םיפוטק םיחרפ
ןנער הארמ תרימש
ףוסיא .עבטה תוננער תא וב סינכמ רדחב םיננער םיחרפ רודיס
דחא אוה ,הניגהמ םכידי ומב םתפטקו םתלדיג םתוא ,םיחרפ
.תוננגה תוגונעתמ
,םייונק םהש וא םכיצמאמ ירפ םה םיחרפה םא ןיב ,הרקמ לכב
.ןתינש לככ ךורא ןמז רמשי םארמש וצרת ,םייונק וצרת
 
הניגהמ םיחרפ
.צ"החא רחואמ וא רקובב םדקומ עצובי ףיטקה
םתסנכה ידי-לע ,תוריהמב םיחרפה תא וררק
רירק םוקמב דימעהל שי ותוא ,םימ אלמ ילדל
.םח ץיק םויב דחוימב בושח רבדה .העשכ ךשמל
ונקנש םיחרפ
ויהישו ןנערו ריהב היהי םארמש ךכ-לע ודיפקה ,םיחרפ תיינק ןמזב
.תוינוכמ ןשעל וא שמשל ופשחנש םיחרפ תונקת לא .החיתפ ףס לע
ךכ-לע םידיעמ ,ריר םיסוכמ םהילועבג וא םיביהצמ םהילעש םיחרפ
.בר ןמז דוע דמעמ וקיזחי אלו םימב ןמז הברה ודמע םהש
תאז ,הפיטעהמ םתאצוה אלל ,םימ ילדל דיימ םיחרפה תא וסינכה
.וששואתיש ידכ ,רירק םוקמב
 
םייקנ םילטרגא
לע הדיעמ בבר לכ .םייקנ םילטרגא לע ודיפק
ירבעמ תמיתסל ומרגי רשא ,םיקדייח תואצמה
.םיחרפה ילועבגב םימה
יולימ ידי-לע ,הרסה יישק םימתכב ולפט
.יוקינ רמוח תופיט רפסמ תפסוהו םימב לטרגאה
.ופטשו תועש רפסמ גפסהל רמוחל וחינה
 
םירמשמ םירמוחו םיירט םימ
םימה תא ףילחהל ןתינ .םיפוטק םיחרפל םיינויח םייקנו םיירט םימ
ילעב ,םיחרפ יגוס רפסמ .ךרוצה יפל םימ ואלמו וקדב .םוי ידמ
-םיימויב דחוימב ,הפוכת םימ תפלחהל םיקוקז ,םיצועמ םילועבג
.םתפיטק רחאל ,םינושארה השולש
 
םיחרפה תנכה
םידח םירפסמ תועצמאב ,םילועבגה ךרואמ מ"ס רפסמ וצצק
.לטרגאב םימה ינפל תחתמ םיאצמנה םילע ריסהל ודיפקהו  
.םימה תא םימהזמו רהמ םיביקרמ םימב םיאצמנה םילע  

םיחרפ םע םימב םינועבצו םיסיקרנ ,םתפיטק םע ,בברעל ןיא
םהילועבג תא םותסל םילולעש ,םירמוח םישירפמ םה .םירחא  
.םתלימקל םורגלו  

ךכ-רחאו םייתעש דע העש ךשמ דרפנ לטרגאב םתוא וחינה
םדוק ,דאמ םימח םימב םתליבט ידי-לע ,םהיתוצק תא ומטא  
.םירחא םיחרפ ללוכה רודיסל םתפסוהל  
 

ךכ-לע םידיעמ ,ףפוכתהל םיליחתמש םיחרפ
ןכלו ריווא תעוב לש המיתס שי םהילועבגבש  
.תואיכ םימ גופסל םילגוסמ םה ןיא  
וסינכהו םימב אצמנה לועבגה קלח תא ורצק  
  .תועש רפסמל םירק םימל ךכ-רחא םתוא  
 
תודוקנב השעי םכותיח םא ,םימ בטיה וגפסי םיחרפה תיברמ
.םינרופיצב רבודמ רשאכ דחוימב טלוב רבדה .םיקרפמב וא רוביח  
םימ גופסת אל העוגפה המקרהש ןוויכ ,לועבג וצחמת לא םלועל  
.יקנו דח תויהל ךתחה לע .ומהדזי ולאו יוארכ  

.תוינש רפסמ םהילועבג תבירצל בטיה םיביגמ םיחרפ רפסמ
ךשמ םיחתור םימב םילועבגה תוצק תיירשה ידי-לע השעי רבדה  
.םימחה םידאב ואצמי אל םיחרפה ישארש בל ומיש .תוינש 20  
 

עצבל שי םהב םיילמיטפואה םיבלשה
ייח תכראה םשל ,לועבגה ץוציק תא
...רתוי האנ הארמו חרפה
 
...חרפה רשאכ השעי ךותיחה חרפה
ואולמב חותפ תינומדא
ןושארה ןצינה תחיתפ םע סיריא
3/4 ידכ חותפ רטסא
ואולמב חותפ האילזא
3/4 ידכ חותפ תינברוד
ואולמב חותפ הילד
ינשה תרתוכה הלע תחיתפב דרו
ואולמב חותפ תיצרח
הצחמל חותפ תינלכ
האלמ החיתפל תיצחמ ןיב ךליל
עבצ תוארהל ליחתמ ןצינה סיקרנ
חתפנ ינשה חרפה רשאכ ןפייס
תיצחמ ידכ ותחיתפ םע ינועבצ
ואולמב חותפ הייניצ
ואולמב חותפ לותחה ינרופיצ
ואולמב חותפ ןרופיצ
ןושארה ןצינה תחיתפ םע ןשוש

הנוזתו רומיש ירמוח
תוחתפתה תעינמל ,הקימונוקא תופיט רפסמ לטרגאה ימל ופיסוה
.הנוזתל ,רכוס הקוחמ תיפכ 1/2 ןכו םיקיזמ םימזינגרוא