ןוזיטרוקו םידיאורטסוקיטרוק ,םידיאורטס
Steroids, Corticosteroids and Cortisone

םידיאורטס
ירבגה ןימה ןומרוה לש יטטניס רצות םה םידיאורטס
,םיירכז) םינגורדנאו (םינוב) םיילובנא םה .ןורטסוטסט
םיילובנא םידיאורטס אוה אלמה םמש .(םירירש ינובו
.(Anabolic steroids)

ושפחש םירחא םיאטרופסלו תולקשמ ימירמל עייסל ידכ ורצונ םה
.ירירשה םארמ תא רפשל וסינש ולאל רוזעלו םחוכ תא ריבגהל ךרד

םילמגנה לע רבועש ךילהתל המודו השק םידיאורטסמ הלימגה
תויוצרפתה ומכ ,תוירטאיכיספ תוערפה םורגל הלולע איה .םימסמ
,תמזגומ תימצע הכרעה ,רתי ןוחטב ,הביבסה יפלכ תוניוע םעז
.ןואכידו הניש תוערפה

    םרזב םיאשינ םה .תוקירזב וא הפה ךרד םילטונ םידיאורטס
.םירירשל הז ללכב ,םינושה ףוגה ירביאל םיעיגמו םדה
.םישדח םיאת םירצויו המינפ םיאתה ימורק ךרד םירדוח םה

חומה תועצמאב םתצפה ךות עצבתמ םידיאורטסה תלועפ רקיע
תכרעמהו Hypothalamus) סומלתופיהה םהב ,םיבר םירביאל
בצעה יאת תוליעפ .חומב םייוצמה (Limbic system) תיבמילה
.םירסמ יוניש בגא הנתשמ ולא םירוזיאב (םינוריונ)

םינומרוה תומר םויקל ירקיעה יארחאה אוה סומלתופיההו רחאמ
.םינומרוהה תומר ללכב העיגפל וב העיגפ םורגת ,ףוגב תוילמרונ
ןורטסוטסט רוציי תתחפה ומכ ,תובר תויעבל םורגל לולע רבדה
.םישנב ישדוחה רוזחמה תקספהו םירבגב

תכרעמב םינוריונה דוקפית תא שבשל םידיאורטסה םילולע המודב
.חור-יבצמו ןורכיז ,הדימל ומכ ,םיבר םיכילהתל תיארחאה תיבמילה

םייוניש תוללוכ ,םידיאורטס תליטנל תוולתמה ,תורחא תועפשה
תמרב לודיגו החימצ בוכיע ,הבקנבו רכזב ןה ,תוינימה תונוכתב
.ערה לורטסלוכה

הזחהו םינפה לע רעיש תחימצ םורגל לולע םידיאורטסב שומיש
.רתוי קומעל לוקה יונשו

תופסונ תוילילש יאוול תועפות

.םד-ץחל רתי
.םיקרפמ יבאכ
.םירירשב העיגפל הייטנ
.דבכל קזנ
.הבוגל תוחתפתהה תלבגה
.תמדקומ תוחרקתה
.תורוחרחס
(1).חורה יבצמב תודונת
.תוליחב
.תואקה
.דער

.ןואכידו תונפקות ,סעכ (1)

תורענ יבגל םיפסונ םינוכיס

.ישדוחה רוזחמב םייוניש.םינפ רעיש תחימצ
.ישנה ףוגה הנבמב העיגפו םירירש תוחתפתה

םירענ יבגל םיפסונ םינוכיס

.תונוא ןיא
.תורקע
.םיכשאה תוצווכתה
.ןתש ןתמב םיבאכ
.הזח תוחתפתה

.םישק םימסל תורכמתה םורגל לולע םידיאורטסב ךשוממ שומיש

יפיצפס שומישל םידיאורטס רפסמ רשיא ב"הראב FDA-ה
   המידאויגנא ,סיזורופואטסוא ,דשה ןטרס ,הימנא לש םירקמב
.(Hereditary Angioedema) תיתשרות

םידיאורטסוקיטרוק
ןוזיטרוק ןומרוהל תומודה תופורת ןניה םידיאורטסוקיטרוק
.(Adrenal Gland) הילכה תרתוי תטולבב רצוימה (Cortisone)
.דורשל םיגפל רוזעלו תוקלד יוכידב עייסל ודעונ ןה
ןוזינדרפ ןה הפה ךרד תולטינ רשא םידיאורטסוקיטרוקל תואמגוד
.(Prednisolone) ןולוזינדרפו (Prednisone)
הקרזהב םירחאהו דירוה ךרד יוריעב ןתינ (Solumedrol) לורדמולוס
.הפיאשבו (החשמ) החירמב ,ףוגה תמקרל הרישי
רשא תויתכרעמ תוקלדבו תוימוקמ תוקלדב לופיטל תשמשמ הקירזה
.ףוגה לכב וטשפתה

םיימוקמ םילופיטב שומיש

.םיקרפ תקלד.(Bursitis) תחתמא תקלד
.(Tendinitis) םידיג תקלד

םייתכרעמ םילופיטב שומיש


הלולע תרכוס ילוחל םידיאורטס תקרזה
.םדב רכוסה תמר תא םהב תולעהל


...ל םורגל לולע םידיאורטסוקיטרוקב חווט ךורא שומיש

.דורי תורצוויה
םילודגה םיקרפמה תומצעב העיגפ
.(Avascular necrosis)   
.ישדוחה רוזחמב תורידס יא
.תומצעב ןדיסה לודליד
.הילכה תרתוי תטולב תוליעפ יוכיד
.קד רוע חותיפ
.םימוהיזל היטנ רתי
.לקשמב היילע
.םינפב תוחיפנ
.תרכוס
.םירירש תשלוח

...תופסונ יאוול תועפות תויהל תולולע םיקרפמב ןוזיטרוק תוקירזל
.סוחסה לוליד ללוכ ,םיקרפמה תומקרב העיגפ
.קרפמה ירתימ תשלחה
.(דיאורטסוקיטרוקה תושבגתה בקע) קרפמ תקלד תרבגה
.תקלד תמירג

הלימג תועפות
תוולתמ (תוידיאוריטסה תופורתה יגוס לכב) שומישה תקספהל

...הלימג תועפות

.תושידא
.ןובאית ןדבוא
.ינימה רציה ןדבוא
.תימצע הכרעה ןדבוא
.ןואכיד
.תודרח
.זוכיר יישק
.חורה בצמב תודונת

...ונכתי ןכ

(2).םעז תויוצרפתה.המילא תוגהנתה

.רתי ןונימ בקע םג ןכתי רבדה (2)

...ומכ ,תוירטאיכיספ תוערפה ופצנ ןכ ומכ
.(Schizophrenia) תעסש/הינרפוזיכס
.(Hypomania/Mania) הינאמ/הינאמופיה
.(Delirium) תויזה
.(Paranoia) היונראפ/הפידר ןועגיש
.(Suicide) תודבאתהל הייטנ

תוצלמה
םילטונה םירגובמל ץילממ ב"הראב (CDC) תולחמ תרקבל זכרמה
...תוידיאורטס תופורת
.עובשה ימי לכ ךשמב ,תוקד 30 תב ,תימוי תינפוג תוליעפ עצבל .1
.תואנ ןזואמ טירפת לע רומשל .2
.(הממיב תועש 8 דע 7) תקפסמ הניש לע דיפקהל .3
.חומה לוגרית ידי-לע ,ילטנמה רשוכה תא רמשל .4
.תימצע הכרעהה רופישל תוליעפ עצבל .5

...תושדח - םידיאורטסוקיטרוקו םידיאורטס