:בל-ףקתה ימרוג םיקדייח

תומיתס הכ דע וסחיי םהל ,םימרוגה לכ יתפרצ רקחמ ירבדל
םוהיז ,ןושיע ,םייחה ץחל ,םייוקל הנוזת-ילגרה ומכ ,םדה-ילכ
,םדה-ילכ תויורציהלו תומיתסל םימרוג ללכ םניא ,'דכו ריוא
.בלה לש היוקלה ותלועפל רבד לש ופוסב תואיבמש
.תינדיס הבכש רצויה ,םיקדייח דבור וניה רישיה םרוגה

,תקפסמ הדימב םייק הז ןובלח רשאכ .IL-10 ןובלח ונשי ףוגב
תיינב תא ענומו םיקיזמ םיקדייח םתוא םע דדומתמ אוה
.הקיזמה הבכשה
תא תונבל םיקדייחה םיחילצמ ,ונממ הקיפסמ תומכ רדעיהב
הלועפ ,םיימינפה םדה-ילכ תונפד ינפ לע הקיזמה הבכשה
.תועודיה בלה תויעבל רבד לש ופוסב האיבמש


:בל-ףקתהל ןוכיס  לידגמ ןואכיד
םינותנ ,ינורכ ןואכידמ םילבוסה בל-ילוחש הארמ רקחמ
 םניאש תמועל ,ינש בל-ףקתהב תוקלל 3 יפ לודגה ןוכיסב
.ןושארה בלה ףקתהמ הנש ךות ,ךכמ םילבוס
ולא ברקב חיכש רבד וניה ,הרצק הפוקת ךשמל ןואכיד
.בל-ףקתה ווחש
התואנ תיתחפשמ הכימת ןיא הלוחלו ךשמתמ הז בצמ רשאכ
םייוכיסה םילודג ,םיאתמ ישפנ לופיט לבקמ אוה ןיא ןכו
.שחרתי ןכא ינש בל ףקתהש

הכומנ תימצע הכרעה ילעב םישנאש ,הארה םדוק רקחמ
ךות ינש בל-ףקתה ווחי םעבטמ םיימיספ רשא םישנאו
.ןושארה בלה-ףקתה תורקמ הנש יצח

:בל-ףקתה רחאל חונל ןיא

ב"הראב רקחמ .חונל איה בל ףקתה רחאל תינושארה הייטנה
.הרומח תועט הווהמ רבדהש אצמ
בלה ףקתה רחאל םיליעפ ורתונש םישנו םירבגב התומתה ייוכיס
.ינש בל ףקתה רובעל םייוכיס םג היה ךכו םינטק ויה ,ןושארה
יפקתה לש תונושה הרמוחה תוגרד ןיב הניחבמ הניא הנקסמה
.םינוש םישנאב בלה
ךומנ היה ,םיליעפ ורתונש םישנאב ינלטק בל ףקתהל ןוכיסה
.בלה-ףקתה תובקעב םתוליעפ וניטקהש ולא תמועל ,60%
.םישנל םירבג ןיבו םינשעמ םניאשל םינשעמ ןיב לדבה לכ ןיא
.הכומנ וא ההובג לורטסלוכ תמרמ םילבוסה יבגל ינוש םג ןיא
םא ןיב ,בלה ףקתהל םדוק העצובש תוליעפב ךישמהל ץלמומ
.תרחא תוליעפ לכ וא הייחש ,הכילה וז

תוליעפב עבק ךרד קסועה םדא לש ויוכיסש ,םג אצמ רקחמה
 ,רתוי תצרמנ תוליעפהש לככו םינטק ,בל ףקתהב תוקלל ,תצרמנ
.ןוכיסה ןטק ןכ
העפשה ןיא טעמכ הליכא ילגרהלו ןושיעל ,םירקוחה ירבדל
.בל ףקתהב תוקלל ןוכיסה לע
.רבעשל םינשעמל םינשעמ ןיב ןוכיסב לדבה אצמנ אל

ףקתה תובקעב יזיפ לוגרת לש רטשמל רובעל םינווכתמה לע
.אפורב תישאר ץעוויהל ,ווח םה ותוא בלה


 :בל-ףקתה אבנמ ןבשיב ןמוש
ךותמ ,םדא לש םינמושה תכירצ יגוס תא קיודמב ךירעהל השק
,ךכל רתויב תקיודמה ךרדה .לכא אוה המ יבגל תולאש
.החותינו זוכעה ןמ ןמוש תמגוד תליטנ איה
תכירצ טירפת תא תופקשמ ,וז הזילנאמ תולבקתמה תואצותה
.הנורחאה הנשה ךשמב ןמוש תוצמוח רפסמ

תלוכתש אצמנו ,בל ףקתה ורבעש םישנא 100 וקדבנ היגוורונב
3 הגמוא גוסמ ןמושה תוצמוח לש תוכוראה תוארשרשה
תוצמוחה תמרש דועב ,הכומנ התייה םהלש ןמושה תמקרב
תויאלוניל אפלאהו תויאלונילה תוצמוחה ,תוינמוש סנרטה
.ההובג התייה
,תוהובג ויה 3הגמוא גוסמ ןמושה תומר םהב םישנאש ררבתה
ולא לש ןוכיסה תמרש דועב ,דבלב 20% לש ןוכיס תמרב ויה
.הלופכמ רתוי התייה ,תוהובג ויה ןמוש סנרטה תומר םהב

תוצמוחל ירקיע רוקמ הווהמ הנירגרמש ,ויה רקחמה תונקסמ
.תויאלוניל אפלאו תויאלוניל תוצמוח ,תוינמוש סנרט

גוסמ ןמוש תוצמוחל ירקיעה רוקמה
.םירק םימ יגד ויה ,3 הגמוא

:בלה תואירבו דלוקוש

,רכוס ,תובר תוירולק ליכמ אוהש ןעטנ דלוקוש תכירצ דגנ
.יבויח ביכרמ םג וב שיש ררבתמ ךא ,ןיאפק ,םינמוש
:בלה תואירב לע ותעפשה תא ןוחבל ,וכרענ םירקחמ רפסמ

העפשה ,ןיריפסאל המודב ,ואקקלו דלוקושלש ררבתמ
תורצוויה םיענומ םהו םדה תויסט תוליעפ לע תיבויח    
.םד-ישירק    

יאת תוליעפל םיעייסמה ,םיטנדיסקוא-יטנא שי דלוקושב
.םדה-ילכ תונפד תכימתל םיארחאה (Endothel) לתודנאה    

,(Procyanidins) םידינאיצורפ תובוכרת ליכמ דלוקושה
,םודא ןיי לש וזל המודה ,תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ תולעב    
.לצבו קורי הת    
דחוימב ,דלוקושב םילקימיכהש ,אצמ וליפא דחא רקחמ    
לש וזמ הקזח העפשה ילעב ,(Polyphenols) םילונפילופה    
.ןייבש םיטנדיסקוא-יטנאה    
 

תובוט תונוכת ןתוא לכש ,ררבתמ
תורסחו ההכה דלוקושב תויוצמ
.ןבלה דלוקושב
 
.חומה תוליעפ תא ןברדמ דלוקושהש אצמ ,יטירב רקחמ
ץירממ דלוקושב יוצמה (Phenylethylamine) ןימליתלינפה    
.תיאליע השוחת הרשמו םיבצעה תכרעמ תא    

םאתמ הליג ,דראוורה תטיסרבינואב ךרענש ,רחא רקחמ
.םייח תוכיראל דלוקוש םהבו םיקתממ לש הנותמ הכירצ ןיב    
אצמנו םהמ םירזנתמהמ רתוי םימי םיכיראמ םיקתממ ינכרצ    
.רתוי םייח ,םיקתממ יללוזש    

,דלוקושה תמועל ןייה לש תימיכה תוליעפה ןיב האוושהב
.ןיי סוכל ךרע יווש דלוקוש םרג 45 -ש אצמנ

,הרשמ דלוקושה תכירצש ,בוטה חורה בצמ בולישש הארנ
.םייחה תכראהל וידחי תולעופ ,ןאכ וראותש תונוכתה םע

רפסמש לככ ,תרבגתמ דלוקושה לש תיבויחה ותלועפ
.ןטק וב םיפסותה
.בלח דלוקוש לע רירמ דלוקוש ףידע וז הביסמ
  


2003 רבמטפס

:בל ףקתה תעב םייח ליצהל יושע לועיש 

תפיסאב Tadeusz Petelenz ינלופה אפורה אשנש האצרהב
תאצות לע רפיס אוה ,European Society of Cardiology
ןושארה ןמיסה עיפומ וב עגרב ,ץרמנ לועישש אצמש רקחמ
הביאשה תלועפ ,וירבדל .םייח ליצהל יושע ,בל ףקתהל
ףוגל ריבעהל היושע ,ץרמנה לועישהמ האצותכ תמרגנה
.סנלובמאה עיגה דע ,םהל השורדה םדה תומכ תא חומלו

היושע תואיכו ןוכנה ןומזיתב העצבתה םא ,וז הלועפ
תוליעפ תא ול ריזחהל וליפאו הרכהב הלוחה תא קיזחהל
.תשרדנה בלה

דציכ הובג ןוכיסב םילוח דמלל שי ינלופה אפורה ירבדל
,ץרמנ לופיטב םילוח םישקבתמ םויכ .תוליעיב לעתשהל
.הקזוחב לעתשהל ,בל ףקתה ורבעש