םיצע רפאב ןושיד
.ןגל ליעוהל יושע םיצע תפירשמ רתונש רפא
עקרקה םא קודבל יוצר וב שומישל םדוק
.תיסיסב וא תיצמוח
.רתוי תיסיסב התוא השעת עקרקל םיצע רפא תפסוה

ומכ ,תיצמוח עקרקל םיקוקז רשא םיחמצל םיצע רפא ףיסוהל ןיא
.(Rhododendrons) ןורדנדודורו (Azalea) האילזא
.תיצמוח וז רשאכ דחוימב ליעות עקרקל םיצע רפא תפסוה
רצונש רפא .םינוש טרוק תודוסיבו ןגלשאב התוא רישעת תפסותה
הלודג רפא תומכ קפסי קר אל ןולא ומכ ,םישק םיצע תפירשמ
הנוזת ירמוח םג ףיסוי אלא ,ןרוא ומכ ,םיליגר םיצע תמועל ,3 יפ
.5 יפ תומכב
ןבא ג"ק 1/2 תפסוהל ךרע תווש ,עקרקל םיצע רפא ג"ק 1 תפסוה
.הנוחט דיס

 
 
הלוכת % דוסיה
25 דע 10 ןדיס
4 דע 1 םויזנגמ
15 דע 5 ןגלשא
3 דע 1 ןחרז
םיצע רפא תלוכת

םיצע רפא תרדגה
,תירחסמ הניחבמ
.0-2-10 היהית

 
תויומכ
תיצמוח עקרקה םהב תומוקמב
 
 
(ג"ק) תומכה לודיגה
1/2 דע 1/4 םידרוו םיחיש
7.5 דע 5 (ר"מ 100) תואשדמ
15 דע 5 (ר"מ 100) םיחרפו תוקרי

 
,ירשפא םא .הנש ידמ תיטמוטוא םיצע רפא ףיסוהל ץלמומ אל
.עקרקה תויצמוח יהמ ןכל םדוק וקדב
רטיל 1 הניה ,ןולאה ץעמ ,םיצע רפא תפסוהל תצלמומה תומכה
.עקרק םיעובר םירטמ 6.5 לכל
 
םינוש םיקיזמ תקחרהל שמשל םג לוכי םיצע רפא
אוה תושעל שיש לכ .םילולבשו תונוזלח דחוימבו
.ןגהל םיצור וילע חמצה ביבס לגעמב רפא רזפל
.ושבייתי הז לגעמ רובעל וסניש תונוזלח
.םשג וא הייקשה לכ רחאל רפאה םושיי תא שדחל רוכזל שי
 
בל ומיש
,לבז תפירשמ רצונש רפאב שמתשהל ןיא
םתפירש רצותש ןוויכ ,עובצ ץעו ןוטרק   
! ליער רמוח אוה   
! תיצמוח טעמ עקרקל םיקוקז םיחמצה תיברמ
הב תוקנחה דוביא תא זרזת עקרקל םיצע רפא תפסוה
םהב םירקמב .(הינומאה סיסב לע םינשדב שומישב רבודמ)   
(Ammonium sulfate) םוינומאה תרפוג ומכ םינשדב םישמתשמ   
וא האשדמה בויטל (Ammonium nitrate) םוינומאה תקנח וא   
.םינשד םתוא םושייל םדוק שדוחכ םיצע רפא םשייל שי ,ןגה