(הקבא) קלט
Talcum powder
,(Magnesium Silicate Hydroxide) םויזנגמה טקיליס תמימ ,קלט
  
םיטקיליסה תחפשממ הצופנ רמיח תבוכרת וז
.הקבאל תולקב ררופל ןתינ התוא ,(Silicates)
 
...ינפב (דדובמו) דימע אוה .בושח יתיישעת רמוח אוה קלט
.תוצמוח .למשח .םוח
,למשחו הצמוחב תודימע םינבא ,םינכוד יופיצ ,טושיק שמשמ קלטה
.םיילמשח גותימ תוחולו (Soapstone) ןובס ןבא
ריינב ,הקימרק ,םיפער ,ימוג ,םיעבצב ביכרמ הווהמ הווהמ אוה
.םיקרח יריבדמבו
.יולימ רמוח םג שמשמ קלטה
 
...םירישכתהו הקיטמסוקה תיישעתב םלג רמוח שמשמ קלט
.(Baby powder) תוקונית תקבא .יאופר קלט
.םיבילחת .םיטנרודואד/חיר יגיפמ
.םימרק .םינובס
 
.קלט תקבא 95% לעמו עבצ טעמ םיליכמ יפויה ירישכת תיברמ

...קלט תקבאב ימוימוי שומישל םיפיט
.הליענל תוחונו תושבי םתרימשל םיילענב טעמ ורזפ
.החונו הלק השיבחל ימוג תופפכ לש ןכותא וקבא
.יוקינה תלקהל ,חיטשב ןמוש ימתכ לע ורזפ
.תועש רפסמ רחאל ובאש   
.ותוא ושירבהו רעישה תא וקבא ,םימ רסוחב
.ךוכיח יעצפ תעינמל ,חוליגל םדוק ,םינפה תא וקבא
תיאופר תוליעפ
.עגמל הכרו הנידע ,הנבל (Talcum powder) קלטה תקבא
.ימינפ לופיטל ןהו ינוציח ימוקמ לופיטל ןה תשמשמ איה
 
ימינפ שומיש
,ריוא םע עגמ ינפמ שיגרה עצפה לע הניגמו תצצוח הנידעה הקבאה
.םיינגרואנאו םיינגרוא ,יוריג ימרוג םירמוחו תוחל
...תעגרהו הלקהל תשמשמ קלטה תקבא
.הדירטמ החירפ .קודס רוע .רוע תקלד

הלועמ ביטמ לרנימ ןמש םע וא ךז תיז ןמש םע תגזמתמ קלטה תקבא
תויעבב לופיטל דחוימב םיליעיש ,העיגרמ רוע תחשמ וא ףיחרת תרצויו
...ומכ ,רוע םוהיז
.(Deep-seated ulcers) םיקומע םיביכ .(Scabies) תדרג

ינוציח שומיש
.הדימב הנממ ךורצל שיו הליער קלטה תקבא :הרהזא 
,ןילואקה רמיחל ףילחת תובורק םיתיעל תשמשמ קלטה תקבא 
.לושליש דגנ תופורתב ביכרמכ 
 
.ךרוצל םאתהב ומגלו םימח םימ סוכל קלט ףכה אולמ ופיסוה
.תעבטה-יפ ךרד האצוהל זופשיא ךירציו המיתס םורגי רתי שומיש   
.לושלישמ לבסה לע לקיו םייעמה תויוצווכתה תא טאי הקשמה   
 
תירפוגו קלט תבורעת תקבא
...הווהמ תירפוגו קלט לש תווש תויומכ תבורעת
.הלועמ (Foot powder) םיילגר הקבא .1
םיילגרה תזזג תיירטפ תוחתפתה תא תענומ וז תבורעת   
תוחתפתהמ םיילגרה לע הניגמו םייוריגו (Athlete's foot)   
.(Bunions) תוחיפתו (Blisters) םימ תועוב   
יבקע לעו םהיניבו םיילגרה תועבצא לע תבורעתהמ ורזפ   
תויעב תוחתפתה ענמי רבדה .םייברג תבירג ינפל ,םיילגרה   
.םישק חטש יאנתב הכילהה לקיו םויה ךשמב םיילגר   
.הכאלמה תא איה םג השעת וז תבורעתב םייברגה תגפסה   

.(Ticks) תויצרק תציקע תעינמל הפורת .2
.תורתוימ תוציקע ענמי םייברגהו םיילענה ,םייקושה קוביא   
 


תורהזא
.(Lung cancer) תואיר ןטרס םורגת ןמז ךרואל קלט תפיאש
.תואירב ריוא יכרד תמיסחל םורגל םילולע קלטה יביס