10 תושדח - תונקדזה
Aging - News 10

ןקדזמה חומל רזוע סקס
ביטנגוק דוקפית רפשמ דלוקוש
יביטנגוק דוקפית תרפשמ תבורעת
תיביטנגוק תורדרדיהו תוליפנ
םירירש חתיפל ןובלח ףסות
הינפוקרס דגנ הפק
ליג יקזנ ינפמ הניגמ הנילוריפס
תוליפנל ןוכיס דגנ י'צ יאט
תיגולויב תונקדזהו תיבטוק וד 'פה
ןורכיזה תא ריעצמ ןיצלקואטסוא
יביטינגוק דוקפיתל 3-הגמוא
חותינ רחאל תיביטנגוק הדירי
חומה תלועפו תינפוג תוליעפ
ךריב רבשל ןוכיסו הניש תולולג
יטויבהרפ המדא יחופתמ ןלימע
היצנמיד התיחפמ ץבש תעינמ
םצעה תואירבל טרוגוי
תיאת תונקדזה דגנ הלק הציר
היצנמידו םירגובמב ינורכ באכ
התומתל ןוכיס ןיטקמ לקשמ רתי
תוירירבש דגנ תינוכית-םי הנוזת


...הנקיזו תונקדזה ואר

המלשה :2017 ראוני
םירגובמב יביטינגוק דוקפית תרפשמ 3-הגמוא
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע
86 ופתתשה וב ,ןיס Zhengzhou University-ב ךרענש רקחמ
MCI / ןותמ יביטנגוק יוקיל םע 71 עצוממ ליג ינב םישנא
3-הגמוא ףסות יכ אצמ (Mild Cognitive Impairment)
יביטנגוק דוקפית רפשל יושע ימוי (Omega-3)
תוריהמו (Memory) ןורכיז הז ללכב ,(Cognitive Function)
ג"מ 720 ללכ רקחמב ףסותה .(Perceptual Speed) תיתסיפת
.DHA ג"מ 480-ו EPA

Nutrients


2017 לירפא
ןוסיחה יאתל הרושק חותינ רחאל תיביטנגוק הדירי
ומצע חומה לש
םיתיעל םיווח (Surgery) חותינ םירבועה םישישק םילפוטמ
לולעש (Cloudy Thinking) יתבשחמ לופרע ויתובקעב תובורק
הביסה יכ םירובס םירקוח .םישדוח ףאו תועובש ךשמיהל
תרבגומ תקלד איה וז (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל
תובקעב (Heightened Inflammation in the Brain) חומב
.חותינה
אצמ ב"הרא UC San Francisco-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
היתובקיעב תיביטנגוקה הדיריהו חומב תקלדה יכ ןכתיש
םייורקה ,חומה לש םיחמתמ םיינוסיח םיאת ידי-לע םימרגנ
.(Microglia) היילגורקימ
ינפל היילגורקימה יאתמ םתוא הנקורש הפורת ולביקש םירבכע
.ןורכיזה ןדבואמ ,חותינ רחאל םימי רפסמ ,רתוי ולבס חותינ

JCI Insight


2017 לירפא
50-מ רתוי ינבב חומה תלועפ תא תרפשמ תינפוג תוליעפ
(Exercise) תינפוג תוליעפ לש ןתעפשה תא ןחב רקחמ
...ונחבנ .םירגובמ לש םחומ תוליעפ רופיש לע תונוש
(Aerobic Exercise) יבוריא לוגרית
(Resistance Training) תודגנתה ןומיא
(Multicomponent Exercise) בלושמ לוגרית
(Tai Chi) י'צ יאט
(Yoga) הגוי

...לע הקדבנ תונושה תוינפוגה תויוליעפה תעפשה
היצינגוק :(Brain Capacity) חומה תלוביק
םינותנ דוביע תוריהמ הז ללכב ,(Attention) בל תמושת
(Executive Function) ילוהינ דוקפית
הפילשו ןוסחיא :(Memory) ןורכיז
(Working Memory) הדובע ןורכיז

תא תרפשמ תינפוג תוליעפ יכ יכ הארה תואצותה חותינ
תואירב בצמל רשק אלל ,הלעמו 50 ינבב חומה תלועפ
.יוושכעה םחומ

.תויביטנגוק תולוכי רפיש יבוריא לוגרית
,ילוהינ דוקפית לע הבוטל ןעיפשה תודגנתה ינומיא
.הדובע ןורכיזו ןורכיז  

תוליעפ - ינפוג לוגריתב עיקשהל שי ותוא ןמזל רשאב
הליעומ תוקד 60 דע 45 ךשמב תצרמנ דע הנותמ המצועב
.תיבויח העפשה שי ןמז קרפ לכל ,תאז םע .חומה תואירבל

.תויביטנגוקה תולוכיה תא רפשמ אצמנ י'צ יאט

British Journal of Sports Medicine


2017 לירפא
ךריב רבשל ןוכיסה תא תולידגמ תושדח הניש תולולג
ולחהש םישישק יכ ואצמ הינטירב Cardiff University ירקוח
(Sleeping Pills) הניש תולולג (הנושארל) הנורחאל לוטיל
Z-drugs-ו (Benzodiazepines) םיניפזאידוזנבה תצובקמ
םייעובשב ,(Hip Fracture) ךריב רבשל לופכ ןוכיסב םינותנ
.םתליטנל םינושארה

PLOS ONE


2017 יאמ
תיטויבהרפ תלעות לעב אוה המדא יחופתמ דימע ןלימע
םישישק רובע
דימע ןלימעש וליג הדנק University of Manitoba ירקוח
- לוכיעה ימיזנא תוליעפ ינפב דימע - (Resistant Starch)
םיאירבה םינזה רפסמ תא לידגמ ,(Potatoes) המדא יחופתמ
השועה רבד ,םישישקב (Bifidobacteria) ודיפיבה יקדייח לש
.(Prebiotics) הקיטויברפ לש םינוירטירקל םיאתמ ותוא

MSPrebiotic ירחסמה רצומה תכירצ יכ םג וליג םירקוחה
תומר תא הלידגהו (Constipation) תוריצע התיחפה
תרשרש תרצק ןמוש תצמוח לש גוס ,(Butyrate) טאריטובה
סגה יעמב םיאתל היגרנאל ירקיעה רוקמה תא הווהמה
.האוצב ,(Colon)

Clinical Nutrition


2017 יאמ
היצנמיד תיחפהל היושע ץבש תעינמ
תעינמ יכ אצמ הדנק וירטנוא Western University-ב רקחמ
ירקמ רפסמ תנטקהב םג הליעומ (Stroke Prevention) ץבש
רתיב םינותנה הלעמו 80 ינב ברקב (Dementia) היצנמידה
.הלחמל ןוכיס
םייושע (Lifestyle) םייחה חרואב םייוניש םירקוחה ירבדל
.היצנמידלו ץבשל ןה ןוכיס ןיטקהל

Dementia & Alzheimer's


2017 יאמ
םצעה תואירב תא תא ךכב םירפשמ טרוגוי םיכרוצה םישישק
רשקה תא ןחבש ,דנלריא Trinity College Dublin-ב רקחמ
(Bone Health) םצעה תואירבו (Dairy) בלח ירצומ תכירצ ןיב
(Yogurt) טרוגוי לש תרבגומ הכירצ יכ אצמ ,םישישק ברקב
(Hip Bone Density) רתוי הלודג ךריה םצע תופיפצל הרושק
.(Osteoporosis) סיזורופואטסואל ןוכיסב תיתועמשמ הנטקהו
763-ו םישנ 1,057 ופתתשה רקחמב .דנלריאב םישישק ברקב
.םירבג

Osteoporosis International


2017 יאמ
תונקדזהה תא הטיאמ םויב תוקד 30 ךשמב הלק הציר
םינש 9-ב תיאתה
יכ אצמ ב"הרא הטוי Brigham Young University-ב רקחמ
ךשמב ,םוי ידמ תוקד 40 דע 30 ךשמב (Jogging) הלק הציר
(Telomeres) םירמולטה רוציק תא תיחפהל היושע עובשב םימי 5
.םינש 9-ב (Cellular Aging) תיאתה תונקדזהה תא תיחפהלו
תינפוגה תוליעפה הבושח המכ דע שיגדמ הז אצממ
.תיאתה תונקדזהה ינפמ הנגה םשל (Physical Activity)
רשא םירגובמ 5,823-מ ולבקתהש םיאצממ וחתינ םירקוחה
1999-2002 National Health :םדוק לודג רקחמב ופתתשה
and Nutrition Examination Survey

Preventative Medicine


2017 ינוי
היצנמידל רבגומ ןוכיסל רושק םירגובמב ינורכ באכ
ב"הרא University of California, San Francisco-ב רקחמ
(Persistent Pain) ךשמתמ באכמ םילבוסה םירגובמש אצמ
םהו םתונקדזה םע ןורכיזב רתוי הריהמ תורדרדיה םיארמ
ךכל ןמיס ,(Dementia) היצנמידמ רתוי רחואמ םינש ולבסי
םייונישל רושק תויהל לולע (Chronic pain) ינורכ באכש
רשא םינותנ וחתינ םירקוחה .היצנמידל םימרותה חומב
ךשמב ורטונ רשא ,הלעמו 60 ינב שיא 10,000-ל םיסחייתמ
.הנש 12

JAMA Internal Medicine


2017 ינוי
םישישקב תמדקומ התומתל ןוכיס ןיטקמ ףדוע לקשמ
תרכוס ילוח
ואצמ ןיס גני'גייב Capital Medical University-ב םירקוח
םילבוסה וא (Overweight) ףדוע לקשמ ילעב םישישק יכ
(Diabetes) תרכוסב םילוחה ,(Obesety) רתי תנמשהמ
ןוכיס ךכב ןיטקהל םייושע םהייחב רחואמ בלשב םייוצמה
.18%-ב (Premature Death) תע םרטב תוומל
לש רחואמה וליגב רתי תנמשה עודמ רבסה ןיא םירקוחל
.רתוי (Lifespan) םיכורא םייח ול הנקמ שישקה

Journal of Diabetes Investigation


2017 ינוי
תוירירבשל ןוכיס הניטקמ תינוכית-םי הנוזת
תפרצב ךרענש ב"הרא University of California-ברקחמ
הניטקמ (Mediterranean Diet) תינוכית-םי הנוזת יכ אצמ
ליג לעמ ינב םישישק ברקב (Frailty) תוירירבשל ןוכיס
וקדבנש 75-מ רתוי ינב שיא 560 ופתתשה רקחמב .75
םיפתתשמה .ךכ-רחא םייתנש בושו 2010 תנשב תפרצב
.םדי-לע ןוזמה תכירצל עגונב םינולאש ואלימ

התייה תינוכית-םי הנוזתב רתויב הלודג תוקבד יכ אצמנ
דורי ירירש חוכל ,תויטיאל ןוכיסה תנטקהל הרושק
.הדורי תינפוג תוליעפו
תליטנ לע םירקוחה םיצילממ תינוכית םיה הנוזתל ףסונב
(Multivitamin/mineral) לרנימ-ןימטיו-יטלומ יפסות
.הנוזתה ירמוחב רוסחמה תמלשהל

Clinical Nutrition


2017 ינוי
ןקדזמה חומל רזוע סקס
םישישק יכ הליג הינטירב Coventry University-ב רקחמ
וחילצה עובשב םעפ תוחפל (Sex) ןימ יסחי םויק לע וחווידש
סקס לע וחווידש ולא רשאמ םייביטנגוק םינחבמב רתוי בוט
םירבג 28) שיא 73 ופתתשה רקחמב .אל ללכ וא שדוחב םעפ
.62 עצוממ ליג ינב ,83 דע 50 ינב (םישנ 45-ו

Journal of Gerontology


2017 ילוי
תועש ךות יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ דלוקוש
...ירקוח


2017 ילוי
םירגובמב יביטנגוק דוקפית תרפשמ תבורעת
...שי הב תבורעת ליכמ רשא ףסות
םידירצילגירט לש תינוניב תרשרש
(Medium-Chain Triglycerides/MCTs)  
(Leucine) ןיצואלב תורשעומה ונימא תוצמוח
...םע  
יביטנגוק דוקפית רפשל יושע (Vitamin D3) D3 ןימטיו
.(Frail Elderly) םיירירבש םישישקב (Cognitive Function)  

...םינחבמ 2-ב הקדבנ תבורעתה תעפשה
Mini-Mental State Examination/MMSE
Nishimura Geriatric Rating Scale for Mental Status

עצוממ ליג ינב ,תובא תיב ירייד ,םישישק 38 ופתתשה רקחמב
.87

Journal of Nutritional Science and Vitaminology


2017 ילוי
םירגובמב תיביטנגוק תורדרדיהל תואיבמ תוליפנ
קוקגנב Navamindradhiraj University-ב רקחמ יאצממ
65-ה ינב םילפוטמהמ תיצחממ רתוי יכ םיארמ דנליאת
ומרגנש תועיצפ ללגב ןוימה רדחב ולפוט רשא הלעמו
...ןהב ,תוילילש תועפותמ ולבס (Falls) תוליפנב
תופסונ תוליפנ
םישדוח 6 ךותב התומתו זופשיא

העגרה תופורת וא/ו תוירטאיכיספ תופורת ולטנש םילפוטמ
.תוילילש תועפות רתוימ ולבס

Annals of Emergency Medicine


2017 ילוי
םישישקב םירירש חותיפל עייסמ ןובלח סיסב לע ףסות
םיאירב םישישק יכ אצמ הדנק McMaster Uni.-ב רקחמ
(Whey Protein) הניבג ימ ןובלח םויב םיימעפ וכרצש
םירירשה חוכ תא ולידגה ,םיביכרמ רפסמ םע בלושמ
.(Lean Mass) הזרה הסמה תאו (Muscle Strength)
...ויה םיפסונה םיביכרמה
(Creatine) ןיטאירק
(Vitamin D) D ןימטיו
(Calcium) םויצלק/ןדיס
(DHA-ו EPA) 3-הגמוא ןמוש תוצמוח

קלח רקחמה יפתתשמ ולטנ ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
(Resistance Exercise Training) תודגנתה ינומיא תינכותב
ההובג תומיצעב תוגופה ןומיאו
.תועובש 12 וכשמנש (High-Intensity Interval Training)

PLOS ONE


2017 ילוי
םישישק םירבגב הינפוקרס דגנ הפק תכירצ
Korea Centers for Disease Control & Prevention ירקוח
(Coffee) הפק ילפס 3 םיכרוצה םישישקש םיחוודמ האירוק
הינפוקרס חתפל ןוכיס ךכב ןיטקהל םייושע םויב תוחפל
.(Sarcopenia)
ותשש ולא .הלעמו 60 ינב םירבג 1,781 ופתתשה רקחמב
57%-ב הלחמל ןוכיסה תא וניטקה הפק ילפס 3 תוחפל
רתוי ותשש ולא .םויב דחא לפסמ תוחפ ותשש ולא תמועל
.62%-ב ןוכיסה תא וניטקה םילפס 3-מ

Korean Journal of Family Medicine


2017 ילוי
ליג יקזנ ינפמ הנגהל יעמה יקדייח תא הנשמ הנילוריפס
םירבכעב היגלב Louvain Drug Research Institute-ב רקחמ
תצא תכירצב רזעהל םייושע םישישק יכ אצמ םישישק
ליגל הרושקה דבכ תקלד ינפמ ךכ ןגהלו (Spirulina) הנילוריפס
(Age-Related Liver Inflammation/Hepatic Inflammation)
.(Microbiome) םויבורקימה לע העפשה ידי-לע
םיליעפמ רשא יעמה יקדייח לע העיפשמ הנילוריפסה תכירצ
דגנ תלעופ וזו יעמב (Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא
.תקלדה

Nutrients


2017 ילוי
םישישקב תוליפנל ןוכיס תמצמצמ י'צ יאט
הללכש ,דרפס University of Jaen ירקוח וכרעש הריקס
ןוחבל התרטמו 98 דע 56 ינב ופתתשה הב ,םירקחמ 10
(Falls) תוליפנ לש ןתעינמל ךרדכ (Tai Chi) י'צ יאטה תא
לקשמה יוויש רופיש יכ הנקסמל העיגה הלעמו 65 ינב ברקב
םישוע ,י'צ יאט תרזעב ,(Flexibility) תושימגהו (Balance)
.תועובש 26-ל 12 ןיב וכשמנ םירקחמה .תאז

Journal of the American Geriatrics Society


2017 ילוי
תיגולויבה תונקדזהה תא הציאמ תיבטוק וד הערפה
תא ונחב הינטירב ןודנול King's College London ירקוח
ןמס הווהמה ,(Telomeress) םירמולטה ךרוא ןיב רשקה
ןוכיסו ,(Biological Aging) תיגולויבה תונקדזהה תדימל
.(Bipolar Disorder) תיבטוק וד הערפהל
וליגש םינוש םירקחמ יאצממ תובקעב התשענ הקידבה
ןהב ,ליגל תורושקה תורחא תולחמל הלחמה ןיב רשק
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ,(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
.(Obesity) רתי תנמשהו (Cardiovascular Diseases)

םיבורק 74 ,תיבטוק וד הערפה ילפוט 63 ופתתשה רקחמב
.םילפוטמל רשק לכ אלל שיא 80-ו הנושאר הגרדמ

,(Lithium) םויתיל תרזעב אוה תיבטוק וד הערפהב לופיטה
.תיבטוק וד הערפה ילוחב םירמולטה ךרוא תא רפשמה
תונקדזהה תא דאמ ןיטקמ םויתילה יכ זמרמ הז רבד
.הלחמל הרושקה (Premature Aging) תמדקומה

Neuropsychopharmacology


2017 רבמטפס
ןורכיזה תא ריעצמ ןיצלקואטסוא
Columbia University Medical Center-ב םירבכעב רקחמ
ןומרוהה לש םדב תורבגומ תומר יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ
עונמל יושע ,תומצעב רצוימה ,(Osteocalcin) ןיצלקואטסוא
.םישישקב (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי
םידוקפית םג אלממ ןיצלקואטסואה יכ םיחוודמ םירקוחה
הדימל לע עיפשמ אוה ןכו םדאה ףוגב םיבר םיילובטמ
רוצייו (Memory) ןורכיז ,(Spatial Learning) תיבחרמ
.םירבכעב םישדח (Neurons) םינוריונ
דוקפית תא ורזחיש םירבכעל ונתינש הז ןומרוה תוקירז
.םינקדזמ םירבכעב (Muscle Function) םירירשה

The Journal of Experimental Medicine