?תזזג יהמ
תעבטב תנייפאתמה ,רוע תלחמ הניה תזזג
תעבט וא תונטק תויחופלש לש המודא
.ץוח יפלכ תחתפתמה ,המודא ישקשק רוע
תזזגה יגוס
לע העיפשמ Tinea pedis איה (Athlete's foot) םיילגר תזזג
.המצע לגרה לע םיתיעלו םיילגרה תועבצא ןיבש םיחלה םירוזיאה   
ירביא לע העיפשמ Tinea cruris איה (Jock itch) קו'ג תזזג
זוכעה לעו (Inner thighs) ךריה םינפ לע ,(Genitals) ןימה   
.(Buttocks)   
.Tinea capitis איה (Ringworm of the scalp) תפקרקה תזזג
,םיילגרה ,תועורזה לע איה ,םידליב הצופנה ,וז תדרג תעפשה   
.םינפהו ףוגה   
היורקה Tinea unguium (Nail ringworm) םיינרופיצ תזזג
.םיילגרה וא םיידיה ינרופיצ םוהיזב והז .Onychomycosis םג   

תפקות איה םהב םירקמל טרפ ,הרומח הניא הלחמה בורל
.השלח ןוסיח תכרעמ םהל םישנא

...תואבה םיכרדב טשפתהל הלולעו תקבדימ הלחמה
.רועב רוע עגמ תועצמאב .םדאל םדאמ
בלכ ףוטיל :הלחמב עוגנה םייח לעב םע עגמב .םדאל היחמ
,הרפ םע עגממ בקע טשפתהל םג הלולע הלחמה .לותח וא   
.םיעוגנ רשא סוס וא זע   
וא םדא םא ןיב ,הלוח עגנ וב ץפח םע עגמ .םדאל ץפח
.תשרבמ וא קרסמ ,תבגמ ,דגב :המגודל .םייח-לעב   
.העוגנ עקרקב עגמ ידי-לע הקבדה ןכתית .םדאל עקרק
.םישדוח ךשמ תזזג םייקל הלולע הנוזת ירמוח יד הב עקרק   
.ךשוממ תויהל העוגנה עקרקב עגמה לע קבדיהל ידכ בורל   

.םישנב רשאמ רתוי םירבגב החיכש תזזג 

םימוטפמיס
תפקרק תזזג
תויחופלש םייושעה ,תעבט ייומד םינטק םימודא םימתכ
.אירב הארנ תעבטה זכרמב רועה .ישקשק רוע וא תונטק    
.תויחופלשה ביבס רעיש ןדבוא וא ךירפו שבי רעיש
.םישקשק
.רומח דוריג

ףוג תזזג
תונטק תויחופלש םייושעה ,תעבט ייומד םימודא םימתכ
.ישקשק רוע וא    
.רומח דוריג
ףופחל םילולעש ,םימתכ רפסמב ןייפאתהל הלולע הלחמה
.ינשה תא דחאה    
םינייפאמה תעבטה ייומד םימתכה אלל הלחמ םג ןכתית
.ללכ-ךרדב התוא    

םיינרופיצ תזזג
.תומוח-תובוהצ םיינרופיצ
.תוכירפו תותועמ ,תובועמ םיינרופיצ תוצק
.םיילגרה ינרופיצב ללכ-ךרדב העיפומ הייעבה
.םידליב רשאמ םירגובמב רתוי תינייפוא איה
םימרוג
תיירטפ ,(Fungi) הירטפ/םזינגרואורקימ ידי-לע תמרגנ הלחמה
לגוסמ רשא ,יפוקסורקימ ליפט חמצ ,(Dermatophyte) רוע    
.םיינרופיצהו רעישה ,רועה לש תותמה תומקרה לע םייקתהל    
.Trichophyton תיירטפב הרוקמ (Tinea capitis) תפקרק תזזג
הנוציחה רועה תבכש לע תחתפתמ (Tinea corporis) ףוג תזזג
.Microsporum וא Trichophyton תיירטפ ידי-לע תמרגנו    

םמצע םה .הלחמה לש (Carriers) םיאשנ םיווהמה םישנא םנשי
.םירחא הב וקיבדי ךא ,הינימסתמ ולבסי אל

ןוכיס ימרוג
הביבס .הרוגסו החל הביבסב גשגשי תזזגה םרוגה םזינגרואה
.תזזגה גושגשל איבת הבורמ העזה תמרוגה ,וז
השעתו תוירטפ ילטוק םינמש רועהמ קלסתו ףוטשת הבורמ העיז
.תזזגל רתי ןוכיסב םניה םיאטרופס .תוירטפה תוברתהל חונ ותוא
.םידלי-ינגבו רפס-יתבב הצופנה ,הלחמל םישיגר םינטק םידלי םג

...ב םילוחה ולא םייוצמ רתי ןוכיסב
ןוחביאו תוקידב
וא סיטיטמרדוריונב אלו תזזגב רבודמש אפורה אדווי תישאר
אוהש יוכיסה המ קודבי אוה ,הלוחה םע החישב .סיזאירוספ   
.הלחמל ףשחנ   
רוזאל םורגת ,ךושח רדחב ,(Wood's lamp) לוחכ רואב הרואת
.רוהזל עוגנ   
,פוקסורקימ תחת ותוא ןחביו עוגנה רועהמ טעמ דרגי אפורה
.הירטפב רבודמש אדוול   
.תיברת םשל הדבעמל המיגד חולשל ךרוצ היהיש ןכתי   
לופיט
תויתירטפ-יטנא תופורת תועצמאב לופיטה היהי ללכ-ךרדב
םא ןיב ,רועה לע םימשיימ ןתוא ,(Antifungal medications)
.תועובש 4-כ רחאל וארי תואצות .סיסרת וא הקבא ,החשמב

.הפב תולטינה תופורתב ךרוצה ןכתי ,רתוי םירומח םירקמב
...ומכ ,יאוול תועפות ונכתי ולא תופורתל
.החירפ.לוכיעה תכרעמב םישוביש
.דבכה דוקפיתב תויעב

םוינלס דיפלוס ליכמה רישכת תועצמאב שארה תפיפח
.תפקרק תזזג תוטשפתה תעינמב עייסת (Selenium sulfide)

הניא הפורתהש ןוויכ ,דחוימב השק םיינרופיצ תזזגב לופיטה
הייעבהו תכשוממ תופורת תליטנ השורד .םיינרופיצב תגפסנ
.תופורת תליטנ התקספה םע שדחמ ררועתהל הלולע

תורהזא
הביק ביכב לופיטל תופורת ,הביק תצמוח תודגונ תופורת
,הצמוח תרזח :(Reflux) סקולפרב לופיטל תופורת וא    
.תזזגב לופיטל תופורתה תלועפ תא שבשל תלולע    
תא שבשל םג הלולע ,הפב תזזגב לופיטל תופורת תליטנ
.(Anticoagulant drugs) השירק תוענומ תופורת לש ןתלועפ    

ליעוהל םייושעש םיפסות
.E ןימטיו
.(Caprylic acid) תילירפק הצמוח
.A ןימטיו
.סקלפמוק B ןימטיו
.C ןימטיו

...ןכו 

.סוקוקה זוגא ץע תיצמת
.תוילוכשא יניעלג תיצמת
.הלילה רנ ןמש
.התשפ יערז ןמש וא םיגד ןמש
אפרמ-יחמצ
,תויתיירטפ-יטנא תונוכת םהל אפרמ-יחמצ לש ימוקמ םושיי
.הייעבב לפטל עייסל יושע ,םיפידנ םינמש םהב
...םניה םהב םיצופנה
!לוהמ וניאש ףידנ ןמש םשייל ןיא :בל ומיש

...ליעוהל םייושעש ,ןוסיחה תכרעמ קוזיחל אפרמ-יחמצ
העינמו םיכוביס
חטש ינפל תחתמ לא הירטפה רודחת דבלב תוקוחר םיתיעל
,היוקל ןוסיח תכרעמ ילעבל .רתוי השק הלחמ םורגתו רועה
.םילחהל דחוימב השק היהי ,סדייא ילוח ומכ

.םישביו םייקנ רועו םיילגר תופכ תא ורמש
.הרפסמב רוקיב רחאל דחוימב ,תועיבקב שארה תא ופפח
םהב םיעבוכו רעיש תושרבמ ,תובגמ ,םידגבב ושמתשת לא
.םשבילו בטיה םתוקנל שי שומישל םדוק .םירחא ושמתשה    
ינפוג ץמאמ תעב דחוימב ,םילדנסו תוררוואמ םיילענ ולענ
.תוכירבו השבלה ירדח ,רשוכ ירדח ומכ ,םירוגס תומוקמבו    
.וחירקה םה םהב תומוקמב םייח-ילעבב תעגלמ וענמה