לדגל ךיא
םיפירח םילפלפ

םיערזה תא םינימטמ .םיפירח םילפלפ לדגל טושפו לק
.טעמכ ,והזו עקרקב תורישי

עקרק יאנת
,עקרק גוס לכב טעמכ בטיה וחתפתיו וטבני םיערזה
ומכ) הדבכ הניא רמולכ ,בטיה תזוקנמ וזש יאנתב
.(טיט תמדא

תיסיסב עקרק תבורעת 
.הירופ ןג עקרק 1/3
.טיילרפ / טילוקימרו 1/3
.(סג) טושפ לוח 1/3

.בטיה לכה ובברע 


לודיגה תביבס
יאנתב ,תוינדאבו םילכימב םיפירח םילפלפ לדגל ןתינ
תבצהל רתויב בוטה םוקימה .שמש תפוטש הביבסהש
תולק תויטס תוירשפא .ימורד ןולח ןדא לע אוה תינדא
.הברעמ וא החרזמ
הייקשה עפשו האלמ שמש תועש 6 תוחפל תושורד
.(םימדקומה החימצה יבלשב דחוימב)


העירז
.מ"ס 1/2 קמועב עקרקב םיערזה תא ונימטה

לפלפה ןזל םאתהב ,ךראת הטיבנה 
םימי רפסממ עונתו ,לודיגה תביבסו 
תורגבל עיגי חמצה .תועובש 4 דע 
.העירזהמ םישדוח 4 דע 3 ביניו 


תיבב לודיג
תוחלבו יתוכאלמ וא יעבט ,םימיאתמ רוא יאנתב
.תיבה ךותב םג ףירח לפלפ לדגל ןתינ ,התואנ

יפוגמ חמצל קזנ תמירגמ ורהזיה
!ידמ םיבורק הרואת

טנסורואולפ תורונב שמתשהל ןתינ
.רתי םומיח תנכס ןיא ןהמ
וקיתעהל שי ,חמצה תוחתפתה םע
ףוג תא םג םירהלו רתוי לודג ילכל
.הרואתה

לש בוליש ידי-לע גשות רתויב הבוטה האצותה
םע דחי (רק) ןבל יטנסורואולפ רוא :הרואת יפוג
.(םח) בוהצ רוא

תועש 18 ןב רוא רוזחמ לע םיצילממה םנשי
.(עבטב תועש 12 תמועל) 

וניקתה ,ידיצ רוא רוקמ לא הייטה תעינמל
.לוממ רחא רוא ריזחמ חטשמ לכ וא הארמ 


םיפיט
םיפנע םוטקל ץלמומ תוחתפתהה תליחתו הטיבנה רחאל
.רתוי םיאירבהו םיקזחה תוחתפתה תא דדועל ידכ ,םישלח 
בצק תטאהל םורגת ,תוחתפתה ידכ ךות ,תיקלח הללצה
.חמצה קוזיחלו יוביעלו החימצה 
רומשת ,הייקשה ךוסחת ,החימצ דדועת הבבג תפסוה
(םימחה ץיקה ימיב דחוימב בושח רבדה) עקרקה תוחל לע 
.םיטוש םיבשע ץובצב ענמתו 
.חמצה ביבסמ רבה יבשע לכ שוקינ לע ודיפקה
.םייעובשל תחא ןשדל ורכז


ןוסחיאו ףיטק
שמתשהל םיפידעמה םנשי .ולוכ םודא אוהשכ לשב לפלפ
ומעט תא םירחא םיפידעמ םתמועלו הז בלשב ףירח לפלפב 
.קורי ןיידע ותויהב 
שובייל םינתינ ןיטולחל ומידאהו תולשבל ועיגהש םילפלפ
.הכורא הפוקת ךשמב שביו רירק םוקמב ןסחאלו 
תא םיאשונה םיפנעהש ןוויכ ,ףיטקה ןמזב רהזיהל שי
.תולקב רבשיהל םיטונו םיכירפ תוריפה 
.םתאפקה ידי-לע ,םיירטכ םילפלפ רמשל םג ןתינ


םיקיזמ
,ןתעפוה םע דיימ (תוידרקו תומינכ) םיקיזמב לפטל שי
.חמצב תושק תועגופה תוילאריו תולחמ תוריבעמ ןהש ןוויכ


תיפותיש הייחמצ
...םילפלפה ןיב ולדג ןסוחלו םינוש םיקיזמ תקחרהל
ליצח
הינבגע
ןויבורמ
תוינטק
רזג
רמוש
לצבה תחפשמ
רוזג תיצרח ןב
לותחה ינרופיצ
םרוימ

...תברקב לפלפ לדגלמ וענמיה
ךלמה זוגא ץע

...ףירח לפלפ ואר

.