...היוס ואר

2001 רבוטקוא
הילכ ינבאו היוס
ירצומ יכ אצמ ב"הרא Washington State Uni.-ב רקחמ
.דאמ תוהובג (Oxalate) טלסקוא תומר םיליכמ םיבר היוס
הריבגמו ןדיס תרשוק (Oxalic Acid) תילסקוא הצמוח
.ןתשב ותשרפה
רשא ,םיטלסקוא תכירצמ ענמיהל הילכ ינבאמ םילבוסה לע
.קלס ילעבו סבירב ,דרתב םג םייוצמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2002 סרמ
ןיאטורפופיל תיחפמ היוס ןובלח
ןגהנפוק Nati. Uni. Hospital - Rigshospital-ב רקחמ
תולעהל הלולע תימלוג היוס ןובלח תכירצ יכ אצמ קרמנד
,לוהוכלאב וצימ ותוא ןובלח ןיאטורפופילה לש וזוכיר תא
תמר תא הניטקה ותכירצ אלא ,ךכל םרג אלש קר אל
.רכינ רועישב ןיאטורפופילה
 
ןובלח תבוכרת איה (Lipoprotein) ןיאטורפופיל
,לורטסלוכ ומכ ,ןמוש ייומד םירמוחו ןמוש תאשונה
.םדב

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2002 ינוי
ןגמה תטולבו היוס
Nat. Center for Toxicological Research-ב םירקוח
תושיגרה תומקרל םיליער היוסב םינובלפוזיאהש וליג ב"הרא
םהב םורגל םילולעו ןגמה תטולבב תויוצמ רשא ,ןגורטסאל
.ןגמה תטולב תקלדלו (Goiter) תקפזל

Cornell Uni. Medical College ירקוח לש םהירבדל
םיטונ היוס תוליכמה תולומרופמ םינוזינ רשא םידלי
.ןגמה תטולבב תולחמל
,היוס הליכהש הלומרופמ ונוזינ רשא םידלי יכ םג אצמנ
,הירציוושב .םירחא םידלי תמועל תרכוסמ 2 יפ ולבס
תוקונית ןיזהל אל ץלמוה דנליז-וינו הילגנא הילרטסוא
.היוס ירצומב ןויריהב םישנו
תינימ תורגבתהל הרושק תודליה ליגב היוס תכירצש הארנ
.םירענב תינפוגה תוחתפתהה תטאהבו תורענב תמדקומ

אצמ ,ינפי אצוממ םישישק םיאקירמא ןחבש ,רחא רקחמ
דע רמייהצלא תלחמב תוקלל ןוכיס הלידגמ ופוט תכירצ יכ
עובשב םיימעפ תוחפל ופוט וכרצש ולא לש םחומ .2.4 יפ
.טעמ ונממ וכרצש ולא ינפל םינש 5 תונקדזה ינמיס הליג

National Center for Toxicological Research


2002 טסוגוא
היוסב רישע טירפת לש ויתונורתי
יושע היוס ריתע טירפת יכ וליג תוצרא 3-ב םירקחמ
.60% דע רועישב דשה ןטרסל ןוכיס תיחפהל
ןודנול King's College Hospital-ב רקחמ תאז תמועל
ןורכיז רפשל היושע היוס תכירצ יכ הליג הילגנאב
.תילטנמ תושימגו


2003 ראורבפ
ןימה ירביא לע היוסה תעפשה
John Hopkins Sch. of Public Health-ב םירקוח ירבדל
.תודלו לע היוסה תכירצ תעפשה תא תוידוסיב רוקחל שי
ירביאב םוגפל הלולע היוס תכירצש אצמ םייח-ילעבב רקחמ
.םהלש הייברה
.תודע ךכל האצמנ םרט ,ההובג היוסה תכירצ םש ,היסאב
דיאונובלפוזיא ,(Genistein) ןיטסינג יכ םידשוח םירקוחה
.ינימה דוקפיתב עגופה אוה ,היוסב יוצמ רשא

John Hopkins School of Public Health


2003 לירפא
םירבגב תורקעו היוס
תכירצש ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni. ירקוח
ותוחתפתה תאו רבגה תוירופ תא ןיטקהל הלולע תרבגומ היוס
תולולע היוס תוכרוצ רשא תוקינימ וא ןוירהב םישנ .תינימה
.ולש הייברה תכרעמ לש היוקל תוחתפתהב ןקונית תא ןכסל

Johns Hopkins University


2004 ילוי
םידיפילו םצע תופיפצ ,יביטינגוק דוקפית לע היוס תעפשה
תרפשמ היוס ןובלח תכירצ םא קדבו הנש ךשמנש רקחמ
תא ורבעש םישנב םידיפילו םצע תופיפצ ,יביטנגוק דוקפית
.ךכל תיתועמשמ תודע לכ אצמ אל ,60-ה ליג


2004 טסוגוא
תרכוס ילוחל היוס ןובלח
ב"הרא Uni. of Illinois College of Medicine-ב רקחמ

2-גוס תרכוס ילוח לש םטירפתל היוס ןובלח תפסוהש אצמ
ןימובלא ןובלחה תמר תא תיתועמשמ הדירוה תמדקתמ
.HDL/בוטה לורטסלוכה תמר טעמ הלעהו ןתשב (Albumin)
לע ותעפשה יבגל תוקידב ךירצמו םירבכעב ךרענ רקחמה
.תוילכ תיעבל ןמס הווהמ םדב ההובג ןימובלא תמר .םדא-ינב

Journal of Nutrition


2004 רבמבונ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ היוס םחל
היוסב רשעומה םחלש ואצמ הילרטסוא Monash Uni. ירקוח
יאצממ .תינומרעה ןטרס ילוחב PSA ןמסה תמר תא ןיטקמ
םירבגש ואצמש םימדוק םירקחמ לש ולאב םיכמות רקחמה
(Phytoestrogens) םינגורטסא-וטיפב רישע טירפת םיכרוצה
.תינומרעה ןטרס לש ותורדרדיהו תוחתפתהל ןוכיס םיניטקמ

Urology

2004 רבמצד
בלחל ףילחתב ביכרמכ היוס
ודלונש םינוריזחב Uni. of Illinois-ב ךרענש יאקירמא רקחמ
יוצמה ,(Genistein) ןיאטסינג ןובאלפוזיאהש הליג ,התע הז
.תוקוניתב םייעמה יאת תוחתפתה תא בכעל לולע ,היוסב
יפילחת רוציי לע הלודג העפשה תויהל היושע הז אצמימל
הניטקה היוס הליכהש הלומרופה .תוקוניתל (תולומרופ) בלחה
.הרפ בלח תלומרופ תמועל 50%-ב יעמ יאת גושגיש

University of Illinois


2005 ינוי
םיפידע םירוחש היוס ילופ
היוס ילופ יכ וליג ןפי ויקוט Ochanomizu University ירקוח
לורטסלוכ תמר תדרוה םשל םיפידע (Black Soy) הרוחש
.הבוהצ היוסמ
ןינאיצותנא טנדיסקוא-יטנאה תא םיערזהמ וצימ םירקוחה
LDL לורטסוכה ןוצמיח לע ותעפשה ונחבו (Anthocyanin)
.ץבשל ןוכיס לידגמו םדה-ילכ תונפד לע רבטצמה
תינוציחה םתפילקב ןומט יטנדיסקוא-יטנאה רשוכהש ררבתה
.היוסה ילופ יערז לש

Ochanomizu University


2005 ינוי
רבגה תוירופב עוגפל הלולע היוס
ןיאטסינגהש וליג הינטירב King's College London ירקוח
םוגפל לולע ,רתויב ןטקה זוכירב וליפא ,היוסבש (Genistein)
.רבגה תוירופ תא ןיטקהלו ערזב
ולא ומכ ,םירחא םינגורטסא-וטיפב ובוליש םע ,ןכ לע רתי
לונפיונונו (8-Prenylnaringenin) ןיגנירנלינרפ - תיתושכב
ומכ ,םיבר םייתיישעת םירצומב יוצמה (Nonylphenol)
רומח תויהל לולע קזנה ,יוקינ ירצומו הרבדה ירמוח םיעבצ
.הברהב
םדיקפת רשא םימיזנא ררחשל ערזל םימרוג ולא םירמוח
תאז ,הילא רודחל ידכ ,תיציבה הטעמ תא עיקבהל אוה
רתוי םהל ןיא םיעיגמ םה רשאכו הילא םינוערזה עיגה ינפל
.הירפהו הרידח רשוכ

King's College London


2006 ראוני
בל-ילוח לש םבצמ תא הרימחמ היוס
ב"הרא Uni. of Colorado-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
.םייטנג בל-ילוח לע הרומח העפשה היוס תכירצל יכ הליג
בלה-רירש תלחמ ילוח םירבכעב השענ רקחמה
.HCM הנוכמה (Hypertrophic Cardiomyopathy)
בל תקיפס יא ףוסבלו םילדגומ בל ירירש ומיגדה םירבכעה
ורבעוהש םירבכע לש םבצמ תאז תמועל .(Heart Failure)
רפתשה ,(Casein) ןיאיזק בלחה ןובלח סיסב לע טירפתל
.הברהב
םיטלתא לש םתומל ירקיעה םרוגה איה בלה רירש תלחמ
היוסל םירקוחה ירבדל .םהב היובח תרתונ איהו םיריעצ
,(םירבכעב תוחפל) בל-תלחמ לע דאמ הלודג העפשה שי
םירבכעב ופצנ ולא תועפות .תופורת לש וזמ ףא הלודגה
.דבלב םירכז

...2 תושדח - היוס ואר
...3 תושדח - היוס ואר