םיצופנ םיקיזמ תרבדה
שי התוא ,הריבב שומיש ךות דימשהל ןתינ םילולבש
.םיעבוטו הריבל םיכשמנ םילולבשה .ןטק ילכב קיזחהל
...תואבה תויחנהל םאתהב ולעפ ,עודי וניא קיזמה רשאכ
הייעבה יוהיז - 1
םילועבגב ,הוולעב םיעגופ םה .תונוש םיכרדב םילעופ םיקיזמ
לוביה ביטב ,רתוי ןטק לוביב אטבתת םתלועפ .םישרושבו
.תומל חמצה לולע ,הרומח העיגפה רשאכ .חמצה לש ונסוחבו

עגופ םג אלא ,רקי קר אל ,םייתילכת-בר םיקרח ילטוקב שומיש
.הייעבה תא תוהזל תישאר שי וז הביסמ .הביבסב
,הלק שוליב תדובע תרזעבו םירכומ תובקע םיריאשמ םיקיזמ
.קיזמה תא תוהזל בורל ןתינ ,תלדגמ תיכוכזב שומיש ךות
 

םיקיזמ יגוס 2 םנשי
םירוח םיריתומ םה .יוהיזל  םילקה םה ולא ,םימסרכמ םיקרח
תומלעה איה תרכומ העפות.םילועבגלו םילעל רכינ קזנו םילודג
.הוולעה לכ
םא ןיב ,קזנה םוקמ תברקב םיראשנ וז הצובקמ םיבר םיקרח
,םיחדוק וז הצובקב םילולכ .הלילב דחוימב ,םייובח וא םייולג
.םילוגרחו ירפה בובז ,תונוזלח ,םילולבש ,םילחז
יומד םהיפ .טלוב תוחפ קזנ םימרוג םיצצומו םיבקנמה םיקרח
.ודשל תא ץוצמלו חמצל רודחל םהל רשפאמ הכוראה תישקה
יוניש יפל רתאל ןתינ םיקרח לש הז גוס תלועפל םינייפאמ םינמיס
.םתרוצ תוויע יפלו םילעה עבצ
תידרק .תישקשק המינכו תיחמק המינכ ,תומינכ ,תוישופיח ושפח
.וז הצובקל תכייתשמ ,קרח הניאש םגה ,שיבכעה
רבד ,תולחל םילולע םיחמצ .םיקרחב הצוענ הניא הייעבה םיתיעל
.םישרושלו לועבגל ,םילעל קזנב אטבתיש
ךומ ייומד המקר ינמיס ושפח ,קיזמ קרח רתאל ןתינ אל רשאכ
.הלחמ לע עיבצהל םילולע םלוכ .הבהצה וא תוויע ,הקבא וא

תופסונ תויורשפא
,תיתנוזת הניה הייעבהש ןכתי ,הלחמ וא קרח וניא םרוגה רשאכ
.ןקנחב רוסחמל תינייפוא ולוכ חמצה תבהצה .תיתביבס וא תימיכ

הבוהצ הנשיה הוולעהש דועב ,בוהצ שדחה בולבלה רשאכ
רוסחמ לע עיבצהל רבדה לולע ,םיקורי ורתונש ,םיקרועה ןיב
.תיסיסב עקרקה רשאכ דחוימב ,לזרבב
.ןושיד אוה ןורתפה ,םירקמה ינשב
.הרק יקזנ וא חורל הפישח תוללוכ ,תוצופנ תויתביבס תויעב
ילטוק ,םיימיכ םירמוח תפילד בקע םוהיז םילולע םירחא םירקמב
.םיחמצה תביבס תא םהזל תיתיב תלוספו םיבשע
ילטוקמ רטפיהל אוה תושעל ןתינש לכו ןוקיתל תושק ולא תויעב

.תואנ ןפואב םייתיב םיימיכ םירמוחמו םיבשעה
!הביבסב םתוא רובקל וא םכילשהל ןיא
 
הייעבה תכרעה - 2
הרומח הניא איה םא .התרמוח תא ךירעהל שי ,הייעבה יוהיז םע
.ולש תא תושעל עבטל חינהל ןתינ (זא קרו)
,םירחא םיחמצל תוטשפתה תנכס הנשי רשאכ ,םירומח םירקמב
.םידעצ טוקנל שי
 
הייעבב לופיט - 3
תוקינכטב קיזמ לכ ןסרל ןתינ .העינמ אוה רתויב ליעיה יעצמאה
בוט זוקינ ,(תוישופיחו םירופיצ) םיקרח יפרוט דודיע ומכ ,תוטושפ
.הייקשהו הנוזת ירמוח לש הניקת הקפסא ,עקרקה לש רתוי
.חמצה תועיגפ תא וניטקי ולא םיעצמא

.רתוי םיינוציק םיעצמאב ךרוצ היהיו וקיפסי אל ולא םידעצש ןכתי
.הרטמה תגשהל םינכוסמ תוחפש המכ םיעצמאב שומיש דימת ולקש
,םיקיזמ םיקרח תקחרהל םימ תזתה ומכ ,םיליעיו םיטושפ םיעצמא
תונוזלחו םילולבש רותיאל תיליל הקידב ,םילחז לש תינדי הרסה
.תודוכלמ תועצמאב םייליל םיקיזמ תדיכל וא


.םיחמצ רפסמ בוליש ךות ,תיחמצ העתרהב ושמתשה
.םייחמצ םיקרח יחוד תיפותיש הייחמצ :ואר

שמתשהל ולדתשה ,סוסיר ירמוחב רזעיהל םתטלחה תאז לכב םא
,םיחמצ תויצמתמ וקפוה ולא .הכומנ תוליער םהל םירמוחב קר
.'דכו םוש ,סוטפילקא ,תיצרח ומכ

תואצותה תקידב - 4
העפוה לכל בל ומיש .תועיבקב םיחמצה תא וקדב ,לופיטה רחאל
.הייעבל התכיפה םדוק ,ידיימ לופיט ךירצהל הלולעש ,שדחמ
תוארוהה תא וארק .והנשימל סוסיר ןיב ןמז חוורמ לע ורמש
.םאתהב ולעפו
םיימיכ םירמוחב שומישל תוחיטב יללכ
.ןויעב תוארוה תא דימת וארק .1
.רצומה תיות יבג לע תוארוהל םאתהב דימת ולעפ .2
.תוצלמומה תויומכב דימת ושמתשה .3
,דבלב השורדה תבורעתה תומכ תא דימת וניכה .4
.םיפדוע תכלשה עונמל ידכ   
.םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ םיימיכ םירמוח ונסחא .5
.התואנ ךרדב םיימיכ םירמוחמו םילכיממ ורטפיה .6
.םיטקשו םיריהב םימיב קרו ךא וססר .7
.שומישה רחאל ןגמה דויצ תאו סוסירה דויצ תא וקנ .8
.םיאתמ ןגמ דויצ שובלל וחכשת לא םלועל .9