3 תושדח - חומה ןומיאו לכשמ תנמ
IQ & Brain Training - News 3
חומהו םירזוח A פרטס ימוהיז
בלחב הרבדה רמוח
חומהמ הפשאה יוניפ
ןינוטורס רדעה תעפשה
םיילילש תושגר דגנ חומה ןומיא
תיבטוק-וד הערפה ינפמ הנגה
רופאה רמוחהו םדקומ ןואכי
חומה תואירבו תומימחפ
דוביע תוריהמו 3-הגמוא
םיצוציפל תורזוח תופישח
תודבעמ חומה תורפסימה יתש
יתוגהנתה לופיטו חומה חפנ
חומה תונקדזה תא גיסמ לופיט
רמייהצלא ילוחב םיקאלפ
ןיאקוק ישמתשמב חומה יוניש
היצנמידו םיבלכ לש לכשמ תנמ
חומה תלועפו תונקדזהה
חומב םיינבמ םייונישו COPD
חומה תא תצווכמ תולצע
חומב עגופ הנישב המישנ םוד
סרטס ינפב ןסוחו ןילנרדארונ
חומה תוחתפתהל חתפמ תשוחנה
תיחומ העיגפ רחאל ךשוממ םוקיש
טאל ןקדזמ חומהו היגולונכט
חומה תא ץווכמ דופ קנא'ג
היצנגילטניא תרפשמ הניא הקנה
חומל ינויח ןוזמ אוה טמטולג
ןורכיז תרפשמ ןטרסל הפורת
למרנמ ירטאירב חותינ
ליעפ ףוגב ריעצ חומ
חומה חפנו תינוכית-םי הנוזת
תונקדזהב חומה לוגרית
ןוזמה תריחבו ןילוסניא
שישקב ןורכיזהו חומה ןומיא
תונקדזהב חומהו יבוריא ןומיא
ןבלה רמוחל קזנהו םיניטאטס
חומה תונוונתהו ינפוג רשוכ
חומל היגרנא - טטקל
חומל םיקיזמ םיינמוש םילכאמ
ירבג חומו ישנ חומ
דליה חומו םירוה רדעה
חומה תקלדו הינוגנוקי'צ סוריו
דוליב IQ-ו ןוירהב ןיאפק
חומה תא הטיאמ היזיוולט
יבוריא לוגריתו תינפוג תוליעפ
חומה תא םיקזחמ לובית יבשע


...חומה ןומיאו לכשמ תנמ ואר
 
2015 רבמטפס
טאל ןקדזמ חומה תינרדומה היגולונכטל תודוה
הדימעה ליגב דח ראשיהל חומל תעייסמ תיגולונכטה תומדקתהה
ןקדזמ חומהש ןוויכ שדחה 42 ליג אוה 50 ליגו רבעב רשאמ רתוי
50 ינב .תינרדומה היגולונכטה תושירדב דומעל תנמ לע רתוי טאל
.יביטנגוק דוקפית ינחבמב רתוי הובג דוקינב םויכ םיכוז
םיבשחמ םידימעמש םיילטנמה םייוריגל תאז םיסחיימ םירקוחה
רבעבש תויעב םויכ רותפל םישנא םיחירכמה םימכח םינופלטו
.םיחמומל ונפוה

PLOS ONE


2015 רבמטפס
חומה תא ץווכמ דופ קנא'ג
סופמקופיהה יכ אצמ הילרטסוא Deakin University-ב רקחמ
תואירבו ןורכיז ,הדימלל שמשמה חומה קלח ,(Hippocampus)
רשאמ רתוי ןטק ,האירב הניאש הנוזת םיכרוצה םישנאב ,שפנה
ורזענ סופמקופיהה תדידמ םשל .אירב ןוזמ םיכרוצה םישנאב
.MRI קרוסב םירקוחה
םיכרוצה םישישקב ,סופמקופיהה לש ילאמשה וקלחש ררבתה
םיחולמ םיפיטח ,םיקתוממ תואקשמ ומכ ,אירב וניאש ןוזמ
,תוקרי ומכ ,אירב ןוזמ םיכרוצה ולאבו רתוי ןטק ,דבועמ רשבו
.רתוי לודג ףא אוה םיגדו תוריפ

BMC Medicine


2015 רבמטפס
דליב היצנגילטניאה תא תרפשמ הניא הקנה
,אצמ הינטירב Goldsmiths, University of London-ב רקחמ
תרפשנ הניא הקנה יכ ,םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב
ופסאנש םינותנ ודמע םירקוחה תושרל .דליב היצנגילטניא
רקחמ ךותמ ,םיהז םניאשו םיהז ,םימואת תוגוז 11,582-מ
,תאז םע ,Twins Early Development Study (TEDS) םדוק
קוזיח ומכ ,םירחא תונורתי שי הקנהל יכ םישיגדמ םירקוחה
.(Autoimmune System) תינומיאוטואה/תימצעה ןוסיחה תכרעמ

PLOS ONE


2015 רבוטקוא
חומל ינויח ןוזמ אוה טמטולג
ללגב יכ םיריבסמ ץייווש (UNIGE) University of Geneva ירקוח
םינמושב שמתשהל לגוסמ וניא חומה חומ-םדה םוסחמ לש ומויק
תלדגה ךות ,זוקולג רוגאל לגוסמ אוה ןיא ןכו היגרנא רוקמכ םדבש
.תלוגלוגה תומצעב אולכ ותויה ללגב ,ולש הסמה
בלבלב ןילוסניאה רוציי תא תתסוומה ונימא תצמוח אוה טמטולג
.רטימסנרטוריונו היגרנא רוקמכ שמשמ אוה חומבו (Pancreas)
 
ררחתשמה רמוח אוה (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונ
,ךות (Impulse) תוא/ףחד לש ותעגה תעב בצעה ביס הצקב
.בצע יאת ינש ןיבש תמוצה :(Synapse) הספניסב רבעמ

Universite de Geneve


2015 רבוטקוא
ןורכיז תרפשמ ןטרסב לופיטל הפורת
RGFP966 הפורתהש ואצמ ב"הרא יזר'ג-וינ Rutgers Uni. ירקוח
הרשפיא ,עמשנל תובושק רתוי ןתוא התשע תודלוח לע הקדבנש
םישדח םירשק ןחומב החתיפ איה ןכו רתוי בר עדימ רוכזל ןהל
ולא לכ .חומה יאת ןיב םירבעומ תויהל ולא תונורכזל ורשפיאש
םילילצ ןוסחיאב רופישל תודוה רמייהצלא ילוח ליצהל םייושע
.שונא תפשלו רובידל הבושח רשא הנוכת ,םישדח םיבושח

Journal of Neuroscience


2015 רבוטקוא
חומב םידיאויפוא ינטלוק למרנמ ירטאירב חותינ
ירטאירב חותינ דציכ אצמ דנלניפ Uni. of Turku-ב רקחמ
םילבוסל השענש ,לקשמ תדרוה םשל (Bariatric Surgery)
,(Opioids) םידיאויפוא ינטלוק םהב למרנמ ,רתי תנמשהמ
.םיבאכ יככשמכ םישמשמה
לש םחומב ולא םינטלוקב רוסחמ יכ איה םירקוחה תנקסמ
לע תוצפל ידכ (Overeating) רתי תליכאל םהל םרוג םינמש
.(Hedonic Responses) תוינתהנ תובוגתב רוסחמ לע

Molecular Psychiatry


2015 רבוטקוא
ליעפ ףוגב ריעצ חומ
תעל דחוימב תאז ,ילטנמה רשוכה תא ףקשמ ינפוגה רשוכה
הארה ןפי University of Tsukuba-ב רקחמ .תונקדזהה
ינפוג רשוכו ודוקפית ,חומה תוליעפ ןיב רשקה תא הנושארל
ויה םיינפוגה םיעוציבהש לככ יכ אצמנ .םישישק םינפי םירבגב
ופתתשה רקחמב .םיילטנמה םהיעוציב םג ויה ךכ רתוי םיבוט
.75 דע 64 ינב םישישק 60

NeuroImage


2015 רבוטקוא
חומה חפנ תא הלידגמ תינוכית-םי הנוזת
ופתתשה וב ,ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב רקחמ
ולא יכ אצמ ,היצנמיד אלל 80.1 עצוממ ליג ינב םישישק 674
רתוי לודג חומ חפנ ילעב ויה תינוכית-םי הנוזתב וקבדש
הווש היה םיחפנב לדבהה .ךכ ושע אלש םהיתימעל האוושהב
.םינש 5-כל ךרע

Neurology


2015 רבוטקוא
תונקדזהה תעב אירב חומ לע הרימשל לוגרית
ב"הרא ןיימ The Jackson Laboratory-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
חווט-תכורא (Aerobic Exercise) תיבוריא תינפוג תוליעפ יכ אצמ
לש תינבמ תורדרדיה לע לקהל היושע םייחה עצמאב הליחתמה
תמירז תא תרפשמ תינפוגה תוליעפה .תונקדזהל הרושקה חומה
.םייביטנגוק םייוקילל םיארחאה םיביכרמה דחא ,חומל םדה
חומ-םד םוסחמב הפילדל םימרוגה םיינבמ םייונישב רבודמ
.חומה תמקרב תקלדל תמרוג וזו

PLOS Biology


2015 רבוטקוא
לוכאל םירחוב ונחנאש המ לע עיפשמ ןילוסניא
,ב"הרא קרוי-וינ NYU Langone Medical Center-ב רקחמ
ןילוסניא רתוי שי חומבש לככ יכ הליג ,םימסרכמב ךרענש
יושע רבד ,ןימפוד רתוי לש רורחישל םורגי אוה (Insulin)
.לוכאל םירחוב ונאש המ לע עיפשהל
 
לע הטילש םשל םיקנויה לכל ינויח (Insulin) ןילוסניאה
והז .הליכאה רחאל תואלמ תשוחתלו םדב רכוסה תמר
יזכרמב טולשל רזוע רשא יבצע ךילומ/ רטימסנרטוריונ
.(Reward and Pleasure Centers) חומב האנהו לומגה

Nature Communications


2015 רבמבונ
םירגובמב םיימוימוי םיעוציבו ןורכיז רפשמ חומה ןומיא
תופתתשהש םיחוודמ הינטירב King's College London ירקוח
תויונמוימב םירגתאמ רשא (Online Games) םינווקמ םיקחשמב
רובע םייתועמשמ תונורתי ילעב תויהל םייושע ןורכיזו הבישח לש
.םירגובמ םישנא
םירגובמ 7,000-מ אתוי ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
עוציבב יתועמשמ רופיש לח 60-מ רתוי ינב ולאב .הלעמו 50 ינב
ימלבו הבישחב רופיש היה הלעמו 50 ינבבו תוימוימוי תומישמ
.(Verbal Learning) תילולימ

King's College London


2015 רבמבונ
חומה לע תונקדזה תועפשה ךפהל יושע יבוריא ןומיא
חוודמ ב"הרא Wake Forest Baptist Medical Center-ב רקחמ
דוקפית תא תרפשמ (Aerobic Exercise) תיבוריא תולמעתהש
םירגובמב (Neurodegeneration) יחומ ןווינ ינמס הניטקמו חומה
םינובלח 2 וכירעה םירקוחה .רמייהצלא תלחמל ןוכיסב םייוצמה
דיאולימע אטב :(Cerebrospinal Fluid) הרדישהו חומה לזונב
.(Tau) ואט-ו (Beta Amyloid)

8th International Conference on Clinical Trials for
Alzheimer's Disease (CTAD)


2015 רבמבונ
חומב ןבלה רמוחל קזנ תוחפל םירושק םיניטאטס
הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh School of Medicine ירקוח
ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעב םירגובמ םישנא יכ םירסומ ב"הרא
לע םיניטאטס לש תנתממה םתעפשהמ תלעות קיפהל םייושע
תועמשמ .חומב (White Matter) ןבלה רמוחל םימרגנה םיקזנ
.(Cognitive Decline) תיביטנגוקה הכיעדב הטאה איה רבדה
םחומ הנבמ רשא שיא 295 יבגל םינותנ ודמע םירקוחה ינפל
.ןבלה רמוחב תודקמתה ךות ,MRI קרוס תועצמאב קדבנ

Dementia & Alzheimer's


2015 רבמבונ
םישישקב חומה תונוונתה דגנ ינפוגה רשוכה רופיש
םישישקב (Atrophy) חומה תונוונתה דגנ תלעופ תינפוג תוליעפ
םילבוסב (Neurodegeneration) יחומ ןווינ ךפהל תעייסמו
:(Mild Cognitive Impairment) MCI / ןותמ יביטנגוק יוקילמ
.רמייהצלאה תלחמ תא םידקמ רשא בלש
University of Maryland School of Public Health ירקוח
תומיצעב תינפוג תוליעפ ועצבש םישישק יכ םיחוודמ ב"הרא
רשא (Cortex) חומה תפילק יבוע תא ךכב ולידגה הנותמ
.תצווכתמ רמייהצלא ילוחב
םבצמב ברעתהל ידמ רחואמ יכ םירובסה שי םירקוחה ירבדל
הז ןיא ךא ,ןורכיז ןדבוא לש םינימסת וארה רבכש ולא לש
.תיביטנגוקה הדיריה לש םדקומה בלשב לועפל ןיידע ןתינו ךכ
הדיעצ הללכ תוליעפה .88 דע 61 יאליג ופתתשה רקחמב
12 ךשמב ,עובשב םימעפ 4 ,תינוניב תומיצעב ןוכילה לע
.תועובש

Journal of the International Neuropsychological Society


2015 רבמבונ
חומל היגרנא - טטקל
וליג ,םירבכעב יוסינב ,ץייווש University of Zurich ירקוח
בצעה יאת ידי-לע היגרנא לש ההובגה הכירצה יכ
:(Lactate) טטקלו זוקולג ידי-לע םהל תקפוסמ (Nerve Cells)
.זוקולגה לש םזילובטמה לש יפוסה רצותה

University of Zurich


2015 רבמבונ
חומל םיקיזמ םיינמוש םילכאמ
הי'גרו'ג Georgia Health Sciences University-ב רקחמ
ןמוש תריתע הנוזת יכ אצמ ,םירבכעב ךרענ רשא ב"הרא
יאת) םינוריונה ןיב םירוביחה :(Synapses) תוספניס תסרוה
לולעש רבד ,(Hippocampus) סופמקופיהב (חומב בצעה
ןמוש-תלד הנוזתל רבעמ ,תאז םע .ןורכיזבו הדימלב םוגפל
.הז קזנ לרטנל יושע םייעובש ךשמל

Brain, Behavior and Immunit


2015 רבמבונ
ירבג חומו ישנ חומ
אל יכ וארה ,MRI קרוס תועצמאב ,א"ת תטיסרביוא ירקוח
"ירבג חומ" וא "ישנ חומ" לולכמכ חומה תא שארמ רידגהל ןתינ
רשא ולש םינייפאמה םנשי (ישנ וא ירבג םא ןיב) חומ לכל יכו
.ינשה ןימה לש םינייפאמ םג םיללוכ

PNAS


2015 רבמבונ
םידלי לש םחומ תוחתפתה לע עיפשמ םירוה רדעה
ןיס ודגנש West China Hospital of Sichuan Uni.-ב רקחמ
ךשמב םייגולויבה םהירוה תחגשה אלל ויחש םידלי יכ אצמ
ומיגדה (םישדוח 6-מ הלעמל :רקחמב) םיכשוממ ןמז יקרפ
.םחומב (Gray Matter) רופא רמוח לש תולודג תויומכ
תמרו חומה רופאה רמוחה תומכ ןיב ךופה סחי ואצמ םירקוחה
בוכיע ונשי םירוה אללש הארמ רבדה םהירבדל .(IQ) לכשמה
.חומה תוחתפתהב

Annual Meeting of the Radiological Society (RSNA)
of North America


2015 רבמבונ
הרומח חומ תקלדל םרוג הינוגנוקי'צ סוריו
ןוינואר יאה רייפ טנס Central University Hospital ירקוח
רבעומה ,(Chikungunya Virus) הינוגנוקי'צ סוריו יכ םיריהזמ
םידליב התומתלו השק יחומ םוהיזל םורגל לולע ,שותי תציקעב
.65 ליג לעמ ינבבו
יבאכ םג ונכתיו םיקרפמ יבאכו םוח םה םיצופנה םינימסתה
המלחהה .החירפו םיקרפמ תוחפנתה ,םירירש יבאכ ,שאר
םיקרפמה יבאכ ךשמה לש םירקמ ומכתי ךא ,עובשכ רחאל
.םינש ףאו םישדוח ךשמב

Neurology


2015 רבמצד
דוליה לכשמ תנמ לע העיפשמ הניא ןוירהב ןיאפק תכירצ
Research Inst. at Nationwide Children's Hospital-ב רקחמ
אצמ ,ןהידליו תוהמיא לש תוגוז 2197 ופתתשה וב ,ב"הרא ויהוא
תנמ לע תיתוהמ העיפשמ הניא ןוירהה ןמזב ןיאפק תכירצ יכ
ונחב םירקוחה .תוגהנתה תויעבל תמרוג הניאו דוליה לש לכשמה
.םינש 7 ליגבו 4 ליגב רקחמב ופתתשהש םידליה תא

American Journal of Epidemiology


2015 רבמצד
חומה תא הטיאמ היזיוולטב היפצ
Northern Cal. Inst. for Research and Education-ב רקחמ
תכשוממ הבישי יכ אצמ הנש 25 ךשמב םיריעצ רטינש ב"הרא
םיעוציב לע תילילש העיפשמ תינפוג הלועפ לכ אלל היזיוולטה לומ
(Sedentary Lifestyle) ינבשוי םייח חרואש ררבתה .םייביטנגוק
,םימיוסמ ןטרס יגוס ,תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס לידגמ
.רתי תנמשהו ןואכיד ,2-גוס תרכוס
תוחפ םיטונ ,רתוי םייח תינפוג םיליעפ רשא םישנא ,תאז תמועל
.יביטנגוק דוקפית םירפשמו םיקזחתמו ןואכידל

JAMA Psychiatry


2015 רבמצד
יבוריא לוגריתו תינפוג תוליעפ לש םתובישח
ןוטסוב (BUSM) Boston Uni. School of medicine ירקוח
יבוריא רשוכ ילעב םה םירגבתמ םיריעצש לככ יכ ואצמ ב"הרא
:(Entorhinal Cortex) EC חומה תפילק (Aerobic Fitness)
.רתוי הבע ,ןורכיז לע יארחאה חומה רוזיא
,סופמקופיהה יבוע לע העפשה ךכל התיה אלש ררבתה תאז םע
.35 דע 18 ינב ויה רקחמה יפתתשמ .ןורכיזה לע אוה ףא יארחאה

NeuroImage


2015 רבמצד
חומה תא םיקזחמ לובית יבשע
D'Or Institute for Research and Education/IDOR ירקוח
היליזורטפ וא תינרוק תב לועבג תפסוה יכ םיחוודמ ליזרב
תא םג קזחת אלא ,המעט תא רפשת קר אל תיתיב החוראל
.חומה
יחמצב יוצמה (Apigenin) ןינגיפא רמוחה םירקוחה ירבדל
(Neurons) םינוריונ/חומ יאת לש םתורצוויה דדועמ ולא לובית
(Synapses) תוספניס/םירושיק לש םתורצוויה דדועמו םיישונא
.ןהיניב
לימומק ,(Red Pepper) םודא לפלפב םג יוצמה ,ןינגיפאה
תוערפהב לופיטל שמשל יושע ,םיבר םיפסונ םיחמצבו
ןהב ,תובר (Neurodegenerative Disorders) תוינווינ
.(Schizophrenia) הינרפוזיכסו ןוסניקרפ ,רמייהצלא תלחמ

Advances in Regenerative Biology


2015 רבמצד
חומה לע םירזוח A פרטס ימוהיז לש םתעפשה
Columbia Uni. Medical Center/CUMC-ב םירבכעב רקחמ
ידי-לע םילעפומה ,ןוסיחה תכרעמ יאת דציכ הליג ב"הרא
םירדוח (A) ייא (Streptococcus) סוקוקוטפרטס לש םימוהיז
םייתסהל הלולעש (Inflammation) תקלד וב םימרוגו חומל
תינומיאוטוא הלחמב םידליב
.(Autoimmune Neuropsychiatric Disorders)
םינוריונ ךרואל העונת ךות חומל םיעיגמ ןוסיחה יאתש ררבתמ
ידי-לע אלו ףאה ללחמ הלועה חיר תשוחת םיריבעמה םינוריונ
.תורישי חומ-םד םוסחמ תצירפ ידי-לע
רתוי תוקיודמ ןוחביא תוקידבל ליבוהל םייושע ולא םיאצממ
.(‏PANDAS) סדנאפ תנומסת לש

Journal of Clinical Investigation


2015 רבמצד
םינוריונ תופיפצ תיחפמ בלחב הרבדה רמוח
,תומדקומה 80-ה תונשב ושמתשה וב (Pesticide) הרבדה רמוח
םיינווינ םיאצממל רושק תויהל לולע ,בלחב זא אצמנ רשא
.ןוסניקרפ ילוח לש םחומב (Neurodegenerative Findings)
וסטוא Shiga University of Medical Science-ב םירקוח
תלחמו בלח ירצומ תכירצ ןיב רשק אצמנ רבעב יכ םירסומ ןפי
.ןוסניקרפ
ןיא וב (Heptachlor Epoxide) דיסקופא רולכאטפה-ב רבודמ
םימבו עקרקב וגפסנ רשא ,ונממ םידירש ךא ,םויכ םישמתשמ
םויכ אצמיהל לולע אוהש ךכ ,תובר םינש ךשמל הביבסב ורתונ
.םיגדבו וירצומו בלחב
תונידמב ןיידע ץופנו תוצרא רפסמב הנורחאל הלגתה הז רמוח
.תוחפ יתביבסה חוקיפה םש ,תוחתפתמ

Neurology


2015 רבמצד
תוינווינ תולחמ טיאי חומהמ הפשאה יוניפ רופיש
Columbia University Medical Center/CUMC-ב רקחמ
(Rolipram) םארפילור הפורתה יכ אצמ ,םירבכעב ,ב"הרא
תומר םצמצל היושע חומהמ "הפשאה יוניפ" תא תרפשמה
תוינווינ תולחמו רמייהצלא תלחמל רושקה ליער ןובלח לש
תא הרפיש הפורתה .(Cognition) היצינגוק רפשלו תורחא
הזל םנורכיז תא התוושיהו רמייהצלא ילוח םירבכעב ןורכיזה
.םיאירב םירבכע לש

Nature Medicine


2015 רבמצד
חומה םילגעמ דוקפיתו תוחתפתה הנשמ ןינוטורס רדעה
Case Western Reserve University School of Med. ירקוח
רטימסנרטוריונה לש ודיקפת תא ראתמה לדומ ונב ב"הרא
הזש לככ ,והנבמו חומה תוחתפתהב (Serotonin) ןינוטורס
תילמשחה ותוליעפ ,(Brain Circuitry) חומב םילגעמל עגונ
.ודוקפיתו

The Journal of Neurophysiology


2016 ראוני
םיילילש תושגר תסוול חומה תא ןמאל ןתינ
תיחומ תוליעפ ןיטקהל ןתינ יכ וארה ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ירקוח
םיעוריא תובקעב העדותב ועבטנש תומיענ אל תונומת תררועמה
םיארחאה (Brain's Wiring) חומה ילגעמ תא קזחלו םיילילש
.םימי 6 ךשמנה בשחוממ ןומיאב תאז ,תושגר תוסיו לע
ינפל רטונ םחומ רשא םיאירב םיבדנתמ 26 ופתתשה רקחמב
.(fMRI) ילנויצקנופ MRI קרוס תועצמאב וירחאו יוסינה

NeuroImage


2016 ראוני
תוחתפתה ינפמ םיניגמ חומב תוירושיקב םייוניש
תיבטוק-וד הערפה
Icahn School of Medicine at Mount Sinai-ב רקחמ
ךרדב םיעיפומה ,חומה ילגעמב םייוניש יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ
חתפל הובג יטנג ןוכיסב םייוצמה םילפוטמל רוזעל םייושע ,עבטה
לש התעפוה תא עונמל (Bipolar Disorder) תיבטוק-וד הערפה
.הלחמה
ןתואטבתה תעינמל בחרנ תויורשפא רכ םיחתופ ולא םיאצממ
.(Resilience) 'תוששואתה רשוכ' ארקנ הזש יפכ ,תולחמ לש 

םשב םג העודיה (Bipolar Disorder) תיבטוק-וד הערפה
(Manic-Depressive Illness) תיביסרפד תינאמ הלחמ
תומר ,היגרנאה ,חורה בצמב תודונתל לפוטמב תמרוג
.תוימוימוי תומישמ עצבל תלוכיהו תוליעפה
הרוה םהל םישנא רמולכ ,רתויב תיתשרות הניה הלחמה
הלחמל ןוכיס רתיב םייוצמ תיבטוק-וד הערפה םע חא וא
.הלש תיתחפשמ הירוטסיה אלל םישנא תמועל

Translational Psychiatry


2016 ראוני
רופאה רמוחה תוחתפתה לע עיפשהל לולע םדקומ ןואכיד
ירוזימ Washington University School of Medicine-ב רקחמ
,הנש 11 ךשמ ורטונש 6 דע 3 ינב םידלי 193 ופתתשה וב ,ב"הרא
רמוחה תוחתפתהב הדיריל רושק תמדקומה תודליב ןואכידש הליג
.תמדקומה תורגבתהה ךלהמב חומב (Gray Matter) רופאה
.ןואכידה ינימסת רפסמל רושק היה הדיריה רועיש

JAMA Psychiatry


2016 ראוני
ליעות םייחה תליחתב תידוחיי תומימחפ תבוכרת תכירצ
תורגבה ליג ךותל דע חומה תואירבל
Uni. of Oxford םע Clasado Biosciences Limited תרבח
ליכמ רשא ,B-GOS ףסותה יכ ,תודלוחב רקחמב ,ואצמ הינטירב
סופמקופיהה תוחתפתה לע עיפשמ ,םינובלח לש תבוכרת
.םייחה תליחת יבלשב תירלוקלומה המרב חומב (Hippocampus)
דע תכשמנ ותעפשהו הדילה רחאל רצק ןמז ךורצל שי הז רצומ
.תמדקומה תורגבה ךות לא

Synapse


2016 ראוני
רעונ-ינבב תורפושמ דוביע תויוריהמל רושק הובג 3-הגמוא דדמ
םירסומ דנלוה Open University of the Netherlands ירקוח
תויהל םייושע םמדב תוהובג 3-הגמוא תומר ילעב רעונ-ינב יכ
תומר ילעבל האוושהב רתוי תוהובג עדימ דוביע תויוריהמ ילעב
הילעל סקדניאב 1% תב תפסות לכ יכ אצמנ .תוכומנ 3-הגמוא
LDST ןחבמב תודוקנ 1.23 תב הילעל הרושק 3-הגמוא
תוחפ םג ומיגדה םיקדבנה .(Letter Digit Substitution Test)
.בל תמושת ןחבמב הרסחה תולועפב תואיגש

Nutrients


2016 ראוני
תוברק יקיתו לש םחומ לע םיצוציפל תורזוח תופישח תעפשה
תועיגפ יכ וליג ב"הרא University of Washington/UW ירקוח
םירזוח םילק םיצוציפל הפישחמ האצותכ תוברק יקיתווב חומב
תוליעפב םיינורכ םייונישל ומרג (Repeated Mild Explosions)
םיצוציפ רתויל ופשחנ םהש לככו םימיוסמ חומ ירוזיאב םינוריונה
ןה ,דחוימב עיגפ .וכשמנ ,םינוריונ ןדבואב ואטבתהש ,םייונישה
.(Cerebellum) ןטקה חומה היה ,םישנאבו םירבכעב

Science Translational Medicine


2016 ראוני
םירפסמ תודבעמ חומה תורפסימה יתש
רוזיאה תא ישונאה חומב ורתיא הינמרג Jena University ירקוח
םירפסמ לש יתוזחה דוביעה עצבתמ וב רשא
תעצבתמ הלועפהש וארהו (Visual Processing of Numbers)
םירקוחה .(Hemispheres / תורפסימהה) חומה יקלח ינשב
הז רוזיא םהירבדל .המצע בר MRI קרוסב ךכ םשל ושמתשה
(Blind Spot) התמ הדוקנל הכ דע בשחנש ,(חומ תיצחמ לכב)
.םיצפחו םינפ םג אלא ,םירפסמ קר אל דבעמ

Journal of Neuroscience


2016 ראורבפ
יביטנגוק יתוגהנתה לופיט רחאל לדג חומה חפנ
לש םהיתויוליעפב התחפהו חומה חפנב הדיריל תמרוג הדרח
Linkoping University תושרב רקחמ .וב םירוזיא רפסמ
תועובש העשתב יד יכ הארה ,שיא 26 ופתתשה וב ,הידבש
יביטנגוק יתוגהנתה לופיט לש
םדאב טנרטניאב (Cognitive Behavioural Therapy/CBT)
(Social Anxiety Disorder) תיתרבח הדרח תערפהמ לבוסה
.ויתויוליעפבו וחומ חפנב יבויח יונישב ןיחבהל ידכ

Translational Psychiatry


2016 ראורבפ
תודלוח לש ןחומ תונקדזה גיסמ לופיט
ב"הרא University of California-Irvine ירקוח לש םהירבדל
תיביטנגוק הדיריל םרוגה ,חומה יאת םינקדזמ וב ךילהתה
םה יכ םינימאמ םירקוחה .ךיפה וניה ,(Cognitive Decline)
.םייבצעה םיפחדה תא םיריבעמה םיביסה תא שדחל ךיא וליג
םיאצוי רשא םיביסה :(Dendrites) םיטירדנדה םהירבדל
ךשמב םילכתמ ,םירחא םינוריונמ תותוא םיטלוקה םינוריונהמ
.(Dendritic Retraction) יורקה ךילהתב הדימעה ליגמ לחה ,ןמזה
היורקה תבוכרת תועצמאב היה תודלוחה ולביק ותוא לופיטה
.ןורכיז תרפשמכ רבעב האצמנש (Ampakine) ןיקפמא
ןהיתויופעתסהבו ןכרואב ומד לופיט ולביקש תודלוחב םיטירדנדה
.תוריעצ תודלוח לש ולאל

The Journal of Neuroscience


2016 ראורבפ
תויחומ תועיגפ םע םישנאב רמייהצלא ילוח לש םיקאלפ
םיקאלפ אצמ הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
ליגב םישנא לש םחומב (Amyloid Plaques) םידיאולימע
,(Traumatic Brain Injuries/TBI) חומ תועיגפ םע הדימעה
.הנוש התיה תיבחרמה םתסירפ ךא

Neurology


2016 ראורבפ
ןיאקוק ישמתשמ לש םחומ דוקפיתו הנבמב םייוניש
אצמ דרפס Universitat Autonoma de Barcelona-ב רקחמ
.(Cocaine) ןיאקוק ישמתשמב ודוקפיתבו םחומ הנבמב םייוניש
(Reward Processing) קופיס דוביעל םירושק רשא םירוזיא
.תוליעפ רתי ומיגדה (ןיממו ןוזממ ומכ)

Addiction Biology


2016 ראורבפ
היצנמידו םיבלכ לש לכשמ תנמ
London School of Economics and Political Science ירקוח
ןתינ בלכ לש היצנגילטניאה הנבמו רחאמ יכ םירסומ הינטירב
היצנמיד תונוכת רפסמ הווח בלכהו םדאה לש הזל האוושהל
הלחמל םרוגה והמ ונממ דומלל ןתינ ,םדאה לש הזל תומודה
.םדא-ינבב
רדרוב יבלכ 68 ופתתשה הב לכשמ תמר תקידב ורצי םירקוחה
חקלש ןמזהו םהלש טווינה ירושיכ יבגל ונחבנש םידבוע ילוק
תועונתל םתבוגתו םהמ ואבחוהש םיצפחו ןוזמ רתאל םהל
.םינוש םיצפח לע ועיבצהש די
םיאירב םג םניה רתוי םיטנגילטניא םיבלכ םדא-ינבל המודב
.הלועפ ףתשל םיבהוא םיבלכו רתוי ךורא ןמז םייחו רתוי

Intelligence


2016 ראורבפ
חומה תלועפ לע תונקדזהה תעפשה
תודע ואצמ הדנק וטנורוט Baycrest Health Sciences ירקוח
התוא עוציבב ריעצ חוממ הנוש הרוצב לעופ ןקדזמ חומש ךכל
.ןיטולחל םינוש חומ ילגב אטבתמה רבד ,ןורכיז תמישמ
,חומב חתפמ ירוזיאב תימתירה תוליעפה יכ םיארמ םיאצממה
יארחא רשא רוזיא ,(Hippocampus) סופמקופיהב הז ללכב
רופאה רמוחה ,(Neocortex) סקטרוקואינהו תונורכז תפילשל
.ליגה םע הנתשמ ,חומה תא ףטועה (Grey Matter)

Neurobiology of Learning and Memory


2016 ראורבפ
חומב םיינבמ םייונישל תמרוג תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ
םימיגדמ תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב םילוחה םילפוטמ
םידבעמה חומה ירוזיאב (Gray Matter) רופאה רמוחב ןוטיק
באכל תושיגרו (Fear) דחפ ,(Breathlessness) המישנ רצוק
.(Sensitivity to Pain)
ופתתשה היגלב University of Leuven-ב ךרענש רקחמב
30 לומ הרומח דע תינוניב הגרדב COPD םע םילפוטמ 30
וקדבנ ןכ .MRI רישכמ תועצמאב קרסנ םחומ .הלחמה אלל
ינפמ (Anxiety) הדרחה תמרו האירה ידוקפית םיפתתשמב
.ןולאש תועצמאב ,הלחמה

Chest


2016 ראורבפ
חומה תא תצווכמ תולצע
סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
(Fitness) ינפוגה רשוכה תמר ןיב רשקה תא ונחב ב"הרא
.םייחב רתוי רחואמ בלשב חומה חפנו הדימעה ליגב
רחואמ הנש 20 ,ויה דורי ינפוג רשוכ ילעב יכ הלוע םיאצממהמ
שיא 1,583 ופתתשה רקחמב .רתוי ןטק חומ חפנ ילעב ,רתוי
תוקידב ורבעש בל-תלחמ וא היצנמיד אלל ,40 עצוממ ליג ינב
הנש 20 .(Treadmill) ןוכילה תרזעב ינפוגה םרשוכ תכרעהל
תוקידב שדחמ רקחמב םיפתתשמה ורבע רתוי רחואמ
.MRI רישכמ תועצמאב קרסנ םחומו ינפוגה םרשוכ תכרעהל

Neurology


2016 ראורבפ
חומה דוקפיתב עגופ הנישב המישנ םוד
הנישב יתמיסח המישנ םודמ לבוס םירגובמ 15 לכמ דחא
תעטקנ המישנה הב הערפה ,(Obstructive Sleep Apnea)
תובורק םיתיעל םיחוודמ ולא םישנא .הנישה ךלהמב תופוכת
תלבק ,ןורכיז תויעב ,זוכיר יישק ומכ ,הבישחב תויעב לע
.סרטסו ןואכיד ,תוטלחה
ונחב ב"הרא סל'גנא סול UCLA School of Nursing ירקוח
טמטולג :חומב םיבושח םירטימסנרטוריונ 2 לש םהיתומר תא
תיריטובונימא-אמאג הצמוחו (Glutamate)
יורקה חומה רוזיאב (Gamma-Aminobutyric Acid/GABA)
םינוש חומ ירוזיאמ תותוא בלשמ רשא (Insula) הלוסניא
העזהו םד-ץחל ומכ ,םינפוג םידוקפיתו הבשחמ ,שגר תסוומו
.(Perspiration)
GABA תמר ילעב םה הנישב המישנ םודמ םילבוסה יכ אצמנ
.גירח ןפואב תוהובג טמטולג תומרו הדורי

Journal of Sleep Research


2016 ראורבפ
ןואכידל תושיגרו סרטס ינפב ןסוחב ברועמ ןילנרדארונ
ןילנרדארונ יכ וליג הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח
(Norepinephrine) ןירפניפארונ םשב םג רכומה (Noradrenaline)
ותעפשה בקע ןואכידל (Vulnerability) תושיגרה לע עיפשהל לולע
.חומב (Dopamine) ןימפוד (בצע יאת) ינוריונ לע
םיייטמוארט םיעוריא םא עירכמה םרוגהש םירובס םירקוחה
תייגולויבב ,תאז םע .(Resilience) ןסוחה אוה ןואכיד וררועי
יכ עודי .הז אשונב דומלל המ הברה שיו ןירותסימ שי ןסוחה
ינוחגה םוטנמגטה תלעת יורקה ןוכיתה חומב ןטק קלח
םיררחשמה םינוריונב רישע (Ventral Tegmental Area/VTA)
.ןואכידו סרטסל תושיגר יבגל בושח דיקפת ילעב םהש ןימפוד
ןילנרדארונ שירפהל תלוכיה-יא יכ אצמנ םייח-ילעבב הקידבב
לש רחא גוס יכ אצמנ ךשמהב .ןואכידל תושיגר ןתוא התשע
שירפמ ,Locus Coeruleus יורקה רוזיאב אצמנ רשא ,ןוריונ
.ןימפודה ינוריונ תוליעפב טלוש ןילנרדארונ

Nature Neuroscience


2016 ראורבפ
חומה יאת תוחתפתהל חתפמ איה תשוחנה
Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
תועצמאב ףוע לש רבועב םינוריונ ונחב רשא ,ב"הרא רומיטלוב
שומישבו האצקהב יטמרד לדבה וליג ,שיגר (Sensor) ןשייח
.םירגוב חומ יאתו םיחתפתמ םינוריונ/חומ יאת ןיב תשוחנב
ןוכנה םוקמב אתל תשוחנה תעגהב תובישח הנשי יכ עודי
.ןוכנה ןמזבו
םרוגה איה חומה יאתב תשוחנב שומישה ךילהתב הערפה
.(Wilson disease) ןוסליו תלחמל

Nature Communications


2016 ראורבפ
רחאל תוששואתה רפשמ ךשוממ יביסנטניא םוקיש
תיחומ העיגפ
תיטמוארט העיגפ וא ץבש רחאל תידוקפיתו תיביטנגוק תוששואתה
תא תונבלו ןקתל חומל עייסל ידכ יביסנטניא ימוקיש לופיט תשרוד
וגאיד ןאס University of California ירקוח לש םהירבדל .ומצע
יכ אצמנ תודלוח לש לדומב אלא ,בושח םוקישהש קר אל ב"הרא
תלבק אלל (Cortical Injury) חומה תפילקב העיגפ לש םירקמב
םניא וידוקפיתו שדחמ ומצע תא הנוב וניא חומה יביסנטניא לופיט
רובע םלשי חוטיבה םאש איה ולא םיאצממ תועמשמ .םימקתשמ
רתוי םקשל ולכוי םילפוטמה רתוי תזכורמו תכשוממ םוקיש תפוקת
.םידוקפית

PNAS