9 תושדח - תונקדזה
Aging - News 9

ליגה םע תטאומ םיעצפ תמלחה
(1) שישקה חומהו ןיאטול
ןורכיזל הרושקה חומה 'עפב ןוטיק
היצינגוק רפשמ יבוריא לוגרית
(2) שישקה חומהו ןיאטול
םידיאונטורקל תוקריו תוריפ
תוילטנמ רפשמ העש ךשמב םונמנ
(1) הניש תוערפה
ךריב רבשל ןוכיסו ןואכיד ידגונ
תיחומ תוליעפל ינפוג רשוכ
חוכו םירירש חתפמ ןיטינרק בוליש
(2) הניש תוערפה
הנמשה תעפשהו תויוור 'ב ןמוש 'ח
םיזופשיא תמצמצמ תכשוממ הכילה
האיר יקזנ ןקתמ (2) לורטרבסר
םיינורכ םיבאכ דגנ תינפוג תוליעפ
תרגוח תקבלש יכוביס דגנ ןוסיח
תיבצע תונקדזה דגנ (3) לורטרבסר
תיטמוארט תיחומ העיגפ תואצות
ןוסיחה תכרעמל הקיטויבורפ
תרכוסל ןוכיס םילידגמ םיניטטס
חומה רופישל תולוחכ תוינמכוא
ינילק תת םזידיאוריתופיהב לופיט
(3) הניש תוערפה
ןורכיז תרפשמ DHA 3-הגמוא
ירלוקסו-'ק ןוכיסו ןורטסוטסט
תיביטנגוק תואירבל םויזנגמ
תונקדזה דגונ ןומיר
הניש 'דנו רבעמה ליגב תונקדזה
היצנמידו עורג לקשמ יוויש
סרטסו תונקדזהל תיבויח השיג
היסקרונאו תואלמה ןומרוה
תוירירבש דגנ (1) לורטרבסר
התומת דגנ םירבח אלו החפשמ
םד ילכו בל תולחמו הנותמ 'עפ
הבוט שפנ תואירב
חומב םדהו םינומיאה תקספה
םירבגל תוחפו םישנל בוט ןימ
דח ןורכיז ילעב שישקה חומ
םינמשל לוגריתו הנוזת
תואמצעו תודיינל ינפוג לוגרית
ליגה םע רירש ןדבוא דגנ ןרואה
תואיר תקלד דגנ E ןימטיו
הנישב תומגופ SSRI תופורת
תיגולויב תונקדזהו םילרנימו 'טיו
רתוי קזח חומו םיקזח םירירש
תיביטנגוק הדירי דגנ ןוצמיח ידגונ
בל תקיפס יאל ןוכיסו םינובלח

...הנקיזו תונקדזה ואר

2009 ילוי
(המלשה) םיאירב םירגובמב ןורכיז רפשמ 3 DHA-הגמוא
םניאש ,םיאירב םירגובמב ןורכיז רפשמ ימוי DHA 3-הגמוא ףסות
ףסונב ,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחממ םילבוס םניאש
דוקפיתב הדירי םע םירגובמב רבודמ .בלה תואירב לע הרימשל
.ליגה םע יעבט ןפואב תשחרתמה ,יביטנגוקה
,םישישק 485 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,Martek-ב רקחמב
.םיאירב ,ןורכיזה יבגל תולק תונולת םע ,הנש 70 עצוממ ליג ינב
,ןורכיז יעוציבו הדימל ןחבמב תואיגשה ותחפ הפוקתה םותב
.Martek Biosciences ידי-לע ןמומ רקחמה .50%-כב

Alzheimer's Association 2009 International Conference
Vienna ,(ICAD 2009) on Alzheimer's Disease


2015 טסוגוא
םישישקב ירלוקסו-וידרק ןוכיס ןיטקמ ןורטסוטסטה לומרינ
...רקחמ


2016 סרמ
תיביטנגוקה תואירבה תא רפשמ םויזנגמ
...םירקוח

2016 ילוי
תונקדזה דגונ לאיצנטופ לעב ןומירה
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne/EPFL-ב רקחמ
(Pomegranate) ןומירב (Metabolite) טילובטמ יכ הליג ץייווש
ירירשהו ילאירדנוכוטימה דוקפיתה תא רפשל יושע
תלוביסה תא רפשלו (Mitochondrial and Muscle Function)
.(Aging) תונקדזהה ךלהמב (Endurance)

Nature Medicine


2016 ילוי
הניש ידודנו רבעמה ליג ידי לע תצאומ תונקדזהה
(Menopause) רבעמה ליגל תסנכנ השיאש לככש אצמ רקחמ
יכ וליג םירקוחה .רתוי רהמ תנקדזמ איה ,רתוי ריעצ ליגב
לידגמו (Cellular Aging) תיאת תונקדזה ץיאמ רבעמה ליג
.(Age-Related Diseases) ליגב תורושקה תולחמל ןוכיס
4-ב ופתתשה רשא ,םישנ 3,100-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.םירחא םירקחמ
ףקשמ רשא םדה ליגב םירקוחה ושמתשה תונקדזהל דדמכ
תוכלשה תויהל תולולע ךכלו ףוגה יקלח רתיב שחרתמה תא
.התומתלו הלחמל ןוכיס לע

Proceedings of the National Academy of Sciences

הניש ידודנ לש םינימסתש הליג ב"הרא UCLA-ב רחא רקחמ
ינימסת םע דבב דב תובורק םיתיעל םישחרתמה ,(Insomnia)
תויוצמה םישנב תונקדזה ץיאהל םה םג םילולע ,רבעמה ליג
רקחמ ךותמ ,םישנ 2,078 ופתתשה הז רקחמב .רבעמה ליגב
.(WHI) רחא

Biological Psychiatry


2016 ילוי
היצנמידל ןוכיס רתיו םישישקב עורג לקשמ יוויש
ונחב ב"הרא University of California at Irvine ירקוח
,םיעורג (Physical Performance) םיינפוג םיעוציב 4 םא
רבגומ ןוכיסל םירושק ,הלעמו 90 ינב םישישק ידי-לע
.(Dementia) היצנמידל
רקחמב קלח ולטנש ,הלעמו 90 ינב 578 ופתתשה רקחמב
תוינפוגה םהיתולוכי ונחבנ וב (Study +The 90) רחא
.הנש יצח ידמ הלעמו 90 ינב לש

יגוס ינשו היצנמידל ןוכיסה ןיב ידוחיי רשק וליג םירקוחה
:םיינפוג םיעוציב
.(Standing Balance Test) הדימעב לקשמ יוויש ןחבמ .1
.(4-Meter Walking Test) םירטמ 4 ךרואל הכילה תקידב .2

תיחומ תוליעפ תושרוד ולא תומישמ יתש םירקוחה ירבדל
שמשל ןכל תויושעו (Complex Brain Activity) תבכרומ
.החפשמה אפור ידי-לע ןחבמכ

Journal of the American Geriatrics Society


2016 טסוגוא
סרטס םע דדומתהל שישקל תרזוע תונקדזהל תיבויח השיג
ופתתשה וב ,ב"הרא .North Carolina State Uni-ב רקחמ
תיבויח השיג יכ אצמ ,96 דע 60 ינב םירגובמ 43
םירגובמה תא השוע תונקדזהל עגונב (Good Attitude)
םע םידדומתמ םה רשאכ םישימג רתוי םישישקה ןיבש
.(Stressful Situations) םיציחלמ םיבצמ
םהיתושיגל עגונב םינולאש אלמל ושקבתה םיפתתשמה
.םיריעצ ויה םה רשאכל האוושהב םיציחלמ םיבצמל
.הניילורק ןופצ תנידמ ידי-לע ןמומ רקחמה

Journal of Gerontology: Psychological Sciences


2016 טסוגוא
שישקב היסקרונא ריבסמ תואלמה ןומרוהב לודיג
(Loss of Appetite) ןובאית ןדבוא תופוכת םיווח םישישק
הנוזת תתו (Weight Loss) לקשמב הדירי איה ותאצותש
.םישישקהמ םיזוחא 20 דע 15-ב רבודמ .(Undernutrition)
(Anorexia of Aging) תונקדזהה לש היסקרונא היורק העפותה
...הזוברנ היסקרונא ואר
ןומרוהה לש רתי רוציי אוה ךכל םרוגהש םירובס םירקוח
תואלמ תשוחת םדא ינבב םרוגה Peptide YY יורקה
םיאירב םירגובמ 31 ופתתשה רקחמב .(Feeling Full)
.80-מ רתוי ינב 6 םהמ ,92 דע 21 ינב

Appetite


2016 טסוגוא
שישקה לש ותוירירבש תנטקהל (1) לורטרבסר
ביכרמה יכ אצמ ,םישדוח 4.5 ךשמנש,םירבכע 48-ב רקחמ
(Red Wine) םודא ןייב (Resveratrol) לורטרבסר יתנוזתה
(Muscle Performance) םירירשה יעוציב תרימשב עייסל יושע
.תוירירבש םהב תיחפהלו םישישקב

...ךותמ םינמיס 3 לש םמויקכ תרדגומ (Frailty) תוירירבש
(Exhaustion) תושישת
(Involuntary Weight Loss) לקשמב תינוצר יתלב הדירי
(Slowness) תויטיא
(Weakness) השלוח
(Low Physical Activity) הדורי תינפוג תוליעפ

תלדגה ידי-לע לוגרית תואצות םירבכעב רפיש לורטרבסרה
,ךשוממ ץמאמב דמעמ תקזחה :(Endurance) תלוביסה
.(Strength) חוכו (Coordination) םואית/היצנידרואוק

British Journal of Nutrition


2016 טסוגוא
רגובמ ליגב התומתל ןוכיס הניטקמ םירבח אלו החפשמ
דאמ םירגובמש אצמ הדנק University of Toronto-ב רקחמ
ינבל םיבורק רשא ,םיבר החפשמ ינב ילעב (Older Adults)
ןוכנ וניאש רבד ,התומתל רתוי ךומנ ןוכיסב םייוצמ ,םתחפשמ
םדוק לודג רקחממ ופסאנ םינותנה .םיבר םירבח יבגל
.National Social Life, Health, & Aging Project/NSHAP
.םיאושנ ויה רקחמב םיפתתשמה תיברמ יכ ןייצל שי

111th Annual Meeting of the American Sociological
.in Washington, D.C (ASA) Association


2016 טסוגוא
ןוכיס התיחפמ הלעמו 65 ינב ידי-לע הנותמ תינפוג תוליעפ
םד ילכו בל תולחמל
שיא 2,456 ופתתשה וב ,דנלניפ Uni. of Oulu-ב רקחמ
רוזעל םילוכי הלעמו 65 ליג ינבש אצמ ,םינש 11.8 ךשמנו
םד ילכו בל תלחממ התומתל ןוכיסה תא ןיטקהלו םמצעל
(Heart Attack) בל ףקתהלו (Cardiovascular Death)
,(Moderate Activity) הנותמ תינפוג תוליעפ תועצמאב
.31%-ב
רתוי וא תועש 2.5תב (Brisk Walking) תצרמנ הכילה
(CHD) תילילכ בל תלחמל ןוכיסה תא הניטקמ עובשב
ןמומ רקחמה .ודעצ אל ללכש םישנל האוושהב ,35%-ב
National Institute for Health and Welfare ידי-לע
.Finland

2016 Congress (ESC) European Society of Cardiology


2016 טסוגוא
רתוי הבוט שפנ תואירבל הרושק תונקדזה
,ב"הרא וגייד ןאס University of California-ב רקחמ
שפנ תואירב יכ אצמ ,99 דע 21 ינב שיא 1,546 ופתתשה וב
.ליגה םע תרפתשמ (Mental Health)
םהייחמ רתוי םיצורמו רתוי םירשואמ םישישק יכ אצמנ
.םיינפוגה םיאולחתה לכ תורמל תאזו 30-הו 20-ה ינב תמועל

Clinical Psychiatry


2016 רבמטפס
חומב םדה תמירז תא הניטקמ םינומיאה תקספה
Uni. of Maryland (UMD) School of Public Health ירקוח
(Physically Fit) תינפוג םירישכה םישישק יכ ואצמ ב"הרא
םינמיס םיארמ םימי 10 ךשמל ולו ןמאתהל םיקיספמ רשא
םיבושחה חומה יקלחב םדה תמירזב תיתועמשמ הדיריל
,(Memory) ןורכיזו (Learning) הדימל ,(Thinking) הבשחמל
.(Hippocampus) סופמקופיהה םג ומכ

תמירז תא ודדמ םה ותרזעב MRI קרוסב ורזענ םירקוחה
דע 50 ינב םיאירב םישנא לש םחומב (Blood Flow) םדה
םכלהמב םימי 10 תב הפוקת רחאלו ינפל ,(61 עצוממ ליג) 89
.תינפוג תוליעפ לכ וקיספה םה

Frontiers in Aging Neuroscience


2016 רבמטפס
םירבגל תוחפו םישנל בוט ןימ רגובמ ליגב
ב"הרא Michigan State Uni. in East Lansing ירקוח
וחווידש הלעמו םהייחל 50-ה תונש עצמא ינבב יכ םיחוודמ
יכ אצמנ ,(Frequent, Enjoyable Sex) הנהמו ףוכת סקס לע
רתוי הבוט (Heart Health) תיבבל תואירב תולעב ןה םישנה
לובסל הובג יוכיס ילעב םה םירבגהש דועב ,עוצממהמ
.תורחא תויעבו (Heart Attack) בל ףקתהמ

תוביסמ המזגרואל העגה יא תייעבמ רתוי םילבוס םירבגה
ץמאמ רתילו תושישתל תופוכת םיעיגמו תוישגר וא תויאופר
.אישל עיגהל ידכ םהלש תירלוקסו-וידרקה תכרעמה לש
שיא 2,000 לעמ הללכש הריקס ינותנב ושמתשה םירקוחה
.םינש 5 ךשמב בקעמב וכישמהו 85 דע 57 ינב

Journal of Health and Social Behavior


2016 רבמטפס
םיריעצ לש הזל המוד דח ןורכיז ילעב םישישק לש םחומ
םירסומ ב"הרא Massachusetts General Hospital ירקוח
("Super Agers") דח ןורכיז ילעב םישישק לש םחומ יכ
יפכ ,ןורכיזל םירושקה חומ ירוזיאב תוצווכתה םיגדמ וניא
תלוכיב םגופ הז תוצוככתה ךילהת .תונקדזהה םע שחרתמש
תומישמ עצבלו עדימ ףולשל ,םישדח םירבד דומלל שישקה
.ןורכיזו דומיל ,בל תמושת תושרודה
םירגובמ 41-ו 80 דע 70 ינב םישישק 40 ופתתשה רקחמב
.35 דע 18 ינב ,רתוי םיריעצ

Journal of Neuroscience


2016 רבמטפס
םייח תוכיאו ינפוג דוקפית םירפשמ לוגריתו הנוזת
םינמש םישישקב
תודע התלעה 2005 זאמ ומסרופש םירקחמ לש חותינו הריקס
תינפוג תוליעפו תיתנוזת תוברעתהש ךכל תינוניב דע השלח
לש םהייח תוכיא תאו ינפוגה דוקפיתה תא רפשל םייושע
.(Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסה םישישק
התוא לע וססבתהש 13-ו םיידוחיי םירקחמ 6 ללכ חותינה
60 ינב רתי תנמשה םע םישישק 405 הללכ רשא ,היסולכוא
.65 עצוממ ליג ינב ,הלעמו

Journal of the American Geriatrics Society


2016 רבמטפס
תואמצעו תודיינ רמשל םישישקל רזוע עובק ינפוג לוגרית
Independence for Elders & Lifestyle Interventions רקחמ
תולמעתה תינכותב םיפתתשמה םישישק םילפוטמ יכ אצמ
ךכב םימצמצמ (Structured Exercise Program) תינבומ
םהיתויוכנ בקע םרגנה ,לבסל שידקהל םהילעש ןמזה תא
.25%-ב (Time spent suffering from major disability)
תינפוג תוליעפ לש הרגישש איה ולא םיאצממ תנקסמ
םישישקל תרזוע (Walking) הכילה ומכ ,הנותמ העובק
תא רמשלו תוכנ בקע לבס רחאל רתוי רהמ ששואתהל
.ןמז ךרואל םתואמצע

Annals of Internal Medicine


2016 רבמטפס
ליגה םע רירש ןדבוא דגנ ןרואה תפילק תיצמת
יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ תיצמת םיליכמ רשא םיפסות
(Pycnogenol-לונגונקיפ French Maritime Pne Bark Extract)
.(Muscle Loss) רירש ןדבוא :(Sarcopenia) הינפוקרס דגנ תלעופ
םישישק 64 ופתתשה ב"הרא University of Texas-ב רקחמב
.ג"מ 150 תב תימוי הנמ ולביק רשא 78 דע 70 ינב םיאירב

דוקפית ווח לונגונקיפה תא וכרצ רשא ולאש םיארמ םיאצממה
,תוימוי תומישמב רתוי םיבוט (Endurance) תלוביסו ימוימוי
23% תמועל 71% ןב רופיש :(ג"ק 2.5 דע) םיצפח תאישנ ומכ
:20% תמועל 52% ןב רופיש) תוגרדמב סופיט ,תרוקיבה תצובקב
.(תרוקיבה תצובקב 17% תמועל 38% קחרמב

הירוניאטורפב ,לונגונקיפה תעפשהב ,40% תב הדירי הלח ןכ ומכ
ןמס - (Protein in Urine) ןתשב ןובלח תעפוה :(Proteinuria)
.(Muscle Erosion) רירשה לודלידל

Minerva Ortopedica e Traumatologica


2016 רבוטקוא
םינשעמ םניאש םישישק םירבגב תואיר תקלד ענומ E ןימטיו
7,469 ופתתשה וב ,דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ
םויב (Vitamin E) E ןימטיו ג"מ 50 תליטנ יכ אצמ םישישק
,(Pneumonia) תואיר תקלדב תוקלל ןוכיסה תא הניטקמ
וקספ םהש רחאל ,72%-ב ,םינשעמ םניאש םישישק םירבגב
ןוכיס E ןימטיו ןיטקה רחואמ ליגב ןשעל ולחהש ולאב .ןשעל
.69%-ב הז

Clinical Interventions in Aging


2016 רבוטקוא
םישישקה תנשב תומגופ SSRI תחפשממ תופורת
היצנמידל תומרותו
SUNY Upstate Medical University, Syracuse ירקוח
םינשה 5-ב ומסרפתהש םימדוק םירקחמ 10 וקרסש ב"הרא
(Antidepressants) ןואכיד תודגונ תופורתש וליג תונורחאה
תיתועמשמ שבשל תולולע SSRI-ה תחפשממ ולא דחוימבו
םורתלו םישישק םילפוטמב (Disrupt Sleep) הנישה תא
(Neurodegeneration) יחומ ןווינ לש םימדקומ םינמיסל
.(Dementia) היצנמידל חתפתהל םילולעש

Institute of Psychiatric Services (IPS):
The Mental Health Services 2016 Conference


2016 רבוטקוא
תונקדזהל הרושק םילרנימו םינימטיו לש ההובג הכירצ
תרחואמ תיגולויב
םילרנימו םינימטיוב םירישעה תונוזמ לש ההובג הכירצ
היושע (Early Adulthood) תמדקומה תורגבה ךלהמב
.(Aging) תונקדזהה לש יגולויבה ךלהמה בוכיעב עייסל

ךשמנש ,האירוק םורד Kookmin University-ב רקחמב
יכ אצמנ .69 דע 40 ינב שיא 1,958 ופתתשה ,םינש 10
,(Vitamin C) C ןימטיו וללכש הנוזת ירמוח תכירצ
הרושק (Potassium) ןגלשאו (Folate) תילופ הצמוח
.(Delayed Biological Aging) תרחואמ תיגולויב תונקדזהל
.(Telomeres) םירמולטה ךרוא יפל דדמנ יגולויבה ליגה

Journal of Human Nutrition and Dietetics


2016 רבוטקוא
רתוי קזח חומ םעמשמ רתוי םיקזח םירירש
אצמ הילרטסוא University of Sydney תושארב רקחמ
(Muscle Strength) ירירשה חוכה לש תיתגרדה הלדגה יכ
,(Weightlifting) תולוקשמ תמרה ומכ ,תויוליעפ תרזעב
.(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ
ינב םילפוטמ 100 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
הלק תיביטנגוק תוקל ילעב 68 דע 55
ולא םילפוטמ .(Mild Cognitive Impairment/MCI)
רמייהצלא תלחמו היצנמיד חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ
.(Alzheimer's Disease)

Journal of American Geriatrics


2016 רבוטקוא
יביטנגוק הדירי דגנ תלעופ ןוצמיח ידגונ תומר תלדגה
ליגב היולתה
תרהטמ תבוכרת יכ וליג ב"הרא .Oregon State Uni ירקוח
ןויתטולג - תיפיצפס (Detoxification) היצקיפיסקוטד /םילער
(Toxic Stresses) תוליער תוקע דגנ תלעופ - (Glutathione)
םרוגה רבד ,ליגה םע הנטק התמר ךא ,םוימויה ייח לש
.ליגב תויולתה תואירב תויעבל

,Redox Biology ןוחריב םסרופש ,הז אשונב רחא רקחמ
,שמשל היושע ,N-Acetyl-Cysteine/NAC תבוכרתה יכ אצמ
ירבדל .תויוליער רוהיטל םוריח יבצמב ,םיהובג םינונימב
תומר תא רמשל םייושע NAC לש םיכומנ םינונימ םירקוחה
.(Age-Related Decline) ליגל הרושקה הכיעד עונמלו ןויתטולגה

Oregon State University


2016 רבמבונ
בל תקיפס יאל ןוכיס הלידגמ םינובלח תריתע הנוזת
תורגובמ םישנב
וליג ב"הרא Brown University Memorial Hospital ירקוח
,תורגובמ םישנ ידי-לע (Proteins) םינובלח לש ההובג הכירצ יכ
בל תקיפס יאל ןוכיס ןהב הלידגמ ,הכ דע בשחנש המל דוגינב
.רשבב ורוקמ ןובלחה תיברמ רשאכ דחוימב ,(Heart Failure)
תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ 103,878 ופתתשה רקחמב
.Women's Health Initiative רקחמב ופתתשהש 79 דע 50

,American Heart Association's Scientific Sessions 2016
New Orleans, LA


2016 רבמבונ
ליגה םע תטאומ םיעצפ תמלחה עודמ
קרוי-וינ The Rockefeller University ירקוח לש םהירדל
ליגה חע תרבוגו תכלוהה המלחהה תויטיאל הביסה ב"הרא
םיינוסיחה םהיאתו רוע יאת ןיבש תרושקתה תויעבב הצוענ
בקע תומרגנה (Skin Cells and their Immune Cells)
.ליגב תומדקתהה
תוכרעמו םיאת לש םיבר םיגוס םיפתתשמ יופירה ךילהתב
,םישדח רוע יאת .(Scab) דלג תריציב םיחתופה תותיא
םידדונ (Keratinocytes) םיטיצוניטרק םשב םיעודיה
.דלגל תחתמש עצפה תא רוכסל ידכ העיריכ

Cell


2016 רבמבונ
(1) שישקהו חומהו ןיאטול
וארה תוקרי לשו םיחמצ לש םהיעבצל תויארחאה תובוכרת
רקחמב תאז ,(Brain) חומה תוליעפ תא תורפשמה תונוכת
םישישק לע (Carotenoids) םידיאונטורקה תעפשה תא ןחבש
.(Older Adults)

םירקוחה ושמתשה ב"הרא Uni. of Georgia-ב רקחמב
תוליעפה יהמ עובקל ידכ (fMRI) ילנויצקנופ MRI קרוסב
תלוכיה תא קזחל ידכ ,ולא תובוכרת תועיפשמ הילע תיחומה
.תיביטנגוקה

(Zeaxanthin) ןיתנסקאיזו (Lutein) ןיאטול תובוכרתהש ררבתה
םימיוסמ םירוזיאל םדב אשינה ןצמחה תומכ תא ומצמצ
ןיתנסקאיזו ןיאטול לש תוהובג תומר לעב םדא ,רמולכ .חומב
תוליעיהו המישמ םילשהל ידכ הבר תיחומ תוליעפל קקזנ וניא
.הרפתשה ולש תינוריונה

Journal of the International Neuropsychological Society


2016 רבמבונ
ןורכיזל הרושקה חומה תוליעפ הנטק תונקדזהב
ורזענש ,ב"הרא Princeton University, New Jersey ירקוח
ירוזיא לש תוצובקש םיחוודמ (fMRI) ילנויצקנופ MRI קרוסב
תורושקה תומישמ העוציב תעב ןתוליעפ תא תונמזתמה חומ
.תונקדזהה םע ןטק ןרפסמו תונטק ,(Memory) ןורכיזל

PLOS Computational Biology


2016 רבמצד
רגובמה ליגב היצינגוקה תא רפשמ יבוריא לוגרית
(Exercise Training) םיינפוג םינומיאש רבעב וארה םירקחמ
רפשלו חומב םירוזיא רפסמ לש םחפנ תא לידגהל םייושע
תא רפשל םג יושע רבדהש תעכ אצמ רקחמ .ןורכיזה תא
יוקילמ םילבוס רשא םילפוטמב (Cognition) היצינגוקה
.(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק

הניילורק ןופצ Wake Forest School of Med.-ב ,רקחמב
הלק תיביטנגוק העיגפ םע םילפוטמ 35 ופתתשה ב"הרא
קדבנ םחומ .(Aerobic Exercise) יבוריא לוגרית ועציבש
,ןכמ רחאל םישדוח 6-ו לוגריתה ינפל ,MRI קרוס תועצמאב
.ותרוצו חומה יחפנ ןיב האוושה ךות

Annual Meeting of the Radiological Society
of North America


2016 רבמצד
(2) שישקה חומהו ןיאטול
םישישק 122 ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of Illinois-ב רקחמ
ילעב טנמגיפ/ןעבצה ןיב רשק הליג ,75 דע 65 ינב ,םיאירב
היצנגילטניא לש הרומישו םילעה תא םיכרוצ םהב תוקריה
שמתשהל תלוכיה :(Crystallized Intelligence) תשבגתמ
.םייחה ךשמב ושכרנש עדיו תויונמוימב

תוקרי ילעמ הנוזתמ ךרצנ רשא (Lutein) ןיאטולב רבודמ
םיבילצמה תחפשממ תוקרי ,םילעה תא םילכוא םהב
הציב ןומלח ןכו (Broccoli) ילוקורב ומכ ,(Cruciferous)
שי םש ,םיאתה ימורקב ,חומב רבצנ ןיטולה .(Egg Yolk)
.(Neuroprotection) םיבצעה לע הנגהב דיקפת ול
המר התייה םמדבש ולא לש םהיעוציב יכ ואצמ םירקוחה
.רתוי םיבוט ויה ,ןיאטול לש רתוי ההובג

Frontiers in Aging Neuroscience


2016 רבמצד
םישישקב ,תודורי םידיאונטורק תומר םילעמ תוקריו תוריפ
תמר תא הלידגמ תוקריו תוריפ לש תרבגומה םתכירצ
רשא ,םישישק לש םמדב (Carotenoids) םידיאונטורקה
.םהלש הכומנ המרמ ,עבטה ךרדמ ,םילבוס
תויולתה תולחמ לש ןתעינמב בושח דיקפת םידיאונטורקל
תירלוקאמ תונוונתה ומכ ,(Age Related Conditions) ליגב
AMD/ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה
.(Age Related Macular Degeneration)

ופתתשה ,הינמרג University of Hohenheim-ב רקחמב
,הפוריאב תונידמ רפסממ ,74 דע 35 ינב שיא 2,118
.םהלש ןוזמה תכירצ תא טרפמה ןולאש אלמל ושקבתהש
.ליגהו םידיאונטורקה תכירצ ןיב ךופה רשק אצמנ

Nutrients


2017 ראוני
םישישקב תילטנמ תלוכי םירפשמ העשכ ךשמב םימונמנ
רומיטלוב Johns Hopkins University-ב ךרענש רקחמ
,םיירהצה רחא (Napping) םימנמנמה םישישקש אצמ ב"הרא
(Memory) ןורכיזה תא ךכב רפשל םייושע העשכ ךשמב
.(Thinking Skills) הבישחה ירושיכ תאו

הנישל תימואלה ןרקה םעטמ אציש םוסריפ יפל
םיירהצה רחא םונמנ (National Sleep Foundation)
ליעומ ,תוקד 30 דע 20 ךשמב ,(םיירהצה רחא תנש)
םיילטנמה םיעוציבהו (Alertness) תונרעה תרבגהל
.הלילה תנשל עירפהל ילבמ (Mental Performance)

ינב םירגובמ םיניס 2,974 ופתתשה וב רקחמב ,תאז םע
הניה העשכ ךשמב םיירהצ תנש יכ אצמנ .הלעמו 65
.םישישק ברקב יביטנגוקה דוקפתה רופישל תילאידיא
םינחבמ תרדס ינפמב דומעל היה רקחמב םיפתתשמה לע
ןורכיז ,(Attention) בלה תמושת תא םהב הכירעהש
תיבחרמ הייאר תולוכיו (Episodic Memory) ידוזיפא
,הקיטמתמ ינחבמ הז ללכב ,(Visuospatial Ability)
םיירהצה רחא םתנשש ולא .תויומד רויצו םילימ תפילש
.םינחבמב החלצה רתיב ודמע רתוי הכורא התייה

Journal of the American Geriatrics Society


2017 ראוני
(1) םישישקב הניש תוערפה
יכ ואצמ הינטירב Global Council on Brain Health ירקוח
(Sleep) ןושיל שי ,םייחב רתוי רחואמ דחו אירב חומ רמשל ידכ
.ךכ םשל תושורדה תועשה רפסמ תא

.הגשהל השק 'הבוט הניש' םירגבתמש לככ םהירבדל
רתוי םיעיגפל םיכפוה ונאש ךכ ,םינתשמ הנישה יסופד
.רקובב רתוי םדקומו הלילה ךשמב תוררועתהל

הנישב רוסחמב םירושקה םייתואירבה םינוכיסה
םינשי ונניא רשאכ הצופנה תויטיאה תשוחת תרכומ
םילבוסה ולא יכ הדבועל תוחפ םיעדומ ונא ךא ,יוארכ
ןוכיסב םייוצמ ,עובק סיסב לע ,הנישב ינורכ רוסחממ
תועיצפ ,תרכוס ,רתי תנמשה ,בל תלחמל רתוי הובג
.ןטרסו תוליפנ בקע

רגובמה ליגב הנישל םיעירפמה םימרוג
...ומכ ,םייתביבס םימרוג
,הנישה רדחב הרוטרפמטה
- וא
...ומכ ,םייח חרוא ימרוגל םירושק
תרחואמ העשב הליכא
,תופורת תליטנ
- ןכו
...ומכ ,ישילשה ליגה לש תולחמ
(Sleep Apnea) הנישב המישנ םוד

60-ו 30 ליג ןיב ררועתהל םילולע םלוכ ולא םימרוג

הנישה תוכיא רופישל תוצלמה
העש התואב םוי ידמ ומוק
שמשה רואל םויה ךשמב ופשחיה
םדריהל ידכ לוהוכלא ותשת לא
הנישה ינפל תועש 3-כ הנורחאה החוראה תא ולכיא
הטימל םכסנכיה רחאל גצ וא ךסמ גוס לכב ופצת לא
םשרמ אלל תופורתו םירישכתב שומישמ וענמיה
תומח םיילגר תופכ לע הרימשל םייברג וברג :ףרוחב
הנישה רדחב דמחמ תויח םע ונשית לא
הנישה ינפל גוזה תב/ןב םע תובירממ וענמיה
העש יצחמ תוחפל םיירהצה תמונת תא ורצק

Global Council on Brain Health


2017 ראוני
םישישקב ךריב רבשל ןוכיס םיריבגמ ןואכיד ידגונ
,ויגוס לכ לע ,(Antidepressants) ןואכיד ידגונב שומישה
םע םישישקב (Hip Fracture) ךריב רבשל ןוכיס ליפכמ
.הליהקב םייחה (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ

םירסומ דנלניפ University of Eastern Finland ירקוח
הובגה ןוכיסה היה ןואכידה ידגונב שומישה תליחתב יכ
.םינש 4 ךשמב ךכ רתונ אוהו רתויב
םג אלא ,ןואכידב לופיטל קר אל םישמשמ ןואכיד ידגונ
םימוטפמיס ,(Chronic Pain) םיינורכ םיבאכב לופיטל
היצנמיד לש םייגולוכיספו םייתוגהנתה
,(Psychological Symptoms of Dementia & Behavioral)
(Anxiety) תודרח ,(Insomnia) הניש תוערפה הז ללכב
.(Agitation) ירוטומוכיספ טקש-יא/שפנ תרעסו

International Journal of Geriatric Psychiatry


2017 ראוני
רתוי הלודג תיחומ תוליעפ םיווח ינפוג רשוכ ילעב םירגובמ
הדימל תעב
ב"הרא Boston Uni. School of Medicine-ב םירקוח
יתמישנ-יבבל רשוכ םע ,םישישק לש םחומ יכ ואצמ
רתוי בוט לעופ ,בוט (Cardiorespiratory Fitness/CRF)
.ךומנ יתמישנ-יבבל רשוכ ילעבל האוושהב ןורכיז תומישמב
םחומ ,בוט ינפוג רשוכ ילעב םה םישישקהש לככ ,ןכ ומכ
ופתתשה רקחמב .(Learning) הדימל ךלהמב רתוי ליעפ
.74 דע 55 ינב םירגובמ

Cortex


2017 ראורבפ
םישישקב חוכו םירירש חתפמ ןיטינרק לש בוליש
אצמ ב"הרא Georgetown Uni. Med. Center-ב רקחמ
(L-Leucine) ןיצואל ,(L-Carnitine) ןיטינרק בלשמה ףסותש
ךשמב ןתינה ,(Vitamin D3) D3 ןימטיוו (Creatine) ןיטאירק
(Muscle Mass) רירשה תסמ תא לידגהל יושע ,תועובש 8
הזרה רירשה תסמ תא ןכו (Leg Strength) לגרה חוכ תאו
ופתתשה רקחמב .םיאירב םישישקב (Lean Muscle Mass)
.70 דע 55 ינב םירגובמ 42

Metabolism & Nutrition


2017 ראורבפ
(2) םישישקב הניש תוערפה
העפות איה (Daytime Sleepiness) םויה ךשמב תוינונשי
הנישב תערפומ המישנ התביסש םישישק ברקב הצופנה
תורזוח תוציקיל תמרוגה ,(Sleep-Disordered Breathing)
.תונשנו
ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
יביטנגוק יוקילו וז תוינונשי ןיבש רשקה תא ונחב
.הלעמו 65 ינב םירגובמ ברקב (Cognitive Impairment)
רתימ ולבס יביטנגוק יוקיל ילעב םישישק יכ אצמנ
.םירחא תמועל הניש תוערפה

Neurology


2017 ראורבפ
תונקדזה לע הנמשה תעפשה תולטבמ תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
הליג הינטירב Liverpool John Moores University-ב רקחמ
םילולע (Fat Diet) הנמש הנוזת וא (Obesity) רתי תנמשה יכ
המודב ,(Immune System) ןוסיחה תכרעמב םייונישל םורגל
רוחאל בישהל ןתינ ולא תועפשהמ קלח .הנקיזה תעפשהל
תויוור יתלב ןמוש תוצמוח םע הנוזת תרזעב
ומכ .םייחמצ םינמשב תויוצמה (Unsaturated Fatty Acids)
.(Fish Oil) םיגד ןמשו (Olive Oil) תיז ןמש

םהל המרגש ןמוש תריתע הנוזתב םירבכע וטיעלה םירקוחה
תונוכתו (Oxidative Stress) תינוצמיח הקע ינמיס .ןימשהל
תכרעמ לש התונקדזה לע ועיפשה ןוסיח יאת לש תומיוסמ
יסקורדיה הצמוח יפסות ולביק םינמשה םירבכעה .ןוסיחה
3-הגמוא ןמוש תוצמוח וא (2-Hydroxyoleic Acid) תיאלוא
.תועובש 8 ךשמב (Omega-3 Fatty Acids)

Experimental Physiology


2017 ראורבפ
םיזופשיא תמצמצמ תכשוממ הכילה
םישישקש םיחוודמ הינטירב University of Newcastle ירקוח
(Walking) הכילה תרזעב םילוח יתבב םיזופשיא םצמצל םילוכי
םידעצ 8,800-ל 4,500-מ םידעצה רפסמ תלדגה ונייהד ,הכורא
ינב שיא 2,110 וב ופתתשהו םינש 8.2 ךשמנש רקחמב .םויב
םילוחה תיב ימי רפסמ תא ןיטקה רבדה יכ אצמ הלעמו 55
.הנשב 36%-ב םילוח יתבב (Hospital Bed-Days)

Medical Journal of Australia


2017 ראורבפ
ליגל םירושקה תואיר יקזנ ןקתמ לורטרבסר
The Saban Research Inst. of Children's Hospital ירקוח
יכ םיחוודמ ,םירבכעב ךרענש רקחמב ,ב"הרא סל'גנא סול
(Phenol Resveratrol) לונפ לורטרבסר תפיאש םיבלשמה םילופיט
ליגל םירושקה ,תואירב םיינווינ םייוניש םיטיאמ יעבט
,(Age-Related Degenerative Changes in theLung)
ותוליעיב תמגופ הניא וז הטישש ךכ לע עיבצמה רבד
לופיטל שדוח םותב הכרענש הקידבב .בכרומ לופיט לש
םהל ,Alveolar Epithelial Type 2/AEC2 יאת תא הקדבו
(Gas Exchange) םיזגה ףוליח ךילהתב בושח דיקפת שי
יתאירה דוקפיתה ןדבוא תייהשהל איבה לופיטה יכ אצמנ
םלב ,יתאירה הנבמה לע הרימש ךות ,(Lung Function)
.(Cell DNA Damage) םיאתב ייא ,ןא ,יד יקזנ

Thorax


2017 סרמ
םישישקב םיינורכ םיבאכ תענומ העובק תינפוג תוליעפ
(Physical Activity) תינפוג תוליעפ לע םידיפקמה םירגובמ
םיינורכ םיבאכ חתפל ןוכיסה תנטקהל ךכב םירזוע העובק
תכרעמב באכה דוביע ךילהת תקידב .(Chronic Pain)
וכרעש (Central Nervous System) תיזכרמה םיבצעה
םישישקל יכ אצמנ Indiana University -ב םירקוח
רתוי הכומנ באכ תסיפת שי תינפוג םיליעפה
רתוי בוט םוסחל םילגוסמ םהו (Lower Pain Perception)
רקחמב .(Painful Stimuli) םיביאכמ םייוריגל תובוגת
.77 דע 60 ינב םיאירב םירגובמ 51 ופתתשה

Pain


2017 סרמ
םירומחה םיכוביסה רפסמ תא תיחפהל יושע ןוסיח
םישישקב תרגוח תקבלש לש
,2014-ו 2007 םינשה ןיב ,שיא ןוילימ 2-ל בורקמ ופסאנש םינותנ
(Vaccination) ןוסיח יכ םיארמ ,םירקוח ידי-לע וכרעוה רשא
תרגוח תקבלשמ םיכוביסב תוקלל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקמ
,(Herpes Zoster) רטסוז ספרה םג היורקה ,(Shingles)
.םישישקב
Cincinnati Children's Hospital-ב ךרענש רקחמה יאצממ
םירומח םירקמ דגנכ רתויב ליעי ןוסיחה יכ םיארמ ב"הרא
:(Neuralgia) היגלריונ םגו זופשיא תבייחמה תרגוח תקבלש לש
.םיינורכ םיבאכל םרוגה ףיגנה לש ,רומח ךא ,תוחפ ץופנה ךוביס

Clinical Infectious Diseases


2017 סרמ
םירבכעב תיבצע תונקדזה טיאמ (3) לורטרבסר
(Polyphenol) תילונפילופ תבוכרת :(Resveratrol) לורטרבסר
םימודא םיבנע תפילקב ,(Peanuts) םינטובב היוצמה תיעבט
.(Berries) רעי תוריפ רפסמבו (Red Grapes)
Virginia Tech Carilion Research Institute-ב רקחמ
ןכו לורטרבסר יכ אצמ ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא קונאור
לופיטל תשמשמה (Metformin) ןימרופטמ הפורתה
תואירב לע ןגהל םייושע (Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב
היתועפשהה ינפמ (Neurons) םינוריונ/םייבצעה םירושיקה
.תונקדזהה לש תוילילשה

The Journals of Gerontology


2017 סרמ
םישישק םילפוטמב תיטמוארט תיחומ העיגפ תואצות תכרעה
(Traumatic Brain Injury/TBI) תיטמוארט תיחומ העיגפ
הטמו 45 יאליגב םישנא ברקב התומתל ליבומה םרוגה איה
ךפוה ,רתוי בר ןמז םייח םישנאש לככ ךא ,תירבה תוצראב
.הלעמו 75 ינבב רתוי חיכשל העיצפ לש הז גוס
םילוחש םושמ רתוי דוע השק תרגובמה הייסולכואב לופיטה
תולולעש תורחא תויתואירב תויעבב תוקלל רתוי םיטונ ולא
.םמוקישו םתוששואתהה תא ךבסל

ילכ וחתיפ ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest Uni. ירקוח
ךירעהל אפורל רשפאמו ליגהו העיגפה תרמוחב בשחתמהה
,םייאמצע םייחל ותרזח תאו דורשל לפוטמה לש וייוכיס תא
לדומה תא וקדב םירקוחה .םילוחה תיבמ ורורחיש רחאל
.םינש 4 ךשמב ,םילפוטמ 894 לע

Journal of the American College of Surgeons


2017 סרמ
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ הקיטויבורפ
יטויבורפה ןזל יכ האצמ DuPont תרבח הכרעש הזילנא-אטמ
לע תיבויח העפשה שי Bifidobacterium lactis HN019
ךרענ רקחמה .םישישקב (Immune System) ןוסיחה תכרעמ
.הז רצומ לש קושל ותאצוה תובקעב

תלוביקה תא דחוימב קזחמ שדחה רצומה םירקוחה ירבדל
םדה יאת לש םרשוכ :(Phagocytic Capacity) תיטצוגפה
םימזינגרוא) םינגותפ לוטקל (White Blood Cells) םינבלה
.(הלחמ ימרוג
וכרצש 70 דע 60 ינב שיא 81 לכה ךסב ופתתשה רקחמב
יטויבורפה רצומב קזוחמ (Low-Fat Milk) ןמוש לד בלח
.שידחה

Nutrients


2017 סרמ
50% דעב תורגובמ םישנב תרכוסל ןוכיס םילידגמ םיניטטס
Australian Longitudinal Study on Women's Health רקחמ
לופיט יכ אצמ הילרטסוא University of Queensland-ב ךרענש
תורגובמ םישנ לש ןוכיסה תא 33%-ב לידגמ (Statins) םיניטטסב
.ןוכיסה רבוג הובג ןונימהש לככו (Diabetes) תרכוסב תוקלל
ךשמב ורטונ רשא ,82 דע 76 תונב םישנ 8,372 ופתתשה חותינב
.םינש 10

Drugs and Aging


2017 לירפא
חומה תלועפ תא תורפשמ תולוחכ תוינמכוא
,זכורמ (Blueberries) תולוחכ תוינמכוא ץימ לש העובק הכירצ
היושע ,וב הובגה (Flavonoid) םידיאונובלפה תלוכתל תודוה
.םיאירב םישישקב (Brain Function) חומה תלועפ תא רפשל

,םהייחל תורחואמה 60-ה תונשב שיא 26 ופתתשה וב ,רקחמב
רופיש ומיגדה ימוי סיסב לע הז ץימ וכרצש םישישק יכ אצמנ
.(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתבו חומל םדה תמירזב
חומ ירוזיא לש תולעפה ופצנ תויביטנגוק תומישמב לופיט ןמזב
.(Working Memory) הדובעה ןורכיזב רופישו םייפיצפס

םימדוק םירקחמ יכ םיריכזמ הינטירב Uni. of Exeter ירקוח
הכירצ יכ וליג (Cocoa) ואקקב םילונובלפה תלוכתל עגונב
דוקפיתה תא איה םג תרפשמ תועובש 8 ךשמב ,םהמ הלודג
.םיאירב םישישקב יביטנגוקה

םילונפילופב םירישע רשא ,(Pomegranates) םינומיר תכירצ
תוליעפ תא תרפשמ ,תועובש 4 ךשמב ,(Polyphenols)
.םיאירב םישישקב יביטנגוק דוקפיתו תומישמל הרושקה חומה
םילונובלפב הרישעה ,(Orange Juice) םיזופת ץימ תכירצ
.יביטנגוקה דוקפיתה תא תרפשמ האצמנ (Flavanones)

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism


2017 לירפא
םירגובמב ינילק תת םזידיאוריתופיה לופיטב תלעות ןיא
לופיטה יכ םיחוודמ הינטירב University of Glasgow ירקוח
ןיסקורית םשב םג רכומה ,(Levothyroxine) ןיסקוריתובלב
םילבוס רשא םישישקה תיברמל ליעומ וניא ,(L-thyroxine)
.(Subclinical Hypothyroidism) ינילק תת םזידיאוריתופיהמ
65 ינב ,יתליהק ןועמ ינכוש םירגובמ 737 ופתתשה רקחמב
.ינילק תת םזידיאוריתופיה םע הלעמו

New England Journal of Medicine


2017 לירפא
(3) הניש תוערפה
תויוררועתהה רפסמו תונקדזהה םע ןטק הנישה תועש רפסמ
.תננערמו הקומע הנישל תורשפאב םגופה רבד ,לדג

University of California, Berkeley ירקוח לש םהירבדל
רתי תנמשה ,(Diabetes) תרכוס ומכ,תובר תולחמ ב"הרא
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ ,(Obesity)
רוסחמל קזח יתביס רשקב תורושק ,(Cancer) ןטרס תולחמ
היצנמידב דחוימבו ולא תולחמב תוקלל ןוכיסה .הנישב
.ליגה םע לדג (Dementia)

,ןקדזמ חומהש לככש איה הנישה תועש ןדבואל הביסה
הנישה תא םיתסוומה חומ ירוזאב םילגעמו םינוריונה
תובושחש REM-ה תנש תועש רפסמו םיכלוהו םירדרדימ
(Cognition) היצינגוקלו (Memory) ןורכיזה תקוזחתל
.ןטק

Neuron