(Anal Fissure) תעבטה יפב (קדס) הרוסיפ
(Abscess) תוסרומ/םיסצבא
(Fistula) הלוטסיפ

תעבטה יפב הרוסיפ
תמייתסמ (םייעמה) לוכיעה תכרעמ
םייתסמש ,(Rectum) תעבטה יפב
יפ תלעת אוה ,מ"ס 4-כ ןב עטקב
תמייתסמה ,(Anal canal) תעבטה
.(Anus) תעבטה-יפ חתפב

הניה ןלוכמ תרכומה .תויעב רפסמ רצוויהל תולולע הז רוזיאב 
.םירוחט 


םימרוגו הרדגה
רק ריוא גזמב הרוק רבדה .הפה תיווזב קדס וא ערק ווח םיבר
,(Anal Fissure) תעבטה יפב הרוסיפ ,המודב .קוהיפ תאצות וא
.תוריצע ןמזב בורל שחרתמהתעבטה יפ חתפ ןפודב לק ערק איה
  
תוצרפתהמ האצותכ םג םרגיהל לולע רבדה
תומרוג ולא תועפות .תקלדמ וא לושליש לש
האצותכו ויוריג ,תעבטה יפ חתפ תושבייתהל
.ערקל ךכמ
תמרוגה השק תוריצע אוה קדסל ינושארה םרוגה תופוכת
.רועה תאו תירירה תא תטרוש השקה האוצהש ךכל
תוצווכתהל וב תמרוגו יתעבטה רירשל דע העיגמ וז הטירש
.ומצע לע רזוחה ךילהתו תוריצעל ודיצמ םרוגה רבד ,הקזח

,האוצ יקדייחב (עבטה ךרדמ) םהוזמ ולוכ רוזאהש ןוויכ
.יופירה ךילהת לע רבדה השקמ


...תויהל םילולע םיפסונ םימרוג
.םילשלשמב רתי שומיש .הדיל ןמזב העיצפ

בקע הרוק רבדה .הירחאו האיציה ןמזב ביאכהל הלולע הרוסיפ
םדיקפתש םירירשב םיפקומ תעבטה יפ תלעתו תעבטה יפש ,ךכ
םינמזב רוגס תעבטה יפ חתפ תא רומשלו האוצה רבעמב טולשל
הרוסיפה תא םיחתומ םה ,םיחתמנ הלא םירירש רשאכ .םירחא
תלעתב זע יוריגב וא םומידב הוולמ תויהל לולע רבדה .החוורל
.תעבטה יפ

לופיטו ןוחביא
ןוחביא
.הייעבה תא רתאל ידכ ,תעבטה יפ ביבס רוזיאב תוננובהב יד
.הקידבה תעב עגמל שיגר היהי רוזיאה
חתפ לש ירוחאה יעצמאה קלחב ללכ-ךרדב תרצונ הרוסיפה
.תעבטה יפ
 
לופיט
םיעצמא תרזעב וא םמצעמ ודילגי םירקמה תיצחממ הלעמל
.היגרוריכב םיכורכ םניאש

ךרוצה ןכתי .תואיציה לע לקהל יושע האוצ יככרמב שומיש
.הרצק הפוקתל הקיטויביטנאב שומישב     
תוחשמב שמתשהל ךרוצ שי ,קלדומ וא בייכמ קדסה רשאכ
.תודחוימ     
ןיבש רוזיאהו תעבטה יפ רוזיא שבויו ןויקנ לע רומשל בושח
.קלט תקבא ולא םירוזיאב רזפל ץלמומ .זוכעה יקלח ינש     
  

.יופיר זרזלו םיבאכ לע לקהל יושע הבישי טבמא
תעבטה יפ רוזיא תליבט איה רבדה תועמשמ
20 דע 15 ךשמב (!םימח אל) םימימח-םימב
.םויב םימעפ רפסמ ,תוקד
 
.
בצמה תא ןוחבל ךרוצ שי ,םיליעומ םניא םיליגר םילופיט רשאכ
ךילהתב תוקלטצה וא םירירש תוצווכתה םימגופ םיתיעל .שדחמ
.יופירה
.חותינב  לפטל ןתינ םמצעמ םיפרנ םניאש םיקדסב
.ץוח תואפרמב ,ללכ-ךרדב ,עצובמה ,לק חותינב רבודמ
.תויתקלצ תומקרו קדסה תמקר תא ריסי חתנמה
רירש תוצווכתה ענמת תעבטה יפ רירשמ ןטק קלח תרסה
.המלחהה תא זרזתו הז
ךראת תיפוס המלחההו םימי רפסמ ךות ופלחי םיבאכה
.תועובש רפסמ

העינמ
םילזונ לש הלודג הכירצ ידי-לע ,הייעבה תושדחתה תא עונמל ןתינ
ישאר םרוג רומאכ הווהמה ,תוריצע ענמי רבדה .ןוזמב םיביסו
.תעבטה יפב קדסל

תוקוניתב הרוסיפ
.הנש ליג דע תוקוניתב םג ץופנ תעבטה יפב קדס

םימרוג
.רתי בוגינ
.השק האוצ םע תויוריצע
.האוצהמ האצותכ לותיח ייוריג
.(Pinworms) הכיס יעלות תואצמה בקע םידוריג
 
םימוטפמיס
.תואיציה ןמזב םיבאכ
.(!האוצב ברועמ םד אל) האוצה ינפ לע םד
.בוגינה יעצמא לע םד
.תעבטה יפ חתפ תא םיחתומ רשאכ תיארנה ,הרוסיפ
 
לופיט
.האוצ יככרמב שומיש
.םינידע בוגינ יעצמאב שומיש
.(Petroleum jelly) םוילורטפ ל'גב שומיש
.הבישי טבמא
.הרידס האיציל םיעירפמ םיבאכהשכ ,שוחליא תחשמ
.(םילזונ גפוסש ןוזמ תפסוה) טירפתה יוניש

העינמ
.הפוכת םילותיח תפלחה
.רמצ ירודכ וא החל תילטמ ,םיכר בוגינ יעצמאב שומיש
.תויוריצע תעינמל םיעצמאב שומיש
.(םיעלות) הייעבה ימרוגב לופיט

ילאנא סצבא
הרדגה
תימוקמ תורבטצה אוה (Anal Abscess) ילאנא יתלגומ עצפ/סצבא
הלולע העפותה .קדייח תואצמה ללגב ,תקלד תאצות ,הלגומ לש
.ףוגב םוקמ לכב שחרתהל
.תעבטה יפ תלעת תומקרל ןנתסמ קדייחשכ חתפתהל לולע סצבא
תורצוויה תנכס לידגהל תולולע ,ןורק תלחמ ומכ ,תולחמ רפסמ
.הביבס וא תעבטה יפ תלעתב סצבא
,ןוסיחה תכרעמ תא תושילחמה תולחמ ,סדייא וא ןטרס ילוח
.םיסצבא תוחתפהל רתי ןוכיסב םינותנ

םימוטפמיס
.עגמל תושיגר
.תוחיפנ
.םיבאכ
 
.סצבאה זוקינ רחאל ומלעי ולא םינימסת

...םיפסונ םיירשפא םינימסת
.םוח
.תורומרמצ
.תושישת/תיללכ השלוח

לופיט
תיחפהלו וזוקינ תא רשפאל ידכ ,חותינב סצבאה תא חותפל שי
שומיש ךות ,אפורה ידי-לע תושעיהל לוכי רבדה .ץחלה תא
.ימוקמ (תימוקמ המדרה) שוחליא יעצמאב
םיקומע וא םילודג םיסצבאמ םילבוסה ,םירחא םילוח ,תאז םע
קקדזהל םילולע ,תרכוס ומכ ,תופסונ תולחממ םילבוסה םילוח וא
.םילוח-תיבב ךכ םשל זופשיאל

רוזחמב תאשנ וז .סצבא זוקינל ףילחת הווהמ הניא הקיטויביטנא
םיתיעל היהי ,תאז םע .סצבאב היוצמה הלגומל העיגמ הניאו םדה
וא תרכוס ומכ ,תופסונ תולחממ לבוסה הלוח דחוימב) הלוח לע
דב הקיטויביטנא לוטיל חותינ רבועה ,(ןוסיחה תכרעמ לש הייעב
.זוקינה חותינ םע דבב


הלוטסיפ
הרדגה
םוהיזמ האצותכ תרצונה הריעז הלעת איה (Fistula) הלוטסיפ
ךא ,סצבאל (חרכהב אל ךא) הרושק תויהל הלולע איה .תקלדו
.ןורק תלחמ בקע םג םרגיהל הלולע איה ,ול המודב

,תעבטה יפ תברקב רועב חתפו תעבטה יפ ןיב הלעתה תרצונ בורל
תלבוסה השאב .םירחא תומוקמב םג רצוויהל הלולע איה ךא
,(Obstetric injuries) הדילב המרגנש העיצפמ וא ןורק תלחממ
.ןתשה תיחופלשב וא קיתרנב םייתסהל הלוטסיפה הלולע

זוקינ ללכ-ךרדב הל שי ,תוקלדומ תולעת ןניה תולוטסיפש ןוויכ
הלולע איה ךא ,הביאכמ הניא בורל ,תזקנתמש הלוטסיפ .והשלכ
.רוזיאב רוע ייוריג םורגל
.תחא הנועבו תעב ,ללכ-ךרדב ,םישחרתמ הלוטסיפו סצבא

חתפתהל לולע ,היופירל םדוק ,םסחנ הלוטסיפה חתפ רשאכ
.סצבא הירוחאמ


ןוחביא
היוצמ הלוטסיפה רשאכ .רוזיאה תקידב ידי-לע השעי ןוחביאה
.תוחיפנו תוימומדא ,םיבאכב הוולת איה ,תעבטה יפ חתפ תברקב
דומאל ,(הלוטסיפ תוחתפתהל ןמיס) רועב חתפ רתאל הסני אפורה
.הנוויכ תאו הלוטסיפה תלעת קמוע תא
,רועה ינפ לע הלוטסיפלו סצבאל םינמיס ואצמי אלש םג ןכתי
פוקסונאב אפורה שמתשי ,הז הרקמב .תעבטה יפ חתפ ביבס
הקלחו תעבטה יפ חתפ תלעת ךות לא ןנובתהל ידכ ,(Anoscope)
.תעבטה יפ לש ןותחתה
תוקידב ושרדי ,הלוטסיפ דחוימבו סצבא ואצמי םהב םירקמב
.ןורק תלחמ םויק לולשל ידכ ,תופסונ
...םג ושרדי תופוכת

לופיט
םויקמ תולתב ,הרקמל הרקממ הנוש תילאנא הלוטסיפב לופיטה
ךשוממ לופיטה היהי ,וז הלחממ לבוס הלוחה רשאכ .ןורק תלחמ
.הקיטויביטנא ןהב ,תונוש תופורת תליטנ ךירציו
.הלוטסיפהו תקלדה יופירל תופורתב יד היהי תובורק םיתיעל

לוטיל תוסנל יאדכ ,ןורק תלחממ לבוס וניא הלוחה רשאכ םג
חתפי חתנמה .חותינ ליעוי ,ליעומ וניא רבדה רשאכ .הקיטויביטנא
.ץוח יפלכ םינפבמ היהי יופירהש ךכ ,הלוטסיפה תלעת תא

תילמינימ תוהש ךות ,ץוח תאפרמב חותינה עצובי םירקמה תיברמב
,תינמז תוחונ יא תשוחת ןכתית חותינה תובקעב .םילוחה תיבב
.רצק המלחהה ךילהת ךא ,םימי רפסמ ךשמב ,תינוניב דע הלק