4 תושדח - רתי תנמשה
Obesity - News 4

הבוט רתי תנמשה סקודרפ
תיטיאו הכורא הכילה
לקשמב הדיריל הקיטויברפ
לקשמב הדירי תעב 3-הגמוא
היזרהל םייחמצ םינובלח
הנמשהו רקוב תחורא
ןיני'גראו CLA
לקשמב הדיריל ץמוח
רפשמ וניא ןדיס
עייסמ D ןימטיו
לקשמ תדרוהל חותינ
ןוירהב תונמש םישנ
סגה יעמה ןטרסב לודיג
רתי תנמשהו ריהמ ןוזמ
הרומח רתי תנמשה
רזוע בלח ירצוממ ןדיס
רתוי םייח רתי לקשמ ילעב
רתי תנמשה דגנ ןולמ
לקשמב היילעו סרטס
תחפומ לקשמו 3-הגמוא
רתי תנמשה דגנ תיז ןמש
םישנל ינפוג ןומיא תנש
סוחס ןדבואו רתי תנמשה
היגניבריאה ירפ יערז
לקשמ תדרוהל שוש ןמש
הרומח הניגנא
המתסאו תוחופת םישנ
רקוב תחוראב ןופיש
םחרה ןטרסו רתי לקשמ
התומתו הובג BMI
תולוחכ תוינמכוא ץימ
תולחש ןטרסו רתי תנמשה
םייטטאיד םייונישו םינג
הנישב רוסחמו םיפיטח
לקשמב הדיריל קורי הת
ןורכיזו תוירולק םוצמצ
הגלבה-יאו לקשמב הדירי
ןוזרו תואירבל םיננגיל
ןוירהב תונמש םישנ
םיינורכ בג יבאכו הנמשה
םיכוביסו 3-הגמוא
ןושיעכ הומכ רתי תנמשה
לקשמ תוחפו תוירולק תוחפ
םיקרפמ תפלחהו םינמש
ןימשמ D ןימטיוב רוסחמ
לקשמב הדיריל עייסמ ןדיס
םיניגמ םיבנע
םייח רצקמ ףדוע לקשמ
בלבל ןטרסו רתי תנמשה
ינווינ ןורגישו לקשמב הדירי
רתי תנמשהו קוניתה לקשמ
םידליב תימצע הטילש
קורי התו ןיציאספק
חונמ תורסח םיילגר תנומסת
הדילה רחאל לקשמ תיילע
רפשמ D ןימטיו
ףוג ןמוש תיחפמ ןימוכרוכ
ינטב ןמושו תולוחכ תוינמכוא
הביק חותינ רחאל םיכוביס
רתי תנמשה דגנ ןבל הת
ינוחמצ טירפת
אירב לקשמו הניש
היצנמידו םישישק לקשמ


...רתי תנמשה ואר
...1 תושדח - רתי תנמשה ואר
...2 תושדח - רתי תנמשה ואר
...3 תושדח - רתי תנמשה ואר
 
2009 ראוני
תולחש ןטרסל ןוכיסו רתי תנמשה
,(Ovarian Cancer) תולחש ןטרסל רתי ןוכיסב תונותנ תונמש םישנ
.ילמרונ לקשמש תולעבל האוושהב
ילנומרוה לופיט ולביק אל םלועמש תונמשה םישנ םירקוחה ירבדל
.הלחמל רתויב הובג ןוכיסב תויוצמ רבעמה ליג תועפות דגנ

.רתויב ינלטקה ריאממה יגולוקינגה לודיגה אוה תולחש ןטרס
.תולוחהמ 37%-ל ,םינש 5 אוה ונממ תודרשיהה רועיש

תויאקירמא םישנ 94,525 ורטינ ה"נאט National Cancer Inst. ירקוח
לש םירקמ 303 ונחבוא וז הפוקתב .םינש 7 ךשמב ,71 דע 50 תונב
אצמנ .רבעמה ליגל ילנומרוה לופיט ולבק אל םלועמש םישנב הלחמה
,םירקמהמ 80%-ב תולחשה ןטרסל ןוכיס רתיל הרושק רתי תנמשה יכ
תולחש ןטרסו ףוגה לקשמ ןיב רשק לכ אצמנ אל תאז תמועל ךא
.הז ילנומרוה לופיט ולבקש םישנב (Ovarian Cancer)

Cancer


2009 ראוני
םייטטאיד םייונישל תרחא םיביגמ םינמשב םינגה
ולא תמועל הנוש ןפואב ביגהל םייושע םינמש םישנאב ןמוש יאת
.םיזר םישנאב
ליבוהל יושע הז אצממ דנלוה TNO Quality of Life ירקוח ירבדל
ילעב לש םתואירב לע ורמשיש רתוי תובוט תויתנוזת תויגטרטסיאל
.רתוי ךורא ןמז ךשמב ,ןותמ לקשמ רתי
םינגה תוליעפ לע העפשה שי חווט רצק יתנוזת יונישל יכ וחיכוה םה
.םינמשב ןמושה תמקרב םייתקלד םיכילהתב דיקפת שי םהל

חרממ ולביקש םיזר םישנא 10-ו םינמש םישנא 10 ופתתשה רקחמב
.םימי 9 ךשמב ,הז רקחמ ךרוצל ןנכותש דחוימ ינמוש בכרה לעב
םינגה לש תיתועמשמ הנוש הבוגת וארה תוירוע-תת ןמוש תומיגד
.םיזרה תמועל םינמשב ,היגרנאל םירמוחה ףוליחב םיארחאש

Nutrition & Genes


2009 ראוני
הנישב רוסחמו םיפיטח
.רתוי ונשי םה םא היהי בוט םיפיטח תליכא םצמצל םיצור רשא ולא
הליכאהו הנישה ילגרה תא ונחב ב"הרא Uni. of Chicago ירקוח
דבלב הניש תועש 5.5 ,םייעובש ךשמב ,ונשי רשא םירגובמ 11 לש
לכ .הלילב תועש 8.5 תב הנישל ורבע םה םישדוח 3 רחאלו הלילב
.םיפיטחל השיגב הלבגה לכ אלל ןוזמ ולבק םה ןמזה ותוא

220 וכרצ םה תועש 5.5 היה הנישה ךשמ םהב תולילבש אצמנ
ונשי םה םהב תולילל האוושהב ,םיפיטחמ ואבש תופסונ תוירולק
דמעש ישפוחה ןמזב תפסונ תוליעפ יא ףא-לע תאז ,תועש 8.5
.ןללגב לקשמב ולעו תופדוע תוירולק ורבצ םהש ךכ ,םתושרל

The American Journal of Clinical Nutrition


2009 ראוני
לקשמב הדיריל עייסמ קורי הת
תינפוג תוליעפ דדועל םייושע (קורי התב םיטנדיסקוא-יטנא) םיני'צטאק
.ינטב ןמוש הדירומ רשא
,םינמש טעמ 65 דע 21 ינב םיאירב םירגובמ 100 וסייג םירקוחה
ג"מ 625 ליכהש הקשמ ולביק םה .תינפוג םיליעפ םניא ללכ ךרדבש
.ןיאפק ליכהש הקשמ ולביק הרקבה תצובק ישנאו םיני'צטאק
לש תוקד 180 םיפתתשמה ועציב ,עובש ךשמנש ,רקחמה ךשמב
.הנותמ תינפוג תוליעפ
םיני'צטאק ליכמה הקשמה תא ותשש ולאש אצמנ רקחמה םות םע
םהב ינטבה ןמושה תומכו הרקבה תצובק ישנאמ רתוי לקשמב ודרי
.רתוי התחפ

The Journal of Nutrition


2009 ראוני
ןורכיז רפשמ תוירולק םוצמצ
ליג ינב שיא 50 תצובק ורטינ הינמרג University of Munster ירקוח
תא ומצמיצ רשא ולא לש ןורכיז ינחבמ תואצות יכ וליג םה .60 עצוממ
תמועל 20%-ב ורפתשה ,םישדוח 3 ךשמב ,30%-ב תוירולקה תכירצ
טירפת יכ הז יוסינמ םיקיסמ םירקוחה .ליגר טירפתב וכישמהש ולא
.ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגהל יושע תוירולקב לבגומש

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ראוני
ןתש ןתמב הגלבה-יא התיחפמ לקשמב הדירי
תא תיחפהלו תיטמרד עיפשהל היושע תונמש םישנב לקשמ תדירי
.ןתש תחירב/ןתש ןתמב הגלבה-יא ירקמ רפסמ
,תונמש םישנ 338 ופתתשה וב ,הנש יצח ךשמנש ,יטירבה רקחמב
םישנהמ תיצחמב .עובשב םימעפ 10 תוחפל ןתש תחירבמ ולבסש
הינשה תיצחמה תמועל) לקשמב הדיריה תעפשה הקדבנ ןהבש
לקשמב 8% תב הדירי וז הפוקת ךשמב הלח (תרוקיבכ השמישש
.ןתשה תפילד ירקמ רפסמב 47% תדיריל האיבה רשא (ג"ק 8-כ)

New England Journal of Medicine


2009 ראורבפ
רתוי תוזרו תואירב םישנל םיננגיל
תסמ תולעבו רתוי תוזר ןה םיננגיל לש תולודג תויומכ תוכרוצה םישנ
.רתוי הכומנ ןמוש
ינפל םישנ 115 ופתתשה וב ,הדנק קבווק Laval Uni.-ב רקחמ
שי ןמדב רשא םישנב ףוגה תסמ סקדניאש הארה ,רבעמה ליג ינפל
ןוטקלורטנא (םירמוחה ףוליח רצות) טילובטמה לש תולודג תויומכ
,עובר רטמ/ג"ק 4-ב ןטק ,םיננגיל תכירצב ורוקמש (Enterolactone)
.ונממ רתויב ךומנה ךרעה תולעב םישנ תמועל
שי ןוטקלורטנא לש רתויב ההובגה המרה תולעב ולאלש םג ררבתה
.ףוג ןמוש תוחפ ג"ק 3.5

British Journal of Nutrition


2009 ראורבפ
ןוירהב תונמש םישנ לש ןוכיסה
ןוירהב םישנש וליג הינטירב King's College London-מ םירקוח
דורי לקשמב קונית תדלל הובג ןוכיסב תויוצמ רתי תנמשהמ תולבוסה
.תמדקומ הדילו ןוירה תלער ומכ ,ןוירה יכוביסמ לובסלו ןושארה ןוירהב
.ןושארה ןוירהה ןהל היה הזש תונמש םישנ 385 ופתתשה רקחמב

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2009 ראורבפ
םיינורכ ןותחת בג יבאכו רתי תנמשה
םהמ קודבל ושקיבש ב"הרא Uni. of North Carolina ירקוח
תפיגמ יכ וליג םיינורכ ןותחת בג יבאכב הלודגה היילעל םימרוגה
.תיקלח ךכב םימשא ןואכידו רתיה תנמשה
דע) םהלש בגה יבאכ יבגל עדימהש שיא 4,437 ופתתשה רקחמב
רקס תועצמאב ףסאנ (תימוימויה םתוליעפ תא ליבגה אוה המכ
.2006-ב בושו 1992 תנשב ינופלט

Archives of Internal Medicine


2009 ראורבפ
רתי תנמשה יכוביס תענומ 3-הגמוא
יכ וליג ,םירבכעב רקחמב ,דרפס University of Barcelona ירקוח
היושע תרבגומ (Omega-3-PUFAs) 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תכירצ
.תרכוסל םורגל םילולעש ,רתי תנמשהל םירושקה דבכ יקזנ ינפמ ןגהל
םיניטקטורפ :3-הגמואב םרוקמ רשא םידיפיל יגוס ינש ךכל םיארחא
םג לקה 3-הגמואב שומישה .(Resolvins) םיניבלוסרו (Protectins)
.םירבכעב (Fatty Liver) ינמושה דבכה תייעב לע

םג וענמ 3-הגמוא גוסמ ןמושה תוצמוח יכ םג הלוע תופסונ תוקידבמ
ןמוש תוצמוחמ םירזגנה (Eicosanoids) םידיאונסוקיא לש ןתורצוויה
.תקלדל תורושק רשא ,(Omega-6-PUFA) הפופ 6-הגמוא גוסמ

FASEB Journal


2009 ראורבפ
ןושיע ומכ תואירבל תנכוסמ רתי תנמשה
תוומל ןוכיס רתיב םייוצמ 18 ליגב רתי תנמשהמ םילבוסה םישנא
.םויב תוירגיס 10 לעמ םינשעמה ולאל המודב תע םרטב
םירקמ 45,000-מ רתוי ודמלש הידבש Karolinska Institute ירקוח
שילשב רתי לקשמ ילעבב לודג הז ןוכיס יכ וליג םינמש םירבג לש
ודג אוה רתי תנמשה ילעבבו (ילמרונ לקשמ םע םישנא תמועל)
.שיא 2,897 ותמ ,הנש 38 ךשמנש ,רקחמה ךשמב .50%-ב

BMJ online


2009 ראורבפ
לקשמ תוחפ ןעמשמ תוירולק תוחפ
הנשמ הז ןיאו תוירולק תוחפ םיכרוצ םהשכ לקשמב םידרוי םישנא
רשא רקחמ יאצממ םה ולא .ןובלח וא ןמוש ,תומימחפב ןרוקמ םא
םייתנש ךשמנו ב"הרא Harvard School of Public Health-ב ךרענ
לש םיגוס 4 ולביק םיפתתשמה .רתי לקשמ ילעב 811 וב ופתתשהו
.ג"ק 12 ,הווש הדימב לקשמב ותיחפה םלוכו תואירב תוחורא יטירפת
תועיבקב םיפתתשמה םישנא ייוכיס יכ אצמ רקחמב ףסונ אצממ
.םירחא לש ולאמ םילודג לקשמב דירוהל ץועי תוינכותב

New England Journal of Medicine


2009 סרמ
םיקרפמ תפלחהל רתוי םיקוקז םינמש
ךרב וא ךרי קרפמ תפלחהל ןוכיס רתיב םייוצמ רתי לקשמ ילעב
.סיטירתראואיטסוא/ינווינ ןורגישמ האצותכ
32,000-מ הלעמל ןחבש הילרטסוא Monash University-ב רקחמ
הליג ,םיקרפמ תפלחהב ךרוצהו הנמשהה תגרד ןב הוושיהו םירקמ
םימרוגה םיאצממל םאתהב .םינמשב 4 יפ דע לודג הז ןוכיסש
ףוגה בכרהב וקלחו ןמוש תסמ .םיילובטמו םיינכמ-ויב םה ךכל
.רתוי רחואמ הנש 15 םג הז ןוכיסל םירושק
רביא תבשחנ (Adipose Tissue) ןמוש תמקר םירקוחה ירבדל
םהב ,ונממ תונושה תושרפהה ללגב (םינומרוה שירפמה) ינירקודנא
.סוחס סרהל םירושקה (Cytokines) םיניקוטיצ

Therapy & Arthritis Research


2009 סרמ
םיריעצ ןימשמ D ןימטיוב רוסחמ
המר םמדבש םירענ יכ וליג ב"הרא הי'גרו'ג Medical College ירקוח
.ךפיהלו ןטבבו ףוגב הכומנ ןמוש תמר ילעב םה D ןימטיו לש ההובג

ןווגמל רושק (Abdominal Fat/Visceral Fat) ינטב ןמושש עודי
.םד-ץחל רתיו תרכוס,ץבש ,בל תלחמ םהב ,םייתואירב םינוכיס

.19 דע 14 ינב םירענ 650 ופתתשה רקחמב

American Heart Association's Joint 49th Conference on
Cardiovascular Disease ,Epidemiology and Prevention and Nutrition Physical Activity and Metabolism


2009 סרמ
לקשמב הדיריל עייסמ ןדיס
םילטונה (םה קרו) םמדב ןדיס לש הכומנ המר םע םינמש םישנא
.ג"ק 6 דע םלקשממ ךכב תיחפהל םייושע ןדיס יפסות
לע ףסונב) הז ףסותה יכ וליג Universite Laval-ב םיידנק םירקוח
.הז לרנימ ורסחש תונמש םישנ לש ןנובאית תא ןיטקה (D ןימטיו
ולאכו תונמש םישנ 63 ופתתשה ,תועובש 15 ךשמנש ,רקחמב
.43 עצוממ ליג תונב ,רתי תנמשהמ תולבוסה

British Journal of Nutrition


2009 סרמ
רתי תנמשה ינפמ םיניגמ םיבנעמ םילונפילופ
ךשמנש םירגואב רקחמב ,תפרצ Uni. of Montpellier ירקוח
םילונפילופ ובו םיטנדיסקוא-יטנאב רישע ףסות יכ וליג ,תועובש 15
ינפמ ןגהל יושע (Chardonnay) הנודרש יבנע לש םיערזמ
.רתי תנמשהל הרושקה תינוצמיח הקע
םיכילהתל רושקה ןובלח/ןומרוה - (Adiponectin) ןיטקנופידאה תמר
תודוה ,התלע - ףוגב ןמושה תומרל הכופה ותמרו םינוש םיילובטמ
.ןמושב קר וסבאוהש םירגואל האוושהב 61%-ב ,ףסותל

Molecular Nutrition and Food Research


2009 סרמ
םייח תלחות רצקמ ףדוע לקשמ
תרצקמ הנותמ רתי תנמשהש וליג הינטירב Uni. of Oxford ירקוח
10-ב םתוא תרצקמ הרומח רתי תנמשהו םינש 3-ב םייח תלחות
םירקחמ 57-מ ופסא םה ותוא עדימ לע וססבתה םירקוחה .םינש
.םישנו םירבג 900,000-כ ופתתשה םהב חווט יכורא

Lancet


2009 סרמ
תורורגב בלבל ןטרס ילוח תנכסמ רתי תנמשה
בלבלה ןטרס ילוחב תורורגל ןוכיס דאמ הלידגמ רתי תנמשה
.תוומלו הלחמה לש הבושל ןוכיס םג ומכ ,(Pancreatic Cancer)
סקדניא ילעב םילפוטמש ואצמ ב"הרא University of Texas ירקוח
תורורג תורצוויהל ןוכיס רתיב םינותנ ר"מ/ג"ק 35-מ רתוי ןב ףוג תסמ
הלחמב שדחמ תוקלל 2 יפ ןוכיסבו 12 יפ רועישב ,הפמילה ירשקב
.הנממ תומל וא

Archives of Surgery


2009 סרמ
ךרבה לש ינווינ ןורגישו לקשמב הדירי
ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח ירבדל
ךרבב ינווינ ןורגיש לש ותומדקתה תעינמב תרזוע הניא לקשמב הדירי
ךרבה תוויעמ םילבוס רשא םילפוטמב (Knee Osteoarthritis)
80% םהמ ,םילפוטמ 2,623 ופתתשה רקחמב .(Varus Alignment)
.62.4 עצוממ ליג ינב ,םינמש

Research & Arthritis Care


2009 סרמ
דיתעב רתי תנמשהו קוניתה לקשמב היילע
תוקונית יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
,לקשמב תוריהמב ,םהייחל םינושארה םישדוחה תששב ,םילועה
.3 ליגב םינמש תויהל לודג ןוכיס ילעב םה
ןתינ הב תיטירקה הפוקתה אוה ךרה ליגה תורבטצמ תויודע יפל
םידלי 559 ופתתשה רקחמב .םייחה ךשמהב רתי תנמשה עונמל
םישדוח 6 ינב םתויהב ,םתדיל תעב ודדמנ םלקשמו םפוג תודימש
.םינש 3 ליגבו

Pediatrics


2009 לירפא
םידליב רתי תנמשהו הדורי תימצע הטילש
הלודג רתי תנמשהב וקלי הדורי תימצע הטילש םע םידליש תוריבסה
ב"הרא Uni. of Michigan ירקוח .םירחא םידלי תמועל 29%-ב
םדבל 4-ה ינב לכ תא וריתוה םהש ךכב םידלי 805-ב תאז וכירעה
רחואמ וא דיימ הנטק ןוזמ תנמ לבקל תורשפא םהל הנתינ וב רדחב
.רתוי הלודג הנמ רתוי
הלודגה הנמל ןיתמהל ולכי אל םהש ןוויכ ןחבמב ולשכנ םהמ 47%
.11 ליגב םינמש תויהל ןוכיס ולידגה ךכבו רתוי

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2009 לירפא
לקשמב הדיריל קורי התו ןיציאספק בוליש
.התוא רמשלו עבוש תשוחת ריבגהל יושע קורי התו ןיציאספק בוליש
קותמ לפלפ יכ םיחוודמ Maastricht University-מ םיידנלוה םירקוח
יכ םיקיסמ םירקוחה .היגרנאה תכירצ תא תיחפהל אוה םג יושע
(Thermogenic Food Ingredients) םוח םירצוי רשא ןוזמ יביכרמל
.בלושמב םישמשמ םה רשאכ ,היגרנא תכירצ התיחפמה העפשה שי
27 עצוממ ליג ינב שיא 27 ופתתשה ,תועובש 3 ךשמנ רשא ,רקחמב
,ר"מ/ג"ק 22.2 ףוג תסמ סקדניא ילעב

Clinical Nutrition


2009 לירפא
חונמ תורסח םיילגר תנומסתו רתי תנמשה
העונתה תערפהב תוקלל 1.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ רתי לקשמ ילעב
ירקוח וליג תאז ,(RLS) חונמ תורסח םיילגר תנומסת היורק רשא
.ב"הרא ןוטסוב Women's Hospital and Harvard Med. School

65,554 ופתתשה וב לודג רקחמב ףסאנש עדימב ורזענ םירקוחה
םיקול ואצמנ םירבגהמ 4.1%-ו םישנהמ 6.4% .םירבג 23,119-ו םישנ
ליגב תחתפתמ רתיה תנמשהש לככ יכ םג םיחוודמ םה .תנומסתב
.לדג תנומסתל ןוכיסה ריעצ

Neurology


2009 לירפא
םיגפב תיתשר תלחמו הדילה רחאל לקשמב היילע
רחאל לקשמב הילעה תא םיללוכה הקידב ינותנ ךותמ ךרענה בושיח
ROP/םיגפ לש תיתשר תלחמ םיחתפמ רשא םיגפ רתאמ הדילה
וחתיפ בושיחה תא .לופיט הכירצמש (Retinopathy of Prematurity)
רוקיס יעצמא םהירבדלש הידבש University of Gothenburg ירקוח
םיאתמ לופיטל קוקזו וז הלחמל ןוכיס רתיב יוצמ םיגפהמ ימ הלגיש
שומישה תוליעי תא ןחב רקחמה .תובר םייניע תוקידב ךוסחל יושע
.רוקיס יעצמאכ לקשמב תמדקומ היילעל עגונה עדימב

Pediatrics


2009 לירפא
לקשמב הדירי תעב בלה תואירב תא רפשמ D ןימטיו
הינמרג Clinic for Thorax and Cardiovascular Surgery ירקוח
ןוכיס ינמס רפסמ רפשמ ג"קמ 83 ןב ימוי D ןימטיו ףסות יכ םיחוודמ
ינמסו םידירצילגירטה תמר תא ןיטקמ אוהש ךכב םייירלוקסו-וידרק
.TNF-alpha ומכ ומכ תקלד
ףסות ולביקש ,רתי לקשמ םע םיאירב םישנא 200 ופתתשה רקחמב
םותב הנטק םידירצילגירטה תמר .הנש ךשמב ,ובצלפ וא D ןימטיו
ןמסו הרקבה תצובקב 3% תב היילעל האוושהב ,13.5%-ב וז הפוקת
.ובצלפה תצובקב 3.2% תמועל 10.2%-ב ןטק TNF-alpha תקלדה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 לירפא
ףוג ןמוש תיחפמ ןימוכרוכ
ועבצ תא םוכרוכל הנקמה טנמגיפה) ןימוכרוכש הליג םירבכעב רקחמ
.רתי תנמשה ךכב עונמל רוזעלו לקשמב היילע עונמל יושע (בוהצה
ריתע טירפתב םירבכעה תא וטיעלהש ב"הרא Tufts Uni. ירקוח
.לורטסלוכה תמר תאו לקשמה תא םהב ודירוה ןימוכרוכ םע ןמוש

Journal of Nutrition


2009 לירפא
ינטב ןמוש תוקיחרמ תולוחכ תוינמכוא
ךשמנשו תודלוחב ךרענש ,ב"הרא Uni. of Michigan-ב רקחמ
ןמושה תא תיחפה תולוחכ תוינמכואב ריתע טירפתש הליג ,םוי 90
הז טירפת .תרכוסלו בל-תלחמל רושקה ,(Abdominal Fat) ינטבה
.ןילוסניאל תושיגרהו םדב רכוסה ,לורטסלוכה תמר תא םג ןהב דירוה
םיליקמ תולוחכה תוינמכואב םייוצמה םינינאיצוטנא םירקוחה ירבדל
.תונוש תואירב תויעב לע
וא ןמוש ריתע טירפת ולביקש תודלוחב ןה ורכינ תויתואירבה תובטהה
.תוינמכוא תקבאב רשעומ היה טירפתה םירקמה ינשב .ןמוש לד
,םפוג ןמושמו םלקשממ ותיחפה ןמוש לד טירפת ולביקש ולא
.ןמוש ריתע טירפת וכרצש ולאל האוושהב

Experimental Biology 2009


2009 לירפא
הביק חותינ רחאל םיכוביסו רתי תנמשה
רתי תנמשהש ףאש וליג ןפי Wakayama Medical University ירקוח
,ותירכ ידי-לע (Gastric Cancer) הביק ןטרסב לופיטל ןוכיס םרוג הניא
ופתתשה רקחמב .ךכ בקע םיכוביסל רתי ןוכיסב םייוצמ םינמש םישנא
.(Gastrectomy) הביק תתירכ חותינ ורבעש שיא 689
ילעבב תוקד 277 תמועל עצוממב תוקד 315 ךרא םינמשב חותינה
(ל"מ 536 תמועל ל"מ 882) חותינב םד רתוי ודביא םהו ילמרונ לקשמ
.םייופצה םיכוביסהמ קלח קר ולאו

Archives of Surgery


2009 יאמ
רתי תנמשה דגנ לעופ ןבל הת
ןבל הת תיצמת יכ וליג Beiersdorf AG-ב םיינמרג םירקוח
תומכ תא התיחפמ ,קורי התל הבכרהב המודה ,(White Tea)
.םימייק ןמוש יאת תקרפמו םירצוימ רשא םישדחה ןמושה יאת
יעבט רוקמ שמשל היושע ןבל הת תיצמת םירקוחה ירבדל
.היזרהל ילאידיא

Nutrition and Metabolism


2009 יאמ
2-גוס תרכוסו רתי תנמשה ינפמ ןגמ ינוחמצ טירפת
.2-גוס תרכוסו רתי תנמשהמ םהילע ןגהל היושע םינועבט לש םתנוזת
ופתתשה וב ב"הרא הינרופילק Loma Linda University-ב רקחמ
תסמ סקדניא רשב ילכוא ברקבש אצמ םישנ 38,469-ו םירבג 22,434
.םיגדה ילכוא םידמוע ךוותבו הנטק איה םינועבטבו הלודג ףוגה
םיילובטמ תונורתי שי םינוחמצ םילכואש ןוזמה בכרהל םירקוחה ירבדל
םה םלוכמ הכומנה ףוגה תסמ סקדניא ילעב .2-גוס תרכוס םיענומה
.ףוגה תסמ םג הלדג ,הלדג יחהמ םירצומה תכירצש לככו םינועבטה

Diabetes Care


2009 יאמ
אירב ףוג לקשמל הרושק הניש
.התוכיאלו הנישה ךשמל רושק ףוגה תסמ סקדניאש יכ אצמ רקחמ
,תויחא 14 לש היגרנאה תאצוהו ןתוליעפ ,ןתנש תא וחתינ םירקוחה
וטיעמהש ולאש ררבתה .ןפוגל דמצוהש דחוימ רישכמ תרזעב ודדמנש
תוכראתהל םאתהב דריש הובג ףוג תסמ סקדניא תולעב ויה ןושיל
.הנישה ןמז
רשאמ רתוי םויה ךשמב וכלה רתוי לודגה לקשמה תולעב יכ אצמנ
.ףדועה לקשמה תא ןיטקה אל הז רבד ךא ,ילמרונה לקשמה תולעב

רשקה תא םיריבסמ ב"הרא American Thoracic Society ירקוח
,םינומרוה תשרפה ןיטקמ הנישב רוסחמש ךכב הנמשהו הניש ןיב
עוגפל לולע סרטס םג .הנמשהה לע םיעיפשמש ןיטפלה ןומרוה ומכ
תולולעש תורחא תויוגהנתהו הליכא לידגהלו התוכיאבו הנישה ךרואב
.לקשמב היילעב אטבתהל

American Thoracic Society's 105th International Conference
in San Diego


2009 יאמ
היצנמידל רושק םישישק לש םלקשמב הדירי
ןוכיס רתיב םייוצמ תוריהמב לקשמב םידרוי רשא ולאו םיזר םישישק
תנמשהמ ולבסש וא םינמש ויהש ולא יבגל םג ןוכנ הז רבדו היצנמידל
.םהייחב רתוי םדקומ רתי
אצוממ םיאקירמא 1,836 ורטינ ב"הרא Uni. of Pittsburgh ירקוח
ףוגה תסמ סקדניא ילעבש וליגו םינש 8 ךשמב ,72 עצוממ ליג ינב ינפי
תמועל ,היצנמידל 79% ןב ןוכיס רתיב ויה רקחמה תליחתב הכומנה
תפוקתב ,לקשמב ודריש ולא ,ףסונב .ההובגה ףוגה תסמ ילעב
ולא תמועל היצנמידל 3 יפ ןוכיס רתיב ואצמנ ,ריהמ בצקב ,רקחמה
.תויטיאב לקשמב ודרי רשא

Neurology


2009 יאמ
בל-תלחמ דגנ הבוט רתי תנמשה - סקודרפה
,תוירלוקסו-וידרק תולחמל יזכרמ םרוג איה רתי תנמשהש עודיש ףא
בל-תלחממ תוומל ןוכיס תנטקהב רוזעל יושע לודג םיינתומ ףקיה
.ץבש וא
ב"הרא סנילרוא-וינ Ochsner Medical Centre-ב םירקוח ירבדל
דגנ הבוט הדמעב םייוצמ תירלוקסו-וידרק הלחמב םילוחש םישנא
םישנאל יכ םיפיסומ םה .רתוי םיזר םישנא תמועל בל-ףקתה וא ץבש
שי םינמשלש ןוויכ ,הלחמב המחלמל רתוי תובוט תוברזר שי םינמש
.תקלדב םוחלל עייסל םייושעש ,םדב םינמוש רתוי

Journal of the American College of Cardiology


2009 יאמ
בלל תרזוע הפוכתו תיטיא ,הכורא הכילה
םיקחרמ תויטיאב דועצל ,יבבל םוקיש רחאל ,םינמש םישנא לע
.םבבל תואירב תא רפשל ידכ ,םילודג
ב"הרא Uni. of Vermont College of Medicine ירקוח ירבדל
םימי 6 דע 5 ,ןותמ בצקב ,םויב תוקד 60 דע 45 תונב תוכילה
תודירומו בלה דוקפית תא תורפשמ ,תוירולק רתוי תופרוש ,עובשב
.ןמושו לקשמ

Circulation


2009 יאמ
לקשמב הדירי םידדועמ הקיטויברפ יביס
םורגל היושע יטויברפ (Oligofructose) זוטקורפילוא לש תימוי הכירצ
הדירי םהב ,בערל םירושקה םינומרוה יוכיד ידי-לע לקשמב הדיריל
םייעמה דיטפפ לש ותמרב היילעו (Ghrelin) ןילרג ןומרוהה תמרב
.עבוש תשוחתל רושק רשא (PYY)
םינמש 48 ופתתשה וב ,University of Calgary-ב ידנק רקחמב
האוושהב ,םלקשממ ג"ק 1 םיפתתשמה ודירוה ,תועובש 12 ךשמנש
.םלקשמל ג"ק יצח ופיסוהש תרוקיבה תצובק ישנאל

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ינוי
לקשמב הדירי תעב םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
דירוהל הייושע םיגד ןמש ףסות וא ןומלס ומכ םיינונמש םיגד תכירצ
.(Energy-Restricted Diet) היגרנא תלבגומ הטאיד ןמזב םדה-ץחל
הלעמל ופתתשה וב ,דנלסיא University of Iceland-ב רקחמב
דחוימב וז הביטמ העפשה הרכינ ,תועובש 8 הכשמנו םיריעצ 300-מ
.םהיאת ימורקב הכומנ DHA תמרמ םילבוסה םישנאב

Nutrition


2009 ינוי
אירב לורטסלוכו היזרהל םייחמצ םינובלח
תומר תא רפשל יושע חמוצהמ םינובלחב רישעו תומימחפ-לד טירפת
.לקשמב הדיריל עייסלו םדב לורטסלוכה
לולע יחהמ ןובלח הדנק University of Toronto-מ םירקוחה תעדל
תועפותל םורגל תולולעש לורטסלוכו יוור ןמוש לש תוהובג תומר ליכהל
תומימחפ-לדו יחמצ ןמשבו םינובלחב רישע טירפת .תוילילש תואירב
.(Dyslipidemia) םדב םינמוש רתיב לופיטל הליעי היצפוא תווהל יושע
םיפתתשמה ולביק ,תועובש 4 ךשמנו שיא 25 ופתתשה וב ,רקחמב
.םייחמצ םינמשו םינגד ,תוקרי ,תוריפ ,םיזוגא ,היוס ,ןטולג ינובלח

Archives of Internal Medicine


2009 ינוי
םינמש ויהו רקוב תחורא לע ורתוו
האצותהו רקובה תחורא לע םירתוומ לקשמב תדרל םיצורהמ םיבר
.םויה ךשמהב תוירולקב רישע ןוזמל תטלשנ יתלב הקושת איה
תחורא לע רותיוש ואצמ הינטירב Imperial College London ירקוח
םרוגה רבד ,יוציפכ תוירולק רתויל קוקזש חומה לע עיפשמ רקובה
.לקשמב היילעל
רישכמב ושמתשה םה ,םינמש אל שיא 20 ופתתשה וב ,רקחמב
הבוגתב םד תמירז ייונישב הייפצ רשפאמה (ילנויצקנופ MRI) fMRI
לומגה זכרמ לע הנוזת ילגרה תעפשה ןוחבל ידכ ,חומה תוליעפל
.חומב
,תוירולק ריתע ןוזמ וינפל האר םדאה רשאכ תוליעפ רתי הרכינ חומב
ולכאש ולאב .תוירולק-לד אירב ןוזמ האר אוה םהב םיבצמ תמועל
.תוררועתה ינמיס טעמ קר וארנ הקידבה ינפל תוקד 90 רקוב תחורא

Endocrine Society's 91st annual meeting in Washington, D.C


2009 ינוי
לקשמב הדרוהו ןיני'גרא םע CLA
םע (Conjugated Linolenic Acid/CLA) תדמוצמ תינלוניל הצמוח
ינפב םהמ דחא-לכ רשאמ רתוי לקשמ תדירי הלידגמ הניא ןיני'גרא
.הכ דעהטוקנ התייהש הרבסל דוגינב ,ומצע
םירמוח ינש ףוריצ םא וקדב ב"הרא Texas A&M University ירקוח
.תודלוח 24-ב וכרע םהש רקחמב ,לקשמב הדירי רפשמ דחי ולא

Journal of Nutrition


2009 ינוי
לקשמב הדיריל עייסמ ץמוח
Central Research Inst. of the Mizkan Group-מ םינפי םירקוח
הנוזת םהל ונתנו ליגר יתיב ץמוחב םירבכע וקשיהש Corporation
תמועל ףוג ןמוש תוחפ 10% וחתיפ ולא םירבכע יכ וליג ןמוש תריתע
תפסוהמ העפשוה אל ולכא ולא םירבכעש ןוזמה תומכ .םירחא

םינובלח םירציימה םינג ליעפמ ץמוחהש איה הרעשהה .ץמוחה
.ןמוש קרפל ףוגל םירזוע רשא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ינוי
םינמשב לקשמב הדירי רפשמ וניא ןדיס
ףסות יכ וליג ב"הרא דנלירמ National Inst. of Health ירקוח
,םייתנש ךשמב ,םויב (Calcium Carbonate) ןדיס ג"מ 1,500 ןב
םיפתתשמה .רתי תנמשהמ םילבוסב לקשמ תדירי רפשמ וניא
.38.8 עצוממ ליג ינב ויה רקחמב

Annals of Internal Medicine


2009 ינוי
לקשמב הדרוהל עייסמ D ןימטיו
,לקשמב תדרל םינמש םישנאל תרזוע םדב הניקת D ןימטיו תמר
,רקחמב .ב"הרא University of Minnesota ירקוח וליג תאז
תנמשהמ םילבוסה םישנו םירבג 38 קלח ולטנ ,תועובש 11 ךשמנש
תא דודמל ידכ ןגטנר רישכמבו CT רישכמב ורזענ םירקוחה .רתי
.וב ןמושה רוזיפ תאו םפוג בכרה
ברקב התיחפה ל"מ/ג"נ 1 תב D ןימטיו לש תפסות לכש ררבתה
העפשה .תוירולק תחפומ טירפתב ,םלקשממ ג"ק 1/2-כ םינמשה
.ינטבה ןמושב הדדמנ תיברימ

The Endocrine Society's ann. meeting in Washington, D.C


2009 ינוי
םישנב ןטרסל ןוכיס תיחפמ לקשמ תדרוהל חותינ
תדרוהל חותינ תרזעב ןטרסל ןוכיס תיחפהל תויושע תונמש םישנ
.םירבג יבגל ךכ אל ךא ,(Bariatric Surgery) לקשמ
ונחב הידבש גרובנטוג Sahlgrenska University Hospital ירקוח
ולא םילפוטמ ורטינו לקשמ תדרוהל םיחותינ לש םירקמ 2,000 לעמ
ורחבש םינמש לש ולאל תואצותה תא וושיה םה .םינש 10 ךשמב
.הז חותינ רובעל אלש
.42%-ב ןטרסל ןוכיסה תא וניטקה הז חותינ ורבעש ולאש אצמנ
התיה אל חותינל םירבג יבגל .םישנ יבגל קר ןוכנ היה הז רבד
.המוד העפשה

Lancet Oncology


2009 ינוי
ןוירהב תונמש םישנ
לקשמב תולעל תוכירצ ןניא תונמש ןה ןוירהל ןתסינכ תעב רשא םישנ
ןוירה תועמשמ .האירב הליכאב תודקמתמ ןה דוע לכ ,ןוירהה ךשמב
תנמשהל םרות םרוג תווהל ךירצ וניא ןוירהו רתי תליכאל ןוישיר הניא
תונמש ויהש ,ןהייחל 30-ה תונשב ,םישנ 232 ופתתשה רקחמב .רתי
תישיא האירב הליכא תינכותב ופתתשה ןתיצחמ .ןוירהל ןתסינכ תעב
ןמויה תא וקדב םירקוחה .וכרצ ןה ותוא לכואה יבגל ןמוי ולהינו
.םעפ ידמ
אלו תינכות יפל ולכא אלש הינשה הצובקה תונב תמועל ,ולא םישנ
תינוירה תרכוסמ תוחפ ולבסו ג"ק 5 עצוממב לקשמב ולע ,ןמוי ולהינ
.םיירסיק םיחותינ תוחפ ורבעו ןוירה תלערמו

Journal of the National Medical Association


2009 ינוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ירועישב לודיגו רתי תנמשה
...ץומיא


2009 ינוי
רתי תנמשהו ריהמ ןוזמ
,ריהמ ןוזמ לש םיבר הריכמ תומוקמ שי הב הביבסב םייחה םישנא
.רתי תנמשהל ןוכיס רתיב םינותנ ,תלוכמ תויונחו םיטקרמרפוס תמועל
הניאש הביבס לש התבריק הדנק Uni. of Alberta ירקוח ירבדל
ךכל הביסה םתעדל וז .רתי תנמשהל בושח ןוכיס םרוג הווהמ האירב
התומתל םירושק ריהמ ןוזמ תודעסמ לש םייפרגואיג םיזוכירש ךכל
.םיילילכ םד-ילכ תויעב ללגב םילוח-יתבב זופשיאלו

BMC Public Health


2009 ינוי
םיחותינב םיכוביסו הרומח רתי תנמשה
יתווצ לעו םיחותינב םיכוביסל ןוכיס הלידגמ הרומח רתי תנמשה
קבווק Universite Laval ירקוח ירבדל .ןובשחב תאז תחקל חותינה
תינכט הניחבמ הכרעהל השק תויהל לולע דאמ ןמש לפוטמ הדנק
,הזחב הקעומ שחש ןמש לפוטמ איה ךכל המגוד .חותינ ינפל
םיכוביס .בלב הייעב לש וא רתי תנמשה לש םוטפמיס תויהל הלולעש
,בל תקיפס-יא םה ,חותינב ררועתהל םילולעש ,םינמש םישנאב
.םד-ישירקו בלה בצקב תוערפה ,םד-ץחל רתי

חותינ ןמזב תומל דאמ םינמש לש םהייוכיס יכ רובס םיחתנמהמ קלח
.םחתנל םיברסמו דאמ םינמש םניאש םישנא תמועל לודג אוה
םייוצמ דאמ םינמש םילפוטמ םתעדלו תאז השיג םיחוד םירקוחה
םיעצפ ימוהיז ,(Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסתל ןוכיס רתיב
םישנא לש הזמ רתוי הובג וניא םהב התומתה רועישו תורחא תויעבו
.רתוי ךומנ לקשמ ילעב

Journal of the American Heart Association


2009 ינוי
לקשמב הדיריל רזוע ןכא בלח ירצוממ ןדיס
האוצב ןמושה תשרפה תא לידגהל היושע ןדיסה לש ותכירצ תלדגה
University of Copenhagen-מ םירקוח לקשמה לע הרימשב עייסל
תכירצ תלדגהש וליג ,הז אשונב וקסעש םירקחמ 13 תריקסב ,קרמנד
םרג 5.2 תשרפהל הרושק ג"מ 1,241-ב בלח ירצוממ תימויה ןדיסה
תימויה ןדיסה תכירצש ולאב דחוימב אטבתמ הז רבד .םויב ןמוש
.הכומנ םהלש

Obesity Reviews


2009 ינוי
רתוי םייח רתי לקשמ ילעב
(Overweight) רתי לקשמ ילעב םישנאש ךכל ורבטצה תובר תויודע
ילמרונ לקשמ ,דורי לקשמ ילעב םישנא רשאמ רתוי ךורא ןמז םייח
רתיה תנמשה סקודרפ תעפות יהוז .רתי תנמשהמ םילבוסה וא
ב"הראב (CDC) תולחמ תרקבל זכרמה ירקוח .(Obesity Paradox)
בל-ילוח ויפלו 2005 תנשב םסרפתהש רקחמב םג תוחכוה ךכל ואצמ
.םיזרה םהיתימע רשאמ רתוי םייח רתי לקשמ םע

WebMD


2009 ילוי
רתי תנמשה דגנ ןולמ
הרישע רשא ,ןולמ תיצמת לש תימוי הכירצ יכ אצמ םירגואב רקחמ
םירגוא לש םלקשמ .רתי תנמשה עונמל היושע ,םיטנדיסקוא-יטנאב
ולאל סחיב 29%-ב דרי ןולמ תיצמת םע ןמוש ריתע טירפת ולביקש
.הז ףסות ולביק אלש
שומישה תפרצ University of Montpellier-מ םירקוחה ירבדל
ריתע טירפת ולביקש םירגואה לקשמ תדיריל םרג Extramel ףסותב
רתי ,םדב םידירצילגירט רתי ענמ ,ינטב ןמוש םהב םצמיצ ,ןמוש
ינמוש דבכ תלחמו דבכב םינמוש ,ןילוסניאל תדוגנת ,םדב ןילוסניא
.(Steatohepatitis)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ילוי
לקשמב היילעל םרוג סרטס
תאז ,לקשמב הילעל ןוכיס רתיב םייוצמ סרטסמ םילבוסש םישנא
,בל-תלחמ ומכ ,םורגל לולע אוה ןתוא תורחא תולחמל ףסונב
Harvard Med. School ירקוח .ןטרסל ןוכיס רתיו םד-ץחל רתי
הלעמל ךשמב םישנו םירבג 1,355 ורטינ ורטינ ב"הרא ןוטסוב
.םינש 9-מ
ללוכ הז רבד .םישנה לש ןלקשמב היילעל םרוג סרטס יכ אצמנ
םירבגב .תוביסנה בקע הלבגה תשוחתו םיחותמ החפשמ ירשק
תונמדזה רדעיהו תוטלחה תלבקב תוכמס רסוחל רושק הז
.הדובעב תוניינעמ תולטמ לש ןעוציב-יאל וא שדח עוצקמ תדימלל

American Journal of Epidemiology


2009 ילוי
תחפומ לקשמו 3-הגמוא
םדב EPA-ו DHA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תוהובג תומר
Uni. of Newcastle ירקוח .התוחפ רתי תנמשה תוחיכשל תורושק
1%-כב הכומנ רתי לקשמ ילעב לש םמדב 3-הגמוא תמרש וליג
יפל וגווסש שיא 124 ופתתשה רקחמב .ןיקת לקשמ ילעב תמועל
.קדבנה לקשמל ותמר ןיב ךופה סחי אצמנ .םמדב 3-הגמואה תמר

British Journal of Nutrition


2009 ילוי
תרכוסו רתי תנמשה דגנ תיז ןמש
תיז ןמשמ תיצמתש וליג ב"הרא University of Kentucky ירקוח
הירדנוכוטימה דוקפית תא דדועל יושע הרק השיבכב ןכוה רשא
,דוקפית-יא םע תוהוזמה תולחמ עונמלו םיאתב (Mitochondria)
.רתי תנמשהו תרכוס ומכ
עיפשהל יושע (Hydroxytyrosol) לוסוריטיסקורדיה םיאצממה יפל
.אתה חוכ תנחת :הירדנוכוטימה לע עיפשתש םינג תואטבתה לע
לע םינוש לוסוריטיסקורדיה יזוכיר לש םתעפשה תא וקדב םירקוחה
.םירבכע לש ןמוש יאת

Journal of Nutritional Biochemistry


2009 ילוי
םישנל השוע ינפוג ןומיא תנש המ
ב"הרא לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח
CRP-ה תמר הניטקמ שדוח 12 ךשמב הנותמ תינפוג תוליעפש וליג
תוליעפה תעפשה .10%-ב רבעמה ליג רחאל דאמ תונמש םישנב
תאז םע .הלודג התיה השיאה לש ףוגה תסמ סקדניאש לככ הלדג
.םישנה לקשמ לע העפשה הל התיה אל
םיכילהת לע תינפוגה תוליעפה תעפשה תא םישיגדמ רקחמה יאצממ
םישנ ברקב תוינורכ תולחמל ןוכיס םילידגמה ,ףוגב םייתקלד םיכילהת
.תונמש

Exercise & Science in Sports & Medicine


2009 ילוי
סוחס ןדבואו רתי תנמשה
רשקה תא ןחבש ב"הרא Boston Uni. Medical Center-ב רקחמ
ימרוג רפסמ ההיז רתי תנמשהו סיטירתראואטסוא/ינווינ ןורגיש ןיב
רקחמב .םייכרבב יקרפמה סוחסה לש הריהמ הקיחש םהב ,ןוכיס
םייכרבב סוחסה תקיחש תדימ .61 עצוממ ליג ינב שיא 336 ופתתשה
.MRI רישכמ תרזעב הדדמנ
ןוכיס הלידגמ (BMI) ףוגה תסמ סקדניאב תפסונ הדוקנ לכ יכ אצמנ
קדבנה לש ונימלו ליגל ,ינתאה אצומל .11%-ב הריהמ סוחס תקיחשל
.הז ןוכיס לע העפשה התייה אל

Radiology 2009


2009 טסוגוא
היזרהל היגניבריאה ץע ירפ יערז
היגניבריאה ץע ירפ לש םישבוימה ויערזב םייוצמה םיסיסמה םיביסה
תיצמתו עבוש תשגרה םירשמ יאקירפאה (Irvingia Gabonensis)
.לקשמה תדרוהל תשמשמ םהמ
Journal of Lipids in Health and Disease-ה םסריפ 2005 תנשב
.םינמש ןורמק יבשות 40 ופתתשה וב ,תועובש 10 ךשמנש ,רקחמ
LDL-ה ,לורטסלוכה ךס ,לקשמה תדרוהל תונוכת וליג םיערזה
יבאכ םהב ,יאוול תועפות רפסמ ויה םיערזב שומישל .םידירצלגירטהו
.הניש תוערפהו םיזג ,שאר

Journal of Lipids in Health and Disease


2009 טסוגוא
לקשמ תדרוהל שוש ןמש
.לקשמב הדירי רפשל יושעו םיטנדיסקוא-יטנאב רישעה שושה ןמש
םירבג 56 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,Kiryu Uni.-ב ינפי רקחמב
רתוי ודירוהש ,רתי תנמשהמ םילבוסה ,60 דע 40 ינב ,םישנ 28-ו
תכירצ םוצמיצ אלל ,תרוקיב תצובקל האוושהב ףוג ןמושו לקשמ
.תוילילש יאוול תועפות ויה אל שושה ןמשב שומישל .ןוזמה

Clinical Practice & Obesity Research


2009 טסוגוא
םינשעמה םינמש םישישקב רתוי הרומח הניגנא
םישישק םירבג לע יכ הליג ,תואפרמ 40 ללכש ,בחרנ יטוקס רקחמ
וא םילבוס וא םינשעמ רשא ,הניגנא התע הז התלגתה םהב
.רצקה חווטב תועורג תואצותל תופצל ,רתי תנמשהמ
,םישנה תמועל 2 יפ ,םייופצ םה הניגנאה ןוחביאמ םינש 5 ךות
.3 יפ םילודג יבבל םרוג בקע תומל םהייוכיסו בלה רירש םטואל
תפסונ הנש לכו תוומל לופכ ןוכיסל םירושק רתי תנמשהו ןושיע
.תוומל וא בלה רירש םטואל ןוכיס הלידגמ תפלוחש

הניה הניגנא דנלריא National Uni. of Ireland רקוח ירבדל
(Ischemic Heart D.) תימכסיא בל תלחמל הנושארה תואטבתהה
אפורל דומצב דובעל םיגולוידרק לע וז הביסמ .בורל תנחבואמה
.הביאב הלחמה דועב ילמיטפוא לופיט תלבק םשל החפשמה

BMJ


2009 טסוגוא
המתסאל ןוכיס רתיב תוחופת םישנ
תפסות רקיע רמולכ ,חופת הנבמ שי ןהל רתי לקשמ תולעב םישנ
.המתסא חתפל ןוכיס רתי ינפב תודמוע ,ןטבב זכרתמ לקשמה
עדימ ונחב ב"הרא Northern California Cancer Centre ירקוח
תולבוסה 11,500-ו תונמש םישנ 21,657 ןהב ,םישנ 88,304-ל עגונב
.רתי תנמשהמ
,תורחאמ רתוי 40%-ב ,תויופצ ףדוע לקשמ תולעב םישנ יכ וליג םה
הז ןוכיס תולידגמ רתי תנמשהמ תולבוסהו ןתורגבב המתסא חתפל
לקשמ תולעב םישנ םג .ילמרונ לקשמ תולעב םישנל סחיב ,3 יפ
רתיב תויוצמ מ"ס 88-מ הלעמל אוה ןהינתומ ףקיה ךא ילמרונ
.המתסאל לק ןוכיס


2009 טסוגוא
עבוש תשוחת רפשמ רקוב תחוראב ןופיש
יכ וליג הידבש Swedish Uni. of Agricultural Sciences ירקוח
רפשל היושע (Rye) ןופישב םרוקמש םיביסב הרישע רקוב תחורא
תשוחת .םויה ךשמהב ןוזמה תכירצ תנטקהל םורגלו עבוש תשוחת
הטיח הכרצנ הב רקוב תחורא רשאמ רתוי תועש 3 תכשמנ עבושה
.(Wheat)
ליכמה ןופיש םחל תליכא ידי-לע הגשוה תיברימה עבושה תעפשה
ליג ינב ,םיבדנתמ 16 ופתתשה רקחמב .(Rye Bran) ןופיש ןיבוס
.ר"מ/ג"ק 22 עצוממ ףוג תסמ סקדניאו 35 עצוממ

Nutrition Journal


2009 טסוגוא
םחרה ןטרסל רושק רתי לקשמ
קודה רשק רושק ,דאמ תונמש םישנב דחוימב ,ףוגה תסמ סקדניא
.(Uterus Cancer) םחרה ןטרסל
36,755 ורטינ גוקסנרול University Hospital-מ םייגברונה םירקוח
.הלחמ ירקמ 263 ולגתה הב הפוקת ,הנש 18-ל בורק ךשמב םישנ

British Journal of Cancer


2009 טסוגוא
םיריעצ ץבש ילפוטמב התומת רתיו הובג BMI
תנמשה ב"הרא University of Southern California ירקוח ירבדל
תחקל םיאפור לעו םיריעצב ץבש רחאל תוומל ןוכיס הלידגמ רתי
. ופסאנ רקחמל םינותנה .ולא םילוח םיכירעמ םהש תעב ןובשחב תאז
שיא 20,050 וב ופתתשהו הנש 14-כ ךשמנש ,רחא לודג רקחממ

Stroke


2009 רבמטפס
לקשמ דירוהל רזוע תולוחכ תוינמכוא ץימ
.לקשמו ןוזמ תכירצ ןיטקהל היושע תולוחכ תוינמכוא ץימ תייתש
םירבכע יכ ואצמ Universite de Montral-מ םיידנק םירקוח
,םד-ץחל רתיו תרכוס ,ןילוסניאל תדוגנת ,רתי תנמשהל םידעומה
תוליבס-יא תוחתפתהמ םינגומ ויה (םימב ברועמ) הז ץימ ותשש
וב תוינמכואה ץימ .תרכוסו (Glucose Intolerance) זוקולגל
.Serratia Vaccinii קדייחה תרזעב יגולויב הנוש םירקוחה ושמתשה

International Journal of Obesity