...ץבש ואר

1999 רבמטפס
ץבשו בל-תלחמ ,ןיטסיצומוה
.בל-תלחמל ןוכיס םרוג ןה םדב תוהובג ןיטסיצומוה תומרש עודי
ןוכיס םרוג םג הווהמ אוהש אצמ םינש 10 ךשמנש רקחמ
.ץבשל
רטיל/לומורקימ 14.24-מ הלודגה המר יכ איה רקחמה תנקסמ
.ץבשל ןוכיס הלידגמ

Annals of Internal Medicine


1999 רבמבונ
השידח הפורת
היושע (Prourokinase) זניקורופ היורקה השידח הפורת
,םדה-קיקפ תסמה ידי-לע ץבש בקע םרגנש קזנ ןיטקהל
עגרמ תועש 6 ךות לפוטמב התועצמאב םילפטמ םא
.םינושארה םימוטפמיסה תעפוה
ויה הפורתב הלפוטש יוסינ תצובקב ופתתשהa םיפוטמ
.עוריאה רחאל םוי 90 אלמ יאמצע ןפואב לועפל םילגוסמ

The Journal of the American Medical Association


2003 ראורבפ
ץבשו תוקלד
ןיב רשק ואצמ ב"הראב ומסרפתהש םינוש םירקחמ ינש
,תקלד ןמזב ולא םירקחמ יפל .ץבשל ןוכיסה תמרל תוקלד
רצוי ףוגה ,םהזמ םרוג רדוח םדל רשאכ רמולכ
הלדג הז ךילהת ידכ ךות .וב םחליהל ידכ םינבל םד-יאת
.םדב CRP ןובלחה תומכ םג
ןפודה לע הבכש תרצונ וב ךילהתב םירבוח םימרוגה ינש
תנקסמ .ותורציהל תמרוגה םיקרועה-בא לש תימינפה
םיכירצ ץבשל ןוכיס דגנ העינמ יעצמאש איה םירקחמה
.תיטויביטנא הפורתו תקלד תדגונ הפורת לולכל


2000 סרמ
ץבשו םיטנדיסקוא-יטנא
ב"הרא יאווהב ינפי אצוממ םיאקירמא םיבשותב רקחמ
ולבס 1982-ב E ןימטיוו C ןימטיו יפסות וכרצש ולאש אצמ
.ןכמ רחאלש םינשה 10-ב םיצבשמ תוחפ

,תונקדזהל עגונב לודג רקחממ קלח הווהמ רשא ,רקחמה
איה םיטנדיסקוא-יטנאה יפסות תכירצש תיפוס קסופ וניא
.ויתואצותל רישיה םרוגה

Neurology


2000 יאמ
ףידע תיבב םוקיש
רהמ וררחתשהו ץבש ווח רשא םילוח לש םהייוכיס
םקתשהל וכישמהו ,בצייתה םבצמ רשאכ ,םילוחה-תיבמ
ךשמב םילוחה-תיבב וראשנ רשא ולאמ םיבוט ,םתיבב
הלוחה םע הביטמ תיבב תוהשה תעפשה .ךשוממ ןמז
University in Montreal ירקוח ירבדל תאז ,ותחפשמו
.הדנק לואירטנומ
תוטלחה תלבקב םתופתתשהו תיבב םילוחה לש םתוליעפ
םה םש םילוחה-תיבב תוהשה תמועל ,םהל תועגונה
.הכאלמה תא השועה איה ,ןיטולחל םייביספ טעמכ


2000 ינוי
תלבגומ העונת תצרמה תייפרת
תלועפ רשפאלו חומה תא תויחהל איה ץבש רחאל הפיאשה
תועיגפה לע תורבגתה ךות ,העגפנ םתלועפ רשא םירביא
העונתה תצרמה תייפרת תטיש החתופ ךכ םשל .ול ומרגנש
.(Constraint-induced-movement therapy) תלבגומה

University of Alabama-ב גולוכיספ ידי-לע החתופ הטישה
.ינמרג םירקוח תווצ םע ףותישב ,ב"הרא םהגנימרב
םתעונתש םירביאה תלעפה רשוכ רזחהל הקינכטב רבודמ
דימתהל םינכומש םחורב םיקזחל תדעוימו ץבשב העגפנ
עגפנה רביאה תלעפהל םוי ידימ תועש 6 ךירצמ לופיטה .הב
.השולש דע םיעובש ךשמב
בקע ועגפנש ולאל םג הליעומ איהש אוה הטישב עיתפמה
.הזוגנ רופישל הווקת לכש רחאל ,תובר םינש ינפל ץבש


2000 ינוי
לוהוכלאו ץבש
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח יפל
ןיטקהל ידכ םויב דחא ילוהוכלא הקשמב יד ,ב"הרא
לכ ןיאש םיפיסומ םירקוחה .ץבשל ןוכיס תיתועמשמ
תלדגהב תלעות לכ ןיאש םיפיסומ םירקוחה תלעות
ןיטקמ עובשב דחא הקשמש אצמנ .לוהוכלאה תכירצ
.21%-ב ץבשל ןוכיסה תא

The New England Journal of Medicine


2000 רבמטפס
חומ יאת תלתשה
ןתינ הינטירב ReNeuron תרבח ינעדמ לש םהירבדל
ידכ ץבש ווחש םישנא לש םחומל בצע יאת קירזהל
בקע ועגפנש םירביא לש תויתעונתה רשוכ םהל בישהל
.הלפה ורבעש םירבועמ ולטינש עזג יאתב רבודמ .ץבשה
.שיא 1,000-ב לופיטל םהב יד דחא רבועמ םיאת

ReNeuron


2001 סרמ
ץבשו היפרתויזיפ
םיעצבמ םתוא םייפרתויזפ םילופיט םיגולוריונ ירבדל
תוועתמ םהב ,םיתפואיטסואו םיטקרפוריכ ,םיטסיפרתויזפ
.ץבשל םורגל םילולע הרדישה דומע לש ןוילעה וקלח

Journal of the Royal Society of Medicine


2001 רבוטקוא
הרהזא םרוגכ םייניע
בצמ ןיב רשק ואצמ ב"הרא Uni. of Wisconsin ירקוח
.ץבשב תוקלל ןוכיסל םייניעה לש ירוחאה ןקלחב םדה-ילכ
,רוקמ ותואמ םד-תקפסא םילבקמ םייניעהו חומהש ןוויכ
ללוחתמה תא השעמל תפקשמ םייניעב םדה-ילכ תורציה
הכרעה ןכל רשפאמ םייניעב םדה-ילכ םוליצ .חומב םג
.חומב םדה-ילכב קזנה תדימ לש הריהמ

University of Wisconsin


2001 רבמצד
ץבשו םדב םינמוש
תומרש אצמ רמושה לת םילוחה-תיבבב ךרענש רקחמ
.ץבשל ןוכיסה לע הערל תועיפשמ םדב תוהובג םידירצילגירט

Circulation


2002 ינוי
הפשו חומ
םישנאהמ קלח עודמ וליג הינמרג Muenster Uni. ירקוח
רבודמ רשאכ ,ץבש רחאל םירחאמ רתוי רהמ ששואתמ
לש דחא קלח םילצנמ םישנאה תיברמ .הפשב שומישב
.הפש ןיבהלו רבדל ידכ ,ילאמשה ודיצ בורל ,חומה
.ךכ םשל חומה יקלח ינש תא םילצנמ םירחא םתמועל
.ץבש רחאל הפש ייוקילמ תוחפ םילבוס ולא םישנא

Muenster university


2003 לירפא
חומ יקזנ התיחפמ הצמוח
ב"הרא University of Minnesota-ב ךרענש רקחמ יאצממ
תעיג וא ץבש בקע ומרגנש חומ יקזנ תיחפהל ןתינ יכ םיארמ
.(Bile Acid) הרמ תצמוח תקירז תרזעב ,שאר

תומ יעוריא תרשרש עוטקל היושע וז הקירז םירקוחה ירבדל
הצמוח הקרזוה ןהל תודלוח .םימומ םצמצל ילואו םיאת
וארה (Tauroursodeoxycholic Acid) תיליסקואדוסרורואט
חומ יקזנב הדיריו 50% רועישב תנכותמ םיאת תומב הדירי
.המוד רועישב חומ יקזנב הדיריו 50% רועישב
םישנא ידי לע (תועיבקב) ןיריפסא תליטנש םינימאמ םירקוחה
.ץבש לש םיבר םירקמ עונמל היושע ןוכיסב םייוצמה

University of Minnesota


2004 טסוגוא
חומהמ םד ישירק תקחרהל ןקתה
קיחרהל דעונש Merci Retriever יורקה וגוסמ ןושאר ןקתה
FDA-ה ידיבע רשוא ץבש רחאל םישנא לש םחוממ םד-ישירק
קרוע ךרד רדחומ ןקתהה .םייוסינ תרדס רחאל ,ב"הראב
עוריא עגרמ תועש 3 ךות תושעיהל וב שומישה לע .העשפמב
.ץבשה

Am. Society of Int. & Therapeutic Neuroradiology


2004 רבמצד
ץבשל םרוג סעכ
סעכ ,םיילילש תושגר יכ הליג ביבא-לת תטיסרבינואב רקחמ
,עזעזמ ערואמל הבוגתב ,ףוגה תחונתב םיימואתפ םיונישו
.ץבשל םורגל םילולע

Neurology


2005 לירפא
ןיריפסא תליטנ תקספהו ינש ץבש
םישלשמ ןיריפסא תייפרת םיקיספמו ץבשב וקל רשא םישנא
ץבשה ירקממ 80%-כ יכ אצמנ .ףסונ ץבשב תוקלל ןוכיס ךכב
ראשו ןיריפסאה תליטנ תקספהמ םימי 8 ךותב וערא רזוחה
.שדוח ךותב וערא םירקמה

Am. Stroke Association's Int. Stroke Conference 2005


2005 טסוגוא
ץבשו תודליה תפוקתב םיגד תליכא
םינותנ ןחב רשא הינטירב University of Bristol-ב רקחמ
אצממ הלעה ,םידלי 4,028 ידי-לע םיגד תכירצל םיעגונה
הרושק תודלי ןמזב הלודג םיגד תכירצ יכ ררבתה .םיהדמ
.םדקתמ ליגב ץבשמ תוומל

Heart


2005 רבמטפס
תרזוע המודמ תואיצמ תקינכט
תקינכט תא וסייג הינטירב University of Ulster-ב םירקוח
.ץבש ווחש םישנאל (Virtual Reality) המודמה תואיצמה
.קזוחו העונת רשוכ םמצעל םיבישמ םה התרזעב
םיעצבמו תופפכו המודמ תואיצמ תוכרע םידנוע םילפוטמה
.ילאוטריוה םלועב ,םוימויה ייחמ תומישמ

University of Ulster


2005 רבמצד
בל-ףקתהו ץבשל ןוכיס
ןוכיסה ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
רתונו 44 יפ דע בל-ףקתה רחאל ןושארה שדוחב לדג ץבשל
.ילמרונ ןוכיס תמועל 3 יפ ןכמ רחאל שולש דע םייתנש ךשמב

Annals of Internal Medicine


2006 ראוני
תוקריו תוריפ לש םתעפשה
תכירצ St George's University of London-ב רקוח ירבדל
ןוכיס תיחפהל היושע םויב תוקריו תוריפ לש ,רתוי וא תונמ 5
.26%-ב ץבשל
הרעשהה .םויב תונמ 3 איה תוחתופמה תונידמב הכירצה
תוריפב םיטנדיסקוא-יטנאוםיביס ,תילופ הצמוח ןגלשא יכ איה
.ךכל םיארחאה םה תוקריבו

The Lancet


2006 יאמ
ץבש תמרוג תיטנג הערפה
הערפה הינמרג University of Rostock ירקוח לש םהירבדל
ץבשל תמרוג - (Fabry Disease) ירבאפ תלחמ :הרידנ תיטנג
קרפל ףוגה לש ורשוכב תעגופ הלחמה .55 דע 18 ינב םישנאב
.םד-ילכ לש םתמיתסל ךכב תמרוגו םיינמוש םירמוח

European Stroke Congress, Brussels


2006 ינוי
עייסמ יטנגמ יוריג
לש ךשמתמ יטנגמ יוריג תמשיימה rTMS םוקיש תקינכט
ןוטסוב Harvard Medical School-ב החתופ רשא ,חומה
האצותכ עגפנש ףוגה דצב תויתעונת רפשל הייושע ב"הרא
אלש חומה דצב תיבצע תוליעפ הטיאמ הטישה .ץבשמ
.עגפנ

השענ עגפנ אלש דצה ץבש רחאל יכ ,הליג םדוק רקחמ
לפוטמל םיעירפמש תותוא עוגפה דצל חלושו יביטקארפיה
.םיילגרו תועורז עינהל עגפנש

Stroke


2006 ילוי
ץבשו ןיריפסא
הי'גורפ UOCD Neurologia e Ictus-ב ךרענש ימואלניב רקחמ
תרמוחל ץבש ינפל ןיריפסא תליטנ ןיב רשק ןיא יכ ןעוט ,הילטיא
ינפל תונוש שומיש תוטיש לש תונורתיה ונחבנ רקחמב .עוריאה
ינפל םימי 3 ןיריפסאה תכירצ לע אוה שגדהשכ ,ץבש ירחאו
וקסוה םימדוק םירקחמב תונקסמ םירקוחה ירבדל .עוריאה
.ידמ םינטק םימגדמ ךמס-לע

Stroke


2006 טסוגוא
ץבשו תרכוס
קרועב קזנל םורגל ,רתיה ןיב ,םילולע 2-גוס תרכוס לש םיכוביס
רשא םיינארוק םורד םירקוח .ץבשלו (Carotid Artery) שארה
הנקסמל ועיגה םירחא ןוכיס ימרוגל סחיב הז ןוכיס אשונ ונחב
.תילילכ בל-תלחמ לש וזל ההז 2-גוס תרכוסב ןוכיסה תמרש

Annual American Diabetes Association


2006 טסוגוא
רזוח ץבש םיענומ םיניטאטס
ב"הרא וגקיש Uni. of Medicine and Science ירקוח
ןיטקמ (Lipitor) רוטיפיל הפורתב הובג ןונימב לופיט יכ וליג
בורקמ הז ווחש םילוחב תוירלוקסו-וידרק תויעבלו ץבשל ןוכיס
.ץבש-ינימל וא ץבש
ידי-לע םרגנ רשא ימכסיא ץבשל תסחייתמ ןוכיסה תנטקה
.םמדמ ץבשל ןוכיסב לודיג ונשי ןמזב וב ךא ,םד-שירק

The New England Journal of Medicine

...2 תושדח - ץבש ואר

.