הרדגה
ידי-לע תמרגנ רשא המישנה-יכרד לש הפירח תימוהיז הלחמ איה תעפש
תוימואתפב ףרוחב בורל תצרופ הלחמה .תעפשה (Virus) סוריו/ףיגנ
.םדאל םדאמ תקבדימ איהו
םילוחה תיברמ .היסולכואהמ םיזוחא 50 דע 20 הנממ םיעגפנ הנש ידמ
וז הביסמו םיכוביס הל תויהל םילולע ךא ,עובש ךות הננממ םיששואתמ
.הב לזלזל ןיא
התע הז ודלונש תוקוניתל ,םישישקל םייח תנכס תווהל הלולע תעפשה
.תומיוסמ תוינורכ תולחמב םילוחלו
 
תוקבדיהו תוטשפתה
רשא תוריעז תופיטב ,שוטיעבו לועישב םדאל םדאמ םירבוע תעפשה יפיגנ
דעבמ ףוגל םירדוח םיפיגנה .ריואב תואשינו המישנה תכרעממ תוטלפנ
.הפהו ףאה ,םייניעה לש (Mucous Membranes) םיירירה םימורקל
העברא דע םיימוי םיפלוח םימוטפמיסה תעפוהל דעו םוהיזב תוקבדיההמ
.םימי
דומיל תודסומ ,םירוגמ יתב ומכ ,דחוימב םיפופצ תומוקמ
.תוקבדיהל ןוכיס רתיב םייוצמ 'דכו
םישנא ידי-לע םג תאשינ תעפשהש ןוויכ הלחש םדא דודיבב תלעות ןיא
.הלש םינימסתה ולגתה םרט םהב

תעפשה ףיגנל תוינוסיח תובוגת
.ןדגונ ורובע תחתפמ ןוסיחה תכרעמו ולשמ ןגיטנא שי סוריו ןז לכל
תעינמל שמשמו ןוסיחה תכרעמ לש ןורכיזב רמשנ תוקבדיה לש הרקמ לכ
.דיתעב תרזוח תוקבדיה

םישדח םינזו תויצטומ
תעפשה סוריו לש ןגיטנאה תפטעמ םירחא םיסוריו לש ןגיטנא ומכ אלש
וחותיפ םיכבסמו םינדגונה לע םימירעמ הלא םייוניש .הנש ידמ הנתשמ
רצויה רבד ,הדמתהב םתוברתה ידכ ךות םינתשמ םינזה .ןוסיח ביכרת לש
.שדחה ןזל םיאתמ וניא ןתינש םדוקה ןוסיחהש ןוויכ הייעב
  העינמ
םאתהב םיתמומ תעפש יפיגנמ ןוסיח ביכרת הנש ידמ םיחתפמ םינעדמ
הרקמבו שדח ןז חתפתמ םהב םירקמ םנשי .תע התואב ליעפ רשא ןזל
השלח היהית םהב הלחמה תמצוע .ונסוחש ולא םג תולחל םילולע הז
.המ תנגה קפסמ ןוסיחהש ןוויכ ןסוח אלש םדא תמועל רתוי

תועובש המכ ולבקל שי ,ביכרתל ביגהל ןמז חקול ןוסיחה תכרעמלש ןוויכ
דגנ םינדגונ יד רצייל קיפסת ןוסיחה תכרעמש ידכ תעפשה תנוע ינפל
.התעפשה תא שילחהל וא הלחמה

ןכתי דימת ךא ,הלחמל םורגל לגוסמ וניא ומצע ןוסיחה ביכרת
.עיפשהל לחה ןוסיחהש ינפל הלחמב תוקבדיה םרגית וב בצמ
.תעפשה ףיגנל ופשחנ םרטש םידליב דחוימב ,יאוול תועפות ונכתי ןוסיחל
תקרזה םוקמב באכ איה םירגובמבו םידליב רתויב הצופנה העפותה
םילולעש ,םירירש יבאכו תופייע ,םוח םג ונכתי .תומדאהו ןוסיחה ביכרת
.םיימוי דע ךשמיהלו ןוסיחה תלבק רחאל תועש 12 דע 6 ליחתהל

םתליטקו תלוגנרת יציבב םיפיגנ לודיג ידי-לע םירציימ ןוסיחה ביכרת תא
.רתוי םינכוסמ םניא םהש ,ךכ ,ימיכ רמוח תועצמאב
  תולחל ןוכיס רתיב תונותנה תוצובק
.65 ליג תא רבעש םדא לכ
תויעבו תואירה ,םדה-ילכו בלה תכרעמב תוינורכ תויעב םע םישנא
.(תרכוס הז ללכב) םירמוחה ףוליח תכרעמב   
,הימנא ,(Renal Dysfunction) תיתיילכ הקיפס יאמ םילבוסה ולא
.המתסא וא (Immunosuppression) ןוסיחה תכרעמ יוכיד   
.םיינורכ םילוחב לפטמה רחא דסומב וא ידועיס דסומב םיררוגתמה
רחאל ,(Reye's Syndrome) ייר תנומסתב תולחל ןוכיסב םידלי
.יתפורת לופיטמ האצותכ ,תעפשב תוקבדיה   
.המישנה תכרעמב תויעבמ םילבוסה םישדוח 6 ליג לעמ םידלי
.תוקינימו ןוירהב םישנ
ןיב ימורדה רודכה יצחל וא םייפורט םירוזיאל (תע לכב) םיעסונה
.רבמטפסו לירפא םישדוחה   
.םהיתבב ,הובג הקבדה ןוכיס ילעב םילוחב לפטמש ימ
.תויחאו םיאפור ומכ ,םילוח םע עובק עגמב אבה יאופר לגס

בל ומיש
.רבוטקוא שדוחב הנש ידמ ןוסיח ביכרת לבקל וגאד
.םירחא םישנא םע םיפתושמ לכוא-ילכב שומישמ וענמיה
.םילוח םע עגממ וענמיה
לופיט ינפלו ףאה חוניק וא שוטיע ,לועיש רחאל דיימ םיידי וצחר
.ם"וכסו תוסוכ ,לכוא-ילכ ,ןוזמב   
תרפופש וא םימ תייתש ןקתמב ףאה וא הפה לש עגממ ורמשיה
.רחא רישכמ לכב וא ירוביצ ןופלט   

תיחרזמ וחתפתה רשא םיסוריוה ינז יפל םיניכמ ןוסיחה ביכרת תא
ףיגנה .הנושארל הלחמה תצרופ םש הילרטסואבו דנליז-וינב ,ונל
ןכוה רשא ביכרתהו הנשל הנשמ ,(תויצטומ וב תוללוחתמ) הנתשמ
רתוי םיאתמ וניא הרבעש הנשב

(ןוסיחה תקירז) ביכרתה ןתמ רחאל םייעובשכ לועפל ליחתמ ןוסיחה
לועפל ךישממ אוה .תועובש 6 דע 4 רחאל האישל העיגמ ותולוכיו
סיסרתב וא הקירזב ןתינ ןוסיחה .ןכמ רחאל םישדוח 4 דע 3 ךשמב
.ףאל

  םימוטפמיס
...םניה םיינושארה תעפשה ינימסת

.םיידיו םיילגר-יבאכ
שבי לועישו תורומרמצ
.םוחו ףוג-יבאכ םהיתובקיעבו   

.השלוח
.תלזנ
.שאר-באכ
.בג-יבאכ

.הלחמה ץורפמ ישילשה וא ינשה םויה רחאל תדרל בורל ליחתמ םוחה
...המישנה תכרעמ ינימסת םיעיפומ הז בלשב
.ןורג-באכ.ףאב שדוג
  לופיט
תויומכ תייתשו הטימב תכשוממ החונמ אוה תעפשב לבוקמה לופיטה
.םילזונ לש תולודג
.סוריו אוה ןהל םרוגהש תולחמב לפטל תעייסמ הניא הקיטויביטנא

לולע ךוביסהה םירחא םירקמבו ךוביס םע ץורפל הלולע תעפשה םיתיעל
המישנה תכרעמב יקדייח םוהיז איה ךכל הצופנ הביס .הירחא עיפוהל
.תואיר תקלדל תמרוג רשא הנותחתה
רופיש ונשי .בוט שיגרהל לחה הלוחהש רחאל ליחתמ ךוביסה תופוכת
לכ םע הזחב םיבאכו תורומרמצ ,דער ,הובג םוח עיפומ עתפלו רצק ןמזל
.קרקרי-בוהצ ךימס חיכב הוולמה ,לועישו המישנ
.תואיר תקלד דגנ הקיטויביטנאל םילפוטמה תיברמ וביגי הז הרקמב
 
,(םידליהמ קלחבו םירגובמב) תעפשמ המלחהה תעב ,חתפתת םיתיעל
.תואקהו תוליחבב תנייפאתמה הלחמ ,(Reye's Syndrome) ייר תנומסת
םהב ,הל םיוולנה םיילטנמה םייונישל היהית הגאדה רקיע הז הרקמב
.תויזהו לובליב

הרכסא ,םוחה ללגב (Convulsions) םיסוכריפ עיפוהל םילולע םידליב
.םיינזוא תקלדו (Croup)
  ןוסיחה תכרעמל הנוזת
רשוכ קוזיחל ,םויה ךשמב קלוחמ ,ג"מ 10,000 דע 5,000 .C ןימטיו
.תוקבדיה תעינמלו הלחמל תדוגנתהה  
.B6 ןימטיו ללגב דחוימב ,םויב ג"מ 100 .B ןימטיו סקלפמוק
.םויב 'חי 15,000 .A ןימטיו
םינימסתה תומלעה דע ,םייתעש לכ ,ןושלה תחתמ ץבאו ,E ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,ןיטורק-הטבו  
.םויב תוילבט 10 דע 5 .פלק תצא
  אפרמ-יחמצ

.םויב םיימעפ ותשו תוירטהמדא-יחופת תופילקמ קרמ םוי ידמ וניכה
.מ"ס 1 קמועל המדאה-יחופת תא ופלק
.ותשו וררק ,וננס ,תוקד 30 דע 20 ולשב
.ירלסו רזג םג ףיסוהל ןתינ
  תוצלמה
.ןומיל ץימו תוילוכשא ץימ ,םיזופת ץימ תותשל וברה
.רדחה תא בטיה וררווא
תרעקל תופיט 6 וא סוטפילקא ןמש תופיט 5 םח טבמאל ופטפט
.םידאה תא ומשנו תבגמב הרעקה םע םכשאר תא וסכ .םימ   

...תושדח - תעפש ואר