ןתש תקידב
Urine Test (Urinalysis)
םייזיפ םיעצמאב ,ןתשה בכרה תא ןוחבל איה ןתש תקידב תרקמ
.םיימיכו

םדה ךותמ תלוספה ירצות תא תוננסמ (Kidneys) תוילכה
תיחופלשב רגאנה ,(Urine) ןתשה תועצמאב םתוא תוקלסמו
.(Bladder) ןתשה

רותיאל ,תויפוקסורקימו תוימיכ תוקידב ןווגמ תללוכ ןתשה תניחב
הילכ תולחמ ,(Urinary tract infections) ןתשה יכרדב םימוהיז
:םיטילובטמ ןתאצותש ,םירחא ףוג ירביא תולחמו (Renal diseases)
םיעיפומה (Abnormal metabolites) םיילמרונ יתלב קוריפ ירצומ
.ןתשב

.המיגד תלבקל ,תדחוימ תיסוכב ןתש תתל קדבנה לע
ידי-לע ,ומצעב עצבל אפורה לכוי תיסיסב הקידב
יונישה תניחבו ןתשה תמיגדב םידחוימ םיטרס תליבט
.םהיניב תרצונה תימיכה הבוגתל םאתהב ,םעבצב

(Urine tests strips) ןתש תקידב יטרס
...לש םתואצמה ןתשב רתאל ןתינ ןתש תקידב יטרס תרזעב
.8.0 דע 4.6 = ילמרונ .(pH) תוצימח
.(Urobilinogen) ןגוניליבורוא
.(Billirubin) ןיבוריליב
.(Leucocytes) םיטיצוקיול
[1] .(Specific gravity) ילוגס לקשמ

(זוקולג) .רכוס
.(Ketones) םינוטק
.(Blood) םד
.ןובלח
.םיטארטינ

.1.030 דע 1.006 = ילמרונ .ןתשה תוכימס [1]


המיגדה תא חולשל ךרוצ היהי ,רתוי םיקומע הניחבו חותינ ךרוצל
רותיאל תיברת עצבל ךרוצ שי רשאכ :המגודל .הדבעמ תקידבל
.ןתשב םיקדייח יוהיזו
.ןתשב םיקדייח ורתואש העמשמ ,הז הרקמב תיבויח הבושת


(Urine culture) ןתש תיברת
רתאל הדיקפתש ,תינוחביא הדבעמ תקידב איה ןתש תיברת
.(Bacteriuria) ןתשב םיקדייח לש םתואצמה
תומכ תא ךירעהלו ןתשה יכרדב םוהיז ןחבאל איה הרטמה
.הנותנ ןתש תומכב םימזינגרואורקימה
.האיפקהל וא העש ךות הדבעמל המיגדה איבהל שי

...יתביבס םוהיז לכמ הייקנ תויהל המיגדה לע
רפסמ רמולכ ,ןתשה תמירז ןמז עצמאמ התוא לוטיל שי
.ןתשה ןתמ תליחת רחאל תוינש    
.םיידיה תא ץוחרל שי המיגדה תליטנ ינפל
ףוטשלו הלש ןימה רביא חתפ תא בטיה ץוחרל השא לע
.ןיפה שאר תא ףוטשל רבג לעו םימב    
.ךכ םשל רקועש ילכב חקלת המיגדה

...ןתשה תקידב לולכת בורל
.ןתשה (תויסיסב וא) תוצימח תקידב
...ןהבו תויעב רפסמ לע עיבצהל הלולע ןתשה לש רתי תוצימח  
.ןמוש תוקרפתה
.םי/קדייח תואצמה

.(Starvation) הבערה
.םינובלח ריתע טירפת
.תומיוסמ תופורתב שומיש

.תוילכ דוקפית תייעב לע בורל עיבצמ (Proteinuria) ןתשב ןובלח
.ךכל םורגל לולע (Strenuous exercise) גירח יזיפ ץמאמ םג   
.תרכוס תלחמל ןמיס בורל הווהמ (Glucosuria) ןתשב רכוס
.ךכל םורגל הלולע תוילכה תוניקת יא םג   
.ןמוש קוריפ תאצות ,ףוגה רצות םה (Ketones) םינוטק
...לש האצות תויהל םילולע ןתשב םתואצמה 
.(Diabetes mellitis) 1 גוס תרכוס
.(Urinary tract infection) ןתשה יכרד תקלד
.(Starvation) הבערה
.(Alcohol intoxication) לוהוכלא תוליער
ןתשב (Leukocyte esterase) םיטיצוקיול זארטסאו םיטארטינ
.(Infection) םוהיז לע םיזמרמ   
...תייעב לע זמרל הלולע ןתשב םד תואצמיה
.(Ureters) ןכפוש.תוילכ
.ןתשה תיחופלש
האצותכ לבקתמה ,ףוגה רצות אוה (Bilirubin) ןיבוריליב
.םימודא םד יאת תש םתוקרפתהמ   
הלחמ וא דבכ תלחמ לע עיבצהל הלולע םדב םהמ הובג המר   
.(Bile duct disease) הרמה תלבוה יכרדב   
תוקרפתה לש ףסונ יאוול רצות אוה (Urobilinogen) ןגוניליבורוא
.םימודא םד יאת   
...לע עיבצהל הלולע םדב םהמ ההובג המר   
.דבכ תלחמ.םימודא םד יאת לש סרה רתי
הלש ישדוחה רוזחמה ןמזל ךומס ,השאב תישענה ןתש תקידב
.ןתשב ןובלחו םד דימת הלגת (ירחא םימי רפסמו ינפל שממ)    
לע עיבצהל ןתשב םד לש ויוליג לולע 40 ליגל רבעמ םירבגב
.תופסונ תוקידב ךירציש רבד תלדגומ תינומרע תטולב    

...תולגל היושע תיפוקסורקימ הקידב
םייוצמ םניאש םירחא םימזינגואורקימו םיקדייח
.ןתשב ללכ ךרדב    
.(Crystals) םישיבג
.ןמוש
.(Mucous) ריר
.ןתשה תירוניצב קזנ לע םיזמרמה ,םימודא םד יאת
.(Transitional epithelial cells) לתיפא יאת
.ןתשה יכרדב תקלד לע םיזמרמה ,םינבל םד יאת

.ןיניטארק תקידב :ואר 

?ןתש תקידב עצבל ץלמומ יתמ
.םינש שולש דע םייתנש לכ ,40 ליג תחתמ
.הנשב םעפ ,40 ליג לעמ
.תרחא תיאופר הייעב וא ןתשב םוהיזל דשח םייק רשאכ
רבדה בושח דחוימב .שדוחב םעפ תוחפל .ןוירה ןמזב
.תולפה ורבעש םישנ יבגל    

1999 רבוטקוא
היספויב אלל ןתשה תיחופלש ןטרס לש םדקומ יוליג
הילגנא Cambridge University-ב החתופש תינויסנ ןתש תקידב
לש םדקומ יוליגל ,היספויבב ךרוצ אלל ,תינשדח הטיש הווהמ
.ןתשה תיחופלש ןטרס
םיפסונ םיגוס רפסמ לש םדקומ יוליגב םג עייסל היושע הטישה
.תינומרע ןטרסו סגה יעמה ןטרס םהב ,ןטרס לש
תייחד תולגל היושע ןתש תקידבש אצמ ב"הראב םדוק רקחמ
.היספויבב ךרוצ ,הז הרקמב םג ,עונמלו הפירח תוילכ תלתשה

.New England Journal of Medicine