2 תושדח - 3-הגמוא
Omega-3 - News 2
בל תקיפס-יאב תודירש רופיש
תיאלונינל הפלא הצמוח
דליה תוחתפתהו ןוירה תעב םיגד
םיניגמ היוסו 3-הגמוא
םידליב המזקאל ןוכיסו םיגד
הנישב המישנ םוד רופיש
םיגפ רובע תלעותה
תוגהנתהו חור-בצמ ךע העפשה
תינומרעה ןטרס דגנ םיגד
יטמתסא-יטנא לאיצנטופ
תוגפ לש ןחומ חותיפ
םישנב ןואכיד דגנ 3-הגמוא
רתי תנמשה יכוביס תעינמ
תינומרעה ןטרסו 3-הגמוא
בל-ףקתה ילפוטמל תלעות ןיא
םידליב המתסא
תוקלד תומר םוצמיצ
בל תקיפס-יאל ןוכיסו םיגד
םייניע תואירבו ינוכית-םי טירפת
לקשמב הדיריב םד-ץחל רופיש
ןיעה תואירב רופיש
תרכוס ילוחב בלה תואירב רופיש
ףידע לירקמ 3-הגמוא
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ םיגד
םייניעב שבויל 3-הגמוא
ADHD םע םידליל 3-הגמוא
תינומרעל 3-הגמוא
היצנמיד דגנ 3-הגמוא
לקשמב הטילשו 3-הגמוא
אצאצב היצנידרואוק רופיש
תרכוס ילוחב ןמוש תתחפה
רמייהצלא תייהשה
3-הגמואל םיליעי םיגד
תיתרכוס תיפקה היתפוריונ
ןמוש תריתע החורא
םייניע שבוי דגנ ALA
ןואכיד דגנ EPA
ןורק ילוחל אל 3-הגמוא
טשווה תואירב תפשמ EPA
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תנטקה
המילא תוגהנתה םינסרמ םיגד
הייאר תרפשמ 3-הגמוא
עבוש הריבגמ 3-הגמוא
ALA לוצינ
םיפסות לע ףידע ןוזמ
אירב בל לע םירמוש םיגד
רמייהצלא תלחמ תטאה
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס תנטקה
םייניעה תואירבו םיגד

...תוינויח ןמש תוצמוח ואר
...EPA-ו DHA ואר
 
2005 רבוטקוא
םייניעב שבוי תתחפהל 3-הגמוא
...תכירצ


2006 ינוי
ADHD םע םידלי םיעיגרמ 6-הגמואו 3-הגמוא
םילבוסה םידלי לש םתוגהנתה םירפשמ 6-הגמואו 3-הגמוא יפסות
.ןילטיר רשאמ רתוי בוט םילעופו תויביטקארפיהו בשק תערפהמ
ופתתשה הילרטסוא University of South Australia-ב רקחמב
.הערפההמ םילבוס רשא 12 דע 7 ינב םידלי 132

University of South Australia


2007 ינוי
תינומרעה םע םיביטמ 6-הגמוא תוחפו 3-הגמוא רתוי
...רקחמ


2007 רבמבונ
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ 3-הגמואו םיגד ,תוקרי ,תוריפ
...חותינ


2007 רבמצד
לקשמב הטילשו 3-הגמוא
...רקחמ


2007 רבמצד
אצאצב היצנידרואוק תרפשמ 3-הגמוא תכרוצה םא
...הכירצ


2007 רבמצד
תרכוס ילוחב ןמוש התיחפמ 3-הגמוא
...ףסות


2008 ראוני
DHA 3-הגמוא תועצמאב רמייהצלא תייהשה
...יפל


2008 ראוני
3-הגמוא תולולגל המודב םיליעי םיגד
,ב"הרא Saint Luke's Mid America Heart Institute-ב רקחמ
םיגד תכירצש הליג ,רבעמה ליג רחאל תואירב םישנ ופתתשה וב
.3-הגמוא תוסומכ תליטנ לש וזל הווש הדימב הליעי םיינונמש

םוי ידמ וכרצ רשא ,יארקאב ורחבנש ,תובדנתמ ופתתשה רקחמב
וא םיגד ןמש לש םייתש וא תחא הסומככ EPA-ו DHA ג"מ 485
.(לודג סונוט וא ןומלס) םיינונמש םיגד לש תויעובש תונמ יתש

American Journal of Clinical Nutrition


008 ראוני
תיתרכוס תיפקה היתפוריונל ןוכיס תמצמצמ תינלוניל אפלא הצמוח
אפלא הצמוח תכירצש התליג םדוק רקחמ לש תשדוחמ הריקס
ירקמ תתחפהל הרושק (Alpha-Linolenic Acid) תינלוניל
,(Diabetic Peripheral Neuropathy) תיתרכוס תיפקה היתפוריונ
.םיידיהו םיילגרה לש םיבצעה תוצקב השוחתב העיגפב ונייהד
 

איה (Alpha-Linolenic Acid/ALA) תינלוניל אפלא הצמוח
םייחמצ םינמשב היוצמה 3-הגמוא גוסמ ןמוש תצמוח
ךלמ יזוגא ,התשפ יערז הז ללכב ,םיבר (Vegetable Oils)
.הלונק ןמשו

דנלירמ Center for Disease Control & Prevention ירקוח
קיודמ םושיר וכרעו הלעמו 40 ינב תרכוס ילוח 1,062 והיז ב"הרא
םהלש השוחתה-יא תרמוח תדימל ולא םינותנ וושיהו םטירפת לש
.םהילגר תופכב
שי ןוזממ תינלוניל אפלא הצמוח לש הלודג הכירצל יכ ואצמ םה
.תיתרכוס תיפקה היתפוריונ ינפמ הניגמ העפשה

Diabetes Care


2008 ראוני
םיירלוקסו-וידרק םייונישו ןמוש תריתע החוראב 3-הגמוא
םע דבב דב (Eicosapentaenoic Acid) EPA 3-הגמוא תכירצ
.םיקרועה תוחשקתה דגנ לועפל היושע ןמוש תריתע החורא
ופתתשה ,הינטירב King's College London-ב ,רקחמב
אלש הרקב תצובקל וושוהו ןמוש 'ג 51 וכרצש םיאירב םירבג 17
.3-הגמוא הלביק

Journal of Nutrition


2008 סרמ
םייניע שבוי דגנ תינלוניל-הפלא-הצמוח
...םושיי


2008 לירפא
ןואכידל EPA 3-הגמוא
...תוצמוח


2008 לירפא
ןורק ילוחל הליעומ הניא 3-הגמוא
...תורמל


2008 לירפא
טשווה תואירב תא תרפשמ EPA 3-הגמוא
הינטירב Norfolk and Norwich University Hospital ירקוח
(Eicosapentaenoic Acid) EPA 3-הגמוא תכירצ תלדגה יכ ואצמ
טשווב ןבכרה תאו ןמושה תוצמוח תומר תא רפשל הייושע הייושע
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרסל ןוכיס ךכב םצמצלו
ףסות ולביקש 64 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 27 ופתתשה רקחמב
ולביק אלש (הרקבה תצובק) םירחאו 19-ו EPA ג"מ 500 ןב ימוי
תדידמל תויספויב וב םיפתתשמהמ ולטינ רקחמה ףוסב .הז ףסות
.תוקלדל םינמסו םהיתומקרב ןמושה תוצמוח תומר

American Journal of Clinical Nutrition


2008 יאמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
...הכירצ


2008 יאמ
המילא תוגהנתה םינסרמ םיגד
3-הגמוא יפסות לוטיל וא םיגדה תכירצ תא לידגהל םיריסא לע
העצה .עשפל הרזח םתרודרדיה תא עונמלו תומילא ןסרל ידכ
תוסחיימה תויודע לש הלדגו תכלוה תורבטצה לע תססובמ וז
.םייגולויב םימרוגל תומילאל תויטנהמ 50%-כ
ולא םיאצממל ועיגה ב"הרא Uni. of Pennsylvania ירקוח
,םירקחמה דחא .םימדוק םירקחמ רפסממ עדימ ףוסיא תובקעב
אצמ ,םיריעצ םייטירב םיריסא 231 ופתתשה וב ,2002-ב ךרענש
םהב התיחפה ,תוחפל םייעובש ךשמב ,3-הגמוא יפסות תליטנש
.35%-ב ,םישדוח 5 רחאל ,תומילאה תא

IV Brazilian Congress of Brain, Behavior and Emotions


2008 ינוי
הייארה תא תרפשמ 3-הגמוא
םצמצל היושע 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח לש ההובג הכירצ
ירקוח .38%-ב ליגב יולתה םייניעה לש ירלוקאמ ןווינל ןוכיס
רבצנש עדימ ופסא הילרטסוא University of Melbourne
םירקוחה ירבדל .שיא 88,974 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחממ
בושח דיקפת שי ,DHA-ל דחוימבו ,3-הגמוא ןמוש תוצמוחל
.(Retina) תיתשרה לש בצעה יאת לע הרימשבו הינבב

Archives of Ophthalmology


2008 ינוי
לקשמ תדרוה ךלהמב עבוש הריבגמ 3-הגמוא
...םישנא


2008 ינוי
תלצונמ הניא 3 ALA-הגמואב תלעותה
םישנא םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ םירקוח לש םהירבדל
תלעותה .יחמצה םלועב ורוקמש ALA 3-הגמואמ םלעתהל םיטונ
,תיבצע הנגה ,תוירלוקסו-וידרק תועפשה תללוכ ALA-ב תיאופרה
.תוינומיאוטוא תולחמ דגנ תוליעפו תיתקלד-יטנא הבוגת
EPA תכירצבש הבורמה תלעותה לע םיקלוח םניא םירקוחה
ןכלו םימילשמ תונורתי שי ALA-ל יכ םיפיסומ םה ךא ,DHA-ו
.תויתנוזתה תוצלמהל םפיסוהל שי

Nutrition Reviews


2008 ילוי
םיפסות לע הפידע ןוזמהמ 3-הגמוא
תכרצנ רשא 3-הגמוא (ADA) ב"הראב םיאנוזתה ןוגריא ירבדל
ינפ לע הפידע התואנ ןמוש תוצמוח תמר ילעב ןוזמ תורוקממ
.ירשפא וניא רבדה ןכ םא אלא ,םיפסות
ףידע ,םיגד לש תויעובש תונמ 2 ךורצל םיצילממ ןוגריאה ישנא
.EPA-ו DHA לש ג"מ 500 תב תימוי הנמ ףסונבו םיינונמש םיגד

Journal of the American Dietetic Association


2008 ילוי
אירב בל לע םירמוש 3-הגמוא יריתע םיגד
Uni. of Pittsburgh Graduate School of Public Health ירקוח
ןמוש תוצמוח לש תולודג תויומכ תכירצ יכ הנקסמל ועיגה ב"הרא
ינבב בל-תולחמ לש ךומנה רועישה תא הריבסמ םיגדמ 3-הגמוא
.ינפיה םעה
תמועל תולופכ ואצמנ םינפי לש םמדב ודדמנש 3-הגמואה תומר
ךכמ האצותכו ב"הראב םייחה םירחא םימע ינב ברקב תומרה
.רתויב ךומנ םהב םיקרועה תשרט רועיש

Journal of the American College of Cardiology


2008 ילוי
רמייהצלא תלחמ תטאהל 3-הגמוא
...הכירצ

2008 טסוגוא
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס םיניטקמ םיגד
...םישנא


2008 טסוגוא
םייניעה תואירב תא םירפשמ םיינונמש םיגד
Tropical Medicine & London School of Hygiene ירקוח
עונמל היושע םיינונמש םיגד לש הרידס הכירצ יכ ואצמ הינטירב
.(AMD) ירלוקאמ ןווינ - ליגב יולתה הייאר ןדבוא
תנמ םילכואה ולא יכ אצמנ ,תויפוריא תונידמ 7 ףיקהש ,רקחמב
.50%-מ רתויב הלחמב תוקלל ןוכיס םיניטקמ עובשב תחא גד
םישנא 2,170-ו AMD ילוח 65 ינב שיא 105 ופתתשה רקחמב
םיכרוצה םישנא יכ ררבתה .הרקב תצובקכ ושמיש רשא םיאירב
.70%-כב הלחמל ןוכיס םיניטקמ EPA-ו DHA ג"מ 300

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמטפס
בל תקיפס-יא ילוחב תודירש תרפשמ 3-הגמוא
תכירצ יכ וליג הילטיא הצנריפ ANMCO Research Centre ירקוח
זופשיאו התומת םצמצל היושע תימוי 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
.(Heart Failure) בל תקיפס-יא ילוחב תוירלוקסו-וידרק תוביסמ
.8%-ב ומצמטצה םיזופשיאהו 9%-ב תחפ התומתה רועיש
תינורכ בל תקיפס-יאמ םילבוסה םילפוטמ 6,975 ופתתשה רקחמב
ג"מ 882 דע 850 תב 3-הגמוא לש תימוי הנמ יארקאב ולביקש
.םינש 3.9 ךשמב ובצלפ וא DHA-ו EPA

The Lancet


2008 רבמטפס
3-הגמוא תמר הלעמ תיאלונינל הפלא הצמוח
...הכירצ


2008 רבמטפס
דליה תוחתפתה תא רפשת ןוירה ןמזב םיגד תכירצ
תוחתפתה תא רפשל היושע ןוירהב םיגד לש תרבגומ הכירצ
Harvard Medical School ירקוח .שדוח 18 ליגב אצאצה
ופתתשה וב רקחמ תובקעב הז אצממל ועיגה ב"הרא ןוטסוב
ליגב וקדבנו ינד רקחמב ופתתשהש תוהמיאל םידלי 25,446
.םישדוח 18-ו 6
ןמזב םיגדה תומכ ברימ תא וכרצ ןהתומיאש םידליש אצמנ
ןמיאש ולאל סחיב 29%-ב םתוחתפתהב רופיש וליג ןוירהה
.םיגד לש רתויב הנטקה הכרצ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמטפס
םימוהיז בקע םיקזנ ינפמ םיניגמ היוסו 3-הגמוא
ויתועפשה ינפמ בלה לע ןגהל םייושע היוס וא 3-הגמוא יפסות
םיפסות .תינוצמיח הקעל םרוג רשא ריוא םוהיז לש תוקיזמה
דיסקוארפוס טנדיסקוא-יטנאה תוליעפב היילעל םימרוג ולא
טנדיסקוא-יטנאה תמרב הדירילו (Cu/Zn SOD) זאטומסיד
.(Glutathione) ןויתטולג
תודוה ,3-הגמוא ףסות אוה רתוי קזחה ןגמה םיינשה ןיבמ
תונב ,תויחא 52 ופתתשה רקחמב .וב ןמושה תוצמוח ןווגמל
.ןועמב וררוגתהש 76.5 עצוממ ליג

Environmental Health Perspectives


2008 רבמטפס
םידליב המזקאל ןוכיס םימצמצמ םיגד
4,921 ופתתשה וב ,University of Gothenburg-ב ידבש רקחמ
ינפל םיטוטעז לש םטירפתב םיגד תללכה יכ אצמ ,םינטק םידלי
.25%-ב ,המזקאב תוקלל ןוכיס םהב ןיטקהל היושע םישדוח 9 ליג
.העפשה לכ התייה אל (הזר וא ינונמש) גדה גוסל

Archives of Disease in Childhood


2008 רבוטקוא
הנישב המישנ םוד תרפשמ 3-הגמוא
המישנ םוד תרמוחל ךופה סחיב הרושק םדב 3-הגמוא תמר
סזנק University of Missouri ירקוח .(Sleep Apnea) הנישב
תא וקדב ,םילפוטמ 350 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא יטיס
(Hypopnea IndexApnea) AHI דדמה לע 3-הגמוא תעפשה
.הייעבה תרמוח תדידמל שמשמה

CHEST 2008, the American College of Chest Physicians
74th Annual Scientific Assembly


2008 רבוטקוא
םיגפ רובע 3-הגמואבש תלעותה
יפכמ הלודג םיגפכ ודלונש םיטוטעז רובע 3-הגמוא לש הכירצה
השורדה DHA לש תילמיטפואה תומכהש ררבתמ .הכ דע ורבסש
לופכ הזש :םרג 1 איה הייארה לש התואנ תוחתפתה םשל םהל
.הכ דע השורדכ הבשחנש תומכהמ
רקחמב תאז וליג הילרטסוא University of Adelaide ירקוח
ןוירהל 33-ה עובשה ינפל ודלונש םיגפל םינוש םינונימ ונתינ וב
.(תועובש 40 תכשמנ הניקת ןוירה תפוקת)

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבוטקוא
תוגהנתהו חור-בצמ לע 3-הגמוא תעפשה
...יחמומ


2008 רבמבונ
תינומרעה ןטרסמ תודירש םירפשמ םיינונמש םיגד
היושע 3-הגמואב רישעה םיהמ ןוזמו םיגד לש םתכירצ תרבגה
.38%-ב תינומרעה ןטרס ילוח לש םתודירש תא רפשל
וב ,ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמב
םיגד תונמ 5 וכרצש ולא יכ םג אצמנ ,םירבג 20,167 ופתתשה
וכרצש ולאל סחיב 48%-ב םתודרשיה ייוכיס תא ורפיש עובשב
.דבלב תחא הנמ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמצד
יטמתסא-יטנא לאיצנטופ תלעב 3-הגמוא
...ירקוח


2009 ראוני
תוגפ לש ןחומ חותיפל 3-הגמוא
Children's Hospital & Flinders Medical Centre-ב רקחמ
אצמ ,תוגפו םיגפ 600-מ רתוי ופתתשה וב ,הילרטסוא דיילדא
לש םחומ תוחתפתהב עייסל יושע DHA 3-הגמוא ףסות יכ
.תלעות ךכב ןיא םירכזל ךא ,תובקנ תוקונית
םויל דעו םהייחל ינשה םויהמ ףסותה תא ולביק םיטוטעזה
.דלוויהל םירומא ויה םה וב

Journal of the American Medical Association


2009 ראורבפ
םישנב ןואכיד דגנ 3-הגמוא
וב ,ב"הרא וגקיש Feinberg School of Medicine-ב רקחמ
ןתכירצ תלדגה יכ אצמ ,35 עצוממ ליג ינב שיא 3,317 ופתתשה
תא םצמצל היושע םייונמש םיגדו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש
התייה םירבגה לש םתבוגת .30%-ב םישנב תונואכידה רועיש
.םישנ לש וזמ הברהב הנטק

Nutrition


2009 ראורבפ
רתי תנמשה יכוביס תענומ 3-הגמוא
...ירקוח


2009 סרמ
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ 3-הגמוא
ינפמ ןגהל היושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תרבגומ הכירצ
ירקוח וליג תאז ,םדקתמ תינומרעה ןטרס לש ותיחתפתה
םירבג 466 קלח ולטנ רקחמב .ב"הרא Uni. of California
.םיאירב םירבג 478-ו םדקתמ תינומרע ןטרס םע
ןוזמה תכירצ ילגרהתא וקדבש םינולאשב ורזענ םירקוחה
האצמנ 3-הגמוא לש הובג הכירצ .רקחמב םיפתתשמה לש
63%-ב יביסרגא תינומרעה ןטרסל ןוכיסה םוצמיצל הרושק
.ונממ תירעזמ הכירצל האוושהב

Clinical Cancer Research


2009 לירפא
בל-ףקתה ילפוטמל הליעומ הניא 3-הגמוא
ופתתשה וב רקחמב ,הינמרג Uni. of Heidelberg-ב םירקוח
3-הגמוא ףסות יכ ואצמ ,בל-ףקתה רחאל שיא 4,000-כ
םבצמ תא רפשמ וניאו ולא םילפוטמל ליעומ וניא (םיגד ןמש)
.תופורתב םילפוטמ רבכ רשא ולא לש

58th conference of the American College of Cardiology


2009 לירפא
םידליב המתסא לע םיליקמ ץבאו C ןימטיו ,3-הגמוא
...רקחמ


2009 לירפא
תוקלד לש תומר תמצמצמ 3-הגמוא
124 ופתתשה וב ,הינטירב University of Newcastle-ב רקחמ
תוהובג תומר יכ הליג ,47.7 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ
תא תומצמצמ םדב EPA-ו DHA 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש
,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל רושקה CRP יתקלדה ןמסה לש ויתומר
ליג ינב םיאירב םירגובמ 124 ופתתשה רקחמב .בל-תלחמ ומכ
.47.7 עצמוממ

European Journal of Clinical Nutrition


2009 לירפא
םירבגב בל תקיפס-יאל ןוכיס םיניטקמ םיינונמש םיגד
םיארמ הידבש Karolinska Institute-ב ךרענש רקחמ יאצממ
ןוכיסה תא הניטקמ םיינונמש םיגד לש תחא תיעובש הנמ יכ
.םירבגב (Heart Failure) בל תקיפס-יאל
.33%-ב הז ןוכיס תמצמצמ רתויב ההובגה הכירצה יכ אצמנ
.ןוכיסה תמר לע העפשה ןיא הכירצה תלדגהל יכ םג ררבתה
ןיב ורטונש 79 דע 45 ינב םירבג 39,367 ופתתשה רקחמב
.2004-ו 1998 םינשה

European Heart Journal


2009 יאמ
םייניע תואירב רפשמ ינוכית-םי טירפת
תוענמיהו תיז ןמשו םיזוגא ,םיגדב רישע ינוכית-םי טירפת
לעו הייארה רשוכ לע רומשל יושע ,סנארט ינמוש תכירצמ
התוחתפתה תא ענומ הז טירפת יכ וליג םירקחמ ינש .בלה
.ליגב הייולתה תירלוקאמ תונוונתה לש

,םינש 10 ךראש ,הילרטסוא University of Sydney-ב רקחמ
,ינוכית-םי טירפת לש דחוימבו ,הליכאה ילגרה תעפשה תא ןחב
.םירגובמ 2,500-ל בורקב ,ןיעה תיתשרב תויעב תוחתפתה לע
ןוכיס ןיטקה ,עובשב תחא גד תנמ ללכש ,הז טירפת יכ אצמנ
.35%-ב ותוא הניטקה עובשב גד תונמ יתשו 31%-ב הלחמל

הילרטסוא Centre for Eye Research Australia ירקוח
הפוקת ךשמב םישישק 6,734 לש הכירצה ילגרה תא וחתינש
םינמוש סנארט םיליכמה םייופא םילכאמ תכירצ יכ ואצמ המוד
תוצמוח תכירצו םייניעה תייעבל ןוכיס םילידגמ דבועמ ןוזמו
.ותוא הניטקמ 3-הגמוא ןמוש

Archives of Ophthalmology


2009 ינוי
לקשמב הדירי תעב םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
...םתכירצ


2009 ינוי
ןיעה תואירב תא םירפשמ AREDS ףסות םע 3-הגמוא
AREDS יתנוזתה ףסותה םע דחי 3-הגמוא לש ההובג הכירצ
.ליגב הייולתה תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס םצמצל םייושע
התוחתפתה תא תמצמצמ האצמנ DHA לש תרבגומ הכירצ
.26%-ב ןוכיסה תא ןיטקמ EPA-ש דועב 27%-ב הייעבה לש

תרבח ידי-לע טנטפכ המשרנ רשא AREDS תלומרופ
,ןיטורק אטב ,E ןימטיו ,C ןימטיו תבלשמ Bausch and Lomb
ןמוש תוצמוחו ןיטנסקאיזו ןיאטול לולכי AREDS2 .תשוחנוץבא
.EPA-ו DHA 3-הגמוא

ופתתשה וב ,ב"הרא Tufts University-ב ךרענ רשא רקחמב
ןוכיס תיתועמשמ םצמצמ 3-הגמוא תפסוה יכ אצמנ ,שיא 2,924
לעמ) DHA לש ההובג הכירצ .תמדקתמ תירלוקאמ תונוונתהל
לעמ EPA תכירצו 27%-ב ןוכיסה תא הניטקמ (םויב ג"מ 64
.26%-ב הז ןוכיס הניטקמ ג"מ 42.3

British Journal of Ophthalmology


2009 ינוי
תרכוס ילוח לש םביל תואירב תא תרפשמ 3-הגמוא
ןאריא Tehran University of Medical Sciences-ב םירקוח
ןיטקהל תויושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש ימוי ףסות יכ ואצמ
,בל-תלחמל הרושקה תבוכרת ,םדב ןיאטסיצומוהה ויתומר תא
רקחמב .הרקבה תצובקב 1%-מ תוחפל האוושהב ,22%-ב
לחה ןיאטסיצומוהה תומרב רופישה .תרכוס ילוח 81 ופתתשה
.םיישדוח תב הכירצ רחאל תוארהל

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2009 ינוי
םיגדמ הז לע ףידע לירקמ 3-הגמוא
רשאכ םיגד ןמש רשאמ רתוי ליעי (Krill) לירק ינטרסמ 3-הגמוא
ומכ ,תוילובטמ תויעב לש םימוטפמיס רפסמב לופיטב רבודמ
םחור בצמב תופירח תודונתו דבכבו בלב ןמוש לש תוהובג תומר
.םינמש םישנא לש
תומרש ,אצמ תודלוחב ךרענו תועובש 4 ךשמנש ,יקלטיא רקחמ
הדיריה התייה םיגד ןמש יבגלש דועב 60%-ב ותחפ דבכב ןמושה
.38%
ןילוסניאל תושיגרב הדיריל םורגל לולע דבכב רבטצמ רשא ןמוש
.2-גוס תרכוסלו

Journal of Nutrition


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ םיינונמש םיגד
ופתתשה וב ,הינטירב King's College London-ב רקחמ
יכ אצמ ,תושבי 3-ב תונידמ 7-מ הלעמו 65 ינב שיא 14,960
ןוכיסה תא םצמצל היושע םיינונמש םיגד לש תרבגומ הכירצ
םיגדה תומכל תיסחי הניה ןוכיסה תדירי יכו 20%-ב היצנמידל
.הכרצנ רשא

American Journal of Clinical Nutrition