הרדגה
קדייחה ידי-לע תמרגנה תילאירטקב תימוהיז תלחמ איה תפחש
תוומה םרוג הווהמו Mycobacterium tuberculosis (גתמה)
.תימוהיזה תולחמה לכ ןיבמ רתויב ץופנה
םג יכ םע ,תואירב ללכ-ךרדב תעגופו ריואב תטשפתמ הלחמה
.הדי-לע עגפיהל םילולע םירחא םירביא
,ןוסיחה תכרעמ העגפנ םהב םישנא הז קדייחל םישיגר דחוימב
.המע דדומתהל חילצמ וניא םפוג רשא (AIDS) סדייא ילוח ומכ

המדרת רחאל ,שדחמ העיפוהו תפחשה הבש תונורחאה םינשב
,ב"הרא ומכ ,רתויב תוחתופמה תוצראב ללוכ ,תוכורא םינש תב
.לארשיו הינטירב
התרוצב הלחמה יאשנ םניה היסולכואהמ 3%-ש הכרעה הנשי
.םהייחב אוהשלכ בלשב ,לעופב הב ולחי םכותמ 10%-כו היובחה

הצופת
,ריואב םיאשינה םיסיסרל תרזוח הפישח בקע תמרגנ תפחשה
םינז ינש .Tubercle bacillus הלחמה םרוג קדייחה יוצמ םהב
.הלחמל םה ףא םימרוג קדייחה לש םיפסונ
,הלוחה חיכב הז קדייח לש ותואצמיה אוה הלחמל רישיה םרוגה
הריש ,קוחצ ,רוביד ,שוטיע ,לועיש ןמזב ריואל טלפנ אוה ונממ
.רוביד ףאו
!תוקבדיה תנכס תמייק םהב תומוקמ ררוואל בושח
ךכ ,םיקדייח לש תונטק תויומכ ריואל םיטלופ תפחש ילוח
.קדייחל תופישח רפסמ רחאל קר תוקבדיה שחרתת
קבדיהל ןוכיסה רבוג תונורחאה םינשב
.תוכורא תוסיט ידכ ךות ,הלחמב
ןוכיס תוצובק
...יתעינמ לופיטב תובייח תואבה ןוכיסה תוצובק
תפחש ילוחכ הנורחאל ונחבואש םילוח םע עגמב אבש ימ
םישדוחה תשולשב םילוח םע עגמב ואבש םישנא םע וא   
.םינורחאה   
הארמש ימ וא תיבויח האצמנ רבע התוא רועה תקידבש ימ
.הליעפ הניא םתלחמ ךא ,ןגטנר םוליצב םיגירח םינמיס   
ימ ,תיבויח האצמנ רבע התוא רועה תקידב תאצותש ימ
,סדייא) תפחשל ןוכיס תולידגמה תורחא תויעבמ לבוסש   
.םידיאורטסוקיטרוקב םילפוטמ ואםירבועה וא ('דכו תרכוס   
תקידבש ,ךכב םידושח וא (HIV-positive) סדייא ףיגנ יאשנ
.תיבויח האצמ רבעב ורבע התוא רועה   
.תיבויח התייה רועה תקידב תבוגת םהב םימסב םישמתשמ
.שפנ-ילוחל הסחמ יתבו םיידועיס םילוח-יתב ,אלכ-יתב ינכוש
.תפחש ילוח םע עגמב םיאבה ,םירחאו םייאופר םיתווצ
םימוטפמיס
,תורחא תולחמ לש ולאל םימוד תויהל םילולע הלחמה הינימסת
םימוהיזו (Lung abscesses) תויתאיר תוסרומ ,תואיר תקלד ומכ
.תפחשל תוולתהל תולולע ולא .(Fungal infections) םיתיירטפ

.תורומרמצ
.הליל תועזה
.(םדב הוולמ םיתיעל) לועיש
.הזחב םיבאכ
.עבק תופייעו השלוח
.ןובאית רדעה
.לקשמב הדירי
.םוח
הלוחה לובסי ,תואירל רומח קזנ םרגנ רחאל ,םדקתמ בלשב
.המישנ רצוקמ   
ןוחביא
:(Mantoux test) וטנמ ןחבמ איה רתויב הצופנה ןוחביאה תטיש
תא תוהזל ןתינ התרזעב ,(Tuberculin) ןילוקרבוט רוע תקידב
.הל הפישחה עגרמ תועובש 8 דע 6 הלחמה
יאדוו ןוחבא רשפאמה ,PPD רמוח רועל תחתמ ,הלוחל םיקירזמ
.הקירזה םוקמב םודא ןמיס תורצוויה יפל ,תועש 72 דע 48 ךות
הלחמ לע חרכהב עיבצמ וניא ךא ,יקדייח םוהיז תמאמ הז ןמיס
.הליעפ
.תואירב העיגפ תולגל םה םג םייושע ,חיכ תקידבו ןגטנר םוליצ
לופיט
ךא ,םימיאתמ הקיטויביטנא יגוס תועצמאב תפחשב לפטל ןתינ
.הל םידימע םיקדייח ינז וחתפתה םינשה ףולח םע
םניא םילוחש ןוועכ תחתפתמ הקיטויביטנאל םיקדייח תודימע
,תוארוהל םאתהב ,האולמב הקיטויביטנאה תנמ תא םילטונ
.הרצק לופיט תפוקת רחאל םיוווח םהש רופישה בקע
יאוולה תועפות אוה ,הקיטויביטנא תליטנ תקספהל רחא םרוג
...הפורתה תליטנל תורושקה ,תומיענ יתלבה
.ןטב יבאכ
.רוע תוחירפ
.םימומיד
.םיקרפמ יבאכ
.תורוחרחס
.הייארב שוטשיט/םייוניש
.העימשה רשוכב הדירי
.ןובאית רדעה
.תוליחב
.תואקה
.םיבהבהצ םייניע/רוע
.רתויו םימי 3 םוח
תועבצאב םיצוצקיע
.םיילגרהו םיידיה   

.םייתנש-יצחו הנש ךשמ ,תופורת 3 בלשמה לופיט לבקי הלוחה
הלחמה תוררועתה ימרוג
...םלועה יבחרב שדחמ תפחשה תוררועתהל םימרוגה
ימוהו םיפופצ תומוקמב דחוימב הלודג הלחמה תצופת
.םהינימל הסחמ יתבו רהוס-יתב ,םילוח-יתב ומכ ,םדא   
.הלחמה הצופנ םהב תוצראמ הלודג םירייתו םירגהמ תעונת
.עבק ירוגמ רדעהו לוהוכלאו םימסב שומיש ,ינועב לודיג
הנוזתה תמר םהב ,םיפופצ תומוקמב דחוימב הצופנ תפחש
.לוהוכלאלו םימסל תורכמתה םהב הנשיו הכומנ   
םיטונ ,סדייא ילוח דחוימב ,םתואירבב םיקולה םישנא
.םפוגב תננקמה היומס תפחש בקע תולחל   
.תלוכי תוטועמ תוצובקב דחוימב ,לופיטב הדמתה יא
,םיילופיט תונועמב םיררוגתמה לש ךלוהו לדגה םרפסמ
.םיידועיס תודסומ ומכ   

לככו ליגה םע שלחנ ןוסיחה תכרעמ דוקפית
םיווח םה ,רתוי ךורא ןמז םייח םילפוטמש
.היובח תפחש לש תופקתימ רתוי