9 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 9

רמייהצלאו תיעובש םיגד תנמ
ךומנ BMI-ו םדקומ רמייהצלא
תוירגיס ןשעל תינשמ הפישח
רמייהצלא תוחתפתהו הנוזת
רמייהצלא דגנ םודא יעבט ןעבצ
חומל B12 'טיו+תילופ הצמוח
רמייהצלאל היצקידניאכ חומה לדוג
יביטנגוק דוקפיתו חומה חפנ ,הנוזת
'גוקו היגלאימורביפ ,ינפוג 'ת
דיתעב רמייהצלא הזוח םד תמיתח
היצנמידל ןוכיס ןיטקנופידא
ילטנמ דוקפית רפשמ E ןימטיו
APOE e4 ןגה יאשנו תינפוג 'עפ
ןותמ 'גוק יוקיל ןיטוקינ תקבדמ
םייביטקארטניא ואדיו יקחשמ
הליפנל ןוכיסו SSRI תופורת
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
הדימעה ליגב תיביטינגוק הדירי
דיאולימע יעקשמו תיביטינגוק 'עפ
םיילטנמ םיעוציבו בלח ירצומ
ןורכיזה ןדבואל ןוכיסו רתי תליכא
תילטנמ הדיריו בל תקיפס יא
חומה רובע ןיאפק לוטנ הפק
היצנמיד הזוח הכילה תוריהמ
תישפנ הכיעדו יביטינגוק יוריג
הצופנ תשרטב דוקפיתו סיבאנק
II ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח
המלשה= תויביטינגוקו תינפוג 'עפ
רמייהצלא הטיאמ םטצאריטבל
הנמשהו ןושיע ,חומה תוצווכתה
ןורכיזו הנישב המישנ תויעב
תינפוג 'עפ ידמ טעמו חלמ ,הנוזת
היצנמידו תושישקב הניש תוערפה
חומה ןווינו ירלוקסו-וידרק ןוכיס
םיגלפומ םישישקב הנוש רמייהצלא
רמייהצלא קיחרהמ םויב הקשמ
תיביטנגוק הדירי םיטיאמ B 'טיו
חומה לש רתוי בוט דוקפיתו בלח
רמייהצלאב ןכסמה ןגה אצמנ
רמייהצלאו הובג לורטסלוכ
היצנמיד ןוחביאב עייסמ עגמ גצ
חומה תונוונתהו ךומנ B12 'טיו
'גוק יוקילל יפא ךות ןילוסניא
רמייהצלאו םדקומ םירוה תוומ
רמייהצלא הזוח תיביטינגוק הקידב
היצנמיד ילוחב םיגרנילוכיטנא
הליעומ הניא םדב זוקולגה תדרוה
רמייהצלא ילוחל טקרטק חותינ
רמייהצלא תעינמו הנוזתב יוניש
חומהו ןבליטסורטפ ,לורטרבסר


...רמייהצלאו היצנמיד ואר
 
2011 סרמ
הצופנ תשרט ילוח לש יביטנגוקה םדוקפיתב עגופ סיבאנק
...רקחמ


2011 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס םיניטקמ II ןיסנטויגנאל ןטלוק ימסוח
תופורתש אצמ הינטירב לוטסירב Frenchay Hospital-ב רקחמ
II ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח תחפשממ
תופורתו (Angiotensin II Receptor Blockers/ARBs)
ןיסזנטויגנא םיזנאה יבכעמ תחפשממ
,(Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/ACE))
םד ץחל רתיב םיקולכ בורקמ הז ונחבואש םילוח םילפוטמ ןהב
,רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תננטקהל תורושק ,(Hypertension)
רשא (Beta-Blockers) אטב ימסוח תחפשממ תופורת תמועל
10.6 לש םינותנ ודמע םירקוחה תושרל .בצמה תא תורימחמ
.תואפרמ 593-ב םילפוטמ ןוילימ

The American Journal of Cardiology


2011 ילוי
יביטינגוק דוקפית תרמשמ תינפוג תוליעפ
ךרענ ןושארה :םירקחמ ינש
סירפ Mutuelle Generale de l'Education Nationale-ב
םירקוחה ונחב תפרצ
(Global Cognition) תילבולג היצינגוק .1
(Verbal Memory) ילולימ/ילברוו ןורכיז .2
.(Fluency) רוביד ףטש .3

Heart and Stroke Foundation Center-ב ינשה רקחמה
תעפשה תא ןחב הדנק וטנורוט for Stroke Recovery
.(Energy Expenditure) היגרנא

(Physical Activity) תינפוג תוליעפ יכ ואצמ םירקוחה
תיביטנגוק הדיריל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע הרידס
.(Dementia) היצנמידו (Cognitive Decline)

The Lancet Neurology


2011 ילוי
רמייהצלא תלחמ תומדקתה הטיאמ םטצאריטבל
ואצמ ב"הרא רומיטלוב The Johns Hopkins University ירקוח
לופיטל תשמשמ רשא הפורת - (Levetiracetam) םטצאריטבל יכ
סופמקופיהה לש רתי תוליעפ הניטקמ - הליפנה תלחמ/היספליפאב
יביטינגוק יוקיל םע םילפוטמב (Hippocampal Hyperactivity)
שמשל היושעו -.(Mild Cognitive Impairment/aMCI) ןותמ
.הלחמה תעינמל ףא וא תטאהל
.(Memory) ןורכיז תויעבל תמרות סופמקופיהה לש רתי תוליעפ
.שורדה תא השוע וז הפורת לש רתויב ךומנ ןונימש ררבתה

Alzheimer's Association International Conference
2011 (AAIC)


2011 טסוגוא
תרכוסו הנמשה ,ןושיעל הרושק חומה תוצווכתה
ב"הרא וטנמרקס University of California-Davis ירקוח
לקשמ ילעב (Middle Age) הדימעה ליג ינב םישנאש ואצמ
םינותנ תורחא תואירב תויעבמ םילבוסהו םינשעמה רתי
חומה תוצווכתה לע םידיעמ רשא םינמיס חתפל ןוכיס רתיב
ןונכתו ןוגריא תויונמוימ לש חותיפו (Brain Shrinkage)
.םתונקדזה םע םיתחפומ
חומה תוצווכתהל תורושק רשא תורחא תואירב תויעב
הובג םד ץחל ןה (Mental Decline) תילטנמ הדירילו
רקחמב .(Diabetes) תרכוסו (High Blood Pressure)
54 עצוממ ליג ינב היצנמיד אלל שיא 1,352 ופתתשה
.רושע ךשמב MRI רישכמ תרזעב חומ תוקירס ורבעש

American Academy of Neurology


2011 טסוגוא
ןורכיז תויעבל תורושק הנישב המישנ תויעב
המישנ תוערפהמ תולבוסה תורגובמ םישנש אצמ םירקוח תווצ
ןוכיס רתיב תונותנ (Sleep-Disordered Breathing) הנישב
.(Dementia) היצנמיד וא (Memory Problems) ןורכיז תוערפהל
.82 עצוממ ליג תונב םישנ 298 ופתתשה רקחמב

JAMA Neurology


2011 טסוגוא
תיביטינגוק הדיריו תינפוג תוליעפ טעמ ,חלמ תריתע הנוזת
יכ םיחוודמ הדנק וטנורוטב רקחמל Baycrest ןוכמב םירקוח
תוחפ םיעצבמו (Salt) חלמ ידמ רתוי םיכרוצה םירגובמ םישנא
רבגומ ןוכיסב אצמיהל םילולע (Exercise) תינפוג תוליעפ ידמ
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל
(Sodium) ןרתנה תכירצ תא ,םינש 3 ךשמב ,וחתינ םירקוחה
ינב םיאירב םישנא 1,262 ברקב תינפוגה תוליעפה תומר תאו
.84 דע 67
3,091 :רתויב תוהובגה ןרתנה תומר תא םיכרוצה ולאש אצמנ
תינפוגה תוליעפה תומר תא םיעצבמה ,םויב רתוי וא ג"מ
םייביטנגוק םיעוציב ומיגדה רתויב תוכומנה
םירחאל האוושהב רתויב םיכומנ (Cognitive Performance)
.ליעפ םייח חרוא ילעב ויהו ןרתנ טעמ וכרצש
ינבשוי םייח חרוא םע םישישק יכ םירקוחה וליג תאז םע
תיביטנגוק הדירי ומיגדה אל ןרתנ טעמ וכרצש (Sedentary)
.ורטונ םה ןהב םינשה 3 ךשמב

Neurobiology of Aging


2011 טסוגוא
היצנמידל ןוכיס תולידגמ תושישקב הניש תוערפה
...םישנ


2011 טסוגוא
חומה ןווינ ,םייחה עצמאב ירלוקסו-וידרק ןוכיס
תיביטנגוק הדיריו
וב ,ב"הרא University of California at Davis-ב רקחמ
,םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג יכ אצמ ,שיא 1,352 ופתתשה
(Diabetes) תרכוס ,(Hypertension) םד ץחל רתי םהב
םייונישה רועישב לודיגל םירושק (Obesity) רתי תנמשהו
.םינש 10 ךותב היצנמיד תוחתפתהל םירושקה ,חומב
ריהמ לודיגל רושק אצמנ םייחה עצמאב םדה ץחלב לודיג
(White Matter) ןבלה רמוחה תומכב הדיריב

Neurology


2011 טסוגוא
םיגלפומ םישישקב דאמ הנוש תואריהל היושע רמייהצלא
ןוטסוב Boston University School of Medicine ירקוח
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמש םיחוודמ ב"הרא
80-מ הלעמל ינב םישישקב יוהיזל רתוי השק תויהל הלולע
םיירמופרומ םייוניש .םישישקה תייסולכוא ראשב רשאמ
םיריעצ םישישקב תוחפ םיטלוב (Morphometric Changes)
.רתוי
אוה רבודמה .תולגתהל אלש םילולע םילק רמייהצלא ירקמ
יבועב ,(Hippocampus) סופמקופיהה יחפנ ןיב האוושהב
(Cortical Gray Matter) חומה תפילקב רופאה רמוחה
ופתתשה רקחמב .הלחמה לע םיעיפשמכ םיעודיה םירוזאב
.תרוקיבכ ,םיאירב םישנא 125-ו רמייהצלא ילוח 105
75 דע 60 ינב ופתתשה רתוי םיריעצה םישישקה תצובקב
.הלעמו 80 ינב הללכ דאמ םישישקה תצובקו

Neurology


2011 טסוגוא
רמייהצלא תלחמ תא קיחרהל יושע םויב דחא הקשמ
םיחוודמ ב"הרא דווייה Loyola Uni. Medical Center ירקוח
הניטקמ הנותמ דע הלק לוהוכלא תואקשמ תייתש יכ הארנ יכ
תיביטנגוק הדירילו (Dementia) היצנמידל ןוכיס
.(Cognitive Decline)
,םימדוק םירקחמ 143 וללכנ הב (Meta-Analysis) הזילנא-הטמ
התארה ,חומה לע (Alcohol) לוהוכלאה תעפשה הקדבנ םהב
רתוי אלכ תרדגומה ,(Moderate Drinking) הנותמ הייתשש
תא הניטקה השיאל דחא הקשמו רבג יבגל םויב תואקשמ 2-מ
.23%-ב היצנמיד לש תורחא תורוצלו רמייהצלא תלחמל ןוכיסה

Neuropsychiatric Disease and Treatment


2011 רבמטפס
תיביטנגוק הדירי םיטיאמ B ינימטיו
University of Oxford-ב ךרענש תוימס לופכ ינילק רקחמ
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע שיא 133 ופתתשה וב ,הינטירב
B ןימטיוש אצמ ,(Mild Cognitive Impairment/MCI)
לש תלדגומ המר ילעבב דחוימב ,הז ךילהת טיאהל יושע
.(Homocysteine) ןיאטסיצומוה
תוימוי תונמ םייתנש ךשמב ולביק רקחמב םיפתתשמה
B12 ןימטיו ,(Folic Acid) תילופ הצמוח לש תולודג
133-ש דועב (Vitamin B6) B6 ןימטיוו (Vitamin B12)
.(המד) ובצלפ ולביק תרוקיבה תצובק ישנא

International Journal of Geriatric Psychiatry


2011 רבמטפס
חומה לש רתוי בוט דוקפיתל םירושק בלח ירצומ
...רקחמ


2011 רבמטפס
רמייהצלא תלחמב ןכסמה ןגה אצמנ
ןיב רשק וליג הינטירב King's College London-ב םירקוח
דע .רמייהצלא תלחמ תוחתפתהו APOE יורקה (Gene) ןגה
היורקה ,הז ןג לש תמיוסמ הסרג ןיב רשקה עודי היה הכ
.הלחמל הובג ןוכיסו APOE4
(Protein) ןובלחל רשקנ APOE ןגה יכ ואצמ םירקוחה
דיאולימע לש תוהובג תומרל םרוג הז רשק .חומב TMCC2
,הז אצממ .רמייהצלא תלחמל רכיהה ןמיס :(Amyloid)
,הלחמב לופיט לש חותיפל םורתל יושע ,םירקוחה ירבדל
.הז ןג לש ותוגהנתהב יוניש תמירג ידי-לע

Journal of Alzheimer's Disease


2011 רבמטפס
רמייהצלא תלחמו הובג לורטסלוכ ןיב רשקה
אצמ ,םינש 15 ךשמנש ,ןפי Kyushu University-ב רקחמ
רתיב םינותנ ההובג (Cholesterol) לורטסלוכ םע םישנאש
ינב שיא 2,587 ופתתשה רקחמב .רמייהצלא תלחמל ןוכיס
.היצנמיד לש ןמיס אלל םינש 73 דע 40
ותמש םיפתתשמ 147-ל םיסחייתמה םינותנ וחתינ םירקוחה
.היצנמידמ םילבוסכ ונחבוא םהמ 34%-ש ,רקחמה ךלהמב
היה תוהובגה לורטסלוכה תומר ילעב לש םחומב יכ אצמנ
ילעבל סחיב ,הלחמל רכיהה ןמיס :(Plaque) קאלפ רתוי
.תוכומנה וא תוילמרונה לורטסלוכה תומר

Neurology


2011 רבמטפס
היצנמיד ןוחביאב תעייסמ עגמ גצ תקידב
ןקתה הקישה Cambridge Cognition תיטירבה הרבחה
רוזעל יושעש ,Cantab Mobile test יורקה ,תיאופר הקידב
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ ןחבאל םיאפורל
.קזנ םרגנש ינפל ,הלחמה לש םדקומ בלשב דוע
הטושפ תיביטנגוק הכרעה עצבל םיאפורל תרשפאמ הקידבה
הקידבה תואצות ןיב הוושמ איה .תוקד 10 ךותב תקיודמ ךא
.םירחא םילפוטמ יפלא לש ולאל לפוטמה לש

Cambridge Cognition


2011 רבמטפס
יביטינגוק יוקילו חומה תונוונתהל רושק ךומנ B12 ןימטיו
וב ,ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center-ב רקחמ
B12 ןימטיו תמרש אצמ ,םירגובמ םילפוטמ 121 ופתתשה
תונוונתהל (Risk Factor) ןוכיס םרוג הווהמ םדב הכומנ
יביטנגוק יוקיללו (Brain Atrophy) חומה
.לפוט אלש אצממ רחאל םינש 5 (Cognitive Impairment)

Neurology


2011 רבמטפס
רמייהצלא תלחמו ןותמ יביטינגוק יוקילל יפא ךות ןילוסניא
Uni. of Washington-ב (Pilot Study) םידקמ רקחמ
(Nasal Spray) ףאב/יפא ךות סוסירש אצמ ב"הרא לטאיס
םישדוח 4 ךשמב םוי ידמ ןתינה (Insulin) ןילוסניא לש
לש םימוחה ףוליח תאו דוקפית ,היצינגוק רפשמו בציימ
(Cerebral Glucose Metabolism) חומב זוקולגה לש
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םירגובמב
ןכו (amnestic Mild Cognitive Impairment/aMCI)
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחממ םילבוסה ברקב
ולא לש םבצמ תא רפיש לופיטה .הנותמ דע הלק הגרדב
.(Delayed Memory) ההשומ ןורכיזמ םילבוסה

(Insulin Abnormalities) ןילוסניא תוערפה םירקוחה ירבדל
.הלחמה לש (Pathophysiology) היגולויזיפותפל תומרות
תיזכרמה םיבצעה תכרעמב ותוליעפו ןילוסניאה תומר
רמייהצלא ילוח לש (Central Nervous System/CNS)
תילמרונה התמרל (20 IU) ןילוסניאה תמר תבשה ןכלו םידרוי
.םילוח םירגובמב לופיטל ליעוהל היושע חומב

Archives of Neurology


2011 רבמטפס
רמייהצלא תלחמל ןוכיס הווהמ םירוהה לש םדקומ תוומ
אצמ ב"הרא ןגול Utah State University-ב ךרענש רקחמ
ליגל תחתמ) ריעצ דליה רשאכ ,(Parent) הרוה לש ותומ יכ
לש התוחתפתהל ולש ןוכיסה לע עיפשהל לולע ,(םינש 5
הרוההשכ ךא ,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ
.רתוי ןטק השענ הז ןוכיס ,תינשב ןתחתמ ןמלאתהש

Journal of Geriatric Psychiatry


2011 רבמטפס
םייגולויב םינמסמ בוט רמייהצלא תוזוח תויביטינגוק תוקידב
Feinstein Institute for Medical Research-ב רקחמ
םיביטנגוק םינמס ןיב הוושה רשא ב"הרא טסהנמ
םיכילהת לש םתנבהל םישמשמה (Cognitive Markers)
םיינווינ/םייביטרנגדוריונ
(Neurodegenerative Processes) חומה יאת לש יתגרדה תוומו
ןותמ יביטנגוק יוקילמ רבעמל םירושק רשא
רמייהצלא תלחמל (Mild Cognitive Impairment/MCI)
,(Biomarkers) םייגולויב םינמסל (Alzheimer's Disease)
םינמסה לע םיפידע תוקידבה יאצממ יכ אצמ ,ךכ ךרוצל
.םייגולויבה

Archives of General Psychiatry


2011 רבוטקוא
היצנמיד ילוחב םיגרנילוכיטנאל עגונב םיעיגרמ םיאצממ
Uni. of East Anglia Norwich School of Med. ירקוח
תוליעפ תולעב תופורת תליטנש רבתמ יכ םירסומ הינטירב
הניא (Anticholinergic Activity) הכומנ תיגרנילוכיטנא
םייק (Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקיל הרימחמ
.ותוא הציאמ הניאו
לכ םיארמ םניאש םישישקל עגונב הגאד תמייק ,תאז םע
(Impaired Cognition) יביטנגוק יוקיל לש אוהש ןמיס
.ולא תופורת תליטנ תליחת ינפל
םיאצממ תובקעב ךרענ ,םישישק 81 ופתתשה וב רקחמה
בורק ופתתשה וב רשא םדוק רקחמ עיגה םהילא םיכופה
.תובא יתב יריייד םישישק 13,000-ל

Age and Ageing


2011 רבוטקוא
תיביטנגוק הליעומ הניא םדב זוקולגה תדרוה
דנלירמ National Institute on Aging-ב רקחמ
2-גוס תרכוס םע 70-מ רתוי ינב םישישק םא קדב ב"הרא
יחומ יוקילל ןוכיס רתיב םינותנ (Type 2 Diabetes)
,(Brain Atrophy) חומה ןווינו (Cognitive Impairment)
תולחמ ,(Vascular Diseases) תוירלוקסו תולחמ
תולחמו (Neurodegenerative Diseases) תויביטרנגדוריונ
שי םלוכל - (Neurovascular Diseases) תוירלוקסו-וריונ
.(Brain Disorders) תויחומ תוערפה לע העפשה
קדבנ Memory in Diabetes (MIND) Study רקחמב
.תאז רפשת םדב רכוסה תומר לש תיביסמ הדרוה םא
הניא םדב רכוסה תמר תדרוה יכ איה םירקוחה תנקסמ
.ולא תויחומ תוערפה דגנכ הליעומ

Lancet Neurology


2011 רבוטקוא
רמייהצלא ילוחל רזוע טקרטק חותינ
,םישדוח 3 ךשמנש ,תפרצ סירפ Tenon Hospital-ב רקחמ
(Alz. Disease) רמייהצלא םע םישישק םילפוטמש הליג
תניחבמ תלעות םיקיפמ (Cataract) דורי/טקרטקמ םילבוסה
תרפושמ תרושית/היצקארטניא םג ומכ ,(Sight) הייארה
ןואכידה תתחפהו הביבסה םע (Improved Interaction)
.(Depression)
םילפטמה לש םהיפתכמ סמועה תא םידירומ ולא םירופיש
ולא םיחתונממ קלח לש םבצמ ךא ,םהב (Caregivers)
חותינ רחאלש תישפנ הרעסל םהב םורגלו רימחהל לולע
םילפוטמ ופתתשה רקחמב .(Postsurgical Agitation)
.86 עצוממ ליג ינב םישישק

American Academy of Ophthalmology (AAO) 2011
Annual Meeting


2011 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ תעינמ לע הנוזתב יוניש תעפשה
הילטיא ונירוט University of Turin ירקוח ועציבש הריקס
(Fatty Acids) ןמוש תוצמוח תללוכה (Diet) הנוזתש האצמ
,(Omega-6) 6-הגמואו (Omega-3) 3-הגמוא ןיב םיאתמה סחיב
(Antiox.) םיטנדיסקוא-יטנאבו םיאירב (Oils) םינמשב הרישע
היושע (Cholesterol) לורטסלוכ םיליכמה תונוזמב היינעו
.רמייהצלא תלחמ תעינמב ליעוהל

Food Research & Molecular Nutrition


2011 רבמבונ
חומה ידוקפית תא םירפשמ ןבליטסורטפו לורטרבסר
ןפיבו ב"הראב ,'םירבכעב וכרענ רשא םירקחמ ינש
,Nagoya City Uni. Graduate School of Med. Sci.-ב
תומכב (Resveratrol) לורטרבסר םיליכמה םיפסות יכ ואצמ
ילטנמה דוקפיתה תא רפשל היושע הנוזתמ הגשהל תנתינה
המודה ,(Pterostilbene) ןבליטסורטפו (Mental Function)
ותעפשהב רתוי קזח וליפא ,לורטרבסרל ימיכה והנבמב
.חומה קוזיח לע הביטמה

ליכמה (Red Wine) םודא ןיי תכירצ יכ אצמנ ןפיב רקחמב
יביטנגוקה דוקפיתה תא רפיש רטילל לורטרבסר ג"מ 20
תומכ םירקוחה ירבדל .םירבכעב (Cognitive Function)
(Grapes) םיבנעב םג יוצמה) םודא ןייב תעצוממה לורטרבסרה
.םויב ןיי תוסוכ יתש תייתשב רבודמ ןכלו רטילל ג"מ 4.7 איה

1. Neurobiology of Aging
2. The Journal of Nutritional Biochemistry


2011 רבמבונ
רמייהצלא תלחמ ינפמ הניגמ תיעובש םיגד תנמ
ב"הרא Uni. of Pittsburgh Medical Centre ירקוח
(Baked) םייופא ,(Fish) םיגד םילכואה םישנא יכ ואצמ
תדימב ,םינגומ ,עובשב םעפ תוחפל ,(Grilled) לירגב וא
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ ינפמ ,המ
רופאה רמוחה לש התוחפ תוצווכתה ומיגדה ולא םישנא
םיגד וכרצש ולאל האוושהב חומב (Grey Matter)
ליג ינב םירגובמ 260 ופתתשה רקחמב .תורידנ םיתיעל
.MRI רישכמ תרזעב קרסנ םחומ רשא 75 עצוממ

University of Pittsburgh


2011 רבמבונ
ךומנ BMI ילעב םה רתוי םדקומ רמייהצלא םע םישנא
םירסומ University of Kansas School of Medicine ירקוח
םניה רמייהצלאה תלחמ לש םיינושארה םיבלשב םישנא יכ
ךומנ (Body Mass Index/BMI) ףוג תסמ סקדניא ילעב בורל
.וז הלחממ םילבוס םניאש ולאל סחיב
(Memory) ןורכיז תויעב אלל םישנאמ ,506 ופתתשה רקחמב
הימדה יעצמא תרזעב חומ תקירס ורבעש ,רמייהצלא ילוח דע
יתרדש יחומה לזונה ןוחביאו םימדקתמ תיחומ
.רמייהצלא תלחמל םינמיס תולגל ידכ (Cerebrospinal Fluid)

םירושק ולא םילוח לש םחומב םייוניש יכ איה םירקוחה תנקסמ
(Systemic Metabolic) םייתכרעמ םיילובטמ םייונישל
הלחמה לש רתויב םימדקומה םיבלשב

Neurology


2011 רבמבונ
םידורי םייביטנגוק םיעוציבו תוירגיס ןשעל תינשמ הפישח
ופתתשה וב ,ב"הרא ליווסנייג Uni. of Florida-ב רקחמ
םייביטנגוקה םהיעוציבש אצמ ,הלעמו 60 ינב ,םילפוטמ 2,957
ןשעל םיפשחנ רשא םישישק לש (Cognitive Performance)
.תיתועמשמ ךכמ םיעגפנ (Second-Hand Smoke) תוירגיס
ןיטוקינה תומר תקידב ידי-לע האצמנ ןשעל הפישחה תדימ
םדב (Cotinine) ןיניטוקה תומר ונייהד ,(Blood Cotinine)
.(Thrombus) תקקפ תורצוי רשא

139th (APHA) American Public Health Association
Annual Meeting


2011 רבמבונ
רמייהצלא תלחמ תוחתפתהו הנוזת
Alzheimer Center, VU Uni. Medical Center ירקוח
הנוזתש ךכל תפסונ תודע לע םיחוודמ דנלוה םדרטסמא
הלחמה יבלשב תוחפל ,(Memory) ןורכיזה תא תרפשמ
ופתתשה וב ,(Souvenir II) ינילקה רקחמב .םיינושארה
יאופרה הקשמה לש תימוי הכירצ יכ אצמנ םילפוטמ 259
תרפשמ ,תועובש 24 דע ךשמב ,(Souvenaid) דיינבוס
רמייהצלא לש הלק הגרדב םילוח ברקב ןורכיזה תא
.םתלחמב ךרד לכב ולפוט םרטש
,םירחא הנוזת ירמוחו םינימטיו תבורעת ליכמה ,הקשמה
.חומב תושדח (Synapses) תוספניס זוטניס רפשל דעונ

4th International Conference on Clinical Trials
(CTAD) in Alzheimer's Disease


2011 רבמצד
רמייהצלא תלחמ דגנ לעופ םודא יעבט ןעבצ
Max Delbrueck Center for Molecular Medicine ירקוח
:E121 -ו Citrus Red 2 (Orcein : ןיאצרוא יכ ואצמ הינמרג
רופישב עייסל יושע ,םינוש תונוזמב שמשמה יעבט ןעבצ
(Neuronal Dysfunction) ינוריונ דוקפית
רמייהצלא תלחמב םיעיפומה םייוקל (Memory Impairment)
.(Alzheimer's Disease)
תעיבצל תשמשמה (Lichen) תיזזח אוה תבוכרתה רוקמ
ןובלח תויומכ תא תיחפהל היושע איה .ןוזמבו םיגירא
םיבשחנה ,ורבטצהש (Amyloid Protein) דיאולימעה
(Neuronal Dysfunction) ינוריונ דוקפית-יא םמרוגב םיליערל
.(Memory) ןורכיזב העיגפו

Nature Chemical Biology


2011 רבמצד
םירגובמב חומה דוקפית רופישל B12 ןימטיו םע תילופ הצמוח
םיחוודמ הילרטסוא Australian National University-ב םירקוח
B12 ןימטיוו (Folic Acid) תילופ הצמוח לש חווט תכורא הכירצש
םירגובמב חומה דוקפית רופישל איבהל םייושע (Vitamin B12)
,(Psychological Distress) תישפנ הקוצמ לש ההובג המר םע
התפצנ איהו הכירצ ישדוח 24 רחאל רכענ דוקפיתב רופישה
ידיימ ןורכיזו ההשומ ןורכיז יעוציבמ םילבוסב דחוימב
.(Immediate and Delayed Memory Performance)
ג"קמ 100-ו תילופ הצמוח ג"קמ 400 ולביק רקחמב םיפתתשמה
.ימוי סיסב לע B12 ןימטיו

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבמצד
רמייהצלאל ןוכיסל תמדקומ היצקידניאכ חומה לדוג
(Cortex) חומה תפילק ירוזיא ילעב םיאירב םישנא יכ הארנ
תיביטנגוק הדיריל ןוכיס רתיב םייוצמ רתוי םינטק
.רמייהצלא תלחמו (Cognitive Decline)
,ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital-ב רקחמב
אלל םיבדנתמ 159 לש םחומ תא וקרס ,םינש 3 ךשמנש
עודי םבגל,חומה תפילק ירוזיא יבוע תא םהב ודדמו היצנמיד
.רמייהצלא ילוח םישנאב םיצווכתמ םה יכ

Neurology


2011 רבמצד
יביטנגוק דוקפיתו חומה חפנ ,הנוזת ןיב רשקה
...רקחמ


2011 רבמצד
תרפשמו היגלאימורביפ יבאכ לע הליקמ תינפוג תוליעפ
יביטנגוק דוקפית
לע לקהל היושע (Aerobic Exercise) תיבוריא תולמעתה
היגלאימורביפ ילוח ,ללכ ךרדב ,םיווח םתוא (Pain) םיבאכ
םיבאכ יככשמ תליטנ םיקיספמ רשא (Fibromyalgia)

תא רפשל םג רזע לוגריתה .(Analgesic Medications)
.(Working Memory) הדובעה ןורכיז
ב"הרא Georgetown University Medical Center ירקוח
םירושקה חומב םירוזיא לש תרבגומה תוליעפל תאז םיסחיימ
ולבקתהש םינותנ וארהש יפכ ,(Task-Related) המישמל
.(Functional MRI/fMRI) ילנויצקנופ MRI קרוסמ
תתחפהב ןה ליעוהל היושע תינפוג תוליעפ יכ עבונ ןאכמו
.תיביטינגוקה תלוכיה רופישב ןהו היגלאימורביפ ינימסת

Neuroscience 2011, the Society for Neuroscience
Annual Meeting


2011 רבמצד
דיתעב רמייהצלא תלחמ הזוח םד תמיתח
םורס תמיגדב (Molecular Signature) תירלוקלומ המיתח
תידיתע תוחתפתה תוזחל היושע (Blood Serum) םדה
ינפל וליפא ,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ לש
.הלחמל םינושארה םינימסתה תעפוה
VTT Technical Research Center of Finland-ב רקחמ
(Aging) םישישק םילפוטמ 143 ופתתשה וב דנלניפ וספא
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל םע
הרימחה םתלחמש ולא לש םמדב תירלוקלומ המיתח הליג
לע עיבצמה רבד ,םינש 4-מ תוחפ ךות רמייהצלא תלחמל
.תרבגומ היסקופיה לש בצמ

בצמ .םדב ןצמח רסח וב בצמ איה (Hypoxia) היסקופיה
,ףוגל ןצמח תקפסאב הייעב לש םיבצמב תורקל לולעש
ךומנ ירפסומטא ץחל וא (Drowning) העיבט תעב ומכ
.(הילמיהה ירהב םיספטמה ברקב הרוקה רבד)
תקלד ומכ ,המישנ תולחמב םילוחב םרגיהל לולע הז בצמ
ינצמח-דח ןמחפ תלערה ,(Pneumonia) תואיר
תמירזב הייעב וא (Carbon Monoxide Poisoning)
.(Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסת ומכ ,םדה

(Blood Test) םד תקידב חותיפל ליבוהל יושע הז אצממ
בקעמב ויהי ולאו רמייהצלא תלחמל ןוכיסב םילפוטמ ההזתש
.רתוי קודה

Translational Psychiatry


2012 ראוני
םישנב היצנמידל ןוכיסה לע העיפשמ ןיטקנופידא תמר
ב"הרא ןוטסוב Tufts University School of Medicine ירקוח
Framingham Heart Study רקחממ םינותנ יפל יכ םיחוודמ
תלחמו היצנמידל יאמצע ןוכיס םרוג תווהל ןיטקנופידא לולע
.םישנב רמייהצלא

שרפומה ןומרוה אוה (Adiponectin/ADN) ןיטקנופידא
לע עיפשמ הז ןומרוה .(Visceral Fat) ןמוש תמקרמ
זוקולגה רכוס לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח
תונוכת ול שיו ןמוש תוצמוחו (ןילוסניאל ףוגה תושיגר)
.(Anti-Anflammatory Properties) תקלד תודגונ
תמקר תסמל ךופה סחיב היוצמ םדב ןיטקנופידאה תמר
,הלודג ףוגב ןמושה תמקר תסמש לככ ונייהד ,ןמושה
.רתוי תוכומנ םדב ןומרוהה תומר

תויתקלד יטנא ןה תוהובג ןיטקנופידא תומר םירקוחה ירבדל
בוליש ,תונקדזהה םע יכ ןכתייו ךומנ ףוג לקשמל תורושקו
.היצנמידל רבגומ ןוכיסל רושק הז

Archives of Neurology


2012 ראוני
ילטנמה דוקפיתה תא רפשמ E ןימטיו
...םירקוח


2012 ראוני
APOE e4 ןגה יאשנב היצנמידל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
יכ םירסומ ב"הרא ירוזימ Washington University ירקוח
תלחמל ןוכיס ןיטקהל יושע תינפוג ליעפ םייח חרוא לע הרימש
.(Apolipoprotein E/APOE) ןיאטורפופילופא ןגה יאשנב 'צלא
היצינגוק םע ,88 דע 45 ינב ,םירגובמ 201 ופתתשה וב רקחמ
וצלמוהש תומרב (Fitness) תינפוג תוליעפ יכ אצמנ תילמרונ
(Am. Heart Association/AHA) ינקירמאה בלה דוגיא ידי-לע
חומב דיאולימע יעקשמ תנטקהל תורושק
(Carriers) םיאשנב דחוימב ,(Brain Amyloid Deposition)
.APOE e4 ןגה לש

Archives of Neurology


2012 ראוני
ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעבל ןיטוקינ תקבדמ
יכ םירסומ ב"הרא ליווסנ Vanderbilt University ירקוח
ליעוהל היושע (Nicotine Patch) ןיטוקינ תקבדמש הארנ
ןותמ יביטנגוק יוקיל לש םירקמב
הקבדמה .(Mild Cognitive Impairment/MCI)
םיעוציב תקידב תואצות תרפשמ (Nicotrol, Pfizer)
.םייביטנגוק
יביטנגוק יוקיל םע ,םינשעמ אל שיא 74 ופתתשה רקחמב
.םישדוח 6 ךשמב הקבדמה תרזעב ולפוט םתיצתמ ,ןותמ

Neurology


2012 ראוני
היצנמיד ילוחב הליפנל ןוכיס תולידגמ SSRI תחפשממ תופורת
םיחוודמ דנלוה םדרטור University Medical Center ירקוח
SSRI תופורתב םישמתשמה היצנמיד םע תובא תיב יריידש
(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors/SSRIs)
האוושהב ,(Injury) העיצפו (Fall) הליפנל ןוכיס רתיב םינותנ
ןונימה לדוג .וז החפשממ תופורת םילטונ םניאש ולאל
ןונימ וליפא .(Dose-Dependent) ךכל ןוכיסה לע עיפשמ
248 קלח ולטנ ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב .ןוכיס הווהמ ךומנ
.םינש 82 היה םיפתתשמה לש עצוממה םליגו תובא יתב

British Journal of Clinical Pharmacology


2012 ראוני
םישישקב 'גוק דוקפית םירפשמ םייביטקארטניא ואדיו יקחשמ
יכ ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Union College, Schenectady ירקוח
(Exergaming) םייביטקארטניא בשחמ יקחשמב תינפוג תוליעפ
רתוי (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי טיאהל םייושע
היימדה םע ינפוג ןומיא תבלשמ וז הקינכט .לבוקמ לוגרית רשאמ
.(Enhanced exerciseVirtual Reality) תיביטקארטניא תיתביבס
99 דע 58 ינב ,םישרופ תליהקמ םישישק 102 ופתתשה יוסינב
.(Recumbent Bikes) הביכש ינפוא לע ושווידש ,םינש

American Journal of Preventive Medicine


2012 ראוני
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
...רקחמ


2012 ראוני
הדימעה ליג ינב םירגובמב םג יוהיזל תנתינ תיביטינגוק הדירי
םירקוח ףותישב תפרצ ףיו'זליו Hopital Paul Brousse-ב רקחמ
ןתינש אצמ ,שיא 7,390 ופתתשה וב ,University of London-ב
דע 45 ליגב רבכ (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי תוהזל
.םינש 60 ליג תוביבסב :הכ דע בשחנש יפכ אלו 49
ךשמנש Whitehall II cohort study רקחממ ופסאנ םינותנה
.םינש 70 דע 45 היה וב םיפתתשמה ליגו םינש 10

BMJ


2012 ראוני
חומב דיאולימע יעקשמ התיחפמ תיביטינגוק תוליעפ
וב ,ב"הרא University of California, Berkeley-ב רקחמ
הליג ,םינש 76.1 עצוממ ליג ינב םיאירב םישישק 65 ופתתשה
םייחה ךשמב חומ תוריעסמ תויביטנגוק תויוליעפב תופתתשהש
הביתכ ,האירק ומכ ,(Cognitively Stimulating Activities)
רתוי הכומנ המרל הרושק םירגתאמ םיקחשמב תופתתשהו
(Beta-Amyloid Deposition) דיאולימע-אטב יעקשמ לש
.רמייהצלא תלחמל רכיהה ןמיס ,חומב

Archives of Neurology


2012 ראוני
םיילטנמ םיעוציב םיקזחמ בלח ירצומ
...טרוגוי


2012 ראורבפ
ןורכיזה ןדבואל רבגומ ןוכיסו רתי תליכא
תונקדזהל רשקב ב"הרא הנוזירא Mayo Clinic-ב רקחמ
הלולע תוירולק 6,000-ו 2,100 ןיב תב תימוי הכירצש אצמ
ןותמ יביטנגוק יוקילל ןוכיסה תא ליפכהל
.הלעמו 70 ינבב (Mild Cognitive Impairment/MCI)

64th American Academy of Neurology (AAN)
Annual Meeting


2012 ראורבפ
םיילטנמ םיכילהתב הדיריל הרושק בל תקיפס יא
הילרטסוא 'תרפ University of Western Australia ירקוח
הדיריל הרושק (Heart Failure) בל תקיפס יא יכ ואצמ
רמוח ןדבואו (Mental Processes) םיילטנמ םיכילהתב
חוכשל םורגל לולעש רבד ,חומב (Grey Matter) רופא
.תופורת לוטיל
35-ב MRI תוקירסו תויביטינגוק תוקידב ועציב םירקוחה
(Ischaemic Heart Disease) תימכסיא בל תלחמ ילפוטמ
.תרוקיב תצובקכ ושמישש םיאירב םיבדנתמ 64-ו
חווט ךוראו חווט רצק ןורכיזמ ולבס ולא םילוח יכ אצמנ
האוושהב תועורג (Reaction Speeds) הבוגת תויוריהמו
.םיאירבה םישנאל

European Heart Journal


2012 ראורבפ
חומב תויצקנופו םירמוח ףוליח ריבגמ ןיאפק לוטנ הפק
,ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Med.-ב רקחמ
ןיאפק לוטנ קורי הפק יכ אצמ ,םירבכעב ךרענ רשא
ידוקפית תא רפשל יושע (Decaffeinated Green Coffee)
םירמוחה ףוליח תייגרנא תא רפשמ אוהש ךכל תודוה ןורכיזה
,(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל הרושקה ,(Metabolism)
.חומב

Nutritional Neuroscience


2012 ראורבפ
היצנמידל ןוכיס הזוח הכילהה תוריהמ
הדימעה ליגב םדא לש (Walking Speed) הכילהה תוריהמ
היצנמיד חתפל ולש ןוכיסה יבגל היצקידניא תווהל היושע
.םייחב רתוי רחואמ
ופתתשה ב"הרא ןוטסוב oston Medical Centre-ב רקחמב
ורבע םיפתתשמה .םינש 62 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 2,410
,הכילהה תוריהמ םהב הנחבנו (Brain Scan) חומ תקירס
יביטנגוק דוקפיתו (Hand Grip) דיה תציחל קזוח
.םינש 11 ךשמב ורטונ םה ךשמהב .(Cognitive Function)

יפ הובג ןוכיסב ויה הדימעה ליגב טאל וכלהש םישנאש אצמנ
ןכ ומכ .רהמ וכלהש םישנאל האוושהב היצנמיד חתפל 1.5
ןוכיסב ויה הקזח התייה םהלש דיה תיחלש ולא יכ אצמנ
ףקתהב וא (Stroke) יחומ ץבשב תוקלל 42% רועישב תחפומ
(Transient Ischaemic Attack/TIA) ץבש ינימ/ףלוח ימכסיא
.השלח התייה םדי תציחלש ולאל האוושהב

The Am. Academy of Neurology 64th Ann. Meeting


2012 ראורבפ
היצנמידב תישפנ הכיעד טיאמ יביטינגוק יוריג
Bangor Uni. ירקוח ועציבש םירקחמ לש תיתטיש הריקס
םילופיטש םיחיכומ םיבר םיינילק םירקחמ יכ וליג הינטירב
(Cognitive Stimulation Therapies) יביטינגוק יוריגב
םישנאב (Thinking) הבשחמו (Memory) ןורכיז םירפשמ
.הנותמ דע הלק היצנמידמ םילבוסה

רבעה יבגל םינויד םיבלשמה םילופיט יכ םג התלעה הריקסה
הקיסומ ,םיצבשת ,םילימ יקחשמ ,ןיינע ילעב םיאשונ ,הווההו
,ןמוימ תווצ ידי-לע ,ןוניג וא הייפא ומכ תוישעמ תויוליעפו
תאז םע ,(Well-Being) החוור תושוחת םילפוטמב וריבגה
.הפירח היצנמיד לש םירקמב וליעוה אל ולא םילופיט
ולטנ םהב םירקובמו םייארקא םירקחמ 15 הללכ הריקסה
.השק דע הלק היצנמיד םע שיא 718 קלח

Cochrane Library