ןיניטאירק תקידב
Creatinine test


הקידבה תרטמ
ךירעהל איה (Creatinine test) ןיניטאירקה תקידב תתרטמ
רשא םד תקידב תועצמאב (Kidneys) תוילכה דוקפית תא

.(Vein) דירוהמ לטינ

(Fasting) םוצ רחאל בורל תעצובמ הקידבה
תופורת תליטנ תקספה ןמזב ,תוחפל תועש 6 ןב
.הקידבה תאצות תא תוועל תולולע תומיוסמ תופורתש ןוויכ

!בל ומיש
תומר תא תולעהל םילולע םילזונ רסוחו תושבייתה
.הקידבה ינפל םימ תוסוכ רפסמ ותש .ןיניטאירקה


ןיניטאירק והמ
ךילהתב יאוול רצומ אוה (Creatinine) ןיניטאירק
ביכרמ הווהמה ,(Creatine) ןיטאירקה קוריפ
ךילהתב קרפתמה ,(Muscles) םירירשב בושח
.(Metabolism) םירמוחה ףוליח

,ןיניטארקה ונממו ןיטאירקה לש ימויה רוצייה
.הנתשמ הניאו טעמכ רשא םירירשה תסמב יולת

תוילכה תועצמאב ףוגהמ שרפומ ןיניטארקה
:העובק ותמר תרתונ תוניקת ולאשכ .(Kidneys)
.(mg/dl) רטיל-יצד/ג"מ 1.4 דע 0.8


הובג ךרעל םימרוגו תועמשמ
...לע עיבצהל לולע ,ןוילעה לובגהמ ,הובג ךרע
.(Dehydration) תושבייתה
.(Diabetic nephropathy) תיתרכוס תוילכ תלחמ
.ןוירה תלער
.(Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ תקלד
.(Muscular dystrophy) םירירש ןווינ
.(Pyelonephritis) הילכה ןגאו הילכ תקלד
,(Reduced renal blood flow) תתחפומ יתיילכ םד תמירז
.(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא בקע   
.(Renal failure) תוילכ תקיפס יא/יתיילכ לשכ
.(Rhabdomyolysis) םירירש סרה
.(Urinary tract obstruction) ןתשה יכרדב המיסח

...םירידנ םירקמבו 
תנייפאתאמה הלחמ .(Acromegaly) הילגמורקא/תוקנע
.ףוגה ירביא לש רתי תלידגב  
.(Acute tubular necrosis) םיירלובוטה םיאתה לש ףירח קמנ

תורחא תויעבו הלחמ ימרוג
(Blood loss caused by shock) םלהמ האצותכ םד ןדבוא
הרגדופ / טואג
(Lupus) תבאז ומכ ,תוינומיאוטוא תולחמ
(Muscular dystrophy) םירירש ןווינ
תרכוס
תצמואמ תינפוג תוליעפ
(Rhabdomyolysis) רירש סמת / סיזילוימודבר
(Goodpasture syndrome) ר'צספ תנומסת


ךומנ ךרעל םימרוג תועמשמ
...לע עיבצהל לולע ,ןותחתה לובגהמ ךומנ ךרע
.(Acute nephritic syndrome) הפירח תוילכ תקלד תנומסת
.(Alport syndrome) טרופלא תנומסת
.(Atheroembolic renal disease) תוילכב םדה ילכב המיסח
.(Chronic renal failure) ינורכ יתיילכ לשכ
.(Complicated UTI) תבכרומ ןתש יכרד תקלד
.(Cushing's syndrome) גנישוק תנומסת
תוילובטמ תוביסמ היצנמיד
.(Dementia Due to Metabolic Causes)  
.(Dermatomyositis) םירירשו רוע תקלד
.בלל הפורת .(Digitalis toxicity) סיטילטיגידמ תוליער
.(Ectopic Cushing's syndrome) תימחר ץוח גנישוק תנומסת
.םינורחאה היבלשב תוילכ תלחמ
תיללכ תינולק-תינוט תיווע/(Epilepsy) הליפנה תלחמ
.(Generalized tonic-clonic seizure)  
.(Goodpasture's syndrome) רטספדוג תנומסת
תיטילומה תימרוא תנומסת
.(Hemolytic-uremic syndrome/HUS)  
.(Hepatorenal syndrome) תיתיילכ-דבכ תנומסת
תגשגשמ הילכה תויעקפ תקלד
.(IgM mesangial proliferative glomerulonephritis)  
.(Interstitial nephritis) תילאיציטסרטניא תוילכ תקלד
.(Lupus nephritis) תיתבאז תוילכ תקלד
(Malignant hypertension) ריאממ םד-ץחל רתי
.(Arteriolar nephrosclerosis) הילכב םיינטק םד-ילכ תשרט
.(Medullary cystic disease) תידשל תיטסיצ הלחמ
.Membranoproliferative GN I
.Membranoproliferative GN II
םירגובמ תרכוס/2 גוס תרכוס
.(Non-insulin dependent diabetes mellitus/NIDDM)  
.םירגובמ לש (Polymyositis) סיטיסוימילופ/תירירש-בר תקלד
.(Prerenal azotemia) םדב יתיילכ םדק הארוא רתי
.(Primary amyloid) ינושאר דיאולימע
ריהמ יביסרגורפ ךלהמ םע הילכה תויעקפ תקלד
.(Rapidly progressive glomerulonephritis)  
.(Secondary systemic amyloid) ינשמ יתכרעמ דיאולימע
תינמגרא תינפוטיצובמורת
.(Thrombotic thrombocytopenic purpura)
.(Wilms' tumor) זמליו לודיג

אפרמ יחמצ
ירוקי'צ / שלוע
ןומניק
לימומק
ןניש / יראה ןש
ימורק דקק / סולגרטסא
גנסני'ג
תיאופר הוורמ
דפרס

.םייתנוזת םיביס תכירצ וריבגה

.