ליזרב יזוגא
Brazil Nut
(Bertholletia excelsa)

הבוגל אשנתהל יושע ליזרבה זוגא ץע
סנוזמאה רוזיאב חמוצ אוה .רטמ 45-כ
.ורפו הלאוצנו ,רודווקא ,היבמולוק ,ליזרב לש םיבחרנ םיקלח ללוכה

םירודככ םיארנה ,םיחישקו םיצועמ םילימרתב םינותנ (םיערזה) םיזוגאה
רודכה.ג"ק 2.5 דע עיגמ לימרתה לקשמ .מ"ס 15-כ םרטוק רשא םילודג
,םיבינמ םיצענ .תדרפנ הפילקב םהמ דחא-לכ ,םיזוגא 15 דע 12 ליכמ
.הנשב םילימרת 300-כ ,דחא-לכ

ותוא עקבל שי .ץעהמ לפנש רחאל םיפסוא ,לימרתה יומד ,ירפה תא
.השקה הפילקה לעב ,שלושמה זוגאה תא ונממ ףולשלו  
.ירקיע לכאמכ יחה ליזרבה זוגא שמשמ יאליזרבה סנוזמאה רוזיאב
.תונוש ןוזמ תובורעתל ותוא םיפיסומו חמקל ותוא םינחוט םידיליה  
.םיחלמומ וא םייולק ,םייח לוכאל ןתינ ליזרבה יזוגא תא
.םינוש הפאמ ירצומבו םידלוקוש ,תודילגב םתוא םיבלשמ
.הרואתלו ןומישל שמשמה ןמשב דאמ רישע ליזרבה זוגא רשב
 
ליזרבה זוגא ןמש
.םיענ וחירו בוט ומעט ,ךז בהבהצ עבצ ןמשל
.םייופמשו רעיש יככרמ ,רעיש יבציימ ,םינובס תיישעתב שמשמ אוה
רועה ךוכירל ,תוחל תפסוהל ,רועה חופיטל םירצומב שמשמ ןמשה
.(Selenoproteins) םיניאטורפונלס םיטנדיסקוא-יטנאה תפסוהלו  


תיאופר תוליעפ
ןכו תונוש ונימא תוצמוח ,תינלוניל אפלא הצמוח ליכמ ליזרבה זוגא
ןוירצ ,(Antimony) ןומיטנא :תוריפב תיסחי תורידנ ,תוכתמ רפסמ
םויטטול ,(Lanthanum) ןתנל ,(Cesium) םויסצ ,(Cerium) ןוירצ
םוירמס ,(Europium) םויפוריא ,(Tungsten) ןטסגנוט ,(Lutetium)
,(Ytterbium) םויברטיא (Tantalum) םולטנט ,(Samarium) םוירמס
.(Selenoprotein) ןיאטורפונלסו (Scandium) םוידנאקס
.םינובלח 17%-ו םינמשו םינמוש םה זוגאה לקשממ 70%
.םייתנוזת םיכרע ךשמהב ואר

ליזרבה זוגא תויאופר תונוכת

.רועה תא עיגרמ
.ןיזמ
.םיקרח ריבדמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.םיינטרס םילודיג דגונ
.טנדיסקוא-יטנא

םיניכמו ץעה תפילק תא םילשבמ ליזרבב סנוזמאה רוזיא ידילי
.דבכ תולחמ יופירל שמשמה הת הנממ
.ןטב יבאכב לופיטל םלצא שמשמ לימרתה תפילק לושיבמ הת

(לפס 1/4) 'ג 30-ב (עצמומ) יתנוזת ךרע

.תצלמומה תימויה הכירצהמ (1)

...תושדח - ליזרב יזוגא ואר