הרדגה
רועל םידבוא הב ,היצטנמגיפ תערפה איה ,תקהב
םיאת .ועבצ תא םיעבוקה (Melanin) ןינלמ יאת
תבכש איה ,(Epidermis) סימרדיפאב םייוצמ ולא
.לוגס הרטלוא תנירקמ הניגמה ,תינוציחה רועה

.םיניעהו רעישה עבצ תא םג םיעבוק ןינלמה יאת
רשא ,םינבל םיאלט תעפוה איה הז ןדבוא תאצות
.ףוגב םינוש תומוקמב ,םילדגו םיברתמו םיכלוה
.ןבל ךופהל לולע ,ועגפנש םירוזיאב חמוצה רעיש


םימרוג
...תוירואת רפסמ שי העפותל .םיעודי םניא תקהבה ימרוג
םיסרוהש םינדגונ תוחתפתהב רבודמש איה תוירואתה תחא
.ןינלמ רוצייל םיארחאה םיטיצונלמה תא    
.םמצע תא םיסרוה םיטיצונלמהש ,הרבס םג הנשי
הקוצמ וא שמש תייווכ ומכ ,ערואמ םהב ,םירקמ םיעודי
.תקהב םרג ,תישפנ    

תוטשפתה
רבדה םישנאהמ קלחב .וטשפתי םיאלטה םא ,תעדל תורשפא ןיא
וטשפתי םה ןמזה םעו תמדקתמ היעבה ללכ-ךרדב ךא ,הרקי אל
.ףוגב םיפסונ םירוזאל
.תובר םינש ךראתו תיטיא תוטשפתהה היהית םישנאהמ קלחב
.הריהמ תויהל הלולע איה םירחאב

תישגר הקעומ בקע םיאלטה תוטשפתה לדגת םידחא םירקמב
!תקבדימ הניא הלחמה .תינפוג וא


םימוטפמיס
.רועב (היצטנמגיפיד) םינבל םיאלט תעפוה
,שמשל םיפשחנה םירוזיאב םיחיכש םה    
.םייתפשו םינפ ,תועורז ,םיילגר ,םיידי ומכ    
,יחשה תיבב עיפוהל םילולע םיפסונ םיאלט
,םייריחנה ,הפהו םייניעה ביבס ,העשפמב    
.ןימה ירביאו רובטה    
...תוינבת 3-מ תחאב ,ללכ-ךרדב ,העיפומ תקהבה
תלבגומ היצטנמגיפידה הב ,(Focal pattern) תדקוממ תינבת .1
.לבגומ םירוזיא רפסמל וא דדוב רוזיאל    
םיאלטה ירוזיא הב ,(Segmental pattern) תיעטקמ תינבת .2
.דבלב ףוגה לש דחאה ודיצב םיחתפתמ    
,הצופנה תינבתה וז ,(Generalized pattern) תללכומ תינבת .3
.םינוש ףוג ירוזיאב תשחרתמ היצטנמגיפידה הב רשא    

...תוללוכ תוחפ תוחיכש תועפות
.תע םרטב ,ןקזו םייניע תובג ,םיסיר ,שאר רעיש תנבלה/תרפאה
.הפה םינפ עבצ דוביאב ןיחבהל םילולע ,ההכ רוע ילעב
.ןיעה תיתשר עבצ ןדבוא וא יוניש


ןוחביא
םימרוג .הערפהל יתחפשמ עקר םויק אפורה ררבי תישאר
,רוע תוחירפ :תויהל םילולע ,תקהבל םיפסונ םיירוטסיה    
,תקהבה רוזיאב ורקש ,םירחא םישק רוע יקזנ וא שמש תויווכ    
;היצטנמגיפידה תעפוה םדוק םישדוח 3 דע 2    .
תמדקומ רעיש תרפאה וא ;תינפוג וא תישגר הקעומ תייווח    
.(35 ליג ינפל)    

החפשמב תוינומיאוטוא תולחמל רשאב רוקחי אפורה
.שמש תנירקל רתי תושיגרלו    

.הייעבל תורחא תוביס תלילשל ,הקידב היהית אבה בלשה
.עוגפה רועהמ (היספויב) הנטק המיגד תחקל יושע .אפורה    

.ןגמה תטולב דוקפית קידבו םד תריפס :םד תקידב השעת

הטעמ תקלד רותיאל ,םייניע תקידב לע ץילמהל יושע אפורה
.םייניעב םדה ילכ    

םייראילקונ-יטנא םינדגונ רותיאל םד-תקידב
.ליעוהל םיתיעל היושע ,(Antinuclear antibodies)    

תינומיאוטוא הלחממ לבוס הלוחה םא עובקל ודעונ תוקידבה
.יהשלכ


ןוכיס תוצובק
םירקמה תיברמ .היסולכואהמ םיינש דע זוחאב תעגופ תקהב
.םינימה ינשבו םיעזגה לכב תעגופ איה .40 ליג ינפל םישחרתמ

תוינומיאוטוא תולחממ םילבוסה םישנאב תעגופ הלחמהש הארנ
תומיוסמ תומקרבו םירבאב תעגופ ןוסיחה תכרעמ ןהב תולחמ)
.(ףוגב

...תולולכ ולא תולחמב
.תיתצובק תוחרקתה  .ןגמה תטולב לש רתי תוליעפ
:(Adrenocortical insufficiency) תילקיטרוקונרדנא הקיפס-יא
תקפסמ תומכ תרציימ הניא הילכה תרתוי תטולב הב הלחמ    
.(Corticosteroid) דיאורטסוקיטרוק ןומרוההמ    
לש הכומנ המר :(Pernicious anemia) הריאממ הימנא
.B-12 ןימטיו גופסל ףוגה תלוכי יא בקע ,םימודא םד יאת    

תיברמ .העודי הניא תקהבו ולא תולחמ ןיב רשקל הביסה
.תורחא תוינומיאוטוא תולחמב םילוח םניא תקהבה ילוח

.רודל רודמ תרבוע רמולכ ,תיתשרות תויהל םג הלולע הלחמה
התוא וחתפי אל הלוח הרוה םהל ,םידליה תיברמ ,תאז םע    
.תיתחפשמ הירוטסיה ןיא הנממ םילבוסה תיברמלו    


תויגולויזיפו תוישגר תובוגת
חכונל ,הלחמהמ םילבוסה לש תוייגולויזיפהו תוישגרה םהיתובוגת
םוקמ לע הרימשב םיישק םנהל םורגל םילולע ,םארמב םייונישה
.םתדובע
םא דחוימב ,םיישפנ םיצחלמ לובסל םילולע םה
.םפוגב םיטלוב תומוקמב םיעיפומ םיאלטה
.םירגבתמו םירענ ,םפוג הארמל םישיגר דחוימב
ששחו ןואכיד ,השוב ,הכובמ שוחל םילולע םה
.הביבסה תובוגתל
תוחיש .ליעוהל יושע ולא םירקמב ישפנ לופיט
תודדומתהב ליעוהל תויושע ,היעבהמ םילבוס רשא ,םירחא םע
.המע
.בוט דודיע רוקמ ווהי םירבחו החפשמ ינב
יושע ,םינבלה םיאלטה תאווסהל ,םייטמסוק םירישכתב שומיש
.תימצעה הכרעהל דחוימב ,ליעוהל אוה םג

לופיט
םדוקה םבצמל רועה ידוקפית תא ריזחהל איה לופיטה תרטמ
.םישדוח 18 דע 6..:ךשוממ תויהל יושע לופיטה .הארמה רופישו
.םמוקימו םינבלה םיאלטה תומכב היולת היהת לופיטה ךרד תריחב
.הלוחל הלוחמ תונוש םילופיטל תובוגתה

םייאופר םילופיט
םידיאורטסב ימוקמ לופיט
.םינבלה םיאלטל ףוגה עבצ תבשהב רוזעל םייושע םידיאורטס
תויומד תופורת םה (Corticosteroids)-םידיאורטסוקיטרוק
,(Adrenal glands) חומה תרתוי תוטולבב םירצוימה ,םינומרוה
.החשמב היהי םושייה .(Cortisone) ןוזיטרוק ומכ
םותב ותעפשהב ןיחבהל היהי ןתינו רתויב ריהמו טושפ לופיטה
,תדמתמ החגשהב תויהל הלוחה לע .רתויו םישדוח 3 תב הפוקת
.וילע םיספ תעפוהו רועה תוקמטצה ומכ ,יאוול תועפות רותיאל

ןלרוספ תייפרתומיכוטופב לופיט
ןלרוספ ןיב בוליש ,(Psoralen Photochemotherapy) הז לופיט
אוה ךא ,תקהבב רתויב ליעיה לופיטה אוה ,לוגס הרטלוא רואו
,יאוול תועפות תעינמל ,בקעמב תויהל הלוחה לעו בר ןמז ךרוא
.תורומח תויהל םיתיעל תולולעש
תייהכהל ,לוגס הרטלוא תנירק תעפשהב תולעופה ,תופורת ולא
הלוחה לע .רועה לע תורישי תומשוימ וא הפב תולטינ ןה .רועה
תנירק וא לוגס הרטלוא רוא לש הריהזו הדודמ הנירקל ףשחהל
.לופיטה ינמזל רבעמ ,שמשל הפישחמ ענמיהל םהילע .שמש

...ןה רמשיהל שי ןהמ תוירקיעה יאוולה תועפות
.תועובו תורומח שמש תויווכ
.(Hyperpigmentation) לפוטמה רוזיאה תוהכתה
.לופיטה םות םע תפלוחו ללכ-ךרדב תינמז הייעבה    
,תוליחב ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע תופורתל
.רעיש לש תילמרונ יתלב החימצו רוע ייוריג ,תואקה    
.רוע ןטרסל רתי ןוכיס

...לפוטמה לע ,ולא םינוכיס ןיטקהל ידכ
.שמשל הפישחמ ענמיהל
.הנירק תוננסמ תוחשמ םשייל
םידחוימ שמש יפקשמ ביכרהל
.דורי ינפמ דחוימב ,םייניעה תנגהל    

היצטנמגיפיד
םתואב ףוגה רוע תא םיריהבמ (Depigmentation) היצטנמגיפידב
.דיחא היהי ףוגה לכ רוע ןווגש ךכ ,תקהבהמ ועגפנ אלש תומוקמ
רבעמ הלחמה הטשפתה םהב ,םילוחל דחוימב המיאתמ הטישה
.ףוגה רוע חטש ללכמ 50%
ךשמב ,םירחא לש םרועב םרוע עגממ ענמיהל םילפוטמה לע
.לופיטה רמג רחאל ,תוחפל םייתעש
,(רועה תוחפנתהו תומדאה) תקלד איה ,תירקיעה יאוולה תעפות
תא הסכמה םורקה לש תילמרונ יתלב הייהכהו שבי רוע ,דוריג
.ןיעה ןבול
ךפוה הז ךילהת רבועה .הכיפה הניאו תידימת ךילהתה תעפשה
.שמשה רואל דחוימב שיגר תויהל

תינומצע רוע תלתשה
םינטק םינבל םיאלט ירוזיא םהל םילוחב םשוימה ,הז ךילהתב
.ומצע הלוחהמ ולטנש רוע תוסיפ תולתשומ ,דבלב
ןהו רוע םרותה רוזיאב ןה ,תוקלד םורגל לולעו רקי ךילהתה
ןיחבהל תלוכיו תוקלצ םורגל ךילהתה לולע ןכ .לתשומה רוזיאב
.ליגרה רועל םילתשה ירוביחב

תועובב שומיש ךות ,רוע תולתשה
,םוחב שומיש ךות ,ןיקתה רועב תועוב אפורה רצוי הז ךילהתב
.לתשומו רסומ ולא תועוב לש ןוילעה ןקלח .זע רוק וא הקיני
ירוביחב ןיחבהל תלוכיו תוקלצ תווהתה םניה הז ךילהת ינוכיס
.ליגרה רועל םילתשה
 
עוקעק :היצטנמגיפ-ורקימ
.ןעבצ ,דחוימ יחותינ רישכמ תועצמאב ,רועב לתשומ הז ךילהתב
עוקעקה .ההכ רוע ילעבל דחוימב ,םייתפשה רוזיאל םיאתמ אוה
.ספרה ףיגנ תועוב םורגל לולעו ןמזה ךשמב תוהדל הטונ

תוינומצע טיצונלמ תולתשה
יאנתב םילדגמ ןתוא ,ןיקת רוע תואמגוד תולטינ הז ךילהתב
םה ,םיאת לש תקפסמ תומכ תלבקו תוברתה רחאלו הדבעמ
.ןויסנ יבלשב ןיידע ךילהתה .םיקולה םירוזיאב םילתשומ

לוגס הרטלוא  תנירק בולישב ,ימוקמ םושייב ןלרוספ
.רועב םיאלט טועימ םירקמב תמשוימ (PUVA) הטישה
.(Photochemotherapy) היפרתומיכוטופ  םג היורק איה
.הגרדהב תלדגומ לוגס הרטלואה תנירק תמצוע

לוגס הרטלוא  תנירק בולישב ,תילרוא ןלרוספ
תיבויח הבוגת רחאל תמשוימ תילרוא (PUVA) הבופ תטיש
התואנ הבוגת התיה אל םא וא הנירק בולישב לופיטל ףוגה לש
.הז לופיטל

םימילשמ םילופיט
.הנירק יננסמ
.הקיטמסוק
.הכימתו ץועיי

תויתנוזת תומלשה
הצמוח לש תוכומנ תומר ולגתה םהב ,שיא 15 תצובקב ןויסנב
...ולביק םה ,Cןימטיוו B-12 ןימטיו ,תילופ
.םויב ג"מ 10-דע 1 :תילופ הצמוח
.ג"קמ 1,000-םייעובשב םעפ ,רירשל תוקירזב :B-12 ןימטיו
.םויב םרג 1 :C ןימטיו
 
.םישדוח 3 ךשמ ןתינ לופיטה
.היצטנמגיפב רכינ רופיש הלגתה 15-ה ךותמ ,םישנא 8
.םייתנש דע הנש תב הפוקת השרדנ ,תשרדנה המרה תלבקל
...ולבק םה ,םיפתתשמ 100 תצובקב ,רחא ןויסנב
.םויב ג"מ 10 ,תילופ הצמוח
.םויב ג"קמ 2,000-,B-12 ןימטיו
.שמשל הפישח בולישב םהינש

תדימ לש המ תדימ ,םיפתתשמהמ 52 ווח ,םישדוח 6 דע 3 רחאל
הפישחב לופיטב רשאמ ,רתוי הבוט התיה האצותה .היצטנמגיפ לש
.דרפנב דחא-לכ ,םינימטיו יפסות וא שמשל
רשאכ ,ליעוהל יושע ,L-Phenylalanine ונימא תצמוח ףסות
.לוגס הרטלוא רוא תנירקב לופיטב בלושמ אוה    
.לקשמ ג"ק 1 לכל ,םויב ג"מ 50 אוה ןונימה    
.םידליב רתוי הלודג החלצהל הכז הז בוליש    

רוסחמו תקהב ןיב רשק הליג רחא רקחמב םידקמ ח"וד
תללודמ חלמ תצמוח תליטנ ,(Achlorhydria) הביק תצמוחב    
יתגרדה רופיש ,הנשמ הלעמל רחאל ,האיבה תוחוראה רחאל    
.היצטנמגיפה תמרב    
דירולכורדיה רתוי ינרדומה ופילחתב וא הז לופיטב םושייה לע    
חוקיפב קר תושעהל (Betaine hydrochloride - HCl) ןיאטב    
.ןיאטב :ואר !אפור    

(PABA) הבאפב שומישה תא ראתמ ,ףסונ םידקמ ח"וד
סקלפמוק תצובקמ תבוכרת ,(Para-aminobenzoic acid)    
.B ןימטיו    
הקירזב רמוחה ןתמ וא ,םויב םימעפ 4 דע 3 ,העובק הליטנ    
,הרקמ לכב םיישיאה םיכרצל םאתהב ,םינומרוה ןווגמ ףסונבו    
םיעוגנ םירוזיאל היצטנמגיפ תפסוהב ,םיבר םירקמב וליעוה    
.תקהבב    


אפרמ-יחמצ
היצטנמגיפה רופישב רוזעל היושע ,תיצייק התימא תיצמת
שי ,Khellin :וב ליעפה ביכרמלש הארנ .םיעוגנ םירוזיאב    
.(Psoralen).ןלרוספ הפורתה לש וזל המודה העפשה    
.םויב ג"מ 160 דע 120 היה יוסינב ןונימה    
רועה תושיגר תא לידגמ אוה .הלהקל המודב לעופ ערפ
.שמשה תנירקל    

םיחנומ ןולימ
ןעבצ - (Pigment) טנמגיפ
.ףוגה תומקרבו םיאתב יוצמה עבצ רמוח

העיבצ - (Pigmentation) היצטנמגיפ
(Mucous membranes) םיירירה םימורקל ,רעישל ,רועל עבצ ןתמ
.ןיעה (Retina) תיתשרלו

(Depigmentation) היצטנמגיפיד
.ןיעה תיתשר וא רעיש ,םיירירה םימורק ,רוע עבצ רסוח וא ןדבוא

(Melanin) ןינלמ
לעופ ןינלמה .רועה עבצ תא עבוקה ,רוחש וא םוח ,בוהצ ןעבצ
.(UV) לוגס הרטלוא תנירקמ רועה לע ןגמו הנירק ןנסמכ םג

(Melanocytes) םיטיצונלמ
.(Melanin) ןינלמ םירציימה םידחוימ םיאת

(Ultraviolet light - UVA) לוגס הרטלוא רוא
.ץראה רודכל העיגמה ,שמשה תנירק יביכרממ דחא
.רועה תא ףזשל היושע לוגס הרטלוא תנירקל הפישח
,רואב לופיט :(Phototherapy) היפרתוטופ ילופיטב תשמשמ איה
.תקהב ןהב ,רוע תולחמ רפסמב