תוננג


םיקיזמו םיקרח
םייחמצ םיקרח יחוד
תיחמיקה המינכה תרבדה
םיצופנ םיקיזמ תרבדה
תחייפ תרבדה
תורפרפח
םישוערפ
םיקרח יחוד םייעבט םיסיסרת
םייחמצ ןג יסיסרת
ונבר השמ תרפ תישופיח
עקרק
םילודיג בבס
לכל סיסבה :עקרק
םיציצעל עקרק
היצזירלוס :עקרק
זוקינהו הנבמה תקידב :עקרק
החימצ
יעבט השרשה ןומרוה
םיערז
אפרמ :'דחילגנא חלמ
חמוצהו ינצמח-וד ןמחפ
תיפותיש הייחמצ
יוביר תוטיש
תונוש
םילכימב ןוניג
הבבג
םיצע רפאב ןושיד
פלק תצאב ןושיד
ןשדב שומישו עקרקה חוחית
םילושליש / טסופמוקל ךירדמ
םיצע
Neem / םינ
ךירדמ :רדה יצע
החימצ בצק תרבגה
העיטנ
לדגל ךיא
םיצע סונינ - יאסנוב
םיטבנ
תוינבגע
םיפירח םילפלפ
םוש
סרית
המדא-יחופת
תיבל
תיב תרצות ריווא ירהטמ
םינומילו הייתשל הדוס
ופטקנש םיחרפ
ריוא ירהטמ םיחמצ
.