1 תושדח - ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine - News 1
(1) תמחשל ןוכיס ןיטקמ הפק
(1) 2 גוס תרכוסמ ןגמ לוטנ הפק
(3) בלה לע ןגמ הפק
(2) ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגמ ןיאפק
(3) שישקב תילטנמ תורדרדיהו הפק
(2) 2 גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
(3) תרכוס ינפמ ןגמ הפק
(4) הפקה לש יתרכוס-יטנאה וחוכ
(2) ןוירהב םישנל רתומ הפק
(3) לוגרית רחאל באכ לקמ ןיאפק
(4) שישקה לע ןגמ ןיאפק הקשמ
ןייבו םיזופת ץימב ,הפקב 'זת םיביס
תונריעל םרות וניא ןיאפק
םיניע תותיווע ענומ הפק
(4) תואירבל תינפוג תוליעפו ןיאפק
(3) דבכ ןטרס ענומ הפק
(4) םד ץחל רתיל לופיט ןכסמ הפק
(4) םישנב תיביטינגוקו הפק
דבכל קיזמ לומטצרפו הפק בוליש
(1) םיקרפ תקלדו ןיאפק
הניש ידודנב לופיטל הפק
שאר באו הפק',הת
(1) תמ תדילו ןויריהב הפק
(1) ינפוג לוגריתו הפק
םיינישה תואירבו הפק
(2) םיקרפ תקלדב ןכסמ הפק
(3) תקלדו הפק
(1) דבכ ןטרס ענומ הפק
ןילוסניאל תושיגר ןיטקמ ןיאפק
ףוגב תומימחפ תגיפסו ןיאפק
(1) לקשמו התבו הפקב רכוס
(2) הנמשהל םרות ןיאפק
(2) דבכ ןטרס ענומ הפק
(1) םדה-ץחל תא הלעמ ןיאפק
(1) חומה תוליעפו ןיאפק
(1) בל ףקתהל ןוכיסו ןיאפק ןג
(2) בלל םד תמירזו ןיאפק
תונעיה ריבגמ ןיאפק


...ןיאפקו הפק ואר

2000 ילוי
(1) םיקרפ תקלדו ןיאפק
,םויב הפק ילפס 4-מ רתוי םיתושה םישנאש אצמ יניפ רקחמ
.םיקרפ תקלדב תוקלל ןוכיס םיליפכמ
ןוכיסה תא ךכב םילידגמ ,םויב רתוי וא םילפס 11 םימגולה ולא
.הפק םיכרוצ םניאש םישנא תמועל ,15 יפ


2001 יאמ
הניש ידודנב לופיטל הפק
Vanderbilt University, Nashville Tennessee ירקוח ירבדל
תויוצמ רשא ,(Chlorogenic acids) תוינגורולכ תוצמוח תויושע
,הניש ידודנב לפטל עייסל ,ןיאפקה תלועפ תא תודגונו הפקב
.תויביטקארפיהוץאומ בל בצק
.תולחמ לש בחרנ םוחתב לפטל רשפאי םזותניס וא םדודיב


2001 רבוטקוא
שאר באכמ םילבוסל הפקו הת
...Diamond Headache Clinic ירקוח


2003 ראורבפ
(1) תמ תדילל ןוכיסו ןוירה ןמזב הפק
הלולע ןוירהה ןמזב הפק לש רתי תכירצש ואצמ םיינד םינעדמ
.(Stillbirth) תמ תדילל ןוכיס דאמ לידגהל
תוליפכמ ,םויב רתוי וא הפק ילפס 8 תותוש רשא ןוירהב םישנ
.הפק תותוש ןניאש םישנל סחיב ,הז ןוכיס


2003 טסוגוא
(1) ינפוג לוגריתו הפק
תודימע רשוכ ריבגהל היושע ינפוג לוגרת ינפל הפק לפס תמיגל
.לקשמ תתחפהל ץמאמ ךכ רפשלו
אצמ ,הילרטסוא הרבנק Australian Institute of Sport-ב יוסינ
ךשמ תא ךכב ולידגה ,ןיאפק לש הנטק תומכ וכרצש םיטלתא יכ
לכ ולבק אלש ולא תמועל ,30%-ב םהלש ץמאמה תעקשה תלוכי
.ררועמ רמוח
םיטלתא לש םהירירשש ךכל םימרוג ןיאפקב םיביכרמש םג אצמנ
.היגרנא רוקמכ ,תומימחפ ירגאמ אלו ,ןמוש וכרצי


2003 טסוגוא
םיינישה תואירבו הפק
הבורמ הכירצ הלולע Australian Dental Association ירבדל
.םיינישב עוגפל הלולע ןיאפק לש
תלוכיב תעגופה ,ןיאפקה לש תנתשמה ותנוכתב ץוענ רבסהה
.םייניש ןובקיר םרוגה רבד ,הפב קור רוציי
םג םיכרוצה םישנאב רבודמ רשאכ דחוימב רומח רבדה
.רכוס לש תולודג תויומכ


2003 טסוגוא
(2) תינורגיש םיקרפ תקלדל ןוכיס לידגמ הפק
National Public Health Institute-ב יניפ רקחמ יאצממ יפל
םויב הפק ילפס 4-מ רתוי םיכרוצה םישנא ,דנלניפ יקניסלה
.תינורגיש םיקרפ תקלד חתפל ןוכיס םיליפכמ
.ףוג לקשמ ג"ק 1 לכ

תושיגרה תנטקהל ןיאפק תכירצ המרג לוגריתה תינכות ינפל
םינמשה םיפתתשמבו םיזרה םיפתתשמב 33%-ב ןילוסניאל
.תרכוסה ילוח םיפתתשמב 37%-בו
םיפתתשמב ןילוסניאל תושיגרה הנטק יוסינה תפוקת םותב
.36%-ב תרכוסה ילוחבו 26%-ב םינמשב ,23%-ב םיזרה

Diabetes care


2005 ינוי
ףוגב תומימחפ תגיפס ריבגמ ןיאפק
יכ הליג הינטירב University of Birmingham-ב רקחמ
(Sports drinks) םיאטרופס רובע תואקשמל ןיאפק תפסוה
.26%-ב םהב תומימחפה תגיפס רועיש תא הריבגה


2005 ילוי
(1) לקשמ תיחפמ התב וא הפקב רכוס
>קרמנד ןגהנפוק Bispebjerg-Krankenhaus-ב םירקוח
הפקב רכוסש ךכ לע םיעיבצמה ,םרקחמ יאצממ הארמל
.הייזרה יעצמא שמשל יושע התב וא

ךכ לע םיעיבצמ ,שיא 5,200 רחא בקעמ ךותמ ,םיאצממה
הניטקמ ,רכוס תויבוק יתש םיפיסומ הב ,תימוימוי הכירצש
הת וא הפק תכירצל סחיבז ,40%-ב לקשמב היילעל ןוכיס
.רכוסה תפסות אלל

Jyllands-Posten


2005 טסוגוא
(2) הנמשהל םרות ןיאפק
>לש תוהובג תומר םיליכמה ,היגרנא תואקשמ לש רתי תכירצ
.הנמשהל םורגל הלולע ,רכוסו ןיאפק
>,דנליז וינ Auckland University of Technology-ב רקחמ
תזרזמ ולא תואקשמ תכירצש אצמ ,םיינפוא יבכור תצובקב
,הדנומיל ומכ ,קתוממ הקשמל האוושהב ,ןמושל רכוס תרמה
.ןיאפק ןיא וב


2005 טסוגוא
(2) דבכ ןטרס ענומ הפק
ןוכיס ןיטקהל יושע הפקש אצממה תא קזחמ ףסונ רקחמ
םירקחמ ינשמ םינותנ וזכיר םיינפי םירקוח .דבכ ןטרסל
.שיא 60,000-מ הלעמל וקדבש

הז ןוכיס םיניטקמ םעפ ידמ הפק םיתושה ולאש ררבתמ
םיניטקמ םויב רתוי וא דחא הפק לפס םימגולה ולאו 30%-ב
.הפק םיתוש םניאש םישנאל האוושהב ,48%-ב ןוכיסה תא
הירוטסיה םהל םישנא יבגל םג םינוכנ ואצמנ ולא םיאצממ
.דבכ ןטרס לש

International Journal of Cancer


2005 רבמבונ
(1) םדה-ץחל תא הלעמ ןיאפק
ץחל תא תולעהל הלולע הפק ילפס 3 דע 2-ב ןיאפקה תומכ
תיפסכ מ"מ 14 דע 3-ב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה
(הדידמב ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה ץחל תאו (mm Hg)
םילבוס םניאש םישנאב תאז ,תיפסכ מ"מ 13 דע 4-ב
.םד ץחל רתימ

MayoClinic


2005 רבמצד
(1) חומה תוליעפ תא רפשמ ןיאפק
רזענש ,Medical University Innsbruck-ב ירטסוא רקחמ
(Functional MRI) ילנויצקנופ MRI רישכמב
(הפק ילפס 2-ל ךרע יווש ,ג"מ 100 הז יוסינב) ןיאפקש הליג
.רצק ןמזל ןורכיזה תאו חומה תוליעפ תא תיתועמשמ ריבגמ

Radiological Society of North America


2006 סרמ
(1) הפקמ בל ףקתהל ןוכיס לידגמ ןיאפק ןג
הפק ילפס 3-מ רתוי םיתוש רשא (1F) ןיאפק ןג ילעב םישנא
תמועל 60%-ב לודג רועישב ,בל ףקתהב םמצע םינכסמ םויב
.ןיקת הז ןג םהב םישנא

םורגי הז יוקל ןג הדנק University of Toronto ירקוח ירבדל
.ןיאפקה לש רתוי יטיא םירמוח ףוליח םהב
םייוצמ ,50-מ תוחפ ינב ,םידבכ הפק ינייתש יכ םיריהזמ םה
דחא לפס םיתושה ולא רשאמ ,בל ףקתהל 4 יפ ןוכיס רתיב
.םויב
ינפמ םהילע ןגמ רשא ,(1A) ךופה לעופה ןג ילעב םג םנשי
.40%-ב הז ןוכיס םהב הניטקמ םילפס 3 וא 2 בל ףקתה


2006 ינוי
(2) תינפוג תוליעפ ןמזב בלל םד תמירז טאמ ןיאפק
.בלל םד תמירז תלוכיב תעגופ ןיאפק םיליכמה תואקשמ תייתש
תקפסא לידגהל ידכ ,לודגל בלל םדה תמירז לע ץמאמ ןמזב
.ץמאמב ףוגל ןצמחה

תעפשה תא קדבש ץייווש Uni. Hospital in Zurich-ב רקחמ
אצמ ,םיאירב םישנא 18 לע ,יוסינל םדוק ,הפק ילפס 2 תייתש
הקידב תמועל 22%-ב הכומנ התייה םהב םדה תמירז תרבגהש
.הינפל הפק תכירצ אלל ,ההז

ץמאמ ותוא רשאכ ןיאפקל התיה רתוי הלודג תילילש העפשה
.רתוי הובג םור תיימדהב שרדנ
רוזעי ,תוילבטב חקלנה ,ןיאפקש ריבס הז ןיא םינעדמה ירבדל
.םיטלתא יעוציבל

Journal of the American College of Cardiology


2006 ינוי
תונעיה ריבגמ ןיאפק
.תועצהל תונעיה הריבגמ ןיאפק םיליכמה תואקשמ תייתש
הילרטסוא University of Queensland ירקוח יאצממ יפל
European Journal of Social Psychology


2006 ינוי
(1) תילוהוכלא תמחשל ןוכיס ןיטקמ הפק
הינרופילק Kaiser Permanente Med. Care Program ירקוח
ןיטקהל היושע ,םויב רתוי וא הפק ילפס 4 תכירצש וליג ב"הרא
.80%-ב (Alcoholic Cirrhosis) תילוהוכלא תמחשל ןוכיס
125,580 ופתתשה ,1978-ו 1975 םינשה ןיב ךרענש ,רקחמב
.תילוהוכלא תמחשב 199 םכותמ ,תמחש ילוח םישנו םירבג

.הלחמל ןוכיסה ןטק ,הלדג הפקה תכירצש לככש וליג םירקוחה
איה ,הלחמהמ ענמיהל רתויב הליעיה ךרדהש םיריהזמ םה
.ותייתש תקספה וא לוהוכלאמ תורזנתה

Archives of Internal Medicine


2006 ינוי
(1) 2 גוס תרכוס ינפמ ןגמ ןיאפק לוטנ הפק
ןוכיס ןיטקהל היושע םויב ליגר הפק ילפס רתוי וא 6 תייתש
לוטנ הפק תומכ התוא תייתש .20%-מ רתויב 2 גוס תרכוסל
.30%-ב ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ןיאפק
.ןיאפקה וניא ךכל םרוגהש ךכ-לע םיעיבצמ ולא םיאצממ
28,812 לש ןטירפת תא חתינ ,הנש 11 ךשמנש ,רקחמה
.רבעמה ליג רחאל ,םישנ

Archives of Internal Medicine


2006 ינוי
(3) בלה לע ןגמ הפק
יכ אצמ היגוורונ University of Oslo-ב ךרענש רקחמ
רחאל םישנ לע ןגהל םייושע הפקב םיטנדיסקוא-יטנא
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ רבעמה ליג
הלחמ לש רבע אלל ,69 דע 55 ליגב םישנ 27,312 ורטונ
.דבכה תמחש וא סיטילוק ,תרכוס ,ןטרס ,תירלוקסו-וידרק
.םישנ 4,265 ותמ ,הנש 15 לעמ ךשמנש ,בקעמה ךשמב
לש יתקלד-יטנאה םחוכ תא ךכל םיסחיימ םירקוחה
.תויתקלד תולחמ םיענומה ,הפקב םיטנדיסקוא-יטנאה

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
(2) ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגמ ןיאפק
ןיאפקש םיחוודמ הינטירב Uni. of Birmingham ירקוח
.ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגהלו חומב בצע יאת תןליעפ ריבגהל יושע
תלוכי תרבגהל חתפמ תויהל ןיאפק תעפשה היושע םהירבדל
.םישישקב ןורכיזה
טעמ תתחופ ,םיוסמ זוכירמ לחהש וליג םירקוחה ,תאז םע
.ןיאפקה תעפשה Physiological Society annual meeting


2006 טסוגוא
(3) םישישקב תילטנמ תורדרדיה ענומ הפק
Finland, Italy, and the Netherlands Elderly רקחמ
תילטנמ תורדרדיה טיאהל םייושע םויב הפק ילפס 3-ש הליג
םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ .םישישק םירבגב
.תונקסמ ןתואל ועיגה רשא ,םימדוק
ודלונש םיאירב םירבג 676 ורטונ ,םינש 10 ךשמנש ,רקחמב
ברקב תילטנמה תורדרדיההש אצמ רקחמה .1920-ו 1900 ןיב
םירבגב וז תמועל 4.3 יפ הנטק התיה םיעובקה הפקה יתוש
.הפק םיתוש םניאש

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
(2) 2 גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
ב"הרא וגאיד ןאס Uni. of California ירקוח לש םהירבדל
2 גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ (ןיאפק ליכמ רשא) הפק תכירצ
םירקחמ המכב .הפק םיתוש םניאש םישנאל האוושהב ,60%-ב
>םילבוס םניאש ,הלעמו 50 ינב ,םישנא 910 ורטונ םייתאוושה
.םינש 8 ךשמב ,תרכוסמ
.רבעב הכירצבו תיוושכע הכירצב רבודמש םיפיסומ םירקוחה
.תרכוסל ןוכיסה תדימו הפקה תומכ ןיב רשק אצמנ אל

Diabetes Care


2006 רבמבונ
(3) 2 גוס תרכוס ינפמ ןגמ הפק
דנלניפ יקניסלה National Public Health Institute-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע םויב רתוי וא הפק ילפס 7 תייתשש הלעה
,תינפוג תוליעפל רשק אלל תאז ,40%-מ רתויב 2 גוס תרכוסל
.דחאכ םישנו םירבג יבגל ןוכנ רבדה .לוהוכלא תכירצ וא לקשמ
,74 דע 35 ינב ,םירבג 10,188-ו םישנ 11,197 ורטונ רקחמב
תליחתב ,תרכוס וא ץבש ,תילילכ םיקרוע תלחמ לש רבע אלל
ןוכיס הניטקה םויב רתוי וא הפק ילפס 7 תייתש .רקחמה
.34%-ב םירבגבו 48%-ב םישנב
.תיצחמב ןוכיסה ןטק ,תינפוג הניחבמ םיליעפ םניאש ,םינמשב

International Journal of Obesity


2006 רבמצד
(4) הפקה לש יתרכוס-יטנאה וחוכ
J. Hopkins Bloomberg School of Public Health ירקוח
ילפס רתוי וא 4 תייתשש וליג ,םייניפ םירקוח ףותישב ,ב"הרא
.23%-מ רתויב 2 גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע םויב הפק
םניאש ,הדימעה ליגב םירבגו םישנ 12,204 ורטונ רקחמב
לככ ןטקו ךלוה ןוכיסהש איה רקחמה תנקסמ .םייטבאיד
.הלדג ךרצנה הפקה תומכש

American Journal of Epidemiology


2007 ראוני
(2) ןויריהב םישנל רתומ הפק
.דלוה תואירב לע תילילש העיפשמ הניא ןויריה ןמזב הפק תייתש
תאז ,ןויריהה ךשמ לע וא דלונה ךרה לקשמ לע העפשה הל ןיא
ןיאש ךכ ,קרמנד University of Aarhus םירקוח לש םהירבדל
.ןויריהה ףוס תארקל ,תכרצנה הפקה תומכ תתחפהב ךרוצ
הפק לפס לעמ וכרצש ןלוכש ,תורה םישנ 1,207 ורטינ םירקוחה
.םויב דחא

WebMD


2007 ראוני
(3) לוגרית רחאל באכ לע לקמ ןיאפק
,ןיאפק ףסות יכ ואצמ ב"הרא Uni. of Georgia ירקוח
,תינפוג תוליעפ ינפל העשכ לטינה ,הפק ילפס 2-ל ךרע הווש
.ןכמ רחאל םירירש יבאכ לע 48%-ב לקהל יושע

יבגל םישי רבדה םא רורב אל ןכלו תויטנדוטס 9 ןחב רקחמה
.עבק ךרד ןיאפק םיכרוצה ולא יבגל דחוימבו ללכה
ינפל העש לטינ ןיאפקה רשאכ התיה (48%) העפשהה רקיע
התוחפ העפשה התיה ןכל םדוק ותליטנלו ץמאמה איש
רשא ולא םה תיברימ תלעות ךכמ קיפיש ימש הארנ .(26%)
.םרובע שדח רבד הניה תינפוג תוליעפ

Journal of Pain


2007 ראורבפ
(4) םישישק לע םיניגמ ןיאפק םיליכמה תואקשמ
םישישק ב"הרא קרוי-וינ Brooklyn College ירקוח ירבדל
תואקשמ תכירצ ידי-לע בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע
.ןיאפק םיליכמה
,םויב ןיאפק שי םהב תואקשמ 4 םיכרוצה הלעמו 65 ינב
ולא ,תאז םע .53% דע רועישב הז ןוכיס ןיטקהל םייושע
הרוצב םד ץחל רתימ םילבוסה ולאו הז ליגל תחתמש
.תלעות לכ ךכמ וקיפי אל ,הפירח

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
ןייבו םיזופת ץימב ,הפקב םייתנוזת םיביס
רישע הפקש ואצמ דרפס דירדמ Instituto del Frio ירקוח
.ןייו םיזופת ץימ רשאמ םייתנוזת םיביסב רתוי
םייתנוזת םיביס תלוכת תוגיצמה ,תויתנוזת תואלבטש ררבתמ
.הפקב םתלוכתל רשאב תויוגש םינוש תואקשמו םילכאמב
.םיביס םרג 0.75-ל 0.47 ןיב שי לשובמ הפק ל"מ 100-ב
.0.752g/100mL אוה סחיה (Instant coffee) סמנ הפקב
שי (Filter coffee) רטליפ הפקבו (Espresso) וסרפסאב
.המאתהב 0.47-ו 0.65

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 סרמ
תונריעל םרות וניא ןיאפק
.תונריעל תמרות הניא רקובב הת וא הפק לפס תמיגל
ולא ,הינטירב University of Bristol-מ םירקוח ירבדל
םינימסתה דגנ השעמל םילעופ עבק ךרד הפק םיתושה
םהשכ ,(Caffeine Withdrawal) ןיאפקמ הלימג לש
קלוסמ הפקה ,םהירבדל .תועדומ תרבגה לע םיחוודמ
,וילא םיהמכ םישנאה תא ריתומו הלילה ךשמב ףוגהמ
םירכמתמ םישנא .'ילמרונ בצמ'-ל םתוא ריזחהל ידכ
.וב םייולתו הפקל השעמל

British Nutrition Foundation conference


>2007 ינוי
םיניע תותיווע ענומ הפק
םיניע תותיווע תוחתפתה עונמל היושע הפק תייתש
.ןורוויעב םייתסהל תולולעש (Eye spasm)
לפס תכירצש וליג הילטיא University of Bari ירקוח
רחואמ ינושאר ףקתה ענמת םויב הפק ילפס ינש דע
תמרוגה ,(Blepharospasm/PLB) ףעפעה תיווע לש
,טלשנ וניאש ץומצמל
םירקמב .ןורוויעל רדרדיהל לולעו הייארה לע עיפשמה
.עצוממב ,םינש 1.7-ב הייעבה תייחד הגשוה םירחא

Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry


2007 ילוי
(4) תואירבל םיבוט תינפוג תוליעפ םע ןיאפק
יקזנ ינפמ ןגהל יושע ןיאפק טעמ םע תינפוג תוליעפ לש בוליש
עיגה ב"הרא יסר'ג וינ Rutgers-מ םירקוח תווצ .שמשה תנירק
תנירקל ופשח םה םתוא ,םירבכעב יוסינ ידי-לע וז הנקסמל
.Ultraviolet-B / UVB
םיליכמה םימ וכרצ רשא םירבכע ,תרוקיב תצובקל האוושהב
הנירק יקזנ ינפב רועה יאת תודימע תא ולידגה ןיאפק
םתואבו 95%-ב (ןטרס תוחתפתה םלובה תנכותמ םיאת תומ
.400%-ב תודימעה הלדג תינפוג תוליעפב הז הקשמ ובלשש

National Academy of Sciences


2007 טסוגוא
(3) דבכ ןטרס ענומ הפק
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ירקוח
םירקחמ 10 יאצממ ןחבש ,ףסונ חתנמ רקחמב ,הילטיא ונלימ
הבורמ הייתשש הנקסמל עיגה ,שיא 2,260 ופתתשה םהב
דבכ ןטרסל ןוכיס 55%-ב הניטקמ הפק לש העובקו
.(Hepatocellular Carcinoma/HCC)

Hepatology


2007 טסוגוא
(4) םד ץחל רתי דגנ לופיט ןכסמ הפק
יתפורת לופיט ןכסל הלולע הפק לש הנותמ דע הטעומ הכירצ
University of Helsinki ירקוח תאז וליג .םד ץחל רתי דגנ
.הנש 13 ךשמנו שיא 24,710 ופתתשה וב בקעמב דנלניפ
רבע לכ ,64 דע 25 ינב ,םיקדבנל היה אל בקעמה תליחתב
.ץבש וא בל תלחמ ,םד ץחל רתיב ילופיט
ןוכיס םילידגמ םויב הפק ילפס 8 דע 2-ש םימכסמ םירקוחה
.םירגובמב םד ץחל רתיל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
(4) םישנב תיביטינגוק תורדרדיה טאמ הפק
בצק תא טיאהל היושע םויב הפק ילפס 3 לעמ תייתש
אל ךא ,םישנב ,ליגב היולתה תיביטינגוקה תורדרדיהה
יאופר רקחמו תואירבל יתפרצה ןוכמב רקחמב .םירבגב
.םירבג 2,820-ו םישנ 4,197 ורטונ היילפנומב INSERM

תוחפל תותושה םישנב יכ ויה ולגתהש תויסחיה תואצותה
הבוט (Verbal retrieval) םילימ תפילש םויב הפק ילפס 3
יבחרמ-וזיו ןורכיזב .33% רועישב תיסחי
רועישב תיסחי הבטה האצמנ (Visuospatial memory)
ןניא ללכש וא דחא לפס תותושש םישנ תמועל ,18%
.הפק תותוש

Neurology


2007 רבמטפס
דבכל קיזמ לומטצרפ םע הפק בוליש
דבב דב ('דכו לומסקד ,לומקא) לומטצרפ הפורתה תליטנ
.דבכל קזנל ןוכיס ריבגהל הלולע הפק לש הבורמ הייתש םע
ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח תעדל
לופיטל ,ולא םיביכרמ ינש ןווכמב תובלשמה תופורת תולולע
.םדא-ינבב ותמוא םרט ולא םיאצממ .קזנ םורגל ,םיבאכב

Chemical Research in Toxicology

.