לוזיטרוק
Cortisol
ומשב ,(Hydrocortisone) ןוזיטרוקורדיה וא לוזיטרוק
אוה .ףוגב רצוימה ידיאורטס ןומרוה אוה ,יאופרה
הילכה תרתוי תטולב תפילקב רתויב ץופנה ןומרוהה
.(Adrenal Gland)

ןיטקמ תעב הבו דבכב (Glycogen) ןגוקילג רוציי דדועמ לוזיטרוק
.ףוגה יאתב (Glucose) הזוקולגה לוצינ בצק תא  
,ףוגה יאת לכב ןובלחה ירגאמ תנטקהב תאטבתמ ותעפשה רקיע
.לוכיעה תכרעמו דבכה יאתל טרפ  
.ילובטמ שומישל תונימז ןמוש תוצמוח ךפוה לוזיטרוקה

הבוגתכ הנממ שרפומו תוילכה תטולב תפילקב רצוימ לוזיטרוקה
יפורטוקיטוקונרדאה ןומרוהה ידי-לע יוריגל
ירקיעה תסוומה אוה .(Adrenocorticotropic Hormone/ACTH)
חומה תרתוי תטולבב ACTH
-ה רוציי לש (העינמ לש ךרדב)
.(Pituitary Gland)

הקידב
תרתוי תוטולב לש ןדוקפת תא ךירעהלו דודמל איה הקידבה תרטמ
.םיקרוע םסוחב שומיש ךות ,דירוהמ תלטינ םד תמיגד .הילכה

םיילמרונ םיכרע
.(רטיליצדל ג"קמ) mcg/dl 23 דע 6

תורעה
לפשבו רקובב 8-ל 6 תועשה ןיב האישב תאצמנ לוזיטרוקה תמר .1
.הלילה תוצחב  
.תוחורא רחאל תולעל הלולע איה .2

דלשה ירירשמ ונימא תוצמוח רורחש תרבגהב עייסמ לוזיטרוקה
.תוינמוש תומקרמ ןמוש תוצמוחו  

,הזוקולגל וב תורמומו דבכה ידי-לע תוגפסנ ונימאה תוצמוח
,תומיוסמ תומקר ידי-לע היגרנא ישומישל םדל ףוסבל תשרפומה
.םימודא םד יאתו חומה יאת ומכ
יכרוצל תושמשמ תוינמושה תומקרהמ תוררחתשמש ןמושה תוצמוח
הזוקולגה לוצינ תא ךכ תורשפאמו דלשה ירירשב היגרנא תקפה
.חומה יאת ידי-לע הלוכ

...לע עיבצהל םילולע ילמרונהמ םיהובג םיכרע
.תוילכה תטולבב לודיג
.גנישוק תנומסת
.(Ectopic Growth) יפוטקא לודיג
,תומיוסמ תופורת ידי-לע םג םרגיהל םילולע םיהובג לוזיטרוק יכרע
.ןגורטסא ןומרוהה תרזעב הייפרתו תומיוסמ תונתשמ תופורת ומכ  

...ב ודדמי םיהובג םיכרע
.םייעוצקמ םיטלתא
.הפב העינמ יעצמא תולטונה םישנ
.(Amphetamines) םינימטפמא םילטונה ולא
.ןוזיטרוקב םישמתשמה ולא
.ןוירהל ןורחאה עברב ,ןוירהב םישנ

לידגהל הלולע ,םויב הפק ילפס 3 דע 2 תכירצש אצמ רקחמ
.םדב לוזיטרוקה תמר תא

...ההובג לוזיטרוק תמר אצמת תואבה תויעבהמ םילבוסה ולאב םג
.הקינפ תערפה
תרתוי תוטולבב (רידנ) םילודיג
.חומה תרתוי תטולבבו הילכה  
.ןואכיד
.הדרח
.הנוזת תת
.תמזגומ לוהוכלא תכירצ

...לע עיבצהל םילולע ילמרונהמ םיכומנ םיכרע
.ןוסידא תלחמ
.(Hypopituitarism) חומה תרתוי תטולב תוליעפ תת

...םיכומנ לוזיטרוק יכרע תלבקל םיפסונ םימרוג
.תורחא תוידיאורטס תופורת
.תורחא תופורת רפסמ
.םויתיל תליטנ
.הפודבל תליטנ
תא תוליכמה תופורת ידי-לע םרגיהל םילולע םיכומנ לוזיטרוק יכרע
תודגונ תופורתב שומיש בקע וא (Androgen) ןגורדנא ןומרוהה  
.תומיוסמ תיווע  

הכומנ המר תעפשה יבגל האופר יחמומ ןיב תקולחמ הנשי
.(CFS) תינורכה תופייעה תנומסת תלחמ לע לוזיטרוק לש

םילטינה ןוזיטרוקורדיה לש םיכומנ םינונימש ואצמ םירקחמ
.ךכמ האצותכ רתוי בוט ושח הייעבהמ םילבוסה ידי-לע
ןוזיטרוקורדיה תליטנ לע םיצילממ םניא םירקוחה ,תאז םע
המר יהמ תרדגה יבגל תועידה יקוליח בקע רקיעב ,הלקהל
.לוזיטרוק לש תילמרונ


בשחתהל שי םהב םימרוג
לוזיטרוקה בויסנ תמר תא לידגהל םילולע תיזיפ וא תישפנ הקעומ
.חומה תרתוי תטולב לש תיתבוגת השרפהמ האצותכ ,םדב

...ואר .תינפקות תוגהנתהו קורב לוזיטרוק טועימ

יאופר שומישב לוזיטרוק
.תינוסיח הבוגת יוכידו םייתקלד םיכילהתב לופיטל שמשמ לוזיטרוק
םייוצמה םישנאב תינוסיחה הבוגתה תדירי תא הריבסמ וז הנוכת
.ינורכ ישפנ חתמב

 
(Cushing's Syndrome) גנישוק תנומסת
לוזיטרוק תומרל םיפושח ויהש םישנאב תחתפתמ גנישוק תנומסת
.םירגובמ ללכ-ךרדב תפקות הייעבה .תכשוממ הפוקת ךשמ תוהובג

םימוטפמיס
.תרכוס תוחתפתה
.ןתש לש רבגומ ןתמ
.םיער חור יבצמ
רועב תוטלוב תוינמוש תומקר
.ןוילעה בגה קלחבו םינפה  
.ינימ ףחד רדעה :םירבגב
.םד-ץחל רתי
-םידורו החיתמ ינמיס
.ןטבה רוע לע םילוגס  
.תושישת
.רבגומ אמצ
.ןואכיד
.םינפ רעישו רידס וניאש רוזחמ :םישנב

תוקידב
.(תועש 24 ךשמ ףוסיא) ןתשבו םדב לוזיטרוקה תומר תדידמ
...םע דחי  
.(ACTH) יפורטוקיטרוקונרדאה ןומרוה תמר תעיבק
.ןיניטארק תקידב
.תורחא תוקידב תואצות לע העפשה םג ןכתית

לופיט
.לוזיטרוק תמר רתיל םימרוגב יולת היהי לופיטה ןפוא

 
(Addison's Disease) ןוסידא תלחמ
,הילכה תרתוי תטולבב לוזיטרוק רוצי תת בקע תמרגנ ןוסידא תלחמ
.םיליגה לכב תעגופ הלחמה .חומה תרתוי תטולבב וא הב תויעב בקע

םימוטפמיס
.תוליחב
.תואקה
.םילושליש
.לקשמב הדירי
.השלוח
.ער חור בצמ
.תושישת
.םד-ץחל טועימ
.ןובאית ןדבוא
.אוה םג עגפי הילכה תרתוי תטולבב םירחא םינומרוה רוציי
חלמה תמרל בושחש ,(Aldosterone) ןורטסודלא ןומרוהה תמר
.איה ףא ןטקת ,ףוגב םימה ןזאמלו  

לופיט
.יטטניס ידיאורטס ןומרוה לע תוססובמה תופורת ןתמ

...תושדח - לוזיטרוק ואר