תינועבצא
Foxglove
(Digitalis purpurea)

יבחרב ץופנה ,ליער רב חמצ הניה תינועבצאה
רטמ 1 הבוגל (היינשה ותנשב אשנתמה ,הפוריא
.רתויו
העיגמו ץיקב םדקומ הליחתמ ,םיכראומ םינומעפ תייומד החירפה
.ותיעצמאב האישל


לודיג יאנת
השיגר איה .בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע ,תינרוצ עקרק
.תיסיסב עקרקל     
.תויאופרה היתונוכת תא םיצעי רבדה .שמשב הלדגל ץלמומ
.ןוילימ 2 דע :המוצע דיחי חמצב םתומכ .םינוערזמ יובירה
.הנשכ תפלוח הטיבנל דעו העירזהמ     
,שבדה ירובד לע דחוימב הביבח תינועבצאה
.התוא םיקבאמש     


תיאופר תוליעפ
ינפל ,היינשה הנשב ,תינועבצאה לש םיקוריה הילעב םישמתשמ
.רמ םמעטו םיענ אל חיר םילעל .םינוערזה לש האלמה םתלשבה

םניה 3 םכותמ ,םיבושח (Glucosides).םידיסוקולג 4-םילעב
לער ,(Digitoxin) ןיסקוטיגיד אוה םהב קזחהשכ ,בל יצירממ
ןיילטיגידו (Digitalin) ןילטיגיד :םה םירחאה .המצוע בר
שומיש תרשפאמה הדבוע ,םימב סיסמה דיחיה אוה ,(Digitalein)
.הריעז תומכב ,רועה ינפל תחתמ ,וב
תא אכדמ אוהש ךכב ,4-ה ןיבמ ןפוד אצוי (Digitonin) ןינוטגיד
.בלה תלועפ

......ב לופיטל תשמשמ תינועבצאה
םינטקה םיקרועהו בלה רירש תלועפ תא הריבגמ איה .בל
.םדה לע איה התעפשה רקיע ךא ,(Arterioles)   
 
תוצווכתה איה ,תינועבצאב שומישל תינושארה הבוגתה
.םדה-ץחל תא דאמ הלעמה רבד ,םיקרועהו בלה

הנוכת ,תיתועמשמ ותוליעפ טאיו בלה תא ץווכי ןותמ ןונימ
.(Cardiac dilatation) בחרומ בלב לופיטל תשמשמה    
.ילמרונ בצקל בושי רידס יתלב ןפואב םעופה בל
תמרזומה םדה תומכ תלדגהל תודוה ,רפתשת בלה תנוזת
.וילא    

תינועבצאהמ הנכוהש הפורת תליטנל הבוגתה ןמזש ןוויכ
תופורת םע ,הב שומישה תא םיבלשמ ,תועש 12-כ וניה
.תורחא
בקע ,הנטק תומכל לבגומ דימת היהי ינושארה שומישה
.םרגיהל תולולעש תושק לוכיע תויעב

תינועבצאה לש תופסונ תונוכת
.הקזח תנתשמ

...ב לופיטל םג תשמשמ איה
תולחמ בקע ,םיימינפ םימומיד
דע ףוריט דערמ ,תויתקלד    
.(Epilepsy) הליפנה תלחמ    

.תוילכב תויעב
.(Dropsy) תמיימ

,תינועבצאב בלב לופיטל היוצר הבוגת תלבקתמ אל רשאכ
.םיקמעה תנשושב שמתשהל גוהנ

ןוטינוקאה חמצמ הלערהל ןיוצמ דגונ םס הווהמ תינועבצאה
.רועל תחתמ הקרזהב ןתינ םסה .(Aconite)

תורהזא
.הב לפוטמה תא רטנל שי .תרבטצמ הליער העפשה תינועבצאל
...םה תוליערה ינימסת 
.םדה-ץחלב הדירי.רידס יתלב בל-קפוד
.לוכיעה תכרעמב תוערפה

.ותובחרתהו בלה לש תרבגומ תוליעפ םורגי עובק שומיש
לוחכ עבצב הייאר ומכ ,םייחומ םינימסת םורגי זרפומ ןונימ
.םישוחה רתי לע תונוש תועפשהו    

.(Atropine) ןיפורטא תועצמאב השענ תינועבצאה תוליער לורטינ
שומיש ךות ,הביק תפיטש עצבל ךרוצ היהי ,םירומח םירקמב
.בלה בצק בוצייל תופורתב