3 תושדח - היוס
Soy - News 3

סגה יעמה ןטרסמ הניגמ היוס
תוקלד דגנ היוס תלוספ
דשה ןטרס בושל ןוכיסו היוס
הכומנ תוגימצ םע היוס ןובלח
ןימוכרוכה תונימזל היוס
המתסאו הדובעב היוסל הפישח
םירירשל ןיאזקכ ההומכ היוס
ילטודנא דוקפית תרפשמ היוס
תורגובמב הניש תרפשמ היוס
ןומרוהל שיגר דש ןטרסו היוס
דשה ןטרס רחאל םישנל היוס
רבעמה ליגב יביטנגוק דוקפית
םד-ץחל הדירומ היוס
רבעמה ליגל אל היוס
םייתרכוסל תרשעומ הטספ
לורטסלוכ דגנ היוסו םיזוגא
תינומרעה ןטרס דגנ ןיאטסינג
ינמוש ליפורפ תרפשמ היוס
היוסו דש ןטרסמ תודירש
תואירה ןטרסב לופיטל היוס
דשב םיריפש םישוג תענומ היוס
ריווא םוהיז דגנ היוסו 3-הגמוא
בל-ףקתה דגנ תסדנוהמ היוס
םצעה לע הניגמ היוס
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו היוס
םצע תקזחמ היוס תלומרופ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס דגנ היוס
רבעמה ליגב היוסב תלעותה
בלה תואירב רפשמ זאניקוטאנ
דשה תופיפצו םינובלפוזיא
ריעצ ליגב היוס תכירצ
תואירל הליעומ היוס
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
ןוזמב חלמ תיחפמ היוס בטור
לורטסלוכ םצמצמ היוס ןובלח
םייח ךיראמ היוסב ןובלפוזיא
םצע ןדבוא תוענומ הניא היוס
םצע ןדבוא תמצמצמ ןכא היוס
םדב EPA-ו תסדנוהמ היוס ןמש
תקלד דגנ היוס וא בלח ירצומ


...היוס ואר
 
2007 רבמצד
הזחב םיריפש םישוג םיענומ םינובלפוזיא
...ירקוח


2008 רבמטפס
םימוהיז בקע םיקזנ ינפמ םיניגמ היוסו 3-הגמוא
...יפסות


2008 רבמבונ
בל-ףקתה ינפמ הניגמ תסדנוהמ היוס
היושע (Genetically Modified Soy) תיטנג תסדנוהמ היוס
Uni. of South Dakota ירקוח .בל-ףקתהל ןוכיס ןיטקהל
לש ויתומר תא לידגהל היושע וז היוס יכ םיחוודמ ב"הרא
.תרכוסו תוירלוקסו-וידרק תולחמ דגנ לועפלו םדב 3-הגמואה

Lipids


2009 ראוני
םצעה לע הניגמ היוס
...תכירצ


2009 ראוני
רבעמה ליג רחאל סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוס
...םירקוח


2009 ראורבפ
םצע תקזחמ היוסב הרישע הלומרופ
...רקחמ


2009 סרמ
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ םייחב םדקומ היוס
םישנש אצמ ב"הרא US National Cancer Inst.-ב רקחמ
ןתוריעצב היוס לש הלודג תומכ תוכרוצ רשא תויתייסא
רקחמב .ןתורגבב דשה ןטרסב תוקלל ןוכיס ךכב תוניטקמ
תואירב םישנ 966-ו דשה ןטרס םע םישנ 597 ופתתשה
.ב"הראב ןפיו ןיס ,םיניפיליפהמ
ןוכיס הניטקמ תודליה ליגב ההובג היוס תכירצש אצמנ
ההובג הכירצו 58%-ב םייחב רתוי רחואמ דשה ןטרסל
.זוחא 25 דע 20-ב הז ןוכיס הניטקמ תורגבב

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2009 לירפא
רבעמה ליגב םישנל היוסב תלעותה
National Chiayi University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
היוסמ םינובלפוזיאש הליג ,םישדוח 3 ךשמנו ןאווייט
דירוהל םייושע ,ןוזממ םיכרצנה ,(Aglycone) ןוקילגא ומכ
תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת רפשל ,לורטסלוכה תמר תא
.(Vagina) הניגאוה תונפד לש םתונוונתה תא עונמלו דבכב

Metabolism & Nutrition


2009 לירפא
ןוכיסב םישנאב בלה תואירב תא רפשמ זאניקוטאנ
,תססתומ היוסמ קפומה ,(Nattokinase) זאניקוטאנ םיזנאה
םד תשירקל תורושקה תובוכרת לש תומר דירוהל יושע
אצמנ .ךכל ןוכיסב םישנאב בל-תלחמל ןוכיס ךכב םצמצלו
,(Fibrinogen) ןגונירביפה תומר תא םצמצמ זאניקוטאנש
.(Factor VIII) 8 רוטקפו (Factor VII) 7 רוטקפ
ופתתשה ןאווייט Changhua Christian Hospital-ב רקחמב
יאופרה ליפורפל םאתהב תוצובק 3-ל וקלחנ רשא שיא 45
.םיישדוח ךשמב ג"מ 800 ןונימב זאניקוטאנ ףסות ולביקו םהלש

Nutrition Research


2009 לירפא
דשה תופיפצ לע םיעיפשמ םניא םינובלפוזיא
םינובלפוזיאש םירסומ ב"הרא Hawaii Cancer Center ירקוח
,(Breast Density) דשה תופיפצ לע םיעיפשמ םניא היוסמ
.שומישל םיחוטב ןכלו ,םינומרוה תפלחה לופיט רחאל הרוקכ
(55 עצוממב) רבעמה ליג רחאל םישנ 358 ופתתשה רקחמב
.םייתנש ךשמב היוסמ םינובלפוזיא לש םינוש םינונימ ולביקש

Journal of Nutrition


2009 ינוי
ריעצ ליגב היוס תכירצב תלעותה
יסנט Vanderbilt Uni. School of Medicine-ב רקחמ
ופתתשה וב ,רתוי לודג םדוק רקחממ רזגנש ,ב"הרא
ההובג םינובלפוזיא תכירצש אצמנ ,תויניס םישנ 73,223
דשה ןטרסל ןוכיס םצמצל היושע תורגבתהה תעב היוסמ
הז ןטרסל ןוכיס ןיטקהל ,40%-כב רבעמה ליג ינפל
.56%-ב תורגובמבו 59%-ב רבעמה ליג ינפלש הפוקתב
.דשה ןטרסמ רתויב ןטקה התומתה רועישל האיבה וז הכירצ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ינוי
תואירל הליעומ היוס תכירצ
Curtin Uni. of Technology-ב ףתושמ ילרטסוא-ינפי רקחמ
דע 50 ינב םיינפי םילפוטמ 278 ופתתשה וב ,הילרטסוא 'תרפ
COPD/תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ בקע וזפשואש ,75
היושע היוס תכירצש אצמ ,תרוקיב תצובק וויהש שיא 340-ו
ילגרה יבגל ורקחנ םלוכ .המישנ רצוקלו הלחמל ןוכיס ןיטקהל
תאז ,היוסב ורוקמש ןוזמ לע שגד תמיש ךות ,ןוזמה תכירצ
.תונורחאה םינשה שמחב

Respiratory Research


2009 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
...הקפסא


2009 ילוי
ןוזמב חלמ תכירצ תיחפהל רזוע היוס בטור
Wageningen Uni. Centre for Innovative Consumer ירקוח
םימיוסמ םילכאמל היוס בטור תפסוהש םיחוודמ דנלוה Studies
םצמצל ןוזמ ינרציל רשפאלו תוחילמ תשוחת ריבגהל היושע
,םיקרמלו םיטלסל םיבטר יבגל ןוכנ רבדה .םהב חלמה תלוכת
.המאתהב 17%-בו 50%-ב

Journal of Food Science


2009 טסוגוא
םייתרכוסב לורטסלוכ םצמצמ היוס ןובלח
הכירצ הדנק University of Guelph ירקוח לש םהירבדל
לורטסלוכ תומר ןיטקהל היושע היוס ןובלח לש תרבגומ
.2-גוס תרכוס ילוחב
,םויב (Soy Protein Isolate/SPI) היוס ןובלח 'ג 40 תכירצ
לורטסלוכה תמר תא תיתועמשמ הניטקה ,םימי 57 ךשמב
האוושהב ,HDL-הו LDL-ה תומר ןיב סחיה רופיש ךות ,LDL
.2-גוס תרכוס ילוח 29 קלח ולטנ רקחמב .בלח ןובלח תכירצל

Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
םייחה תא ךיראמ היוסב ןובלפוזיא
וב ,הינטירב Newcastle Uni.-ב רקחממ םינושאר םיאצממ
םיארמ ,ןפי (Okinawa Island) הווניקוא יאה יבשות ופתתשה
ליעפהל יושע היוסב יוצמה (Daidzein) ןיאצייד ןובלפוזיאה יכ
ךיראמו תונקדזה דגנ לעופה (Sirtuin1) ןיאוטיס ןובלחה תא
.םימיה תוכירא אישב םיקיזחמ יאה יבשות .םייח

Human Nutrition Research Centre & Institute for Cell
and Molecular Biosciences at Newcastle University


2009 רבמטפס
םצע ןדבוא תוענומ ןניא היוס תוילבט
...םירקחמ 2


2009 רבוטקוא
רבעמה ליג רחאל תואירב םישנב םצע ןדבוא תמצמצמ היוס
...ףסות


2009 רבמבונ
םדב EPA תמר ריבגמ תיטנג סדנוהמ היוס ןמש
...רקחמ


2009 רבמבונ
היוסמ רתוי בוט תקלד םירפשמ בלח ירצומ
הלודג הכירצ יכ םיחוודמ ב"הרא Uni. of Tennessee ירקוח
תב הדיריל ,םימיוסמ םירקמב ,תמרוג בלחב ורוקמש ןוזמ לש
תב הדירילו תינוצמיח הקעל תורושקה תובוכרתב רתויו 20%
.תקלדל םינמסב זוחא 15 דע 10
ופתתשה ,National Dairy Council ידי-לע ךמתנש ,רקחמב
רשא רתי תנמשהמ םילבוסה 10-ו רתי לקשמ ילעב םישנא 10
28 ךשמב היוס ירצומב וא בלח ירצומב הרישע הנוזת ולביק
.וז הניחבמ תלעות התייה אל היוסה תנוזתב .םוי

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
סגה יעמה ןטרס ינפמ תוניגמ היוסב תובוכרת
Children's Hospital & Research Center Oakland ירקוח
,תויעבט תוינמוש תובוכרתש וליג ,םירבכעב וליג ,ב"הרא 'פילק
,היוסב תויוצמה ,(Sphingadienes) םינידגניפס תוארקנה
וז הנגה םירקוחה ירבדל .סגה יעמה ןטרס תוחתפתה תוענומ
.םדא-ינבל םג הבוט

Cancer Research


2009 רבמצד
תוקלד ינפמ הניגמ היוס תלוספ
תבוכרת יכ םיחוודמ ב"הרא University of Illinois ירקוח
ןמזב םיכילשמ התוא ,(Lunasin) ןיזנול היורקה היוסב ןובלח
ינפמ ןגהלו תוקלד רוצעל היושע ,היוסה ירצומ תנכה יכילהת
תאז קודבל שי תעכ .בל-תלחמו תרכוס ומכ ,תוינורכ תולחמ
.הז ןובלח לש הלודג תומכ ליכמ היוס חמק .םדא-ינבב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 רבמצד
דשה ןטרס לש ובושל ןוכיס תמצמצמ היוס תנוזת
ב"הרא יסנט Vanderbilt Uni. Medical Center ירקוח
תויניס םישנ ופתתשה וב לודג רקחמ תובקעב ,םירסומ
ןוכיס תיתועמשמ ךכב תוניטקמ ןהש ,היוס תוכרוצה תובר
.התומתלו דשה ןטרס לש ובושל
,רקחמה תליחתמ םישנה תואירב רחא ובקע םירקוחה
.ךכ-רחא םישדוח 60-ו 36 ,18

Journal of the American Medical Association


2010 ראוני
םיפיטחל הכומנ תוגימצ לעב היוס ןובלח
םע היוס ןובלח חתיפ לע הזירכה תוישעת רבלוס תרבח
םיפיטח לש םרוצייב שמשל דעונ רשא הכומנ תוגימצ
.רקוב ינגדו

Solbar Industries


2010 יאמ
ןימוכרוכ לש תיגולויב תונימז תרפשמ היוס
יכ העידוה Indena תידוהה םיחמצה תויצמת תינרצי
- היוסב ביכרמ - (Phosphatidylcholine) ןילוכלידיטפסופ
- (Curcumin) ןימוכרוכה לש תיגולויבה ותונימז תא רפשל יושע
ןימוכרוכה תא גזמל רוזעיש רבד - םוכרוכב ליעפה ביכרמה
.ןמש םעו םימ םע

Indena


2010 יאמ
המתסאו הדובעב היוסל הפישח
U.S. Centers for Disease Control & Prevention-ב רקחמ
היוסל היגרלאש אצמ ,שיא 281 ופתתשה וב ,ב"הרא /CDC
ינימסתל םורגל הלולע (ןוזמל תוצופנה תויגלאה תחא הווהמה)
הז ללכב ,היוס דוביעל םילעפמב םידבועהמ קלחב המתסא
.(Wheezing) םיפוצפיצ
70%-ב לודג רועיש ,המתסאמ ולבס םיקדבנהמ 9%-ש ררבתה
.(שיא 50 תב) תוקיבה תצבוקמו המוד ליגב ןיסולכואה ללכמ

European Respiratory Journal


2010 טסוגוא
םירירשל ןיאזקכ ההומכ היוס
University of Arkansas for Medical Sciences-ב רקחמ
היוס ןובלחש אצמ ,22 ינב םיאטרופס 22 ופתתשה וב ,ב"הרא
וב תלעותה בצק תניחבמ בלחבש (Casein) ןיאזקל הוותשמ
לע הרימשו (Muscle Protein) ירירש ןובלח לש זוטניס םשל
.ןיאזקבו היוסב שומישה ןיב לדבה אצמנ אל .רירשה תואירב

Clinical Nutrition


2010 טסוגוא
ילטודנא דוקפית תרפשמ היוס
אצמ ,םימדוק םייארקא םירקחמ 17 חתינ רשא ,לודג רקחמ
ךא ןותמ ןפואב רפשל יושע היוסמ םינובלפוזיא ףסות יכ
םדה ילכ יאת לש (ימינפה יופיצה) ילטודנא דוקפית יתועמשמ
.םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג ךכב ןיטקהלו

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2010 רבמטפס
תורגובמב הניש תויעב לע הליקמ היוס
םינובפוזיאש ואצמ ליזרב Uni. Federal de Sao Paolo ירקוח
.הניש תויעבמ תולבוסה תורגובמ םישנל רוזעל םייושע היוסב
ג"מ 80 ולביקש רבעמה ליג רחאל םישנ 38 ופתתשה רקחמב
תחת ויה םישנה .םישדוח 4 ךשמב ובצלפ וא וא םינובלפוזיא
הניש תדבעמב בקעמ
.(Polysomnography)

Menopause


2010 רבוטקוא
ןומרוהל שיגר דש ןטרס תרזח תמצמצמ היוס
ןיברח Cancer Hospital of Harbin Medical Uni.-ב רקחמ
דשה ןטרס לש חותינ ורבעש תולפוטנ 524 ופתתשה וב ,ןיס
הרושק היוס תכירצ יכ םיחוודמ ,םינש 5.1-כ ךשמב ורטונו
ןומרוהל שיגרה דשה ןטרס לש ובוש ןוכיסה תנטקהל
.(Hormone-Sensitive Breast Cancer)

Canadian Medical Association Journal


2011 לירפא
דשה ןטרס רחאל םישנל החוטב היוס
יסנט Vanderbilt University Medical Center ירקוח
ותרזחל ןוכיס םילידגמ םניא היוס ילכאמש ואצמ ב"הרא
ךורצל תולוכי ולא םישנו ונממ התומתל וא דשה ןטרס לש
םישנ 16,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב .תוניתמב ונממ
דחאו ב"הראב םייאופר םיזכרמ השולשב 83 דע 20 תונב
ורטונו ינשלופ ינושאר דש ןטרסב תולוחכ ונחבואש ,ןיסב
.םינש 9.2 ךשמב
,(Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתה תא ולטנש ולאש אצמנ
תחפומ ןוכיסב ויה ,היוס לש תרבגומ הכירצ םע דבב דב
האוושהב ,איהש הביס לכמ התומתלו הלחמה לש הבושל
.רתויב תונטק היוס תויומכ וכרצו הפורתה תא ולטנש םישנל

102nd Annual Meeting of the American Association
for Cancer Research


2011 ינוי
רבעמה ליג תליחתב יביטנגוק דוקפית
...םישנ


2011 ילוי
םד-ץחל םידירומ ןמוש ילד בלח ירצומו היוס
ופתתשה וב ,ב"הרא סנילרא-וינ Tulane University-ב רקחמ
ןובלחב הנוזתב תומימחפה תפלחהש אצמ ,םילפוטמ 352
.םדה-ץחל תדרוהב עייסל היושע היוסו ןמוש ילד בלח ירצוממ
ץבשמ התומתל ןוכיסה תדרוהב אטבתי רבדה םירקוחה ירבדל
.4%-ב בל-ףקתהמ התומתלו 6%-ב

Circulation


2011 טסוגוא
רבעמה ליג תועפות לע הליקמ הניא היוס
...רקחמ


2011 טסוגוא
םיירלוקסו-וידרק םינמס תרפשמ היוס טבנב תרשעומ הטספ
םייתרכוס םישנאב
ויהוא Uni. of Cincinnati College of Medicine ירקוח
היוס טבנב תרשעומה השידח הטספש םיחוודמ ב"הרא
הירבמוא רוזיאב קר גישהל עגרכ ןתינ התוא ,(Soy Germ)
ילטודנא דוקפית תרפשמ ,הילטיאב (Umbria)
תינוצמיח הקע ינמסו םדה-ץחל ,(Endothelial Function)
.2-גוס תרכוסמ םילבוסה םילפוטמב
ילוח םירגובמ 26 ופתתשה ,םייעובש ךשמנ רשא ,רקחמב
.2-גוס תרכוס
126-ל 133-מ ,וז הטספל תודוה ,דרי ילוטסיסה םדה-ץחל
.תיפסכ מ"מ 73-ל 79-מ דרי ילוטסאידהו תיפסכ מ"מ

Diabetes Care


2011 טסוגוא
לורטסלוכ םידירומ היוסו םיזוגא
וטנורוט St Michael's Hospital and the Uni.-ב רקחמ
רשא הובג לורטסלוכ ילעב שיא 351 ופתתשה וב ,הדנק
אצמ ,םינורחאה םישדוחה 6 ךשמב יטטאיד ץועי ולביק
םיזוגא ,היוס ינובלחמ םירצומ ךורצל ץועי ולביקש ולא יכ
LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא ודירוה םייחמצ םילורטסו
ןמושה תכירצ תא ודירוהש ולאל האוושהב ,יברימה ןפואב
.יוורה

JAMA


2011 רבמטפס
תינומרעה ןטרס דגנ לעופ ןיאטסינג ףסות
םצמצל יושע (Genistein) ןיאטסינג יטטניס ןובלפוזיא ףסות
.תועובש רפסמ ךות תינומרעה ןטרס לש םייגולויב המקר ינמס
תימוי הכירצ היגברונ University of Oslo-ב םירקוח ירבדל
(geniVida) הדיווינג יטטניסה ןיאטסינגה לש ג"מ 30 תב
.7.8%-ב ,תועובש המכב PSA-ה תמר תא הדירוה
םיבלשב םירבג 47 ופתתשה תוימסה לופכו יארקאה רקחמב
.תוהובג PSA תומר םע תינומרעה ןטרס לש םינושארה
תועפות לכ ול ויה אל .תועובש 6 דע 3 ךשמב ןתינ ףסותה
.ןורטסוטסטה לע הז ללכב ,תוילונומרוה תועפשה וא יאוול

Nutrition and Cancer


2011 רבוטקוא
םיאירב םישנאב ינמוש ליפורפ רפשמ היוס ןובלח
Tulane Uni. Sch. of Public Health & Tropical-ב רקחמ
ףסות יכ אצמ ,שיא 352 ןב ,ב"הרא סנילרא-וינ Medicine
רפשל יושע (המימחפ וא בלח ןובלח אל ךא) היוס ןובלח
תמר תאלעה ךות םיאירב םירגובמב ינמושה ליפורפה תא
.לורטסלוכה ךס תדרוהו HDL-בוטה לורטסלוכה

European Journal of Clinical Nutrition


2011 רבמבונ
היוס תכירצו דשה ןטרסמ תודירש
יכ םירסומ ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente ירקוח
היוס ירצומ ךורצל רתומ דשה ןטרסמ ודרש רשא םישנל
לכ ואצמ אל ,םירקחמ העבש וקרסש םירקוחה .תוניתמב
השיש .היוס תכירצ ידי-לע םרגיהל לולעש קזנל תודע
.היוסה תכירצל תודוה הלק הבטה ףא ואצמ םירקחמהמ

Ann. Research (AICR) Am. Inst. for Cancer Research
Conf. 2011 on Food, Nut., Physical Activity & Cancer


2011 רבמצד
תואירה ןטרסב לופיט תלעיימ היוס
תליטנ יכ ואצמ ב"הרא ןגישימ Wayne State Uni.-ב םירקוח
ויתואצות רפשל היושע ,ילארוא ףסותכ ,היוסמ םינובלפוזיא
.(Lung Cancer) תואירה ןטרס ילודיגב הנרקהב לופיט לש
,הנירקה ידי-לע האירב םילודיג לש סרה רתיל םרג ףסותה
,(Fibrosis) סיזורביפו תוקלד ,ירלוקסו קזנ םוצמיצ ידכ ךות
.האירבה האירה תמקרל הנירקה תמרוג םתוא
רתי תא םיריבסמ ,םירבכע לדומב ושמתשהש ,םירקוחה
תא םישבשמ םינובלפוזיאהש ךכב הלוחה המקרב סרהה
.הנירקל הבוגתב ןטרסה יאת לש DNA-ה ןוקית ןונגנמ

Radiotherapy and Oncology