האמח זוגא
Butternut/White walnut
(Juglans cinerea)

,דאמ האנ רישנ ץע אוה האמח זוגא
.רטמ 30 דע הבוגל אשנתמה
תוירופו תוחל תועקרקב רקיעב חמוצ אוה
.תויעלסו תושבי תועקרקבו הדנקו תירבה תוצראב

.תוריפ 5 דע 3 םהב ,תולוכשאב ןותנ ,ןומיל יומד ,ךראומ ירפה
ומעט ,מ"ס 6-כ אוה ,םילכוא ותוא ,(ירפה ןיעלג) זוגאה רטוק
.ידוחיי קותמ

.יח ותוא םילכוא .קותמו רישע (ירפה ןיעלג) זוגאה םעט
תנכהל םינגד חמק םע דחי חמק שמשמ אוה ,הקבאל ןוחט
.תויגועו תוגוע ,םחל ומכ ,הפאמ ירבד   
ןוויכ ,ריואל ותפישח רחאל רצק ןמז זוגאה תא ךורצל שי
.הרהמב לקלקתמו ןצמחתמ אוהש   
.ידיתע שומישל ושביל ןתינ
.הצמחהל םינתינ ולישבה םרטש םיזוגא
.ריואה םע עגמב ואוב םע שיפעמ זוגאה ןמש
>.ההכ בוהצ עבצ קיפהל ןתינ ץעה תפילקמו זוגאה תפילקמ
.רוחש עבצ םיקיפמ םיריעצה םישרושהמ
.םיטיהר רוצייל תשמשמו דוביעל הלק ,הסג הצעה


לודיג יאנת
.רק םילקא
.האלמ שמש
עקרק הפידע .בטיה תזקונמו החל ,עקרק יגוס ןווגמ
.תיסיסב טעמ ,תילוח   
.ךורא יזכרמ שרוש ץעל
.ץע ותוא לע םייוצמ ,הבקנו רכז ,םיחרפה ינימ ינש
.ותברקב ףסונ ץעל קוקז ץעה .חורה ידי-לע השענ קוביאה
.םיערזמ יובירה
ענומו ,םשגה תרזעב עקרקל ףטשנה ,רמוח םישירפמ םילעה
.ותברקב םירחא םיחמצ תוחתפתה   
דחוימב ,םירחא םיחמצל ליער רשא רמוח םישירפצ םישרושה
.םירחא םיחמצמ ץעה תא קיחרהל ץלמומ .חופת-יצעל   
.ותעיטנמ םינש שש דע םייתנש ירפ אשי ץעה
.םינש שולש דע םייתנש ידמ בינמו הנש 75 דע יח ץעה


תיאופר תוליעפ
.ץעה לש תינוציחבו תימינפה ותפילקב םישמתשמ
לוזנב ,(Juglandic acid) תידנלגו'ג הצמוח שי ץעה תפילקב
.דועו (Ether) רתא לוהוכלא ,(Benzol)

ץעה תפילק תונוכת
(1) .תצווכמ
(1) .הרמ ץימ תשרפה תדדועמ
(1) .ףוגה םוח תא הדירומ
.זוגאה םג (1) .הנותמ תלשלשמ
(3) .םייניש באכ התיחפמ
(1) .לוכיעל תעייסמ
(1) .קינוט/תקזחמ
(1) .לורטסלוכ התיחפמ
.הטילחב ,ץעה לש תימינפה ותפילק (1) 

האמח זוגאב םישמתשמ תינופצה הקירמאב םינאידניאה
...ב לופיטל

(2) .תוריצע
.םיקרפמ יבאכ
.שאר באכ
(3) .(Dysentery) הירטנזיד
.לושליש
.תינורכ תוריצעב לופיטל םיחמצה תאופרב שמשמ (2) 
.הקיל'גנא ומכ ,םיזג גיפמ חמצב בולישב דחוימב ליעי    
.ץעה לש תינוציחה הפילקה תטילח (3) 

...ב לופיטל שמשמ האמח זוגאה ןמש
.טרס תעלות
.(Fungal infection) םייתיירטפ םימוהיז