8 תושדח - תונקדזה
Aging - News 8

ץבשל ןוכיס הלידגמ הפורט הניש
שיגרמ אוהש יפכ ןקז אוה םדא
תיביטינגוק הדירי טיאמ הלידג םרוג
תוניסחל ץבא ףסות
ןותמ יביטנגוק יוקילו לקשמ תדירי
חומה תלועפ לע תונקדזהה תעפשה
ערזב הלחמל תומרוג תויצטומו הנקז
חלמ תריתע הנוזת תעפשה
תואירבה לע עיפשמה םרוגה הנוזת
ינימ דוקפית רפשמ ןורטסוטסט
םייחה תוכיא תא תרפשמ הלובמרק
תונקדזהה תועפשה תגסה
ןידמוקו יטמוארט יתלוגלוג ךות םומיד
תוליפנל ןוכיס התיחפמ י'צ יאט
חומה לע תיבויח העיפשמ 3-הגמוא
םישישקב ןורוויעו םייניעה תבערה
םירירשה לע רמוש ינפוג לוגרית
ינפוג לוגרית ךיראמ ןינלא-אטב
היצנמידל ןוכיסו היצטידמו הגוי
םד-ץחלל תופורתו תועיצפו תוליפנ
שבשמו םה-ץחל דירומ ןינוטלמ
הבוט תואירבל םרות ךלמה זוגא
תוינורכ תוקלד רימחמ לוהוכלא
הדימעה-ליגב שלחנ ןורכיזה
שאר-יבאכו הכומנ ןרתנ תכירצ
עבטה םע ימוי עגמ
חומה ןעמל תינפוג תוליעפ
חומה לדוגו היצינגוק רופיש
תוליפנו תוצופנ תופורת
ןוסיחה תכרעמל הקיטויברפ
תונקדזהה תטאהל הפורת
חומל תינוכית-םי הטאיד
חומל Hybrid 'MIND' תטאיד
םישישקב תוליפנ דגנ D ןימטיו
ינריע רתוי שיגרהלו תוחפ ןושיל
'ואטסוא ירבש דגנ הלידג ןומרוה
הנש ידמ תעפש דגנ ןוסיח
םירביאה לע תונקדזהה תעפשה
תרפשמ הניא ןדיסה תכירצ תלדגה
םירבש תוחפו רוחש הת
תובורמ תורזחו תולק תולוקשמ
אירב חומ לע הרימשל לוגרית
ןורכיז רפשמ חומה ןומיא
חומה תונוונתה דגנ ינפוג רשוכ
תכשוממ וא רתוי הריהמ הכילה
תינפוג תוליעפו רפושמ ןורכיז
ץבשו אפלא-תומסוח תופורת
ןורכיז תויעבו םיצוחל םישישק
תוליפנל ןוכיסו D 'טיו ןונימ תלדגה
בלה תואירבל ןימוכרוכ ףסות

...תונקדזה ואר

2015 ילוי
שישקה ותחוור תא רפשמ עבטה םע ימוי עגמ
.ינחורו ישפנ ,ינפוג יופיר תמדקמ עבטה קיחב תואצמיה יכ עודי
םישישקב דקמתהש ,ב"הרא Uni. of Minnesota-ב רקחמ
תוביבס ונייהד ,"תולוחכ"-ו "תוקורי" תוביבסש הליג ,86 דע 65 ינב
.האירב תונקדזהל דחוימב תוליעומ ,םידמוע וא םימרוז םימ שי ןהב
Therapeutic landscapes & wellbeing in later life :רקחמה
עיגה Impacts of blue and green spaces for older adults
,םיגד תכירב ומכ ,תונטק עבט תונוכת לש ןבוליש יכ הנקסמל
םוזמיז וא םימ לש ךושכש לוק ,םיחרפ לא ףיקשמ רשא לספס
.תואירבה לע הבוטל עיפשמ םירובדה

Health and Place


2015 ילוי
םישישקב חומה דוקפית תא תרפשמ תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2015 ילוי
חומה לדוגו היצינגוק תרפשמ חומה רשוכ רופישל תינכות
...ירקוח


2015 ילוי
םישישק ברקב תויניצר תוליפנו תוצופנ תופורת ןיב רשקה
יכ אצמ הינטירב University of East Anglia-ב ךרענש רקחמ
לופכ ןוכיסב םינותנ תוירנילוכ-יטנא תופורתב םישמתשמה םישישק
.(Serious Falls) תויניצר תוליפנל רתויו
תויעבמ םילבוסה םישישקב לופיטל תושמשמ ולא תופורת
,(Depression) ןואכיד ,(Bladder Problems) ןתשה תיחופלשב
המישנ תויעב ,(Insomnia) הניש ידודנ ,(Psychosis) הזוכיספ
.דועו (Respiratory Problems)

לע תועיפשמ (Anti-Cholinergic) תוירנילוכ-יטנא תופורת
ןילוכליטצא ימיכה רמוחה לש ותמיסח ידי-לע חומה
.בצע יאת ןיב םירסמ תרבעהב ברועמה (Acetylcholine)
תשטשוטמ הייאר ומכ יאוול תועפותל ליבוהל לולע רבדה
,(Increased Heart Rate) בלה בצקב היילע ,(Blurred Vision)
.(Confusion) לובליבו (Sedation) העיגר

Journal of the American Geriatrics Society


2015 ילוי
שישקה לש ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ הקיטויברפ
םישישק יכ םירסומ הינטירב University of Reading ירקוח
תא ורפיש B-GOS תיטויברפ ה תבורעתה תא וכרצש םיאירב
.יעמה תואירב תאו ןוסיחה תכרעמ תלועפ
לודיג ומיגדה רשא ,80 דע 65 ינב שיא 40 ופתתשה רקחמב
רחאל (Gut Bifidobacteria) יעמב ודיפיב יקדייח לש רכינ
תיתקלד-יטנא םיניקוטיצ תוליעפ םע דחי ,רצומה תכירצ
.םייתקלד םיניקוטיצ לש תוכומנ תומרו הלודג

תמייקתמ םתרזעב םינובלח םה (Cytokines) םיניקוטיצ
.ףוגה תומקר יאתל ןוסיחה תכרעמ יאת ןיב תרושקיתה
.ןגיטנא םע שגפמ תובקעב ןוסיחה תכרעמ יאתמ םישרפומ םה

British Journal of Nutrition


2015 טסוגוא
תונקדזהה תטאהל הפורת
ןיצימאפאר הפורתהש אצמ ב"הרא Uni. of Texas-ב רקחמ
,םילתשומ םירביא לש םתייחד תעינמל תשמשמה ,(Rapamycin)
םהב תמקשמו םירבכעב (Lifespan) םייחה תלחות תא הכיראמ
.תונקדזהה לש םיבר (Phenotypes) םייתשרות םינייפאמ

ScienceDirect


2015 טסוגוא
חומה לש תינבמ תוירושיק רמשל היושע תינוכית-םי הטאיד
...ירקוח


2015 טסוגוא
דח ןקדזמ חומ לע תרמוש Hybrid 'MIND' תטאיד
וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמ יאצממ
םע בולישב תינוכית-םי הנוזת לש בוליש יכ םיארמ ב"הרא
,(Dietary Approaches to Stop Hypertension) DASH תטאיד
תיביטינגוק הכיעד טיאהל יושע ,MIND diet הנוכמה בוליש
.םישישק ברקב (Cognitive Decline)
הניחבמ םינש 7.5-ב םיריעצ ואצמנ וז הטאידב וקבדש םישנא
ולאל האוושהב ,םינש 5 תב הפוקת ךשמלל תאז ,תיסיטנגוק
.ןכ ושע אלש

s and DementiaAlzheimer


2015 טסוגוא
םתיבל םיקותרה םישישקב תוליפנ תיחפמ D ןימטיו
...יאצממ


2015 טסוגוא
ינריע רתוי שיגרהלו תוחפ ןושיל
תיתוכיא הניש לע םיחוודמ ךא ,תוחפ םינשי םישישק יכ ררבתמ
.םויה ךשמב תונריע רתי לעו רתוי
רקחמב הז אשונ וקדב ץייווש University of Lausanne ירקוח
Age and gender variations of sleep in subjects' יורקה
75 דע 35 ינב שיא 6,733 ופתתשה 'without sleep disorders
.ןהשלכ הניש תוערפהמ ולבס אלש
ךופהל ,רתויו רתוי ,םדאה הטונ םינשה ףולח םע יכ ררבתה
ןושיל תכלל הטונ שישקה .(Morningness) רקוב לש סופיטל
.תוחפ ןשי אוהש ךכל טרפ ,רתוי םדקומ םוקלו רתוי םדקומ
קוקזו (Sleepiness) םדריהל תוחפ םג הטונ רגובמה םדאה
.הניש תוחפל לכה-ךסב

העגהל תונריעמ שרדנה ןמזה = (Sleep Latency) הניש ןויבח
.םישנ ברקב דחוימב ,ליגה םע ךראתמ = הלילב האלמ הנישל
םה ךא ,םינימה ינשב ,ליגה םע תתחופו תכלוה הנישה תוליעי
.רתוי הבוט הניש תוכיא לע םיחוודמ
רתוי םיטונו הנישה ןמזב החונמ ירסח םניה רתוי םירגובמ
.רתוי םיריעצ תמועל ררועתהל

Annals of Medicine


2015 טסוגוא
תורגובמב סיזורופואטסוא ירבשל ןוכיס ןיטקמ הלידג ןומרוה
הידבש סדרוב Alvsborgs Hospital-ב חווט-ךורא בקעמ רקחמ
,(Growth Hormone) הלידג ןומרוהב לופיט רחאל םינש יכ אצמ
(Fractures) םירבשל ןוכיס ןיטקמ ,הבוטל עיפשהל ךישממ
רחאל םישנב (Bone Density) םצעה תופיפצ לע הרימשב רזועו
םישנ ופתתשה רקחמב .סיזורופואטסואמ ולבסש רבעמה ליג
.70 דע 50 תונב

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2015 טסוגוא
שישקל ליעומ הנש ידמ תעפש דגנ ןוסיח
םינש 9-כ ךשמנש ,ב"הרא דנלייא-דור .Brown Uni-ב רקחמ
.(Influenza Vaccination) תעפש דגנ םינוסיחה תוליעי תא ןחבו
הלחמל םרגש הז תא םאת ןוסיחה ןז םהב םינש ויה יכ הליג
התשענ הקידבה .המאתה םהיניב התייה אל תורחא םינשבו
.(Nursing Homes) תובא יתב 122-ב
אוה יכו ליעי ןכא תעפשה דגנ ןוסיחה יכ איה םירקוחה תנקסמ
.םישישק יבגל הבושח תינושאר העינמ תיגטרטסא הווהמ

Journal of the American Geriatrics Society


2015 רבמטפס
םינוש םירביא לע תונקדזהה תעפשה
ללכ לש תיתגרדה תורדרדיהל ,ללכ-ךרדב ,תבשחנ תונקדזהה
Salk Inst. for Biological Studies-ב רקחמ ךא ,ףוגה תוכרעמ
לע הנוש ןפואב העיפשמ איה יכ הליג ב"הרא הינרופילק
לע ולא תועפשה ונחב םירקוחה .םינושה (Organs) םירביאה
.תושישקו תוריעצ תודלוח
תונוכתב יולת םירביאה תונקדזה ןפוא יכ םיארמ םיאצממה
ןכו ףוגב יגולויזיפה םדיקפתבו םהלש תוידוחייה תויאתה
.םהב םינובלחהו םיאתה דוקפיתב

(Genes) םינגה לש םתוליעפ תומר יכ וארה םימדוק םירקחמ
םימיגדמ םינגה תיברמשכ ,ליגל םאתהב ןה םג תונתשמ
הארה רחא רקחמ .םינושה םירביאב םימוד תואטבתה ייוניש
תיתוהמ םינתשמ םניא םינושה םירביאב םינובלחה תיברמ יכ
.תונקדזהה ךלהמב

Cell Systems


2015 רבמטפס
שישקב םצעה תואירב תא תרפשמ הניא ןדיסה תכירצ תלדגה
תופיפצש ולעה ,םימדוק םירקחמ 44+59 ורקסש ,םירקחמ ינש
(Fracture Risk) םירבשל ןוכיסהו (Bone Density) םצעה
.ןדיסה תכירצ תלדגה םע תרפתשמ הניא םישישק ברקב
1,000 איה 70 דע 51 ינבל ב"הראב תצלמומה ןדיסה תכירצ
םישנלו םירבגל .ג"מ 1,200 םישנלו ,םוי ידמ ,ןוזמהמ ג"מ
.םויב ג"מ 1,200 איה תצלמומה הכירצה הלעמו 71 ינב

םישנא וקדב רשא ,דנליז-וינ University of Auckland ירקוח
םישישק ברקב תעצוממה ןדיסה תכירצש וליג ,הלעמו 50 ינב
תאז םימילשמ םיברו ג"מ 900 דע 700 הניה יברעמה םלועב
ןיטקהלו םצעה תואירב לע רומשל ידכ םיפסות תועצמאב
תופיפצב לודיגהו ךכ וניא השעמל בצמה ךא ,םירבשל ןוכיס
.דבלב םיזוחא 2 דע 1 היה םצעה

The BMJ


2015 רבוטקוא
תושישקב םירבש תוחפל הרושק רוחש הת תייתש
University of Western Australia-ב ךרענש בקעמ רקחמ
םישנ 1,188 וב ופתתשהו םינש 5 ךשמנש הילרטסוא 'תרפ
תוחפל תותושה תושישק םישנ יכ אצמ ,75 עצוממ ליג תונב
םירבשל ןוכיס תוניטקמ םויב (Black Tea) רוחש הת ילפס 3
תמועל ,42%-ב (Hip Fracture) ךריב םירבשל ןוכיסו 34%-ב
.הת ותש אלו טעמכש םישנ

American Society for Bone and Mineral Research 2015
Annual Meeting; October 9, 2015; Seattle, Washington


2015 רבוטקוא
םילידגמ ליגרתה לש תובורמ תורזחו תולק תולוקשמ
םירגובמב 8% דעב םצע תופיפצ
ןיא םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב יכ םיארמ םישדח יאצממ
תרזעב (Resistance Training) תודגנתה ינומיאב לגרתל ךרוצ
.(Bone Mass) םצע תסמ תונבל ידכ תודבכ תולוקשמ
Pennsylvania State University-ב םירקוח לש םהירבדל
.תולק תולוקשמ תועצמאב םיבר םירזוח םילוגריתב יד ב"הרא
דע רועישב םהלש םצעה תסמ תא ולידגה רקחמה יפתתשמ
.הרדישה דומעבו תועורזב ,םייכריה ןגאב ,םיילגרב 8%
ולגריתו םדוק ןומיא ורבע אלש םירגובמ 20 ופתתשה רקחמב
.תוקד 30-מ תוחפ ,םישדוח 6 ךשמב ,םוי ידמ
תא ולידגה (Osteopenia) הינפואיטסואמ ולבסש םישנ יתש
ופתתשהש ,רבעמה ליג רחאל םישנ 3-ו 29%-ב םצעה תסמ
.זוחא 22 דע 10-ב םייכריה ןגאב םצעה תסמ תא ולידגה ,רקחמב

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness


2015 רבוטקוא
תונקדזהה תעב אירב חומ לע הרימשל לוגרית
...רקחמ


2015 רבמבונ
םירגובמב םיימוימוי םיעוציבו ןורכיז רפשמ חומה ןומיא
...ירקוח


2015 רבמבונ
םישישקב חומה תונוונתה דגנ ינפוגה רשוכה רופיש
...תוליעפ


2015 רבמבונ
ירלוקסו-וידרק רופישל הרושק תכשוממ וא רתוי הריהמ הכילה
םישישקב יתועמשמ
םינש 10 ךשמנש,ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמ
ינב תושישקו םישישק 4,207 לש םהיתויוליעפ ורטונ וכלהמבו
תוליעפו הכילה קחרמ ,םילודג םידעצש אצמ ,73 עצוממ ליג
ןוכיסה תנטקהל רושק אצמנ םהמ דחא-לכ ,יאנפ
.(Cardiovascular Diseases) תוירלוקסו-וידרק תולחמל

Tufts University


2015 רבמבונ
תינפוג תוליעפ רושק רפושמ ןורכיז
ןוטסוב Boston University School of Medicine-ב םירקוח
(Walking) לגרב תכלל םיברמה םירגובמ יכ םיחוודמ ב"הרא
(Memory Tasks) ןורכיז תומישמ ךכ םירפשמ (Jogging) ץורל וא
ינבשוי םייח חרוא ולהינו אלא ,תינפוג םיליעפ םניאש ולא תמועל
.(Sedentary)
31-ו 31 דע 18 ינב םיריעצ םירגובמ 29 ופתתשה רקחמב
רשא רישכמ םהילע ואשנ םלוכ .82 דע 55 ינב רתוי םירגובמ
.ןמזו המצוע ,תומכ :םהיתויוליעפ תא םשר

Journal of the International Neuropsychological Society


2015 רבמצד
ץבשב םינכתסמ אפלא-תומסוח תופורת םילטונה םישישק
לופיטל תושמשמ (Alpha-Blockers) אפלא-תומסוח תופורת
דונייר תלחמ ,םד-ץחל רתי ומכ ,תויאופר תויעב ןווגמב
(Urine Flow) ןתשה תמירז רופישלו (Raynaud's Disease)
.(Prostate Hypertrophy) תלדגומ תינומרע ילעב םישישקב

אצמ ןאווייט National Taiwan University Hospital-ב רקחמ
ןוכיס ךכב םילידגמ אפלא-תומסוח תופורת םילטונה םישישק יכ
םהש יאנתב תאז ,(Ischemic Stroke) ימכסיא ץבשב תוקלל
.םד-ץחל רתיב לופיטל תורחא תופורתב רבכ םישמתשמ םניא
םירבגש ךכב תאטבתמה יאוול תעפות שי ולא תופורתל
שומישל םינושארה םימיה 21-ב םיוח ןהב שמתשהל םיליחתמה
תלילש העפשה .ץבשל ןוכיס רתיו םדה-ץחלב הלודג הדירי הב
רתיל תופורתב םישמתשמ רבכש םירבג לע הלח הניא וז
םירבג 7,502 ופתתשה ,םינש 3 ךשמנש ,רקחמב .םד-ץחל
.הלעמו 50 ינב

Canadian Medical Association Journal


2015 רבמצד
ןורכיז תויעבל ןוכיס רתיב םינותנ םיצוחל םישישק
ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine ירקוח
םייוצמ ךשמתמ ישפנ ץחלב םינותנ רשא םישישק יכ םיוודמ
,םיצוחל םניאש םהיתימע תמועל ,לופכמ רתוי רועישב ןוכיסב
לק יטסנמא יביטינגוק יוקיל חתפל
רקחמב .(Amnestic Mild Cognitive Impairment/aMCI)
הייעבב לפטל ןתינ םירקוחה ירבדל .הלעמו 70 ינב ופתתשה
.םינפוא רפסמב

Alzheimer Disease and Associated Disorders


2016 ראוני
תוליפנל ןוכיס לידגת D ןימטיו ןונימ תלדגה
הנש ךשמנש ,ץייווש ךיריצ University Hospital-ב רקחמ
הירוטסיה םע הלעמו 70 ינב םישנו םירבג 200 וב ופתתשהו
לש ישדוחה ןונימה תלדגה יכ אצמ ,(Falls) תוליפנ לש
דוקפית תא תרפשמ הניא תוימוי 2,000-ל 'חי 800-מ D ןימטיו
לולע רבדה ךא ,(Lower Extremities) תונותחתה םייפגה
רקחמה תליחת תעב .םישישק ברקב תוליפנל ןוכיס לידגהל
תנקסמ .D ןימטיוב רוסחממ םיפתתשמה ןיבמ 58% ולבס
'חי 800 תב תימוי הנמ ךורצל םישישק לע יכ איה םירקוחה
.הנוזתהמ תאז לבקל בטומ יכו D3 ןימטיו

JAMA Internal Medicine


2016 ראוני
ילאילתודנא דוקפית רפשמ ןימוכרוכ ףסות
םישישקב בלה תואירבו
ףסות יכ םירסומ ב"הרא University of Colorado ירקוח
דוקפיתה תא רפשל יושע [...םוכרוכ ואר] (Curcumin) ןימוכרוכ
לש ימינפה יופיצה :(Endothelial Function) ילאילתודנאה
.םישישקבו הדימעה ליג ינבב ,םדה-תמירז תא םג ןכלו םדה-ילכ
Longvida Optimized Curcumin רצומב ושמתשה םירקוחה
ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב .ג"מ 2,000 ןב ןונימב
.74 דע 45 ינב שיא 29

The Gerontologist


2016 ראוני
ץבשל ןוכיס הלידגמ הפורט הניש
תובורק םיתיעל םיררועתמו העורג הניש םינשיש םישישק
(Hardened Blood Vessels) םישקומ םד-ילכמ לובסל םיטונ
םילבוס ולא םישנא .םחומב ,ןצמחל תובערה תומקרמ וא
.בר ןמז רחאל קר םימדרנו (Insomnia) הניש ידודנמ
םדקומ םיפייע תויהל םהל םרוג ולא םישנא לש יגולויבה ןועשה
.רקובב םדקומ ררועתהלו ברעב
הז ללכב ,תופסונ תואירב תויעבל םורגל תולולע הניש תויעב
.(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמ
םחומב הרומח םיקרועה תשרטל הרושק העורג הניש תוכיא
ולא םימרוג .ןצמחל חומה תומקר תבערהלו םישישק לש
יביטנגוק יוקיללו (Stroke) ץבשל ןוכיס םילידגמ
.(Cognitive Impairment)
ןיב רשק םויק וקדב הדנק University of Toronto ירקוח
חתונמה םחומב ,ץבשמ חומב םדה-ילכל קזנו הפורט הניש
61%-בו 90 עצוממ ליג ינב םישישק 315 לש תוומה רחאל
.ךכל םינמיס םנמוא ואצמנ

Stroke


2016 ראוני
שיגרמ אוהש יפכ ןקז אוה םדא
תודמע יכ הליג דנלריא ןילבאד Trinity College-ב רקחמ
תינפוגה תואירבה לע ןה תועיפשמ תונקדזהה יפלכ תוילילש
תויבויח תודמע ילעב יכ אצמנ .םדקתמ ליגב תיביטנגוקהו
תמועל רפושמ יביטנגוק רשוכ ילעב םג ויה תונקדזהה יפלכ
.םירחא

...רקחמה יאצממ
תונקדזהה יפלכ תוילילש תודמע ילעב םישישק לש םתדיעצ
,רתוי תועורג תויביטנגוק תולוכי ילעב ויה םהו תיטיא התייה 
רתוי תויבויח תודמע ילעב םישישקל האוושהב ,םייתנש רחאל 
.תונקדזהה יפלכ 
,תופורת תליטנב תובשחתה רחאל םג ןוכנ אצמנ רבדה
ךשמב ,תואירבב ועראש םייונישו םייחה תוביסנ ,חורה-בצמ 
.ולא םייתנש 
תונקדזהה יפלכ תוילילש תודמע יכ הארנ ,ןכ לע רתי
םישישק .תונוש תולחמ ןיבש תויצקארטניאה לע ועיפשה 
,תונוש תולחמב תוקלל ןוכיס רתיב םינותנ םיירירבש 
םיירירבש םישישק תאז םע .העורג היצינגוק הז ללכב 
תמר ילעב ויה תונקדזהה יפלכ תויבויח תודמע ילעב 
.םיירירבש ויה אלש םהיתימע לש וזל ההז תיביטנגוק תלוכי 

Trinity College, Dublin


2016 ראוני
רגובמ ליגב תיביטינגוק הדירי טיאהל יושע הלידג םרוג
ןחב ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center-ב רקחמ
הלידגה םרוג לש םיבצעה תכרעמ לע הניגמה ותעפשה תא
תילטנמ תורדרדיה ינפמ ,חומב יוצמה (Growth Factor)
הלידגה םרוגב רבודמ .תונקדזהה םע (Mental Decline)
ותעפשהו Brain-Derived Neurotrophic Factor/BDNF
.ליגב היולתה תיביטנגוק תורדרדיה לע
חומב רתויה תוהובגה BDNF-ה תומר ילעב יכ ררבתה
תרשע ילעב .רתוי ךורא ןמז יביטנגוקה םדוקפית תא ורמיש
הדירי בצק וארה BDNF-ה לש רתויב םיהובגה םיזוחאה
תומרה ילעב ןיבמ םיזוחאה תרשע תמועל 50%-ב ןטקה
.רתויב תוכומנה

Neurology


2016 ראוני
םישישקב תוניסחה תאו םדב ותמר תא הלעמ ץבא ףסות
הרטמל םהל ומש ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
,תובא-יתבב םיררוגתמה םישישקל ליעוי ץבא ףסות םא קודבל
רוסחמ יכ אצמ םדוק רקחמש רחאל ,ץבאב רוסחמ אצמנ םהב
.םימוהיזמ האצותכ האולחת רתיל םהב םרוג ץבאב
.הלעמו 65 ינב שיא 25 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
רפסמ תא םישישקב לידגה ץבאה ףסות יכ ואצמ םירקוחה
.םדוקפית תא רפישו T-ה יאת

American Journal of Clinical Nutrition


2016 ראורבפ
ןוכיס רתיל הרושק תונקדזהה ךלהמב הלודג לקשמ תדירי
ןותמ יביטנגוק יוקילל
ןיב תשחרתמה (Great Weight Loss) לקשמב הלודג הדירי
יוקילל ןוכיס רתיל הרושק תונקדזהה תפוקתו םייחה עצמא
בלש ,(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק
,הנש לכב ,(Dementia) היצנמידב ךשמהב םיקול ונממ םדקומ
.םישישקהמ םיזוחא 15-ל 5 ןיב
ךשמנו ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic-ב ךרענש רקחמב
ורתיא םירקוחה .הלעמו 70 ינב םישישק ופתתשה ,םינש 4.4
,רקחמב םיפתתשמה 1,895 ללכ ךותמ ,ולאכ םיפתתשמ 524
.ןותמ יביטנגוק יוקיל וחתיפש ,עצוממב 78.5 ינב זא ויהש
ןיבש רושעב לקשמב הלודג הדירי הלח ולא םישנאב רומאכ
.תונקדזההו םייחה עצמא

JAMA Neurology


2016 ראורבפ
חומה תלועפ לע תונקדזהה תעפשה
...ירקוח


2016 ראורבפ
תויצטומ רתוי ליכמ םהלש ערזה םינקדזמ םירבגש לככ
הלחמ תומרוגה
הינטירב University of Oxford-ב םירקוח וליג הנושארל
תורומח תולחמל תומרוגה תויצטומ המכל רוקמה והמ
(Sperm) ערזה יאתב (Severe Disease-Causing Mutations)
הנבהב עייסל יושע רבדה םהירבדל .םיאירב םירבגב םיכשאב
.םיאירב םירוהל םידליב תויטנג תולחמ תועיפומ דציכ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2016 ראורבפ
חלמ תריתע הנוזת תעפשה הרימחמ תונקדזה
ב"הרא ןוטגנישוו תנידמ Georgetown University-ב רקחמ
טולשל םילגוסמ (תודלוח) םייח ילעבו םדא-ינב יכ הארה
ןתשה זוכיר ,םימו (Sodium) ןרתנ תרימש לע תוחפ
םהיתימעל האוושהב (Thirst) אמצו (Urine Concentration)
רחאל ןרתנ ףדועמ רטפיהל ךיא הייעבה זא תמייק .םיריעצה
.ןוזמב ונממ הלודג תומכ לש הכירצ
ףוטשל ידכ ףסונ ןתש תריציב ביגמ ףוגה ילמרונ בצמב
שישקב תמצמוצמ תאז תלוכי ךא ,הצוחה וכותמ ולא םיפדוע
.הימרטנופיהב ותוא תנכסמו

,םדב ןרתנה תמרב הדירי איה (Hyponatremia) הימרטנופיה
תשרפהב ישוק בקע םימה ידי לע םדה לוליד ללגב ללכ-ךרדב
.(Water Retention/םימ תריצע) ףוגהמ םימה יפדוע
בקע הרוקה (Hypernatremia) הימרטנרפיה אוה ךופה בצמ
.ןרתנ תריצע
תיזכרמה םיבצעה תכרעמל יוקיל םרגיהל לולע הז הרקמב
תילילש העפשהו (Central Nervous System Dysfunction)
.תופורת לש ןתלועפ/ןתוליעי לע

Regulatory, Integrative and Comparative Physiology


2016 ראורבפ
תונקדזהב תואירבה לע עיפשמה ירקיעה םרוגה איה הנוזת
דנלוה ןגינורג University of Groningen ירקוח לש םהירבדל
יתועמשמה םרוגה אוה (Nutritional Depletion) יתנוזת לודליד
.ךוראה חווטל ןקדזמה םדאה תואירב לע רתויב עיפשמה רתויב

The Journal of Nutrition Health and Aging


2016 ראורבפ
ינימה דוקפיתה תא רפשמ ןורטסוטסטב לופיט
םישישקב חורה בצמ תאו
רשא ,ב"הרא Yale School of Medicine-ב (TTrials) רקחמ
יכ אצמ ,שיא 790 וב ופתתשהו םינוש םירתא 12-ב ךרענ
תא רפשמ (Testosterone Therapy) ןורטסוטסטב לופיט
(Mood) חורה בצמ תאו (Sexual Function) ינימה דוקפיתה
.םליג בקע הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב ,הלעמו 65 ינבב
דוקפיתה ,ינימה דוקפיתל טרפ ,וקדבנ לופיטה תועפשה ןיב
םיקדבנה .(Vitality) תוינויחהו (Physical Function) ינפוגה
.הנש ךשמב ל'ג ןורטסוטסטב ,רקחמל םדוק ,ושמתשה
תינימ תוליעפ וללכ ינימה דוקפיתב ולח רשא םירופישה
(Sexual Desire) תינימ הקושת ,(Sexual Activity)
.(Erectile Function) יתפקיז דוקפיתו

New England Journal of Medicine


2016 ראורבפ
שישקה ייח תוכיא תא רפשמ הלובמרקה ירפ ץימ
,דנליאת Thailand Research Fund-ב ךרענ רשא רקחמ
תויתקלד-יטנאה ויתונוכת תא ןוחבל התייה ותרטמש
רובע ןהב תלעותהו (Anti-Inflammatory Properties)
ידמ (Star Fruit) הלובמרקה ץימ תכירצ יכ אצמ ,םישישק
םיניקוטיצ תשרפה םהב תמצמצמ ,תועובש 4 ךשמב ,םוי
(Pathological Cytokines) םייגולותפ
ינב שיא 40 ופתתשה רקחמב .תוקד 6 ךשמב הכילהה
.תויסיסב תוימוימוי תומישמ עצבל םילגוסמ ויהש 87 דע 54

Archives of Gerontology and Geriatrics


2016 סרמ
תונקדזהה תועפשה תגסה
תינפוג תואירב ,(Gray Hair) ריפאמ רעיש ,(Wrinkles) םיטמק
.תונקדזהה תועפותמ קלח קר םה םידורי תויביטנגוקו

הינטירב Uni. of Cambridge-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
תונקדזהה תועפות תא גיסהל תורשפא הנשי םא קדב
.(Reversing Brain Aging)
רבד) ןוירהה ךלהמב ןצמח תוחפ ולביקש תודלוחש אצמנ
ודלי (ןוירהה ןמזב ןושיע ללגב תופוכת םדא-ינבב םרגנש
תודלוח רשאמ רתוי םירצק (Telomeres) םירמולט םע תודלו
.ןצמח רתוי ולביקש

תוצק תא םיפטועה םייוסיכה םה (Telomeres) םירמולט
.םייח םירוציב יתשרותה רמוחה :(Chromosome) םוזומורכה
הלועפ לכ םותבו םוזומורכה לש ותלפכה תא םירשפאמ םה
.םירצקתמ םה וזכ

...םה רמולטה ידיקפת
.םירחא םימוזומורכ לש םהיתוצקל תורבחתה תעינמ
.DNA-ב אצמנש עדימה לע הרימש
.םוזומורכה לש ולופכיש םויס

ךרוא תא תפקשמ ןמזה םע םירמולטה לש םתורצקתה
.םייחה ךרוא תארמולכ ,םיאתה ייח ךרוא תא ונייהד ,םהייח

The Embo Journal


2016 סרמ
ןידמוקב ולפוטש םישישקב יטמוארט יתלוגלוג ךות םומיד
,ב"הרא New York Uni. School of Medicine-ב רקחמ
ולבס רשא ,הלעמו 75 ינב ,אבצ יאצוי 31,95l ופתתשה וב
םישנא יכ אצמ ,(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופריפמ
ץבשל ןוכיס רתיב (םתייעב ללגב) םינותנ ויה ולא
(Thromboembolic Stroke) יטילובמאובמורת
םדה לש תרבגומ תוישירקל הייטנ :יטילובמאובמורת ץבש =
םרג רבדה ,(Warfarin) ןידמוקב ולפוטו = (היליפובמורת)
יטמוארט יתלוגלוג ךות םומידלו תוליפנל םהל
.(Traumatic Intracranial Bleeding)

JAMA Cardiology


2016 סרמ
םישישק ברקב תוליפנל ןוכיס התיחפמ י'צ יאט
ופתתשה וב ,ןאווייט הפייט Taipei Medical Uni.-ב רקחמ
הצובקל ריבעה ,תוליפנ ןיגב ולפוט רשא הלעמו 60 ינב שיא 368
דועב ,תועובש 24 ךשמנש (Tai Chi) י'צ יאט סרוק םהמ תחא
הטישב םיילגרה קוזיחל ינפוג לוגריתב הקסע הינשה הצובקה
LET "הנותחתה הפגה ןומיא" הנוכמה
לוגריתב .תועובש 24 ךשמב (Lower Extremity Training)
םירירשה קוזיח ,(Stretching) תוחיתמ וללכנ הז
לקשמ יוויש ינומיאו (Muscle Strengthening)
.(Balance Training)
-לע הליפנה יעוריא לכ םושיר רחאלו ,םישדוח 6 םותב ,הקידב
ווח י'צ יאטב םיפתתשמה יכ התלעה ,רקחמה יפתתשמ ידי
הלגריתש הצובקה ישנא תמועל תועיצפ ומרגנ ןהב תוליפנ תוחפ
י'צ יאטה תצובק ישנא ןיידע ווח הנש רחאל םג .LET תטישב
הצובקה ישנא רשאמ תוליפנ תוחפ 50%
.הינשה

Journal of the American Geriatrics Society


2016 סרמ
ןקדזמה חומה לע תיבויח העיפשמ 3-הגמוא
...םירקוח


2016 סרמ
םישישקב ןורוויעו םייניעה תבערה
יכ םיחוודמ הדנק University of Montreal-ב םירקוח
הייאר יוקילל ירקיעה םרוגה איה (AMD) תירלוקאמ תונוונתה
תבערה ללגב םרגנה ,הלעמו 50 ינבב (Visual Impairment)
,(Retina) תיתשרל םדה תקפסאב הייעב בקע היגרנאל םייניעה
.תיתשרב םיניקת יתלב םד-ילכ תוחתפתה תאצות
םינוזינ תיתשרב (Photoreceptors) רואה ינטלוק יכ ררבתמ
.(Fatty Acids) ןמוש תוצמוח לע םה םג

Nature Medicine


2016 לירפא
םיריעצ ךילעו םירירשה לע רמוש ינפוג לוגרית
הדנק וירטנוא University of Guelph ירקוח לש םהירבדל
לע הרימש אוה 90-הו 80-ה יאליגב קזח ראשיהלב דוסה
.הציר תויורחתב הליעפ תופתתשה ךות ינפוג רשוכ

Journal of Applied Physiology


2016 לירפא
ינפוג לוגרית ךיראהל הדימעה ליג ינבל רשפאמ ןינלא אטב
תליטנ יכ אצמ ב"הרא ולפאב SUNY University-ב רקחמ
םוי 28 ךשמב םרג 2.4 ןב (Beta-Alanine) ןינלא אטב ףסות
תושישת דע לגרתל םישנ לשו םירבג לש םתלוכי תא הכיראמ
תא םג תרפשמו (רשוכ ינפוא ןחבמב) ,45%-ב (Exhaustion)
.יביטנגוקה םדוקפית
תרגובמה היסולכואהש איה ךכב תלעותה םירקוחה ירבדל
ןמז ךשמב תינפוג תוליעפ עצבלו רתוי הליעפ ראשיהל לכות
:(Sarcopenia) הינפוקרסמ םילבוסב רקיעב רבודמ .רתוי בר
.הנקיז תעל (Muscle Loss) םירירש לודליד

The FASEB Journal


2016 יאמ
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ היצטידמו הגוי
ב"הרא Uni. of California-Los Angeles (UCLA) ירקוח
(Meditation) היצטידמו (Yoga) הגוי סרוקב תופתתשהש ואצמ
רגובמ םדא לש ןוכיס תיחפהל יושע םישדוח 3 ךשמנש
,(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילל
.תורחא היצנמיד תורוצו רמייהצלא תלחמ רשבמל בשחנה
ןורכיז ינחבמ רקחמב םיפתתשמה ורבע רקחמה םויס םע
רשפאל ידכ (fMRI) ילנויצקנופ MRI רישכמב הימדה ןכו
ברקב יכ אצמנ .יביטנגוקה םדוקפית תא ךירעהל םירקוחל
יבחרמ-יתוזחה ןורכיזב רופיש לח רקחמב םיתתשמה
.תומוקמ רוכזלן טוונל רשוכה :(Visual-Spatial Memory)
.ןואכידהו (Anxiety) תוששחה תמרב םירופיש ולח ןכ ומכ

Journal of Alzheimer's Disease


2016 יאמ
תופורתב םייונישל תורושק םישישקב תועיצפו תוליפנ
םד-ץחל רתיל
אצמ Medicare יאקירמאה תואירבה ןוגריא ידי-לע עצובש רקס
אצמנ םד-ץחל רתיל תופורתב השענש יוניש רחאל םייעובשכש
העיצפל תומרוגה (Falls) תוליפנל ןוכיס רתיב שישקה לפוטמה
.הז גוסמ םירקמ 90,127 והיז םירקוחה .השק

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes


2016 יאמ
םישישקב הממיה יבצקמ שבשמו םה-ץחל דירומ ןינוטלמ
תויעבו הובג םד-ץחל לע תובורק םיתיעל םיחוודמ םישישק
ימינפה ןועשה :(Circadian Rhythms) הממיה יבצקמ םע
.ףוגה לש
תאז ןחבש היסור Tyumen State Medical Uni.-ב רקחמ
תא ןקתל יושע (Melatonin) ןינוטלמב ימוי לופיטש אצמ
םישישק 63 ופתתשה ,תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב .הייעבה
.80 עצוממ ליג ינב
םדה-ץחל תא תיתועמשמ דירוה ןינוטלמה יכ וליג םירקוחה
ןוכיסה וב ןמז ,08:00-ל 03:00 תועשה ןיב לח הדיריה אישו
.ואישב אוה ץבשלו בל-ףקתהל

Current Aging Science


2016 ינוי
הנקיז תעל רתוי הבוט תואירבל םרות ךלמה זוגא
ןוכיסה תא הניטקמ (Walnut) ךלמה זוגאב 3-הגמואה תלוכת
,רגובמ ליגב (Physical Impairments) םיינפוג םייוקיל חתפל
תינלוניל-אפלא הצמוחב ךלמה זוגא לש ורשועל תודוה תאז
.(Alpha-Linolenic Acid/ALA)
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
וב Nurses' Health Study :לודג רקחממ םינותנב ורזענ
.הנש 30 ךשמב ורטונ רשא םישנ 54,762 ופתתשה

Journal of Nutrition


2016 ינוי
םישישקב תוינורכ תוקלד רימחמ לוהוכלא
יכ םיריהזמ ב"הרא University of Colorado Denver ירקוח
ילילש בצמ הריבגמ םישישק ידי-לע (Alcohol) לוהוכלא תכירצ
תרבגהב ןייפאתמה ,(Inflammging) גני'גייאמלפניא הנוכמה
תקלדל תכפוהה (Inflammatory Response) תיתקלד הבוגת
.(Low-Grade, Chronic Inflammation) ךומנ גרדב תינורכ
(Immunosuppressive Effect) תוניסחה תא אכדמ לוהוכלאה
.תוקלדב םחליהל ותלוכי תא שילחמו שישקה םדאב
העיצפ רחאל העורג תיזחתל ןוכיס םרוג אוה ודבל םדקתמ ליג
.םוהיז וא
תויהל הלולע לוהוכלא תכירצ לש האצות םירקוחה ירבדל
,תופורת לטונ םג שישקה לפוטמה רשאכ דחוימב הרומח
.תרכוסו םד-ץחל רתיל ומכ

39th Annual Research Society on Alcoholism Scientific
Meeting in New Orleans


2016 ילוי
תודקמתהב יוניש בקע הדימעה-ליגב שלחנ ןורכיזה
הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח לש םהירבדל
הליחתמ ,םיצפח לש םמוקימ ומכ ,םיטרפב רכזיהל תלוכיה-יא
האצות תויהל היושעו (40-ה תונשב) םייחה עצמאב םדקומ
ןורכיזה בוציע ךלהמב חומה דקמתמ וב עדימב יוניש לש
.חומה דוקפיתב הכיעד אלו ,ותפילשו
רשא 76 דע 19 ינב םיאירב םירגובמ 112 ופתתשה רקחמב
עיפוה ךסמב ןכיה רכזיהלו םיפוצרפב ןנובתהל ושקבתה
.יתמו םהמ דחא לכ

NeuroImage


2016 ילוי
שאר-יבאכל ןוכיסו הכומנ ןרתנ תכירצ
,םדה-ץחל לע (Sodium) ןרתנ תכירצ תעפשה הקדבנ וב רקחמ
.ב"הראב םילודג םיינילק םיזכרמ 4-ב ךרענו םישדוח 36 ךשמנ
.80 דע 60 ינב םירבגו םישנ 975 וב ופתתשה
תנטקה היושע םדה-ץחל תדרוהל טרפ יכ ואצמ םירקוחה
שאר-יבאכ לש תועראיה םצמצל םג (Sodium) ןרתנה תכירצ
.םד-ץחל רתי םע םישישקב (Headaches)

American Journal of Public Health