ריוא ירהטמ םיחמצ
Air Purifying Plants


תיב םא ןיב ,םיתבב רתויו רתוי םילבמ םישנא
םוקמ וא רפס-תיב ,םירוגמ רפס-תיב ,םירוגמ
םיאצמנ רשא םיבר םייטטניס םירמוח .הדובע
םיפידנ םירמוח תובורק םיתיעל םיררחשמ ולא תומוקמב
...הלוחה ןינבה תנומסת ואר .םתואירבל קיזהל םילולעש

תוכיא תא רפשל םייושע םימיוסמ םיחמצ יכ וליג םירקחמ
,םיקיזמ םירמוח םהילא םיחפוס םה .םירוגס תומוקמב ריואה
,(Trichloroethylene) ירולכ-תלת ןליתא ,(Benzene) ןזנב ומכ
דועו (Formaldehyde) דיהדלמרופ ,(Trichloroethylene)
.ןצמח הביבסל םיטלופו

,דרשמב וא עצוממ תיבב ,דדוב חמצ ,יטטסאה והארמל ףסונב
רשא םידימע םיחמצ לע .ר"מ 10 ןב חפנב ריוא רוהיטל בוט
בוט ןפואב ריוא םירהטמו תיסחי תונטק רוא תויומכל םיקוקז
...םינמנ דחוימב

(Chamaedorea seifrizii/ Bamboo Palm) קובמבה לקד
(Vittatum Chlorophytum comosum/Spider Plant) הקרי
(Dracaena) תינקירפא תינוקרד
(Fiscus Benjamina/Weeping Fig) הנימינב סוקיפ


...םיפסונ םיליעומ םיחמצו
(Red-Margined Dracaena) םיילוש תמודא תינקירפא תינוקרד
(Dizygotheca Ele./False Aralia) םינידע םייגוז/המודמ הילרא
(Codiaeum variegatum/Croton) ןוטורק
(Ficus elastica/Rubber Plant) ימוגה סוקיפ
(Parlor Palm) האנ האירודמח/ןילקרטה לקד
םילעה ןטק וא ץרופמ ,(Philodendron) ןורדנדוליפ
םיספ תשלושמ היריווסנס/שחנה חמצ
(Sansevieria Trifasciata/Snake Plant


...ןכו
תחרופ ,(Chrysanthemum) המתנזירכ/תיצרח
(Epipremnum aureum/Golden Pothos) בוהז סותופ
(Deborah Aglaonema Crispum - Chinese Evergreen)
(Aloe barbadensis/Aloe Vera) הרוולא
(DieffenBachia) היכבנפיד

םא קדב (NASA) תיאקירמאה ללחה תונכוס הכרעש רקחמ
.וב ריואה רוהיטל עייסמ תיבה ךותב לודיג

...מ ריוא רוהיט התייה תירקיעה הרטמה
(Benzene) ןזנב
,םיעבצ ,םינמש ,ויד ,ןיזנב ומכ םירצומב סיממכ שמשמ ןזנב 
ירמוח ,יוקינ ירישכת תיישעתב שמשמ אוה ןכ .ימוגו קיטסלפ 
.םיעבצו תופורת ,ץפנ 

(Trichloroethylene) ירולכ תלת ןליתא
ויד ומכ ,היישעת ירצומ ןווגמב שמשמ ירולכ תלת ןליתא 
.םיקבדו יופיצ ירמוח ,תוכל ,םיעבצ תספדהל 

(Formaldehyde) דיהדלמרופ
דודיב ירמוח ומכ ,יתיב רצומ לכב טעמכ יוצמ דיהדלמרופ 
םישמשמ דיהדלמרופ יפרש .סוחד ץע תוחולו םיפצקומ 
,הוועש ריינ ,תוינקב תושמשמה קיטסלפ תויקש רוצייב םג 
.ריינ תובגמו םינפה בוגינל ויסיט ריינ 

.תועש 24 ךשמב ,רוגס רדח יאנתב ,םיחמצ 12 ונחבנ

...םה ןזנב לורטינל רתויב םיליעיה םיחמצהש אצמנ
(Gerbera Daisy) הרברג
(Chrysanthemum) המתנזירכ
(Spathiphyllum/Peace Lily) םויליפיטפס
(Bamboo Palm) קובמב לקד
(Dracaena Warneckei) יקנרו תינוקרד
(Hedera Helix/English Ivy) שרוחה סוסיק
(Mother-in-Law's Tongue) םיספ תשלושמ היריווסנס

...ירולכ תלת ןליתא לורטינל
(Gerbera Daisy) הרברג
(Dracaena Marginata) הטניגרמ תינוקרד
(Spathiphyllum/Peace Lily) םויליפיטפס
(Dracaena 'Janet Craig') 'גיירק טנא'ג' תינוקרד
(Bamboo Palm) קובמב לקד

...דיהדלמרופ לורטינל
(Bamboo Palm) קובמב לקד
(Dracaena 'Janet Craig') 'גיירק טנא'ג' תינוקרד
(Mother-in-law's Tongue) םיספ תשלושמ היריווסנס
(Dracaena Marginata) הלולמ תינוקרד
(Peace Lily) םויליפיטפס
(Spider Plant) הקרי
(Golden Pothos) בוהז סותופ

.םיחמצ 20 דע 15 ךירצי ר"מ 160 וחטשש תיבש איה הכרעהה


הקזחאו לודיג
...םניה בשחתהל שי םהב םימרוגה

רוא
ירקיעה היגרנאה קפסכ שמשמ אוה .עירכמ םרוג אוה רוא
.טולקי אוה התוא רואה תומכל םאתהב גשגשי רשא חמצל

קזח רוא םה םיילאידיא םיאנת תיבה יחמצ תיברמל
.ימורד ןולחל דעבמ 
,(רישי וניאש) קזח רואב וקפתסי םירחא םיבר םיחמצ
.הקריה תינמנ ולא םיחמצ לע .לודג ינופצ ןולחמ רוא ומכ 
.(דרשמב ומכ ,םייטנסורואולפ תורוא לש) איה םייניב תרואת
,תינקירפא תינוקרדו קובמבה לקד ומכ ,םיחמצ רפסמ
.רוא טעמב וקפתסי 

תוחל
ידמ הכומנ תוחל יאנתב .תילמינימ תוחלל םיקוקז םיחמצ
,ידמ הכומנ םינבמב תוחלה .ורשני ףא ילואו םילעה ומיחשי
.ףרוחב םומיח דחוימב ,ריואה גוזימ ללגב תאז ,ללכ-ךרדב

יבג לע ץיצעה תא דימענש ךכב הייעבה לע רבגתהל ןתינ
.םימב םילובטה לחנ יקולח םירזופמ וילע םיילוש הבג שגמ

עגית אל ותיתחתש ךכ לחנה יקולח לע ץיצעה תא ודימעה
.םימב

(Zebra Plant הרבזה חמצ
 / Calathea Zebrina)
.דחוימב החל הביבסב גשגשי

הרוטרפמט
.תונוש תורוטרפמטל םיקוקז םינוש םיחמצ
'צ תולעמ 20 דע 12 תב הרירק הוטרפמט ףידעי םקלח
םנשיו סויסלצ תולעמ 27 דע 18 -ב ושגשי םירחא דועב
.'צ תולעמ 30 דע 24 ןב ,רתוי הובג םוח םיפידעמה

(עקרק) לודיג עצמ
םירקמה תיברמב .חמצב יולת לודיגה עצמ
,םיחמצ רפסמ .תיללכ לודיג תבורעת קיפסת
(African Violet) תינקירפא תילגיס ומכ
.דחוימ עצמל םיקוקז (Orchid) בלחסו

הייקשה
רתי תייקשה .םיבושח םתומכו םימה ביט
.חמצה תומל ,םירקמה תיברמב ,םורגת

.רתוי טעמ רשאמ תוחפ טעמ תוקשהל ףידע

רשאמ ,הנטק תומכבו תובורק םיתיעל תוקשהל ףידע
.הלודג תומכו ןטק תויקשה רפסמ 

.םיפידע םיקקוזמ םימ .םימה ביט אוה ףסונ בושח םרוג
ףדנתהל ולכוי ונממ ,חותפו לודג לכימב םימה תא וקיזחה 
.6.5-ל 5.5 ןיב תויהל (pH) םימה תויצמוח לע .םינושה םיזגה 

ןושיד ירמוח
.שומישה ינפל לוהמל שי ןתוא ןשד תוסימתב שמתשהל ץלמומ
תמועל תונטק ןשד תויומכל קוקז תיב ךותב לדגה חמצש ורכז
.ול הצוחמ םילדגה םיחמצ

...תודבכ תוכתמ םג ואר

.