ןימלבוקונאיצ/B12 ןימטיו
Cyanocobalamin


B12 ןימטיו תודוא
...אוה B12 ןימטיו
ראש תמועל ןפוד תאצוי הנוכת םע ,םימב הסיסמ תבוכרת
דבכב רבצנ אוה .הריבצל ןתינ אוה - B הצובקמ םינימטיוה  
וב רוסחמ לש תכשוממ הפוקת ךשמ שומישל ןימזו תוילכבו  
.םוי ידמ ךורצל שי םינימטיוה ראש תאש דועב ,ןוזמב  
(DNA) ייא.ןא.ידה זוטניסל שורדה ,בושח םיזנא-וק הווהמ
.םישדח םיאת לש ןיקתה םרוציי ךילהת לע חקפל ידכ  
.C ןימטיו לש ןיקתה ודוקפית םשל שורד
םינובלח זוטניסל ,ןוזמה תגיפסו לוכיעה ךילהתל ץוחנ
תומימחפ לש ילמרונ (Metabolism) םירמוח ףוליח ךילהתלו  
.םינמושו  
תא דדובמה (Myelin Sheath) ןילאימה תיינבב עייסמ
.םיקזנ םהב ענומו בצעה יאת  
.ןוירפה ךילהתב שורד
.םידלי לש תילמרונה םתוחתפתהל ץוחנ

תצלמומה תימויה הכירצה
ג"קמרובע
2.0 
2.2 
2.6 
רגובמ רבג
הרה השיא
הקינמה םא


רוסחמל םימוטפמיסו רוסחמ
...הימנא ואר .(Pernicious Anemia) תראממ הימנא
,דבלב תוריעז תויומכב שורדו ףוגב רבצנ אוהש ןוויכ
םירומח רוסחמ ינמיס תעפוהל דע רתויו םינש 5 תופלוח  
בקע רבעמה ליגב בורל הרוק רבדה ,םיעיפומ ולאשכו וב  
(Digestive Disorders) לוכיע תוערפה  
ללגב אקווד ואלו (Malabsorption) היוקל הגיפס וא  
,(Vegetarians) םינוחמצ יבגל הנוש רבדה .היוקל הנוזת  
ירקיעה רוקמהו רחאמ ,יחהמ ןוזמ םיכרוצ םניאש  
.רשב אוה B12 ןימטיול  
,םיאירב םיאת לש םרוצייל שורד B12 ןימטיוש ןוויכ
,םימודא םד-יאתלש םתריצי ךילהתב עגפי וב רוסחמ  
.הימנא/רוסחמו יוקל הנבמ רצונ  
בצע יאת לש םרוצייל םורגל לולע B12 ןימטיוב רוסחמ
רשא ,ךיפה יתלב יגולוריונ קזנל םורגיש רבד ,םייוקל  
...םה וינימסת  
.םייניע תולחמ
.תורוחרחס
.תויזה
.(Neuritis) םיבצע תקלד
.ןורכיז תויעב
תועבצאב םיצוצקיעו השוחת רדעה
.םיילגרה תונוהבבו  
.תואצמתה יא
.לובליב
.תושישת
.יוקל ןובאית
.רוביד יישק
.תונבצע
.יחומ קזנ


הגיפס יבכעמ םימרוג
.תולשלשמ תופורת
.לוהוכלא
.ןושיע/קבט
.הפק


םיפסותו תומלשה
המלשהה השעת ,הביקב B12 ןימטיו לש היוקלה ותגיפס בקע
ךשמהבו תוקירז תועצמאב (רגאמה לש ריהמ יולימל) הליחתב
רתי תכירצב .העילבל םירודכב וא תוימוי הציצמ תולולג תליטנב
.ףוגהמ ושרפוי םיפדועהש ןוויכ תוליער תייעב ןיא

תורוקמ
,רקב רשבב קר יוצמ אוה .B12 ןימטיו ןיא תוריפבו תוקריב
,דבכ ,תוילכ ,תופדצ ,(Herring) חולמ גד ,םיציב ,םיגדו ףוע
.וירצומבו בלחב (Seafood) םי-תוריפ

הגיפסה דודיע
...םע בולישב דחוימב בוט גפסנ B12 ןימטיו
,(B6 ןימטיוו תילופ הצמוח רקיעב) B הצובקמ םינימטיו
.ןגלשאו לוטיסוניא ,ןרתנ ,C ןימטיו ,ןילוכ

הרהזא
(Levodopa) הפודובל הפורתב םילפוטמה ןוסניקרפ ילוח לע
.B12 ןימטיו ףסות לוטיל רוסא  

...ואר
...1 תושדח - B12 ןימטיו 
...2 תושדח - B12 ןימטיו