2 תושדח - ץבש
Stroke - News 2

תורתוימ הרגיש תוקידב
ןוכיס לידגמ הניש טועימ
הרהזא תואכ ץבש ינימ
HDL לורטסלוכ טועימ
ץבשב תנכסמ תעפש
החונמ תורסח םיילגר 'סת
ןוכיסל ןמסכ C ןימטיו
םוי ידמ תוקריו תוריפ
םישישקב םויב תומונת
ץבש ילפוטמל הקיזומ
ןוכיסל רושק םוצב רכוס
ןכסמ ילנומרוה לופיט
תנכסמ הנאוחירמ
םיניגמ התו הפק
ימואתפ העימש ןדבוא
ןירפהמ חוטב ןיראפרוו
ילאטפ ץבש אבנמ D 'טיו
ןוכיס לידגמ ןשעמ גוז ןב
םידליב ץבש
הנישו תושישקב ץבש
ןוכיס םיניטקמ םיגד
ןוכיס ןיטקמ ןדיס
ינש ץבשל ןוכיסו לורטסלוכ
ץבשל ןוכיסו םהוזמ ריוא
ןוכיס תוניטקמ תונירדנמ
ץבש ילפוטמל קוסיעב יופיר
ץבשב םינכסמ םיטנטס
ץבשל ןוכיסו םייכינח תלחמ
הרמוח םיניטקמ םיניטטס
ןוכיס םיניטקמ םיניטטס
העינמל םייניש לופיט
ץבש תענומ הניא תילופ 'ח
ןתשה תיחופלשב תויעב
םישנב ץבשו לורטסלוכ
ןכסמ הובג/ךומנ םד-ץחל
ץבשל תינשלופ תופורת
םישירק תעינמל ןירפה
ץבשו ןויריהב תונרגימ
ןוכיס הניטקמ תילופ .ח
ןוכיס הלעמ תנאוס העונת
םד-ילכ םתוס ריוא םוהיז
תנכסמ הליה םע הנרגימ
שחול ץבש
םד-ץחל תופורת


...ץבש ואר

2006 טסוגוא
ינש ץבשל ןוכיס הניטקמ לורטסלוכ תדרוה
תופורת םע ,ץבש רחאל לורטסלוכה תמרב הפירח הדרוה
.ינש ץבשל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקהל היושע ,תומיאתמ

וגקיש Rosalind Franklin Uni. of Medicine & Sc. ירקוח
לורטסלוכ תדרוהל הפורתה לש התעפשה תא וקדב ב"הרא
.ינש ץבשל ןוכיס תדרוה לע (Lipitor) רוטיפיל
תיירוטסיה אלל ,םילפוטמ 4,731-מ םינותנ ופסא םירקוחה
ינפל םישדוחה 6-ב ץבש ינימ וא ץבש ווח ךא ,בל תלחמ
ואצמנ רוטיפיל הפורתב ושמתשהש ולא יכ אצמנ .רקחמה
ולבקש ולאל האוושהב ,ינש ץבשל 16% ןב תחפומ ןוכיסב
ןוכיס םג הניטקה הפורתה .(המד) ובצלפ
.35%-ב תוירלוקסו-וידרק תולחמל
םינותנ ץבש םעפ ווחש ולאש ןוויכ םיאפורל בושח הז עדימ
.םילבגומ ךכל העינמה יעצמא ךא ,ינש ץבשל רתי ןוכיסב

New England Journal of Medicine


2006 רבמטפס
ץבשל ןוכיס הלעמ םהוזמ ריואל הרצק הפישח
ץבשמ תוומל ןוכיס רתיל םירושק םיהובג ריוא םוהיז יזוכיר
.תועש 24 סיסב לעו העש לכב רוביצל ךכ-לע חוודל שיו

םירע 13-מ םינותנ ופסא ןפי Kyoto University ירקוח
לחה ריואה םוהיז תויומכ תא וללכ רשא ,ןפיב תולודג
תרוטרפמט תאו הלעמו רטמורקימ 7 לדוגב םיקיקלחמ
.94 דע 90 תנשמ ,הביבסה
הלעמו 65 ינב ,םיבשות 17,354 ותמ וז הפוקת ךלהמב
ימכסיא ץבשמ ותמ שיא 46,370-ו םחומב םומידמ
.חומב םד-ילכ תמיסח תמרגנ וב (Ischemic stroke)

ימכסיאה ץבשה ירקמ רועיש יכ ררבתה םינותנה חותינמ
'צ תולעמ 30 לעמ וז רשאכ ,הרוטרפמטה םע הלוע
תונב תונותמ תורוטרפמטל האוושהב ,םימחה םישדוחב
בקע התומתל ןוכיסב תאז תמועל .'צ תולעמ 22 דע 15
.רק ריוא גזמב הלוע חומב םומיד
םימהזמה זוכיר היה םהב ,םימחה םישדוחבש ררבתה
יחומ םד ףטש בקע התומתל ןוכיסה לדג ,הובג ריואב
.2.4 יפ

Occupational and Environmental Medicine


2006 רבמטפס
םינוכיס תוניטקמ תונירדנמ
יכ הליג ןפי Kyoto's University of Medicine-ב רקחמ
תונירדנמ ץימ וא (Tangerine) תונירדנמ לש הלודג הכירצ
,תויניצר תולחמ תוחתפתהל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקהל היושע
.ץבשו בל-תלחמ ,(Liver Cancer) דבכה ןטרס ןהב

םילפוטמה םישנאב דבכה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ תונירדנמ ץימ
(Chronic Viral Hepatitis) תינורכ תיפיגנ דבכ תקלד דגנ
הז ץימ ותשש םילפוטמה 30-מ .וז הלחמל םתייטנב םיעודיה
,9%-כ תמועל ,הנש רחאל דע דבכה ןטרסב שיא הלח אל
.הז ץימ ותש אלש ולא ןיבמ

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2006 רבוטקוא
ץבש ילפוטמל קוסיעב יופיר
לפטל תלוכיה תא שדחל ץבש ילפוטמל עייסמ קוסיעב יופיר
.רתוי ךשוממ ןמז םייאמצע תויהלו םמצעב

יכ םיריבסמ דנלטוקס Glasgow Royal Infirmary ירקוח
ןפואב תויחל םתלוכי תא םידבאמ ץבש ווחש ולאמ שילש
1,348 ופתתשה םהב םירקחמ 10 ורקס םירקוחה .יאמצע
ורבעש ולא ןיב וושיה םירקחמה .ץבש רחאל םילפוטמ
.לופיט לכ ולביק אלש הלאכלו םירחא םילופיטל קוסיעב לופיט
תוחפ ולבס קוסיעב יופיר ורבעש םילפוטמ יכ וליג םירקוחה
,םוימויה ייחב רתוי בוט ודקפיתו םהיתולוכיב תורדרדיהמ
.הצחרו לושיב ןמזבב ומכ

The Cochrane Library

2006 רבוטקוא
ץבשב םינכסמ םיטנטס
תחיתפש אצמ תפרצ סירפ Sainte-Anne Hospital-ב רקחמ
ירוניצ ןקתה - (Stent) טנטס/ןכמות תרזעב םימוסח םד-ילכ
הטישהמ רתוי ץבשב ןכסמ - םדה-לכ תונפדב ךמותה יתשר
.חותינ תועצמאב םדה-ילכ יוקינ עצוב הב הנשיה
םיזכרמ 30-ב וכרענש םילופיט תואצות לע וססבתה םירקוחה
.ץבש ולבק וא ותמ םילפוטמהמ 9.6% םהב תפרצב םייאופר

The New England Journal of Medicine


2006 רבמבונ
םישישקב ץבשל ןוכיס הלעמ םייכינח תלחמ
ןשה תואירב תחנזה ןכו ןשה ביבס םצעב ,םיינישב רוסחמ
.(חומב םד-ילכ תמיסח) ימכסיא ץבשל ןוכיס רתיל םירושק

ב"הרא סטס'צסמ Boston University ירקוח לש םהירבדל
תללוכ היגטרטסיאמ קלחכ הפה תואירב לע רומשל שי
.תואירבה לע הרימשל
לש הירוטסיהל םייכינח תלחמ ןיב רשקה תא ונחב םירקוחה
תנשב לודג ימואל רקסב ופתתשהש הלעמו 60 ינבב םיצבש
םהל םישנאב לופכ וניה ץבשל ןוכיסהש ואצמ םה .1994
.תבחרנ םייכינח תלחממ םילבוסב וא םיינישה לכ םירסח

ןשה בסימ תלחמ םא רמול ועדי אל םירקוחה
ומצע ינפב ץבשל ןוכיס םרוג הווהמ (Periodontal Disease)
.הלחמל (Marker) ןמס הווהמ איהש וא
(םיינישה לש) תוילטנד תולחממ תועבונה תוינורכ תוקלדש עודי
בושח דיקפת שי הל םיקרוע תשרט תורצוויהב תוברועמ
.ץבשה עוריאב

Journal of Periodontology


2006 רבמבונ
ץבש תרמוח תוניטקמ ןיטטס תופורת
לופיטל (Fibrates) םיטארביפ וא ןיטאטס תופורת תליטנ
הרידס תינפוג תוליעפו ףוגב םינמוש לש הגירח המרב
.ץבשה תאצות תרמוח תא םיתיחפמ ץבש ינימ ינפל

לש םירקמ 362 ונחב תפרצ University of Lille ירקוח
ידכ ,97 דע 16 ינבב ,(חומה םד-ילכ תמיסח) ימכסיא ץבש
תינפוג תוליעפ םה ץבשה תאצות םימרוגה םהמ עובקל
םיעיפשמה םימרוגה יכ וליג םה .ויתואצות לע םיעיפשמה
תדרוהל תופורתב לופיט ,יונפה ןמזב לע הבוטל
.םדוק ץבש ינימו םדב םינמושה תמר

Neurology


2006 רבמבונ
ץבשלו בל-תלחמל ןוכיס תוניטקמ ןיטטס תופורת
תויניטאטס תופורתב םילפוטמה בל-תלחמב םילוחהמ קלח
.ץבשל ןוכיס ךכב ןיטקהל םייושע
תליטנש וליג ב"הרא New York Medical College ירקוח
םילפוטמב ץבשל ןוכיס תיתועמשמ הדירומ םיניטאטס
.(Carotid Artery Disease) המדרתה קרוע תלחמ דגנ

ולבסש םילפוטמ 449-מ ופסאנש םינותנ וחתינ םירקוחה
(םיניטאטסב 298 ולפוט םכותמ) המדרתה קרוע תלחממ
.םייתנש ךשמב םתוא ורטינו
בל-ףקתה ,ץבש ווח םיניטאטסב םילפוטמהמ 15%-ש אצמנ
.םיניטאטסב הלפוט אלש הצובקב 68% תמועל ,ותמ וא

.HealthCentersOnline, Inc


2006 רבמצד
ןטרסו ץבש ,תרכוס ענומ םייניש לופיט
...חוצחיצ


2006 רבמצד
ץבשו בל תלחמ תענומ הניא תילופ הצמוח
...ףסות


2006 רבמצד
ץבש רחאל ןתשה תיחופלשב תויעב
,םהלש ןתשה תיחופלשב תויעבל םיעדומ םניאש ץבש ילפוטמ
.םבצמ תא ךכב םיערמ ,ןתש ןתמב הגלבה-יאל תחתפתמה
ופתתשה וב רקחמב ,היגברונ University of Oslo ירקוח
ןתש ןתמב הגלבה-יא חותיפ םהמ 65 יכ וליג ,םילפוטמ 315
.עוריאה רחאל רצק ןמז

ךותמ 16-ו הייעבה לש םייסלק םימוטפמיס וניגפה 65-המ 27
.הפילדה ינפל ןתש ןתמב ךרוצ לכ ושח אל 65-ה
ףא-לע ,ןתש םיפילדמ םהש הדבועל ושחכתה םירתונה 22
יכ תעדל וחכונ םירקוחה .םהל תאז התארה תוחאהש
העורג תוחתפתה רתויב הובגה ןוכיסב ואצמנ ולא םילפוטמ
.ץבשה רחאל םישדוח 3 םבצמב
בולישב ןתש ןתמב הגלבהה-יא תייעב םירקוחה ירבדל
.רכינ יחומ קזנ לע םיארמ םבצמל היוקל תועדומ

Journal of the American Geriatrics Society


2007 ראורבפ
תואירב םישנב םג ץבשל רושק לורטסלוכ
,ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital ירקוח
,םישנ 27,937 וב ופתתשהו הנש 11 ךשמנ רשא רקחמב
LDL-ה לש ,לורטסלוכה ךס לש ההובג המרש ואצמ
ץבשל קהבומ ןפואב םירושק ,םדב םירחא םינמושו
תואירבה םישנב וליפא ,(חומב םוסח םד-ילכ) ימכסיא
,םירקוחה ירבדל ,איה תועמשמה .תוניחבה ראש לכמ
םמדב לורטסלוכה תומר רחא בוקעל םיאירב םישנא לעש
.ןניטקהל ףואשלו

Neurology


2007 ראורבפ
ץבשל ןוכיס לידגמ תוילכ ילפוטמב הובג וא ךומנ םד-ץחל
םישנאב ץבשל ןוכיס םילידגמ םד-ץחל תתו םד-ץחל רתי ןה
.תינורכ תוילכ תלחממ םילבוסה

םילפוטמ 7.6% םהמ שיא 20,000 לעמ ופתתשה וב ,רקחמב
ןוכיס רתיב םייוצמ ולא םילוח חכ אצמנ ,תינורכ תוילכ תלחמב
.ץבשל 22% ןב
ולאבו תוילכ ילוחב ןה ץבשל ןוכיס רתיב רושק םד-ץחל רתי
הלידגמ תיפסכ מ"מ 10 תב תפסות לכ .תוילכ ילוח םניאש
םייוצמ הנותמ תוילכ תלחממ םילבוסה ולא .18%-ב הז ןוכיס
.(120/80) ןיקת םד-ץחל ילעב תמועל ,ץבשל ןוכיס לפכב

American Society of Nephrology


2007 ראורבפ
םיאלפ תללוחמ ץבשל תינשלופ תופורת תייפרת
ולפוטו חומב םד-ישירקמ ולבסש םילפוטמה ךותמ עבר
תועש 6 ךותב םדה-שירקל תורישי וקרזוהש תופורתב
.םוי ךותב ,העיתפמ המלחה ווח ,ץבשה עוריא עגרמ
.ינויסינ בלשב ןיידע וניה הז לופיט

Ohio State University College of Medicine ירקוח
ןתינ וניא הז ךילהש ןוויכ ,ןטק רקחמב תאז וליג ב"הרא
וב (Intra-Arterial) יקרוע-ךות לופיט .דחא לכב םושייל
םייחומה םדה-ילכב תומיתס תחיתפל תופורת תוקרזומ
םורגל לולעו ןכוסמ (Microcatheter) רתנצ-ורקימ תרזעב
הקינכט יכ הארנ .FDA-ה ידי-לע רשוא אל ןכלו םימומידל
.הב וחמתיש םייאופר םינוכמב קר םשוית וז

American Stroke Association's Annual Meeting
in San Francisco


2007 לירפא
ץבש רחאל םישירק תעינמל השדח הפורת ,ןירפה
החכוה השדח תנוכתמב םד תללדמ הפורת (Heparin) ןירפה
.רתוי הנשיה הפורתה תמועל ,םד-ישירק תעינמב רתוי הליעיכ
Uni. of Texas Health Science Center-ב םירקוח ירבדל
(Enoxaparin) ןירפסקונא היורקה השדחה הפורתה ב"הרא
.התמדוק תמועל ,43%-ב ץבשה ירקמ תוחיכש תא הניטקמ

The Lancet


2007 יאמ
ץבשל תורושק ןויריהב תונרגימ
ןוכיס רתיב תויוצמ ןויריהה ןמזב הנרגיממ תולבוס רשא םישנ
.תורחא תוירלוקסו-וידרק תולחמו בל-ףקתהב ,ץבשב תוקלל

,2003 דע 2000-מ ךשמנש ,הינטירב Duke Uni.-ב רקחמ
ןוילמ 17-כ יבגל םינותנ ,ימואלה םינותנה רגאמ ךותמ ,ןחב
.הנרגימ דגנ םישנ 33,956 ולפוט ןהמ ,ןויריהב םישנ

ןויריהב הנרגימ תווחה םישנ יכ םיארמ רקחמה יאצממ
בל-ףקתהב 5 יפ ,ץבשב תוקלל 19 יפ לודג ןוכיסב תויוצמ
.תורחא תוירלוקסו תויעבו םד-ישירק ,בל-תלחמב לופכמ רתויו

ימרוגל תועדומ תויהל ןוירהב םישנ לעש ןמתסמ הז רקחממ
,לורטסלוכ רתי ,םד-ץחל רתי םיללוכ םהינמסש ,ולא ןוכיס
.םדוק ץבש וא בל-תלחמ ,םד-ישירק לש הירוטסיה ,תרכוס

American Academy of Neurology 59th Ann. Meeting


2007 ינוי
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
Northwestern Uni. Feinberg School of Med. ירקוח
ותליטנש וליג תילופ הצמוחב םייוסינ 8 וחתינש ב"הרא וגקיש
.18% תוחפלב ץבשל ןוכיס הניטקמ

ןטק היה תילופ הצמוח ולטנש םילפוטמב ץבש עוריאל ןוכיסה
תמר הדירומ תילופ הצמוחש םיריבסמ םירקוחה .29%-ב
ןוכיס לידגמ ,תולודג תויומכב ,הז רמוח .םדב ןיאטסיצומוה
.קומע דירו תקקפלו ץבשל
העינמ יעצמאכ ,תילופ הצמוח ףסות תליטנ םירקוחה ירבדל
.ץבשל ןוכיס יתועמשמ ןפואב התיחפמ ,ינושאר

The Lancet


2007 ילוי
ץבשל ןוכיס הלעמ תנאוס העונת
םישנאש אצמ הינמרג Uni. of Duisburg-Essen-ב רקחמ
םישנא .ץבשל הובג ןוכיסב םייוצמ ןאוס שיבכל ךומס םירגה
,םייבבלה םדה-ילכ תודייתסהמ תובורק םיתיעל םילבוס ולא
קחרמב קר .ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס םהב הלעמה רבד
וניא בכרה שער וב קחרמ ,ןאוס שיבכמ הלעמו רטמ 200
.ץבשל ןוכיסה לע העפשה העונתל ןיא ,רתוי עמשנ
,ןידע קבאב יוצמה ןוכיסה תא שדחמ הלעמ הז רקחמ
תויעבל רוקמ וניה הז קבא .בכר-ילכ אוה ירקיעה ורוקמש
.םד-ילכו בל

NNO


2007 ילוי
םד-ילכ םתוס ריוא םוהיז
.ץבשו בל-תלחמלו םד-ילכ תושקתהל םורגל לולע ריוא-םוהיז
ב"הרא University of California ירקוח לש םהירבדל
םהינשו ריואה םוהיז יקיקלח םע לעופ םד-ילכ םסוחה ןמוש
.תקלד ירוחאמ םידמועה םינג םיליעפמ דחי

Genome Biology


2007 טסוגוא
ימכסיא ץבשב תנכסמ הליהב הוולמה הנרגימ
(Aura) הרואא םע הנרגיממ הנושארל תולבוסה תוריעצ םישנ
םישנ תמועל ,ימכסיא ץבשב תוקלל 7 יפ ןוכיס רתיב תויוצמ
.תונרגימ לש הירוטסיה אלל

Baltimore Veterans Affairs Medical Center ירקוח
ץבשה ירקממ 8% יכ םיפיסומ וז הרהצהב ואציש ב"הרא
הנרגימ ווח ץבשה ינפל הנורחאה הנשב רשא םישנל ועריא
יעצמאב שומישו ןושיעש םיפיסומ םירקוחה .הרואאב הוולמ
דע הז ןוכיס םילידגמו םיפיסומ הפה ךרד םילטינה העינמ
.10 יפ

Stroke


2007 טסוגוא
םייחה תוכיאב עגופ שחול ץבש
םייניב ח"ודב ,ב"הרא םהגנימריב Uni. of Alabama ירקוח
םילגמ ,ךשמתמ לודג רקחמ ידכ ךות םדי-לע םסרופ רשא
העיגפה .ותוא םיווחה םילוחה ייח תוכיאב עגופ שחול ץבשש
דוקפיתה לע התוחפ הדימבו ינפוגה דוקפיתה לע העיפשמ
.ילטנמה

םג ארקנה ,(Whispering Stroke) שחול ץבש
וב הרקמ אוה (Silent Stroke) ישירח ץבש
אל ךא ,ץבש םרגנ יכ הארמ תיחומ היימדה
.םאתהב ץבש-ינימ לש וא ץבש ינימסת םימייק
.דבלב םילק םינימסת םנשי םיתיעל

(Transient Ischemic Attack/TIA) ץבש ינימ
םדה תקפסא תא לבקמ וניא חומה וב הרקמ אוה
םילבוס וז הייעבמ .רצק ןמז ךשמב האולמב
.םישישק רקיעב

Stroke


2007 טסוגוא
תוומו ץבש תותיחפמ םד-ץחל רתי דגנ תופורת
רתוימ םישישק 3,800 לעמ ופתתשה וב ,ימואלניב רקחמ
םד-ץחל רתיל תופורת תליטנש הליג ,תונוש תוצרא 80-מ
.התומתלו ץבשל ןוכיס תיתועמשמ התיחפמ

New England Journal of Medicine


2007 טסוגוא
תורתוימ ץבשל הרגיש תוקידב
ימרוג יוליגל הלעמו 65 ינבב הינטירבב תויתרגיש תוקידב
אפור לצא רוקיב תעב קפודה תקידב יכ הליג ץבשל ןוכיס
םיאצממה .ןוכיסה ימרוג רותיאל רותיאל הדימ התוא הליעי
.םילפוטמ 14,802 רוטינ לע םיססבתמ

British Medical Journal


2007 רבמטפס
ץבשלו בלל ןוכיס לידגמ הניש טועימ
.ץבשו בל-תלחממ התומתל רושק הניש טועימ
תוינבת תא ןחב הינטירב University of Warwick-ב רקחמ
ךשמנש רקחמה .הנידמ ידבוע 10,308-ב תוומה ירקמו הנישה
תועש 5-ל 7-מ הלילה תנש תא םירצקמה ולאש אצמ םייתנש
,תירלוקסו-וידרק הלחמ בקע התומתל לופכ ןוכיסב םייוצמ
הווהמ תכשוממ הנישש םג אצמנ .תועש 7 םינשיה ולא תמועל
.בלל תורושק ןניאש תוביסמ יכ םע ,תוומל םרוג

British Sleep Society


2007 רבמבונ
הרהזא תוא וניה ץבש ינימ
ןוכיס תנטקהל דחוימ לופיט לבקל ץבש ינימב םילפוטמה לע
18 וחתינש ,הינטירב Oxford University ירקוח .ץבשל
5.2%-ש וליג םילפוטמ 10,126 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ
.רזוח ץבשב עובש ךות וקליו ורזחי ץבש ינימב וקלש ולאמ

רחאל דחוימ לופיט ולבקש ולא ןיבמ יכ םיפיסומ םירקוחה
םהב םירקמבו רתוי רחואמ ץבשב וקל 0.9% קר ץבש ינימה
.רזוח ץבשב 11% וקל לופיט ןתינ אל

Lancet Neurology


2007 רבמבונ
ץבש לש הרקמב ער HDL לורטסלוכ טועימ
...יפל


2007 רבמצד
בל ףקתהבו ץבשב תנכסמ תעפש
London School of Hygiene & Tropical Med. ירקוח
המישנה תכרעמב םירחא םימוהיזו תעפשש ואצמ הינטירב
.בל-ףקתהלו ץבשל ןוכיס םילידגמ

יאפור לש לודג םינותנ רגאממ םינותנ וחתינ םירקוחה
יכ וליג םה .םילפוטמ ןוילימ ינש ללכ רשא החפשמ
םייוצמ ,המישנה יכרדב םוהיזה תורק רחאלש תועובשב
ןטקו ךלוהש ןוכיס ,בל-ףקתהו ץבשל לופכ ןוכיסב םילוחה
.הגרדהב

European Heart


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס הליפכמ החונמ תורסח םיילגר תנומסת
(Restless Legs Syndrome/RLS) החונמ תורסח םיילגר תנומסת
םייחומ םד-ילכו חומ תולחמל רומח ןוכיס הווהמ
םייבבל םד-ילכו בל-תולחמלו (Cerebrovascular D.)
.(Cardiovascular Disease)
,ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב יתיפצת רקחמ
ןוכיס לפכב םייוצמ RLS ילוח יכ הליג ,שיא 3,433 ופתתשה וב
םתרמוח תיילע םע ךלוהו לדג הז ןוכיס .ץבשלו בל-תלחמל
.םינימסתה לש םתורידתו

Neurology


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס ןמסכ םדב C ןימטיו
תאז ,ץבשל ןוכיסה ןטק הלדג םדב C ןימטיו תמרש לככ
Addenbrooke's University Hospital ירקוח לש םהירבדל
השעמל אוה C ןימטיוש םיריבסמ םירקוחה .הינטירב לוטסירב
תוריפ לש םתכירצ תדימל יגולויב ןמס הווהמה טנדיסקוא-יטנא
,תובר תולחמ ינפמ םיניגמה םיבר הנוזת ירמוח םהב ,תוקריו
.ץבש ןהב

רקחמל דע רשא ,79 דע 40 ינב שיא 20,649 ופתתשה רקחמב
,ההובג C ןימטיו תמר ילעבב ןוכיסה תמר .ץבש ווח אל
42%-ב הכומנ ,תוקריו תוריפ לוכאל םיברמ רשא ולאב רמולכ
.רתויב הכומנה המרל סחיב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םוי ידמ תוקריו תוריפ
תונמ 5 לש םתליכא הינטירב Stroke Assoc. יחמומ ירבדל
.26%-ב ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע םוי ידמ תוקריו תוריפ
.ץבשל ןוכיס תיחפהל ידכ םויב תחא הנמב ףא יד
חרוא תטיקנו םיאלמ םינגד לש םתכירצ לע ץילממ ןוגריאה
.אירב םייח

Stroke Association


2008 ראורבפ
םישישקב ץבשל תורושק םויה ךשמב תומונת
...םישישק


2008 ראורבפ
ץבש ילפוטמ תרזעל הקיסומ
תעמשהש וליג דנלניפ Uni. of Helsinki-ב םירקוח
םהל תרזועו םתמלחה תא תזרזמ ץבש ילפוטמל הקיסומ
.םייחל רתוי תיבויח השיג ךות תויחל

,םוי ידמ םילפוטמל הקיסומה תעמשהל םירקוחה ירבדל
,ץבשה רחאל דיימ ,םימדקומה לופיטה יבלשב ,םוי יבלשב
.ךרע רקי יבויח ףסומ ךרע שי

תועובשב םייטמרד םייוניש רבוע םילפוטמה לש םחומ
הנזאההו המלחהה ךילהת לש םינושארה םישדוחהו
הקיזומל הנזאה בלשל שי .ךכב תרזוע הקיסומל
תיתרושקית תואנילק ומכ ,תורחא תוימוקיש תויוליעפב
.יגולוכיספוריונ םוקיש וא (Speech Therapy)

Brain


2008 סרמ
ימכסיא ץבשל ןוכיסל רושק םייטבאידב םוצב רכוס
וליג ב"הרא Mailman School of Public Health ירקוח
םישנאב םוצב ההובג רכוס תמר ןיב קודה רשק םייקש
ימכסיא ץבשל ןוכיס ןיבל 1-גוס תרכוסמ םילבוסה
.םד-ילכ תולחמלו
ירייד 3,298 ופתתשה 2001 דע 1993-מ ךשמנש רקחמב
םירקוחה .ץבשמ ולבס אלש 69 עצוממ ליגב יתליהק זכרמ
םד-ילכ תולחמלו ימכסיא ץבשל ןוכיסה תומר תא וכירעה
ימכסיא ץבש ירקמ 190 וערא רקחמה ןמזב .םיפתתשמב
.םד-ילכ תולחמ תולחמ לש םירקמ 585-ו

Diabetes Care


2008 לירפא
ץבשל ןוכיס לידגמ םינומרוהב לופיט
םינותנ וחתינש ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
תליחת תעב) 55 דע 30 תונב םישנ 121,700-ל םיסחייתמה
תולבקמ רשא רבעמה ליג רחאל םישנ יכ ואצמ (רקחמה
ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע (ןגורטסאב) םינומרוהב לופיט
.לופיטה לחה יתמ הנשמ הז ןיאו ץבשב תוקלל 39% ןב

(Progestin) ןיטסגורפ תועצמאב הז לופיט ולביקש םישנ
ברקב אצמנ רבגומה ןוכיסה .27% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ
בורק וא ריעצ ליגב ילנומרוה לופיט לבקל ולחהש םישנ
רחאל םינש 10 - רתוי רגובמ ליגב וא רבעמה ליג ינפל
.רבעמה ליג

Archives of Internal Medicine


2008 יאמ
ץבשבו בל-ףקתהב ןכסמ הנאוחירמ ןושיע
םילולע רשא םדה-רוזחמב םייונישל םרוג הנאוחירמ ןושיע
ירלוקסו-וידרק יונישל ןוכיסב םיינורכ םישמתשמ דימעהל
.ץבשו בל-ףקתה ומכ
ב"הרא National Inst. on Drug Abuse-ב םירקוח ירבדל
ףוגל םימרוג ,THC ומכ ,הנאוחירמב םיליעפ םיימיכ םירמוח
המרל רושקה ,ApoC-111 ןובלח לש ידמ הלודג תומכ רצייל
.םדב םידירצילירט לש ההובג
הרושק ,םירקוחה םיפיסומ ,ךשוממ ןמז תכרצנה הנאוחירמ
וושיה םירקוחה .ץבשו הדימל יישק ומכ ,תויגולוריונ תויעבל
ולאל ,הנאוחירמ ישמתשמ 18-מ ולטינ רשא ,םד-תואמגוד
.םירחא םישנא 24 לש

Molecular Psychiatry


2008 ינוי
ץבש ינפמ םיניגמ התו הפק
םירבג לע הניגמ םוי ידמ הת וא הפק לש הלודג הכירצש הארנ
יכ אצמ דנלניפב יתיפצת רקחמ .ימכסיא ץבש ינפמ םינשעמ
ןוכיס התיחפמ םוי ידמ הפק לש רתוי וא םילפס 18 תייתש
.23%-ב (Cerebral Infarction) יחומ םטואל
ולא תמועל) םוי ידמ רתוי וא הפק ילפס 2 ותשש ולא ,תאז םע
יחומ םטואל ןוכיס ותיחפה (הת ותש אל ללכ וא תוחפ ותשש
תיאופרה הירוטסיהל רשק לכ ןיא ולבקתהש תואצותל .21%-ב
.םיילילכ םיקרוע תלחמ ומכ ,לפוטמה לש

Stroke


2008 ינוי
ץבשל םדקומ ןמיס - ימואתפ העימש ןדבוא
אצמיהל םילולע ימואתפ העימש ןדבוא םיווח רשא םישנא
.דיתעב ץבשל ןוכיס רתיב
וחתינש ןאווייט Taipei Medical University-מ םירקוח
העימש ןדבוא בקע וזפשואש םילפוטמ 1,423 יבגל םינותנ
תוקלל 1.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ םילפוטמ יכ וליג ימואתפ
העימש ןדבואש ררבתמ .הרקב תצובקל סחיב ,ץבשב
.תובורקה םייתנשב ץבש לע רשבל לולע ימואתפ

Stroke


2008 ילוי
םיצבשהמ קלחב ןירפהמ רתוי החוטב ןירפרוו
ןוכיס רתיל הרושק (Heparin) ןירפה םדה תללדמ הפורתה
.ילויבמאוידרק ץבש רחאל םילפוטמב םירומח םימומידל
ןיא (Warfarin) ןיראפרוו הפורתל יכ הארנ תאז תמועל
.םילפוטמ םתואב ,תוקיזמ תועפות

(Cardioembolic Stroke) ילויבמאוידרק ץבש
רצונש רחא קיקלח וא םד-שירקשכ שחרתמ
.חומב רצ קרוע לא עיגמ אוהש דע דדונ בלב
לכ ללכמ תישימחכ הווהמ ץבש לש הז גוס
(Ischemic Strokes) םיימכסיאה םיצבשה
.חומל םדה תמירז תנטקהב םיברועמה

םירבוע תובורק םיתיעל ךא ,בטיה תלעופ ןיראפרוו הפורתה
םייתניבו ,םדב השורדה המרל העיגמ איהש דע םימי רפסמ
.תורחא תופורתב תבלושמ איה
ב"הרא Uni. of Texas Health Science Center ירקוח
.ילובמאוידרק ץבש ווחש םילפוטמ 204 יבגל םימושיר ונחב

Archives of Neurology


2008 ילוי
ילאטפ ץבש תאבנמ הווהמ D ןימטיו תמר
.ילאטפ ץבשל יאמצע ןמס הווהמ םדב הכומנ D ןימטיו תמר
.ץבש תעינמל שמשל יושע ונממ ףסותש איה רבדה תועמשמ

םינפומה ולא יכ וליג הינמרג Uni. of Heidelberg ירקוח
,(Coronary Angiography) םייבבל םד-ילכ יופימ עוציבל
םג ,ילאטפ ץבש ךשמהב םיווח ,הכומנ D ןימטיו תמר םהב
םה) ולפוט םהב םייירלוקסו-וידרקה ןוכיסה ימרוגש רחאל
דצמ תוטולב ןומרוה תמר (תינפוג תוליעפ עצבל ולחה
.םיניקת םפוגב ןדיסה תמרו (Parathyroid Gland) סירתה
.םילפוטמ 3,316 קלח ולטנ רקחמב

Stroke


2008 ילוי
ץבשל ןוכיס לידגמ ןשעמ גוז ןב
אצמ ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמ
ןוכיס ןשעמ אלה גוזה ןבב םילידגמ ןשעמ םדאל ןיאושינ יכ
הז ןוכיס .ןשיע אל םלועמ גוזה ןב םא םג ,42%-ב ץבשל
הז ןוכיס לטבל ןתינ .רבעב ןשיע גוזה ןב םא 72%-ל לדג
.תאז קיספמ ןשעמה גוזה ןב םא

American Journal of Preventive Medicine


2008 ילוי
םידליב ץבש
ץופנ םידליב ץבש הינטירב Uni. of Bristol-ב םירקוח ירבדל
םיתיעל ןחבואמ וניא אוה תאז םעו םילודיג לש וזל המוד הדימב
.תובורק

University of Bristol


2008 ילוי
הנישל רושק תושישקב ץבש
ןוכיסל רומח ןמיס תווהל הלולע תושישק ברקב הניש רתי
.הנישב רוסחמ רשאמ רתוי ,ץבשל

,ב"הרא י"נ Albert Einstein College of Med.-ב רקחמ
תועש 9 ונשיש ,70 דע 59 תונב םישנ 93,175 ופתתשה וב
70% רועישב ןוכיס רתיב תויוצמ ןה יכ הליג ,הלילב רתוי וא
.הלילב תועש 7 עצוממב ונשיש םישנל סחיב ,ימכסיא ץבשל

ץבשל ןוכיס רתיב ויה ,תוחפ וא תועש 6 הלילב ונשיש םישנ
.הלילב תועש 7 ונשיש םישנ תמועל ,14% רועישב
ןוכיסל הביסה איה רתוי הכורא הניש םא רורב אל םירקוחל
רתיל םרוגו ץבשב ןכסמש אוה רחא םרוגש וא ץבשל לדגומה
.ץבשל ןוכיס ןיטקי הנישה תועש רוציק םא אל רמולכ ,הניש

Stroke


2008 טסוגוא
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס םיניטקמ םיגד
,3-הגמואב םירישעה ,(Oily Fish) םיינונמש םיגד םילכואה
ןורכיז ןדבואל ןוכיס ןיטקהל םייושע ,עובשב םימעפ 3 תוחפל
.25%-מ רתויב ,ץבשו
,םיאירב םישנא 3,660 ורטינ דנלניפ Uni. of Kuopio ירקוח
תועיגפ רותיאל חומ ייופימ ועציב םירקוחה .הלעמו 65 ינב
לע עיבצהל תולולעש (םינימסת ןיא ןיידע םהל) תוישירח
.ץבש לע וא תיביטנגוק תורדרדיה

בושח דיקפת EPA-ו DHA ןמוש תוצמוחל םירקוחה ירבדל
רתי תנמשהש ןוויכ ,תואנ לקשמ לע רומשל םג שי .הז הרקמב
.3 יפ ןטרס תולחמו בל-תלחמ ,ץבשל ןוכיס לידגהל הלולע
הדפקהו ןושיע תקספה ,הרידס תינפוג תוליעפ לע םיצילממ םה
.הנוזתה לע

Neurology


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס הניטקמ ןדיס תכירצ תרבגה
ןיטקהל היושע ,בלח ירצוממ דחוימב ,ןדיס תכירצ תרבגה
.30%-ב ,הדימעה ליג ינב םישנאב ,ץבשל ןוכיס

1993-מ ךשמנש ,ןפי University of Tsukuba-ב רקחמב
רשא ,40-59 ינב ,םישנו םירבג 41,526 ופתתשה וב 2003 דע
רקחמה תפוקת ךשמב .תעצוממ התיה םהלש ןדיסה תכירצ
.םיילילכ םיקרוע תלחמ ירקמ 322-ו ץבש ירקמ 1,321 וערא

Stroke

...3 תושדח - ץבש ואר

.