2004 רבמבונ
סרטס תיחפמ םיטנדיסקוא יטנאב רישע קרמ
תכירצש אצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב ןטק רקחמ
תמר תא הלעמ ,םייעובש ךשמב (Gazpacho) ו'צפסג קרמ
ךכ התיחפמו 25%-מ רתויב םדב C ןימטיו
תולחמל רתי תושיגר םרוג רשא ,סרטס
.תינוצמיח הקעו תוקלד בקע

םירבגה ברקב ותמרש ,ןתש תצמוח היה סרטסה ידדממ דחא
.8%-ב םישנבו 18%-ב התחפ
.קרמה תכירצ רחאל ונטק םירחאה סרטסה ידדמ םג

2004 רבמצד
םחרה ראווצ ןטרסו ינורכ סרטס
הליג ב"הרא היבמולוק University of South Carolina-ב רקחמ
םחרה ראווצ יאת לש ילמרונ אל םיאת גושגשמ תולבוסה םישנ יכ
ינשלופ םחר ראווצ ןטרסל םידקמ ןמס :(Cervical neoplasia)
,סרטס יסומע םייח לע תוחוודמ ,(Invasive cervical cancer)
.ךכמ תולבוס ןניאש םישנ תמועל
.27 עצוממ ליגב םישנב ךרענ רקחמה
רחאל םישנב ואצמנ (SIL) םיינטרס םורט םיאת לש תוהובג תומר
.הדיגבו ןישוריג ,תישפנ הלחמ ,ןואכיד ,תוומ הרקמ

.Society for Epidemiologic Research meeting in Seattle

2005 רבמצד
סרטס תולחמ ריבסמ ןומרוה
ריבסמה ןומרוה וליג Garvan Institute-מ םיילרטסוא םינעדמ
ןומרוה ררחשמ חומה .תוינפוג תולחמ םורגל לולע סרטס דציכ
.ץחל יבצמב (Neuropeptide Y - NPY) Y דיטפפוריונ יורקה
םימחולה םיאת לש םתלועפ ענומו םדה רוזחמב אשינ vz ןומרוה
.ןוסיחה תכרעמו חומה ןיב רשקה רבסומ ךכ .םיסוריוו םיקדייחב

תכרעמ קוזיחל תופורת חותיפל חתפמ שמשל היושע וז תילגת

2006 ינוי
םיאת תונקדזה םרוג ישפנ חתמ
עוגפל לולע סרטסש וליג הינמרג Uniklinik Heidelberg ירקוח
סרטסב םימחלנ ןוסיחה תכרעמ לש הנגהה יאת .ףוגה יאתב תורישי
תימהל םירומאש םילער םיאתל םיחלוש םה .הלחמ ימרוגב ומכ
.לוכיבכ ףקותה תא
הרוק ,הז ינפב הז םישנא םיגיצמ רשאכ ומכ ,הכובמ לש םיבצמב
האצותכ השק תקלד לש הרקמב שחרתמה הזל המודה ךילהת
.תובר תולחמ םורגל לולע הז ךילהת .יקדייח םוהיזמ
.טרופס תועצמאב ףוגה תונקדזה תאו ולא םיקזנ תיחפהל ןתינ

2006 ינוי
ןוירפל הליעומ סרטס תתחפה
סרטס תמר ב"הרא הי'גרו'ג Emory University-מ םירקוח ירבדל
סנכיהלמ תובר םישנמ תענומו שבושמ ץויב תמרוג םישנב ההובג
.ןוירהל
,רוזחמ רדעהו ישפנ ץחל בקע שבושמ רוזחמ תווח תובר םישנ
.ץויב עונמל לולע ףאו ןוירהל הסינכ לע השקמה בצמ
עייסל ידכ ,יפרתוכיספ לופיט לבקל ולא םישנל םיצילממ םירקוחה
,םהירבדל ,ליעוה רבכ הזכ לופיט .םוי-םויה יצחל םע דדומתהל ןהל
.םישדוח 6 הזמ רוזחמ ולבק אלש ןהמ 80%-ל
תוירופה תבשה םשל תינויח לוזיטרוק ץחלה ןומרוה תמר תתחפה
.התומדקל ולא םישנב

European Society of Human Reproduction
and Embryology Conference

2006 רבוטקוא
םוי-םויה ייחב רזוע לוזיטוק
לוזיטרוקהש וליג ב"הרא Northwestern University ירקוח
.תוימויה תויודדומתהב רוזעל ידכ ,םויה ךשמב ומצע תא תסוומ
ברעב ולבסש ולא םילבקמ ,וררועתה וב עגרהמ ,רקובה ךשמב
.ונממ רתוי הלודג הנמ ,בצע וא תוילילש תושוחתמ םדוקה
וז רשאכו םויה ךשמב הכומנ םדב ןומרוהה תמרש וליג םירקוחה
.השק םוי יבגל יגולויב ןמס רבדה הווהמ ,ההובג

תויווח תמגרתמ איהש ,םירקוחה ירבדל ,ךכ היושע סרטסה תכרעמ
ןוציחה םלועה ןיב רשקמ הווהמו תיגולויב תוליעפל תויתרבח
.םייתרבח םירשקהל רתוי הבוט הבוגת רשפאל ידכ ,ימינפה םלועל

2006 רבוטקוא
תינימ תורגב ץיאמ סרטס
וא םהירוה ישוריג תעב ומכ ,ישפנ ץחל יבצמ םיווחה םיריעצ
תינימ תורגבל עיגהל םילולע ,תירוה דח החפשמב וחתפתה םהש
.תמדקומ
םרוג הינטירב לופרביל John Moores University ירקוח ירבדל
תיתרבחה םתמאתהו תינפוגה תינימה םתורגבתה ןיב רעפ רבדה
קזנ תמירג ,םימסב שומיש ,ןגומ יתלב ןימ לש תויעב תורצונ ןאכמו
.תונוירבו תומילא ,ימצע

.Journal of Epidemiology and Community Health

2006 רבוטקוא
סרטסמ ששואתהל עייסמ רוחש הת
.לוזיטרוק ץחלה ןומרוה תמר תא תיחפהל היושע רוחש הת תמיגל
.הינטירב University College London ירקוח תאז וליג
תא הניטקה תועובש 6 ךשמ ,םוי ידמ רוחש הת ילפס 4 תמיגל
.ובצלפ תצובק תמועל ,20%-ב לוזיטרוקה תמר

.Psychopharmacology

2007 ראוני
הדובע ןוירפו תואירב תרפשמ הדובעב סרטס םע תודדומתה
היושע הדובעה םוקמב ץחל יבצמ םע תודדומתהל תוינכות תגהנה
.הדובעה ןוירפ תא רפשלו םידבועה לש םתואירב רופישב עייסל
תואצות וגישה םה הילטיא University of Milan ירקוח ירבדל
.הרבחל תיספא תולעבו הדובעה ךילהתב עוגפל ילבמ ולא
.DuPont תרבח לש םידרשמ 91-ב ךרענ יוסינה

.Hypertension

2007 ראורבפ
זיגרה יעמה תנומסתו סרטס
.זיגרה יעמה תנומסתל ןוכיס ריבגהל הלולע ההובג סרטס תמר
שיא 620 ןחב הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
םכותמו (Gastroenteritis) לוכיעה תכרעמב תקלדמ םילבוסה
.זיגרה יעמה תנומסת שיא 49 וחתפ
םילגמ רשא םישנא ולא .תודרחל רתוי םיטונ םינורחאהש הלגתה
,םמצעמ תוהובג תויפיצ ילעב םה ,םבצמ ינימסתל ילילש סחי
.םלשומ ןפואבו ןוכנה רבדה תא דימת תושעל םמצעמ םיפצמ םה

2007 סרמ
חומ יאת סרוה סרטס
.חומב םישדח בצע יאתל תיתועמשמ קיזהל לולע סרטס
Rosalind Frank University of Medicine & Science-ב רקחמ
ךא ,םירצונ םנמוא םישדח חומ יאתש הליג ,תודלוחב ב"הרא וגקיש
.םיכשמתמ ץחל יבצמב םיסרהנ
וענמיש תושדח תופורת חותיפב הז עדימ םשייל םיווקמ םירקוחה
.הז בצמל תוולתמה ןואכיד תועפות תעינמל ,םישדח חומ יאת תומ

2007 יאמ
רבועה לע עיפשמ ישפנ חתמ
לולע סרטסש וליג הינטירב Imperial College London ירקוח
תוביבסמ לחה ומא םחרב רבועה לע עיפשהל
.ןוירהל 17-ה עובשה
דיתעל תוהמא 267-ב לוזיטרוק ןומרוהה תמר תא וקדב םירקוחה
.רבועה יוצמ םהב ,ריפשה ימ לזונב ותמר תא וקדב םה ליבקמבו

2007 טסוגוא
ןורכיז ןדבואל םרות סרטס
ןוכיסב םייוצמה םישנאב ןורכיז ןדבואל םורתל לולע רבגומ סרטס
לש טנאירו ןג ןיב סחיה תא קדב רקחמה .רמייהצלא תלחמל
.לוזיטרוקו (Apolipoprotein E : APOE) E ןיאטורפופילופא
ןוכיסב םייוצמ e4 ןגה טנאירו תא םיאשונה םישנאש וליג םירקוחה
.ץחל יבצמ בקע ןורכיז ןדבואל

.Biological Psychiatry

2007 ינוי
ןורכיזה תודרדיהו סרטס
ב"הרא Rush Alzheimer's Disease Center in Chicago ירקוח
םייוצמ ,ןואכידב אצמיהלו שושחל ,גואדל םיטונה םישנא יכ וליג
בשחנה בצמ ,(MCI) ןותמ יביטינגוק יוקיל חתפל רתי ןוכיסב
.רמייהצלא תלחמל םידקמ ןמס
.Neurology

2007 רבוטקוא
ינש בל ףקתהו הדובעב סרטס
םיטונ ישפנ ץחל תמרוגה הדובעל םירזוחו בל ףקתה ורבעש ולא
.הציחלמ תוחפ הדובעב רשאמ ינש בל ףקתהל רתוי
םיקסועה םישנא הדנק קביווק Universite Laval-ב רקחמ יפל
:תילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס םיליפכמ ,ידימת ץחלה הב הדובעב
םיקסועה םישנא תמועל ,הביצי יתלב הניגנא וא בל ףקתה
.רתוי הוולש הדובעב
.59 דע 35 םיליגב ,םירבג 972 רחא םינש 6 ךשמ בקע רקחמה

.JAMA

2007 רבוטקוא
דש ןטרסל ןוכיס לידגמ סרטס
London School of Hygiene and Tropical Medicine ירקוח
.דש ןטרסב תולחל תוריבסו סרטס ןיב רשק וליג הינטירב
הלעמל ופתתשה ,2,004-ו 1,990 םינשה ןיב ךרענש ,רקחמב
.50 דע 30 ליגב תוידבש םישנ 36,000-מ
םהמ וקדב םירקוחה .דש ןטרסב ןהמ 750 ולח וז הפוקתב
.ישפנ חתמ הז ללכב ,ךכל םיירשפאה םימרוגה
ןוכיסב ויה הדובע יישק םע בטיה ודדומתה אלש תולוחש אצמנ
.הדובעב בוט ושחש ולא תמועל ,תולחל 30% רועישב רתי

.Epidemiology