?היסקליפאנא יהמ
םירמוחל ,םייח ןוכיס ידכ דע ,הרומח תינפוג הבוגת איה היסקליפאנא
.היגרלא יררועמ
 
היסקליפאנאל םימרוג
תוינש םיתיעלו תוקד רפסמ ךות שחרתהל הלולע תיטקליפנא הבוגת
...ןגרלאל תופשחיהה עגרמ
םיקרח תוציקע
.(Ants) םילמנו (Hornets) םירובד ,(Wasps) תוערצ ,(Bees) םירובד 

ןוזמ
,היוס ,םיציב ,בלח ,(Fish) םיגד ,(ןאקפו ךלמ זוגא) םיזוגא ,םינטוב 
.רשב ךוכירל שמשמה ןיאפאפ ןכו (Wheat) הטיחו 

עגמ ירמוח
(Condoms) םימודנוק ,תויאופר תופפכב שמשמה (Latex) סקטל 
.לגרודכ חופינל תויפו 

עגמב םמע ואבש םישנא םינגרלאל םישיגר דחוימב
םיתווצ ומכ ,םתדובע תרגסמב ללכ-ךרדב ,ךשוממ
בר םימעפ רפסמ וילא ופשחנש םישנא וא םייאופר
םיחותינ וא םילוח-תיבב תכשוממ הייהש בקע םא
.ורבע םהש

...עגמב היגרלאל םימרוג רשא םיפסונ םירמוח
.רעיש יעבצ.טלבוק.לקינ.בהז


םהב ,תוקריו תוריפל תושיגר םג חתפל לולע סקטלל שיגר רשא םדא
.המדא-יחופתו ,םינאת ,יוויק ,תוינבגע ,תוננב ,םינטוב ,ודקובא

תופורת
ירמוח ףאו ןיריפסא ,(Insulin) ןילוסניא ,(Penicillin) ןיליצינפ 
.ןגטנר םוליצ ינפל םיתיעל םיקרזומה דוגינ 
 
ןיליצינפל היגרלא
םיעלוב התוא חווט תבחר תיטויביטנא הפורת איה (Penicillin) ןיליצינפ
,רועב םיבר םיטושפ םייקדייח םימוהיזב לופיטל תשמשמ איה .םיקירזמ וא
.דועו תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיז ,םיסוניסב ,םיינזואב
עגמ לכ ךכ-רחאו הילא הפישחה עגרב חתפתהל הלולע ןיליצינפל תושיגר
.תיגרלא הבוגתל םורגי המיע ףסונ

םיפסונ םימרוג
...מ האצותכ םג ןכתית תיטקליפנא הבוגת
.םימיוסמ תונוזמ תכירצ רחאל דחוימב ,השק ינפוג ץמאמ
.רוקל הפישח
.עודי וניא םרוגה םירקמהמ 20%-כב
(Molds) םישבוע ,(Pollens) םינקבא :ריואב םיאשינה םירמוח
.תיטקליפנא הבוגתל םימרוג םניא טעמכ (Dust Mite) קבאה תידרקו  
 
ןוכיס ימרוג
...מ םילבוסה םישנא םיאצמנ רתי ןוכיסב

.רבעב ךכמ ולבסש ולא.המתסא.יהשלכ היגרלא
 
םינימסת
.המישנ יישקל םימרוגה ,ןורגה תוחפנתהו ריואה יכרד לש תורציה
.םדה-ץחלב הדח תימואתפ הדירי בקע םרגנה םלה
.ריהמו שלח בל קפוד
.תויופלעתהו תורוחרחס
.(Angioedema) רועל תחתמ םימתכ תעפוה
.דרגל זע ךרוצו רועה תומדאה
.ןושלהו םייתפשה תוחפנתה
.לושלישו תואקה ,תוליחב
 
לופיט
ןירפניפא תקירז אוה (םוריח הרקמל) רתויב ץופנה לופיטה יעצמא
הקרזהל ןתינה ,(Adrenaline) ןילנרדא ןומרוהה והז ,(Epinephrine
.ךריל הקזוחב םיצחול ותוא ,(Autoinjector) יטמוטוא קרזמב ,תימצע 
.הזכ קרזמ םמיע ואשי רתי תושיגר ילעב יכ ץלמומ 
לש םתקרזה ןכתית ליבקמב .הלוחב האייחה עצבי יאופר תווצ
ךוכישל (Cortisone) ןוזיטרוקו (Antihistamines) םינימטסיה-יטנא 
.המישנה תלוכי רופישו ריואה ירבעמב תקלדה 
.קנחי אלש ךכ ודיצ לע ךופהל שי ,ויפמ םד טלופ וא ,איקמה םדא
 
תיבה קבא תידרק
ריעז רוצי איה (House Dust Mite) תיבה קבא תידרק
ץפח לכו םיטיהר דופיר ,םיחיטשב ץרושה (יפוקסורקימ)
.קבואמ
,םייניעב דרגו תושיגר :תיגרלא הבוגתל תומרוג תידרקה לש היתושרפה
ישקשקמ הנוזינ תידרקה .המתסאו סיטיסוניס ,תינורכ תלזנ ,תויושטעתה
.םדאה ףוגמ םירשונה ,רועה

העינמ
יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .םידופירו תונוליו ,םיחיטשב שומישב וטיעמה
.הנישה רדח 
.תיבה יצפח תא קבאל וברה
.תידרקה םע דחי קבאה תא וב רצואה ,קבא באושב ושמתשה
.םירוגס תונוראב םירפס וקיזחה
.תידרקה רובע תינלטק הניה שמשל הטימה יעצמו רדחה תפישח
 
םיטיפלוסל תושיגר
סיסב לע (Preservatives) רומיש ירמוחב םישמשמ (Sulfites) םיטיפלוס
,תוקריו םיריהב תוריפ לש םעבצ תייהד תנטקה וא העינמ םשל תירפוג
בוצייל ןכו קצבו ןיי ומכ ,םיססות תונוזמב םימזינגרואורקימ תוחתפתה
.תונוש תופורת לש ןחוכ לע הרימשו

םימייקה םיטיפלוסה תמישר

Potassium Bisulfite
Sodium Metabisulfite
P. Metabisulfite
Sulfur Dioxide
Sodium Sulfite
Sodium Bisulfite

.םיטיפלוסל םישיגר היסולכואה ללכמ דחא זוחאל בורק
.עודי וניא ,ליג לכב חתפתהל הלולעש ,וז תושיגרל םרוגה

.וב B1 ןימטיו תלוכת תא םיסרוה ןוזמב םיטיפלוסה
.עבטה ךרדמ םינוש תונוזמב אצמיהל םייושע םה
.(Fermentation) הסיסתה ךילהתב םיטיפלוס םירצונ ןייב

םיטיפלוס שי םהב םיפסונ ןוזמ ירצומ

.םינגוט
.הריב
.תוקרי יצימ
.רמושמ ןומיל ץימ
.הת
.םינילבת
.(Molasses) תושבוד
.הפאמ ירצומ
.םיקרמ
.תוביר
.םירמושמ תוקרי
.םיצמחומ םילכאמ
.רשבל םיבטר
.םישבוימ תוריפ

םיטיפלוסל תושיגרל ןימסת
זגה תא םיפדנמ םיטיפלוס .רתויב ץופנה ןימסתה אוה המישנ יישק
תואירה תא תורגל לולעש (Sulfur Dioxide) תירפוגה תצומחת-וד 
.המתסאמ םילבוסב ףירח ףקתהל םורגלו 
אפרמ-יחמצ
תיחפמ אוה .ןימטסיה-יטנא תלועפל המוד ותלועפ .ןתאמח/סטיסטפ
.ףאבו םייניעב יוריגו תויושטעתה ,ףאהמ הפילדה תא 

הרהזא
-יתלב םינידיזילוריפ םידיאולקלא םיליכמה םירצומב שמתשהל ןיא
רשא .(Unsaturated Pyrrolizidine Alkaloids/UPAs) םיוור
םיליער תויהל םילולעו םדה-רוזחמב תויעבל ,ןטרסל םורגל םילולע
.תוילכלו דבכל

.דפרס
 
םירחא םילופיט
.הרפמ/םייטטניס .(Thymus Extract) סומיתה תטולב תיצמת