םדא ידי השעמ הנירקו תיעבט הנירק
.םדא השעמ הקלחו תיעבט הקלח ,הנירקל תועיבקב םיפשחנ לכה

תיעבט הנירק
...תורוקמ 3 תיעבטה הנירקל
.תימסוק הנירק
.תיצרא הנירק
.תימינפ הנירק

רשא ,םינועט םיקיקלח לש העובק הנירק איה ,תימסוק הנירק
תעפשומ וז הנירק .ץראה רודכ לא םיבכוכהמו שמשהמ םיעיגמ    
 .ולש יטנגמה הדשהמו ץראה-רודכ תריפסומטאמ    
 ינפ לע תואצמהה םוקמל םאתהב הנתשמ תימסוקה הנירקה    
.הבוגהו םוקמב יטנגמה הדשה תמצוע ,ץראה רודכ    

םימב ,עקרקב םייביטקא-וידר םירמוח םנשי ץראה רודכב
םוירותו (Uranium) םוינרוא תומר ןנשי םוקמ לכב .הייחמצבו    
.םהלש תוקרפתהה ירצותו תוכומנ (Thorium)   
ומכ ,םירחאש דועב ,הייתשו הליכא יכילהתב ףוגב גפסנ םקלח    
.םימשונ ונא ,ץראה רודכ םורקב ורוקמש ,ןודארה זג    
ונייהד ,תואצמהה םוקמל םאתהב הנירקה תמר הנתשמ הפ םג    
.רוקמה זוכיר יפל    

,(Potassium-40) 40-ןגלשא םדאה ףוגב םייוצמ ףסונב
םיפוטוזיאו (Lead-210) 210-תרפועו (Carbon-14) 14-ןמחפ    
.תוומה דעו הדילה עגרמ ףוגב םייוצמה ,םירחא (Isotopes)   
 

םדא ידי השעמ הנירק
...םדא ידי השעמ הנירקל תופושח תוירקיע תוצובק יתש
.רוביצה ללכ .1 
.םתדובע תוהמ בקע םיפשחנה םיטרפ .2 
 
...םיללוכ לכה םיפשחנ םהל הנירק תורוקמ

.תובתות םייניש .היזיוולט יטלקמ
.(Ceramic glazes) הקימרק יגוגיז
.טנסורואולפ תורונו םוסרפ יטלש ,םינועש ומכ ,רהוז דויצ
.הפועת למנב ןגטנר יפקשמ ומכ ,הקידב רושכימ
.ןגטנר ימוליצ ןמזב תטלפנה (X-rays) ןגטנר תנירק
.(Smoke detectors) ןשע יאלג
.הנרקהב לופיט ומכ ,(Nuclear medicine) תיניערג האופר
.זגו םחפ ומכ ,םינוש קלד ירמוח
דויצב םייוסינמ האצותכ ,םיעקשמו םידירש ,קבא ,תלופנ
ןכו תיניערגה היישעתב םישמשמה םירמוח תיירכמו יניערג    
.ולא םירמוח לש תינלשר הלבוהמ    

...הדובע תומוקמב הנירקל הפישח תורוקמ
.קלד רוזחימ
.'דכו ןגטנר דויצ ידבוע :(Radiography) היפרגוידר
.(המוד דויצ יליעפמו) ןגטנר יאנכט
.תויניערג חוכ תונחת ידבוע
.םייניש תאופרו תיניערג האופר יאנכט

,(Dosimeters) הנירק תמצוע דמ דונעל הנירק תחת םידבועה לע  
.דבועה ףשחנ הל ,תרבצנה הנירקה תמר תא הארמה רישכמ  

הנירקל הפישח בקע תונכס
.(Carcinogen) ןטרס תמרוג הנירק םג ,םיבר םיימיכ םירמוח ומכ 
 
ופשחנ םהירוהש ,םידליב םייטנג םימגפ תמרוג איה
םהיתומיאש ,תוקוניתב םידלומ םימומו הנירקל
.ןוירהב ןתויה תעב הנירקל ופשחנ
 
40 דע 10 תכרוא הנירק ןטרס תלחמ תעפוה בקע
.הפישחה ןמזמ הנש
.ףוגב תרבצנ וזש ןוויכ ,תילמינימ הנירק תמר ןיא


(Radon) - ןודאר זג
ךותמ .םיפשחנ ונא הל הנירקה ךסמ 80% -כ הווהמ תיעבט הנירק
ורוקמש ,עבצו םעט ,חיר לוטנ זג רבודמ .55% ןודארה הווהמ הז
.עקרקה יגוס לכב טעמכ אצמנה ,םוינרוא תוקרפתהב
רבוע אוה וכרדבו יעבט ןפואב ריואל עקרקהמ ררחתשמ ןודארה
ךרדוו תוריקבו תודוסיב םירבשו םיקדס ךרד ,םינבמו םיתב ךותב
.דועו תרנצ תוכרעמב םיעורג םימוטיא

הנכס הווהמו רבטצמ ,תוריקבש םיללחבו ןיינבב דכלנ ןודארה זג
.יוארכ ררוואמ וניא הנבמה םא ,הרומח תיתואירב
ופוסב םורגלו תואירב עוגפל הלולע ,ןודאר זג יוור ריוא תפיאש
.(Lung cancer) תואירה ןטרס רבד לש
תאולחתל רפסמב ינש םרוג ןודארה הווהמ ,תוירגיס ןושיע רחאל
.תואירה ןטרס

 
ןוכיסב םייוצמ ןודארה זגל םיפשחנה םינשעמ
!דחוימב רומח

תואצמה קודבל ןתינ םתרזעב ,םילוזו םיטושפ םירישכמ רחבמ םייק
.םינבמב ןודאר זג
יעצמא תפסוהו םיקדס םוטיא ידי-לע השעת ןודאר תורבטצה תעינמ
.םיתואנ רורוויא יעצמא
 
תיעבט הנירק לש םירחא תורוקמ
םוירות בםרוקמ ,עקרקב הרוקמש ,תיעבטה הנירקהמ םיפסונ 8%
.םוקימל םאתהב הנתשמ םתנירק .40-ןגלשאבו (Thorium)
תמר .ללחהמ העיגמה ,תימסוק הנירקב םרוקמ םיפסונ 8% דוע
הלדג ןכ ,הובג םוקמהש לככ .םייוצמ וב הבוגב היולת וז הנירק
.וב הנירקה תמר

(Cellular phones) םיירלולס םינופלטמ הנירק
 
...םיירלולס םינופלט ישמתשמ ברקב םיצופנ םימוטפמיס
.תונרגימו שאר יבאכ .םייניע תויעב
.רועבו ןזואב הבירצו הריקד תושוחת .םיינזוא תויעב
.שאר/ראווצ/םינפ יבאכ וא השוחת רסוח .ןורג תויעב
.םיינישב םוח תשוחת וא םיבאכ .תושישת
.רצק חווטל ןורכיז דוביא .תורוחרחסו תוליחב
.לובלב/ץחל תשוחת

תפישח תעפשה לע רקחמב ,םירקוח ידי-לע ופצנש תויגולויב תועפות
...םיירלולס םינופלט תנירקל םישנאו םייח-ילעב
 
.(ןוסיחה תכרעמו רוע ,םד ,הזח) ןטרס תולחמל רשק
.םדא-ינבב תוינטרס תולחמ תוחתפתה תצאה
.(Histamine-induced) ןימטסיה תוענומ תויגרלא תובוגת
.חומ יאת תויברתל ידימת קזנ .םילודיג תודדועמ תועפשה
.רבגה תוירופ יאל רשק .תוינווינ חומ תולחמ

יאופר רושכימ תלועפו היזיוולטו וידר ירודיש שבשל הלולע הנירקה
,(Pace makers) בל יבצוק לש םתלועפב עגפת איה .םילוח-יתבב
,םיבשחמ דויצ ,יריווא טווינ דויצ ,(Hearing aids) העימש ירזע
תרקב ,םימלב ומכ ,תוינוכמב תושידח תוכרעמ ןכו האייחה דויצ
.ריוואה תוירכ רורחש תכרעמו העיסנ
הנירקל הפישח בקע תואירב יקזנ תנטקהל םיכרד
.ליגר ןופלט ונשי רשאכ ,ירלולס ןופלטב שומישמ וענמיה
.םייכריה ןגא רוזיא/הרוגחל ירלולס ןופלט תדמצהמ וענמיה
,הנטנאה אלל .רישכמה תנטנא תא ףולשל וחכשת לא םלועל
!ההובג רודישה תמצוע   
!תרבגתמ רודישה תמצוע הב ,תינוכמ ךותמ תוחישמ וענמיה
תמצועש ךכ ,םיחותפ תומוקמב רישכמב שמתשהל ולדתשה
.תילמינימ היהית רודישה   
.ןכרואבו תוחישה רפסמב וטעמ

םיירלולס םינופלטל (רסממ) סיסב תונחת תונטנא
סיסב תונטנא לש הנירקה תמצועש ,הלוע הינטירבב ךרענש רקחממ
הנכס ןיא ,םירקוחה ירבדל .ןוכיס הווהמה המרמ הברהב הכומנ
רפס-תיב תואצמה וא םידלי קחשמ ,הדובע ,םירוגמב תיתואירב
.סיסב תנחת תברקב
,המצע הנטנאהמ קחרמל הנטנאה ןרותמ קחרמה ןיב ןיחבהל שי
.וילע תמקוממה
  
FM ירודיש תונטנא תנירקש ,ררבתמ רקחמ ותואמ
רתוי תגפסנ VHF -ה םוחתב היזיוולט ירודישו
!םיירלולס םינופלט ירודיש רשאמ ,םדאה ףוגב
 
וז רשאמ ,5,000 דע 100 יפ ההובג היזיוולטהו וידרה ירודיש תמצוע
ולא תונטנא ךא ,םיירלולסה םינופלטה לש סיסבה תונחת לש
.הבוג רתוי הברה תומקוממ

(Skin  cancer) רועה ןטרסו הימיקולל םירודישה ןיב רשק אצמנ
.דבלב רדשמהמ םירצק םיקחרמב ,םירגובמב   

,(Brain cancer) חומה ןטרס תולחמל רשק אצמנ אל
.םירחא ןטרס יגוס וא המופמיל ,םירבג/םישנב דשה ןטרס   

תנחת תאצמנ םהיתוגג לעש הדובעו םירוגמ ינבמב הנכסה יבגל
הניאו תירעזמ הטמ יפלכ הנירקהש רבסוה ,(רודיש ןרות) סיסב
.הנירקהמ לודג קלח גופסי הנבמה גג יכו תנכוסמ
יושע ןיינבה גג רשאכ ,הברהב התוחפ הטמ יפלכ הנירקה תמצוע
.תכתמ וא ןיוזמ ןוטב
ויה ,םירודזורפבו םירוגמ ינינב תורידב וכרענש תוקידבה תואצות
.תוניקת

םינעוטו םיאצממה םע םימיכסמ םניא םיבר םינעדמש ,ןייצל שי
.הנכסב איה םג הכורכ הכומנ רודיש תמצועש
דויצ לע סיסבה תונחת דצמ הערפה וא העפשה לכ התפצנ אל
.בל-יבצוק ומכ ,יאופר

 
ףוגב תעגופ וידר ילגל תכשוממ הפישח
.םוח תועיגפ - תויגולויב
,קמוע תויווכ ,רוע תויווכ ,דורי תמרוג איה
.םוח תכמו םוחמ תושישת
 
,תאז תמועל ,סיסב תונחתו םיירלולס םינופלט תנירק
.התוחפ רודיש תמצוע ללגב ,ולא תועפותל תמרוג הניא