ןילוכ
Choline

...ןילוכה
.םינומרוה רוצייו םינמושה לוצינב עייסמ
.םדב לורטסלוכה תמר תנטקהב עייסמ
.ןורכיז ןדבוא ךכ ןיטקמו חומל םייבצע תותוא תרבעהב עייסמ
.םיבצע דדובמו ףטועה רמוחה ,(Myelin) ןילאימב יוצמ
.םדה תויסט תוליעפל שורד
ול שיו (Cell membranes) םיאתה ימורקב ביכרמ הווהמ
.םכותב תותוא תרבעהב דיקפת
.םירגובמב היצנמיד תוחתפתה בוכיעב עייסמ
.םדהמ םילער קוליסב דבכל עייסמ
.ןתשה תיחופלשו תוילכה תוליעפל רזוע

רוסחמ ינימסת
.(Fatty liver) ינמוש דבכ.דבכל םיקזנ

תורוקמ
.םיאלמ םינגדו תוינטק ,רשב ,בלח ,הציב ןומלח
.ןיטיצל תרוצב איה ןילוכה לש רתויב הבוטה ותגיפס
.ליזרב זוגא אוה ןיטיצלל רישע רוקמ

תוליער ינימסת
.םייעמו הביק תויעב
.ףוגהמ (גד לש) ער חיר

.תחפומ ןובאית
.תוליחב

...בולישב דחוימב ליעי ןילוכה
םירחא םישומיש
(2-hydroxyethyl-trimethyl ammonium hydroxide) ןילוכה
.םימב סיסמ

תיבטוק-וד הערפהב לופיטל ןילוכ שמשמ ,ןיטיצל תרוצב
.(Bipolar disorder/Manic depression)   
.דבכ תקלדבו דבכ יקזנב לופיטל םישמשמ ןיטיצלו ןילוכ

םישומיש ןילוכל ,םייח-ילעבב לופיטב
תוחתפתהב רוגיפ םהב םיירקיעה .םיבר    
.תוגהנתהב תוערפהו תוחתפתהב רוגיפ    

תושדח
2006 ינוי
בל תלחמל ןוכיסו ןילוכ
הכירצ היושע ב"הרא Harvard Medical School ירקוח ירבדל
םדב ןיאטסיצומוהה תמר תא דירוהל ןיאטב לשו ןילוכ לש תרבגומ
.(םד-ילכו בל) תוילוקסו-וידרק תולחמל רתי ןוכיס ךכ ןיטקהלו
רועישב הדירי המרג (םויב ג"מ 401) רתויב ההובגה הכירצה תמר
.ןיאטסיצומוהה תמרב 9%

.American Journal of Clinical Nutrition