הרדגה
תבשחנ איה .המישנ יכרד לש תילאירטקב הלחמ איה תלעש
תוחפ ינב םידלי םה הב םילוחה רשאכ ,השק הלחמ
.ליג לכב עוגפל הלולע תלעשה .הנשמ
.םויכ הרידנ הלחמה העינמו ןוסיחל תודוה
םימרוג
תוקבדמה תוילאירטקבה תולחמה תחא תבשחנה ,תלעשל םרוגה
רוזיאב אצמנ רשא ,Bordetella pertussis קדייחה אוה ,רתויב
.הלחמב וקבדנש םישנאב (Nasopharyngeal) עולהו ףאה

םידליה ראש לש םהייוכיס םילודג ,הב קבדנ החפשמב דלי רשאכ
.הב קבדיהל ,הדגנ ונסוח וא הלחמב ולח םרט םה םא ,החפשמב

ונסוח םרטש םידלימ ,םילעתשמו םיננוצמ םידלי וקיחרה
.בורקמ הז ודלונש תוקוניתמו ןוירהב םישנמ ,תלעש דגנ

...מ חתפתהל הלולע תלעש
תוקבדיה
רשאכ ,ריואב תואשינה ,תופיטב רבעומ םוהיזה
ןוכיסב ןותנ ןסוח םרטש ימ לכ .לעתשמ הלוחה    
.הלוחל ךומס ואצמה םצעמ ,תוקבדיהל    
םיבלשב םיאצמנה ולאמ דחוימב םיהובג תוקבדיהה יוכיס
.הלחמה לש םימדקומה    
לולע ,המ תדימב הינפמ ןסוחמ וא תלעשב רבעב הלחש ימ
הלחמה ךא ,וייחב והשלכ בלשב הנותמ תלעשב תולחל    
.אלמ ףקיהב םהב ץרפתת אל    
תוקבדיהה ןיבש ןמזה ,(Incubation period) הריגדה תפוקת
.הלעמו םוי 15 תויהל הלולע ,הלחמה ינימסת תעפוהו    
,הלחמה ךשמבו ןושארה שוטיעהמ לחה תקבדימ תלעשה
.תועובש 8 דע ךשמיהל הלולעש    
םימוטפמיס
רשא ,לק לועישו תוננטצה םה םינושארה הלחמה ינימסת
.ףאהו םייניעהמ הגילזו םישוטיעב םיוולמ     
ריואהש דע ךשמנ הז לועיש .לועישה יפקתה וליחתי ךשמהב
אובת תאז תובקעב .קנח תשוחת תרצונו תואירהמ לזוא     
.ינייפוא ינחבנ לוקל םורגתש ,הקומע ריוא תפיאש     
.(Phlegm) חיכ/החיל הלוחה טולפי ףוסבל

.האקהב םייתסהל לולע הז רוזחמ
הלוחה לע ןה ,רתויב קיעמ תלעש ףקתה
.(ותחפשמ ינב) ותוא םיבבוסה לעו     
.םויב םימעפ 40 דע שחרתהל םילולע לועישה יפקתה
.תועובש 8 דע ךשמיהל הלולע הלחמה
ןוחביא
עגמב אב הלוחה םא הקידבו םינימסתה יפל בורל השענ ןוחביאה
.רחא הלוח םע
רמצ תגפסה ידי-לע המיגד תחקל אפורה יושע ,קפס לש הרקמב
לבקתת התאצותש ,תיברת תקידבל ,ןורגהמו ףאהמ תושרפהמ ןפג
.םימי 5 ךות
.הזחה לש ןגטנר םוליצו םד תריפסב ךרוצ היהיש ףא ןכתי
םיכוביס
חתפתהל םילולע ,הלחמב הכורכה תומיענה יא לע ףסונב
...ומכ ,םיפסונ םיכוביס
.(Ear infections) םיינזוא תוקלד
.תועלצב םירבש

.טיכנורב
.תואיר תקלד

לע עיפשהלו הובג םוחב םיוולמ תויהל םילולע ולא םיכוביס
תליטנב ךורכ היהי ,הז הרקמב ,לופיטה .הלחמה תוחתפתה
.הקיטויביטנא

,האלמ תושישתל ועיגהש תוקונית תריטפ לש םירקמ ויה
,(Respiratory failure) המישנה תכרעמ לש הקיפס-יאל
האצותכ ,(Coma) תמדרתו (Convulsions) תותיווע
.(Encephalopathy) היתפולפצנאמ
,םילעתשמ םניא דאמ םיריעצה תוקוניתהמ קלחש הארנ
.םושנל םיקסופ טושפ אלא

...רתויב םירידנ םיכוביס
.(Subconjunctival haemorrhage) ןיעה ןבל םומיד
.(Petechiae) רועב םייתדוקנ םד ימתכ
.ןושלה סיסב (Ligament) רתימב ערק
.(Umbilical hernia) ירובט רבש

תונויסנ ,לועישה ץמאמ וא םד שדוג לש האצות םה ולא לכ
.תואקה וא האקה

...ךוראה חווטל םיכוביס
,(Bronchiectasis) תונופמס תובחרתה םורגל הלולע תלעש
,םיביכ םורגתש (Sputum) החיל תורבטצה היהת וב בצמ
.האיר ימוהיזל רתי תושיגרו ינורכ לועיש

ןוסיחו העינמ ,לופיט
לופיט
.לפוטמל יפיצפס לופיטה היהי םירקמה תיברמב
תויעבמ םילבוסה םינטק םידליו תוקונית לע
,הדומצ החגשהב תויהל ,המתסא ומכ ,תופסונ
.הלחמה ינפב ןסחתהל ץלמומ .המ ןמזל תוחפל ,םילוח-תיבב

העינמ
םידליב דחוימב ,הלחמה תוטשפתה תא עונמל רתויב בושח
.םידלי ינגב
וב רשפאל ןיא ,תלעשב םילוחה םידלי ןגב שי םהב םירקמב
הלחמב רבעב ולח םה ןכ םע אלא ,םיאירב םידלי לש רוקיב
.(תועובש 4 לש םינמז שרפהב םיימעפ) הדגנ ונסוחיש וא

ןוסיח
,םישדוח העברא דע םיישדוח ליגב ןתינ אוה םא ליעי ןוסיחה
.שלושמה ןוסיחהמ קלחכ
.תטלחומ טעמכ הלחמהמ הנגהה היהית ףסונ ןוסיחה רחאל
ןורחאשכ ,םינוסיח 4 רחאל תלבקתמ תטלחומל בורק הנגה
.רפסה תיבל הסינכה םע אוה םהבש
אפרמ-יחמצ
.(Grindelia) הילדנירג
.(Mouse Ear) רבכעה ןזוא
.(Pansy) רמתו ןונמא
.(Wild Cherry) יארפ ןבדבוד
.הילבול
.תיללט
.רוחש שוהוק
.הרפרפ
.ןטיברש
.םוש
.ןיצוב
.םודא ןתלת
תושדח
2005 רבוטקוא
תלעשל שדח ןוסיח
Centre for Vaccine Research at the University of California
חיכוהש ,הרשע ינבו םירגובמל םיאתמה ,שדח ןוסיח וחתפ ב"הרא
.םירקמהמ 92%-ב ומצע תא
.65 דע 15 ינב ,םיפתתשמ 2,700-ב ועצוב תוקידבה

.New England Journal of Medicine