הלוק זוגא
Kola nut (Also: Cola Nut)
(Cola vera/Cola acuminata/Cola nitida)

ירפ לש רמהו םוחה ערזה אוה הלוקה זוגא
ברעמ יפוחל לדגה ,דע קורי ץע ,הלוקה ץע
.הזכרמבו הקירפא
,םיבוהצ םיחרפה .רטמ 12 הבוג דע םיאשנתמ רשא ,םינז המכ ץעל
.לוגסב םידקונמו
דחוימבו םלועה יבחרב ירחסמ ןפואב םילדגמ הלוקה ץע תא
ירלופופ אוה .הקירמא םורדו היזנודניא ,הקנל ירס ,ליזרב ,הירגינב
.וב ןיאפקה תלוכתל תודוה ץירממכ ,יפורטה רוזיאב דחוימב

,תוחוראה ינפל הלוקה יזוגא תא םיסעול הקירפא ברעמ ידילי
.לוכיעה תכרעמ תצרמהל    
,ןוזמה םעט תא תרפשמכ תבשחנ החוראה ינפל ירפה תסיעל
.ךכ-רחא םילכוא ותוא    
.םיחולד םימ לש םמעט רופישל םג שמשמ הלוקה זוגא

תואקשמב ירקיע ביכרמ הווהמ הלוקה זוגא
.הלוק הקוקה הקשמ םשארבו םיבר


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.םירוחיימו םיערזמ אוה יובירה
.ירפה תלבק דע םינש 10 דע 7 ופלחי תויטיאב חתפתמ ץעה
.הנש 100 דע 75 תוריפ בינהל יושעו םייח ךיראמ ץעהתיאופר תוליעפ
,(Theobromine) ןימורבואת ,ןיאפק םה זוגאב םיביכרמה רקיע
ומכ ,(Phenolics) םיילונפ םירמוחו םינינאט ,(Theobromine)
ןי'צטקיפא-יד ,(L-epicatechin) ןי'צטקיפא-לא ,(Kolatin) ןיטלוק
.(Kolanin) ןינלוקו (D-catechin)
,(Phlobaphens) םינפבולפ םג זוגאב
ןאטב ,(Antocyanin) ןינאיצוטנא
.ןלימעו ןובלח ,(Betaine)

...הלוקה זוגא תונוכת
.(תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא ץירממ) יללכ קזחמ
.חורה בצמ תא רפשמ/ןואכיד דגונ
.ןובאית אכדמ
.ץווכמ
.ןתשמ

...המישנה יכרדב תויעבב לופיטל שמשמ הלוקה זוגא

...לע לקהל יושע הלוקה זוגא
.הנרגימ ףקתה

...קפסל םייושע זוגאב ןינאיצוטנאהו םיילונפה םירמוחה
.תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ

...ב לופיטל זוגא שמיש רבעב
.ןוזמ ךרוצה תעינמ ךות ,תיזיפ תופייע
.ןואכיד
.(Anxiety) הדרח
.הבשחמה תרהבה
.(Sea sickness) םי-תלחמ

.בל תשלוח
.תושגר רדעה
.םיבצע תשלוח
.תונבצע בקע לושליש

,לעוש תלוביש םע הלוקה זוגא תא בלשל גוהנ
.(Skullcap) הדסאקו (Damiana) הנאימאד

תורהזאו תורעה
תוירשפא יאוול תועפות
.דער

.הביק תויעב
.תונבצע
.הניש ידודנ
.תודרח
...ב לופיטל תופורת תליטנ תעב הכירצל רוסא זוגאה
.בל תויעב .םד ץחל רתי .םירירש תייפרה

רתי ןונימ לע תודיעמה תועפות
.םירירש תויוצווכתה
.(Oral blisters) הפ ינועצפ

.לושליש
.הליחב

...לע רוסא הלוקה זוגאב שומישה
.הניש תויעבמ םילבוסה .תוקינימ/ןוירהב םישנ

...זוגאב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי םיאבה םירקמב
.תופורת םילטונה
...מ םילבוסה
.בלה בצקב תוערפהו ריהמ בל קפוד ומכ ,בל תויעב
.םד ץחל רתי
.הביק יביכ
.ןוירסירת יביכ
.תודרח
.הניש תויעב
.םדב לורטסלוכ רתי