב רתויב
.ילוטסאיד ןהו
םדה ץחל ןהב תוצובקב אצמנ רתויב ךומנה התומתה רועיש
מ"מ 90 ילוטסאיד םד-ץחל וא הלעמו מ"מ 160 היהילוטסיסה
.הלעמו
רתויב ההובגה התומתה רועישש היה רתויב בושחה אצממה
.רתויב ךומנה םדה ץחל תולעב תוצובקב אוה

םישישקב היצנמידו םד-ץחל תת
אצמנ ,םישישק ברקב היצנמידו םד-ץחל תת ןיב רשקה תקידבב
מ"מ 140-מ ןטק וא הוושה ילוטסיס םד-ץחל םהל םישישק רתויש
.ונממ הובגה ילוטסיס םד-ץחל ילעב רשאמ ,היצנמידמ םילבוס

ילוטסאיד םד-ץחל םהל םישישק תקידבבב ולבקתה תוהז תואצות
ההובג רשא ילוטסאיד םד-ץחל ילעבל סחיבל ,הטמו מ"מ 75
ילוטסיסה םדה-ץחל הבוג ןיב ךופה םאתימ שי רמולכ ,מ"מ 75-מ
.םישישקב היצנמידו ילוטסאידהו

אוה היצנמידמ םילבוסה םישישקב םד-ץחל תתש הרבס הנשי
,םדה-ץחל תתש יוכיס םייק יכ םא ,הלחמה לש יתאצות ךוביס
.התוחתפתהל םרוגה אוה

אפרמ-יחמצ
םדה-ץחל תאלעהל תיחמצ תיצמת
םיקלחביכרמה
ליבגנז
ררזוע
זברע
ןירמזור
Scotish Broom
(Cytissus scoparius)

.םויב םימעפ 3 ,תיצמתהמ רטיל-ילימ 2.5 :שומישה ןפוא


תושדח
2007 ראורבפ
תוילכ ילוחב ץבשל ןוכיס ריבגמ םד-ץחל תת
ב"הרא ןוטסוב Tufts-New England Medical Center ירקוח
ץבשל ןוכיס םילידגמ ,םד-ץחל רתי םג ומכ םד-ץחל תתש וליג
.תינורכ תוילכ תלחממ םילבוסה םישנאב
תינורכ תוילכ תלחמ ילוחש אצמנ ,20,000 ופתתשה וב ,רקחמב
.ךכמ םילבוס םניאש ולא תמועל ,22% ןב רתי ןוכיסב םניה
.18%-ב ןוכיסה תא הלעמ ילוטסיסה םדה ץחלב מ"מ 10 תפסות לכ

םד-ץחל םהל ולאש םירקוחה וליג םד-ץחל תתמ םילבוסה יבגל
םהל ולא תמועל ,לופכ רתי ןוכיסב םייוצמ 120-מ ןטק ילוטסיס
.129 דע 120-מ ילוטסיס םד-ץחל

.American Society of Nephrology