תאק/תאג
Kaht/Qat
(Catha Edulis)

.םינבל םיחרפ ול ,דע קורי חיש אוה תאג
הזכרמו הקירפא חרזמ יבשות .תיטוקרנ העפשה םיריעצה םילעל
םיעלוב ,םתוא םיסעול ,ןמית יבשות רקיעב ,ברע יאה יצח ימעו
.םילעה תא םיקרוי ףוסבלו קורהו ץימה תבורעת תא
תורשהלו תינפוג תושישת תיחפהל ,ץירמהל הרומא םילעה תסיעל
.היפויתאו ןמית יאצוי ברקב גהנמה ץופנ ץראב .תיאליע השוחת


לודיג יאנת
.הרקב דימע וניא תאגה .האלמ שמש .םח םילקא
.בטיה תזקונמו טעמ תרשעומ ,הלק עקרק
.תויעב אלל םוקמל םוקממ חמצה תא קיתעהל ןתינ
.רתי תייקשהל שיגר אוה
.הכימת תוטומל קוקזו תויטיאב חתפתמ
.םירוחייו םיערזמ יובירה
.םירטמ 5 דע הבוגל חתפתהל יושע אוה
.הנשה ךשמב ,תונטק תויומכב ,םיפסוא םילעה תא


תיאופר תוליעפ
ןוניתאק םידיאולקלאה םה ,תאגב םיליעפה םיביכרמה רקיע
,ןינאט םג שי תאגה ילעב .(Cathine) ןיתאקו (Cathinone)
לזרב ,ןיטורק ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו טעמ ,C ןימטיו
.ונימא תוצמוחו

רבדה ,ןיתאקל ןוניתאקה ךפוה ושביתהש ולאב וא םירגוב םילעב
.םילעה לש הצירממה םתעפשה תא תיתועמשמ ןיטקמ
!םילעה ףיטק רחאל תועש 48 ליחתמ ךילהתה
.ןמזה םע וחוכמ דבאמ וניא ןיתאקה
.ןיתאקה לש וזמ 10 יפ הלודג ןוניתאקה לש הצירממה ותעפשה

,םילע איפקהל ןתינ .תועש 48-מ תוחפ ינב םילעב שמתשהל גוהנ

.רתוי רחואמ שומישל םחוכ תא רמשל ידכ

...תאגה ילע תסיעל תורטמ
.ןובאיתה יוכיד.תופייע תגפה

העשב האישל העיגמו תוקד 15 ךות הליחתמ הסיעלה תעפשה
.תישילשה

...ב לופיטל תאגה שמשמ תיממעה האופרב
.לועיש.הירלמ

תורהזא
...ןה תאג תכירצ בקע םרגיהלל תולולעש יאוולה תועפות 
.תויזה הוולמ ןועגיש םורגל הלולע תאג ילע לש רתי תכירצ
.ןואכידו הדרח ,(Paranoia) היונרפ/הפידר ןועגיש
.םירוחטו תוריצע
.(Hernia) רובט רבש

.הניש תוערפה
.זוכיר תויעב

םדה-ילכו בלה לע תאגב שומישה תעפשה 
.םינושיאה תובחרתה
.ףוגה תרוטרפמטב היילע
.תועזה

.בל תומיעפ תצאה
.המישנ בצק תרבגה
 םדה-ץחלב הילע
.םירבוג קפודהו    

חווט ךורא שומיש בקע תועפות 
.םיביכל רתי תושיגר
.ינימה רציב העיגפ

.דבכב העיגפ
.םיינישה תוהכתה

הלימג תועפות 
.םיטויס
.לק דער

.תימוהת תושידא
.לק ןואכיד

.רכממ םס בשחנ וניא תאגה

תושדח
2005 ראורבפ
תאגב שומיש בקע תוירטאיכספ תוערפה
תוצראב הינמרג University of Konstanz ירקוח וכרעש רקחמ
ברקב תאגב (הסיעל) שומיש תועפשהל עגונב תיחרזמה הקירפא
.(Amphetamine) ןימטפמא לש וזל המוד העפשה אצמ ,היסולכואה
בקע םילבוס,הלעמו 12 ליגמ ,םירכזהמ 8.4%-ש ואצמ םירקוחה
.תורומח תוילכש תוערפהמ ךכ
תליחת אלא ,יתייעב אוה תאגב שומישה םצע אל םירקוחה ירבדל
.רתי שומישו ריעצ ליגב שומיש