םודא ןתלת
Clover, Red
(Trifolium pratense)
,הפוריאב ץופנ אוה .םינז 80-כ ול ,יתנש-בר חמצ םודאה ןתלתה
.יטקראה גוחה דעו ןוכיתה םיה רוזיא זכרממו היסא ןופצו זכרמב
.םינש שולש דע םייתנש וייח ךרוא .רוב תודשב חמוצ אוה
.מ"ס 70 דע 30 הבוגל םיאשנתמה ,םילועבג רפסמ םודאה ןתלתל

ךשומה ,םיענ קתקתמ חיר ילעבו םיינמגרא דע םימודא םיחרפה
.רבמטפס דע ילוימ םיחרופ םה .םירובד
 


 
אופסמ שמשמ ןתלתה ,תספסאל המודב
.םדאל הנוזת רוקמו רקבל    
םורגל הלולעש ,וב ההובגה (Estrogen) ןגורטסאה תלוכת בקע
.הייברה תנועב וב םתוא סיבאהל ןיא ,םישבכב תוירופ יא    
 


לודיג יאנת
.הרישע עקרק םודאה ןתלתל השורד תיברימ הבונתל
ןחרז ,ןדיסב הרישעו הלק תילוח עקרקב גשגשי אוה
.ןגלשאו    
עקרקל ןקנח רזחהל בוט רוקמ הווהמ ןתלת לודיג
.םילודיג רוזחמב ,וב תללודמה   
 


תיאופר תוליעפ
.םיחרפב םישמתשמ
,םורכ ,ןדיס ,תשוחנ ,םויזנגמ שי ויחרבפו םודאה ןתלתה ילעב
.C ןימטיוו B ןימטיו סקלפמוק ,A ןימטיו ,ןחרז ,לזרב
 
םניה ,םודאה ןתלתב םיליעפה םירמוחה
,(Phenolic glycosides) םילונפ םידיסוקילג
,(Salicylates) םיטליצילס ,םידיאונובלפ
(Cyanogenic  םיינגונאיצ םידיסוקילג
(Coumarins) םינירמוק ,glycosides)
.לרנימ תוצמוחו
 
(Isoflavones) םינובלפוזיאה תלוכתש ,תורשפא ולעה םירקחמ
דש ןטרס דחוימבו ןטרס תולחמ עונמל היושע םודאה ןתלתב
.תינומרע ןטרסו
...םודאה ןתלתה יחרפ
.תותיווע ידגונ .חיכ ילעמ

...ב לופיטל םישמשמ םה

...ל שמשמ אוה ףסונב

םודא ןתלת הת
םימ לפסב (םרג 15 דע 10) םישבי םיחרפ 6 דע 4 ורשה
.תוקד 15 ךשמב ,םיחתור    
.קיתמהל רשפא .וננס
 
...ב לופיטל שמשמ התה
.סיזאירוספו תורגב יעצפ ,המזקא :תוינורכ רוע תולחמ
.המתסאו תלעש ,טיכנורב דחוימב ,לועיש
לע הלקהו (םד רוהיט) דבכה ידוקפית קוזיח
.רבעמה ליג תועפות
.הרגדופו םיקרפ-תקלד יבאכ :ינוציח שומישב

ןונימ
.תועובש 6 דע 4 ךשמב ,םויב םילפס 3 דע 2
ןירצילג וא שבד תפסוה ידי-לע ,פוריס התהמ ןיכהל ןתינ
.ךשמתמ שבי לועישב לופיטל יחמצ   
,ליגל םאתהב ,האלמ ףכל השודג תיפכ ןיב :ןונימה   
.םויב םימעפ 5 דע 4   
המזקאב לופיטל תשמשמ םודאה ןתלתה תסימת
.תחפסבו   
תויוחיפנ לע םושייל תשמשמ םודאה ןתלתה תחשמ
.תויתפמיל   

תורהזא
תוליעפ בקע) םודאה ןתלתב שומישה לש יאוול תעפות
!םדה לוליד איה ,(וב טליצילסה

...לע רוסא םודאה ןתלתב שומישה
ןיריפסא ומכ ,םדה לולידל תופורת םילטונה
.(Coumadin) ןידאמוקו
.ןוירהב םישנ
.ןגורטסא יולת ןטרס ילוח
.(Thrombophlebitis) םידירו תקקפ וא ץבש ,בל ילוח
.םייתנשמ תוחפ ינב םידלי
!םימומיד םורגל לולע ססתומ םודא ןתלת
חמצב שומיש ליחתהל הלעמו 65 ינבו םידלי לע
.ךרוצל םאתהב ותולעהלו ךומנ ןונימב