3 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
Insomnia - News 3

םירגובמל םינבדבוד ץימ
דמחמ תויח םע הניש
אווש תונורכזו הנישב רוסחמ
הניש רפשמ דרשמב םוי רוא
הניש ידודנב ידוחיי לופיט
רמייהצלא תנכסו הניש תולולג
הניש ידודנל םרוג לוהוכלא
הניש תוערפה תכרעה
תשעור הביבסב הנישל ןינוטלמ
(2) םיבאכו העורג הניש
רבשמב תוטלחהו הנישב רוסחמ
(2) הניש ידמ טעמ/רתוי
בל ףקתהל ןוכיסו העורג הניש
(2) יתוגהנתה-יביטינגוק לופיט
תונורכיזל תושיגנו הניש
תונריע רתיו הניש תוחפ
הנישה תוכיאל תיבל ץוחמ ןמז
תוננטצהו הנישב רוסחמ
םיירהצה רחא המונת
הנישל תינומיל הזיאול
ינוסיח ןורכיזו הקומע הניש
הינרפוזיכסב הניש ידודנ תוחפ
הניש תועש יצחו ששב יד
ןמז ךרואל תכשוממ הניש
רתוי הרצקו הקומע הניש
הווהב הנישה תוכיא תעפשה
הנישה תוכיאו הטימה לדוג
דשה ןטרסו הנישב רסוח
היצנמידו הניש ירודכ
הינרפוזיכסו העורג הניש
תוינונשיו D ןימטיוב רוסחמ
ןורכיז ןדבואו העורג הניש
בל תקיפס יאו הניש ידודנ
היצנמידו הניש תוערפה
םינרכנוסמ םילילצ
הנישה לע עיפשמ אלמ חרי
םינפה הארמו הניש תעינמ
הנישה תוכיאו 3-הגמוא תמר
ןוזמ תיינקו הנישב רוסחמ
הגויו הניש ידודנ
(1) הניש ידמ טעמ/רתוי
חומה דוקפיתב הדיריו הניש
הנישו תויתוגהנתה תויעב
הנישב םינלער הקנמ חומה
שבשמ םיירהצה-רחא הפק
יחומ קזנו הנישב רוסחמ
(1) םיבאכו העורג הניש
הבוט הנישל DHA 3-הגמוא
רמייהצלאו הניש תוערפה
(1) יתוגהנתה-יביטינגוק לופיט

...הניש ידודנ/תוערפה ואר
...1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
...2 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה


2012 ילוי
דיתעב היצינגוקה לע העיפשמ הווהב הנישה תוכיא
...הניש תויעב


2012 ילוי
הלילה תנש תוכיא לע עיפשמ הטימה לדוג
הינטירבב (Sleep Council) הנישה תצעומ לש םוסריפ יפל
הנישה לש התוכיא לע העפשה שי םינשי הב הטימה לדוגל
.תוימוימויה תומישמה תא עצבל תלוכיה לעו (Sleep Quality)
רתויב הלודגה הטימה תא דימת תונקל ץלמומ ךכיפל
.תירשפאה
הבוגל האוושהב ס"ס 15-ב רתוי הכורא תויהל הטימה לע
הזכ תויהל תיגוז הטימ לש הבחור לע .הב ןשיה םדאה
םידיהשכ דצב דצ הב בכשל םוקמ קיפסמ הב היהיש
.םיעגונ םניא םיקפרמהו שארה ירוחאמ

ND


2012 רבמטפס
דשה ןטרס תויביסרגאל רושק הנישב רוסחמ
םישנ 101 ופתתשה וב ,ב"הרא ויהוא University-ב רקחמ
ןגורטסאל ןטלוקל יבויח דשה ןטרס לש םדקומ בלשב
.(Estrogen-Receptor-Positive Breast Cancer)

הלחמה תרזח תורבתסהל ןחבמבב רתויב תועורגה תואצותה
וחווידש םישנב ולבקתה (Recurrence Probability Test)
תועש 7-מ תוחפ דחוימב ,הלילב הניש תועש תוחפ יכה לע
יכ ןייצל שי .הלחמה ןוחביאל ומדקש םייתנשה ךשמב
ליגב םישנל תסחייתמ הז ןותנל רתויב הקזחה תוריבסה
.רתוי תוריעצ םישנל אלו (Menopause) רבעמה

Breast Cancer Research and Treatment


2012 רבמטפס
היצנמידו הניש ירודכ
רתוי ךשמנ רשא ,תפרצ University of Bordeaux-ב רקחמ
עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 1,063 ופתתשה וב ,הנש 20-מ
םיוסמ גוסמ (Sleeping Pill) הניש רודכ יכ הליג ,םינש 78
ץופנ רשא ,(Benzodiazepines) םיניפזאידוזנבה תחפשממ
םישישקב ,ןוכיסה תא ,50%-ב ,לידגהל לולע ,הינטירבב
ךותב (Dementia) היצנמידב תוקלל ,(Elderly People)
.הנש 20-מ תוחפ

British Medical Journal


2012 רבמבונ
הינרפוזיכס ינימסת הרימחמ העורג הניש
םישנא לע יכ םיחוודמ הינטירב University of Bristol ירקוח
תיתוכיא הניש ןושיל (Schizophrenia) הינרפוזיכסמ םילבוסה
םירידס יתלב הניש יסופד םהירבדל .(High-Quality Sleep)
הניקת יתלב תיחומ תוליעפו (Irregular Sleep Patterns)
.וז הערפה ינימסתמ קלח ליעפהל הלולע ,הלילה ךלהמב

(Sleep Disturbances) הניש תוערפהש ןכתי ,םירקוחה תעדל
אלו הינרפוזיכסה ינימסתל םרוגה השעמל תויהל תולולע
םירקוחה וקדב ןהב ,תודלוחב ךרענ רקחמה .םהלש האצותה
,(Electrical Brain Activity) תיחומה תילמשחה תוליעפה תא
.הנישה ןמזב

Neuron


2012 רבמצד
D ןימטיו לש תוכומנ תומרו עזג ,םויב רתי תוינונשי
...רקחמ


2013 ראוני
ןורכיז ןדבואו העורג הניש ןיב רשק אצמנ
םיחוודמ ב"הרא Uni. of California, Berkeley-ב םירקוח
(Old Age) רגובמ ליגב (Poor-Quality Sleep) העורג הניש יכ
.(Memory Loss) ןורכיז ןדבואל םורתל הלולע

,(Brain Waves) חומ ילג םירצונ (Deep Sleep) הקומע הנישב
סופמקופיהה :חומה לש דחא קלחמ תונורכיזה םירבעומ וב בלש
תימדקה חומה תפילק :חומב רחא קלחל (Hippocampus)
לש ךוראה חווטל ןוסחיאל תשמשמה (Prefrontal Cortex)
אלש תונורכזו תונקדזהה םע ערפומ הז ךילהת .תונורכיז
-ךורא ןוסחיא םשל) תימדקה חומה תפילק לא רובעל וקיפסה
םיעיגמה םישדח תונורכיז ידי-לע םיפלחומו םיקחמנ (חווט
.סופמקופיהל

Nature Neuroscience


2013 סרמ
בל תקיפס יאל ןוכיס רתיו הניש ידודנ
Norwegian Uni. of Science and Technology ירקוח
(Insomnia) הניש ידודנמ םילבוסה םישנאש םירסומ היגברונ
(Heart Failure) בל תקיפס יאל ןוכיס תיב םג אצמיהל םילולע
םינש 89 דע 20 ינב ,שיא 54,279 ינותנב ושמתשה םירקוחה
ןיב רשק ונשי םא תולגל ידכ םינש 11 ךשמב ורטונ רשא
.(Heart Health) בלה תואירבו הניש ידודנ
סחיב 3 יפ בלה תקיפס יאל ןוכיסה לדג הנישה תויעב ללגב
.הניש תערפהמ םילבוס םניאש ולאל

European Heart Journal


2013 סרמ
הצופנ היצנמידל דאמ קזח הזוח הווהמ הניש תערפה
...הניש תערפה


2013 לירפא
הנישה ןמזב ןורכיזה תא םירפשמ םינרכנוסמ םילילצ
הנזאה יכ וליג הינמרג University of Tubingen ירקוח
ןמזב ,(Synchronized) םינרכנוסמ (Sounds) םילילצל
רבודמ .(Memory) ןורכיזה תא רפשל הייושע ,הנישה
ןמזב םיעמשומה ,(Rise and Fall) םידרויו םילוע םילילצב
.(Brain Waves) חומה ילג ומכ בצק ותואב הנישה
םדוקה םויב דמלנש עדיה ןורכיז תא רפשל היושע וז הטיש
.ןורכיז תויעבמ םילבוסה ולאל רוזעל ןכו
בצקב םיעמשומ םילילצה רשאכ קר תלעופ הטישה יכ אצמנ
םע ןרכנוסמה (Slow Oscillation Rhythm) יטיא תודונת
.שיא 11 ופתתשה רקחמב .הנישה ןמזב םייטיאה חומה ילג

Neuron


2013 ילוי
הנישה לע עיפשמ אלמ חרי
שי יכ הארנ יכ אצמ ץייווש University of Basel-ב רקחמ
רתוי השק (Full Moon) אלמ חרי ןמזב יכ הרמיאה תמא
.הלילב בוט ןושיל
םיבלשה ןיב ןיב רשק אצמ הניש תדבעמב ךרענש ,רקחמה
ןמזב הנישה תוינבת שובישו חריה לש םינושה (תוזאפ)
...אלמ חרי
.שילשכב התחפ הקומע הנישל הרושקה תיחומה תוליעפה
ךשמו תוקד 5-ב עצוממב ךראתה תומדריהל דע ןמזה
.תוקד 20-ב עצוממב רצקתה הנישה 
רזועה ,(Melatonin) ןינוטלמה תומרב הדירי האצמנ
.(Sleep-Wake Cycles) תונריע-הנישה ירוזחמ תא תסוול 

Current Biology


2013 רבמטפס
תויתרבח תוכלשה-םינפה הארמ לע העיפשמ הניש תעינמ
יכ ואצמ הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute ירקוח
הארמ לע העיפשמ (Sleep Deprivation) הניש תעינמ
רועהו הפה ,םייניעה :(Facial Features) םינפה ייוות
.ביבס םישנאל ךכ לע תזמורו
הנישה םהמ הענמנ ךכ רחאו תועש 8 ונשי םיבדנתמ 10
.תועש 31 ךשמב

...ב אטבתמ הנישב רוסחמה
םייולת םייפעפע
תומודאו תוחופנ םייניע
םייניעה ביבס םירוחש םילוגיע
רתוי רוויח רוע
םינידע םיטמק רתוי
תולופנ הפ תויווז
רתוי בוצע יללכ הארמ

Sleep


2013 רבמטפס
רפסה תיב ידליב הנישה תוכיאל הרושק 3-הגמוא תמר
הינטירב Oxford Uni.-ב (DOLAB study) רקחמ יאצממ
ןוזממ ,DHA דחוימב ,(Omega-3) 3-הגמוא תכירצשםיארמ
רופישב רוזעל היושע (Supplements) ןוזמ יפסותמ וא
.םידליב הנישה תוכיא

Food And Behaviour Research (FAB Research)
Symposium held in London


2013 רבמטפס
ןוזמ תיינק לידגמ הנישב רוסחמ
ופתתשה וב רקחמב ,הידבש Uppsala University-ב םירקוח
הנישב רוסחמ יכ אצמ ,ילמרונ לקשמ ילעב ,םיאירב םירבג 14
תרבגומ היינקל יותיפה תא לידגהל לולע (Sleep Deprivation)
תשוחת תרבגה תובקעב ,הובג ירולק ךרע לעב ןוזמ ירצומ לש
.(Increased Hunger) בערה

Obesity


2013 רבוטקוא
הגוי תרזעב םירפתשמ רבעמה ליגב הניש ידודנ
ב"הרא לטאיס Group Health Research Institute-ב רקחמ
ךשמב (Yoga) הגוי ירועישב תופתתשה יכ אצמ (MsFLASH)
הנישה ידודנ תנטקהל םירושק תיבב לוגריתו תועובש 12
(Hot Flashes) םוחה ילג לע העפשה אלל ךא ,(Insomnia)
.(Night Sweats) הלילה תועזהו וא

Menopause


2013 רבוטקוא
(1) הניש ידמ טעמ/רתוי
ב"הראב CDC / ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה לש ח"וד
,רסומ (Centers for Disease Control and Prevention)
וא ידמ רתוי יכ ,(Sleep Duration) הנישה ךשמל עגונב
תולחמל םיליבומ םהינש ,הלעמו 45 ינבב ,הניש ידמ טעמ
תלחמ ,(Diabetes) תרכוס ומכ ,(Chronic Diseases) תוינורכ
תינלוח/רתי תנמשה ,(Coronary Heart Disease) תילילכ בל
.(Anxiety) תודרחו (Obesity)

וא תועש 10 תב הנישכ הניש ידמ רתוי םירידגמ םירקוחה
רתוי ופתתשה רקחמב .תוחפ וא תועש 6 ידמ טעמו רתוי
.ב"הרא יבחרב תונידמ 14-מ הלעמו 45 ינב שיא 54,000-מ

SLEEP


2013 רבוטקוא
חומה דוקפיתב רתוי הריהמ הדיריל הרושק הכורא הניש
םישנא יכ אצמ דרפס University Hospital Madrid-ב רקחמ
רתוי וא תועש 9 עצוממב םינשיה םהייחל 70-הו 60-ה תונשב
דוקפיתב תורדרדיה ךכב םיציאמ ,םינש 3 ךשמב ,הממיב
(Memory) ןורכיז ומכ .(Cognitive Function) יביטנגוקה
.תועש 8 דע 6 םינשיה םהיתימע תמועל (Thinking) הבישחו

תונשב שיא 2,700 לעמ ופתתשה ,םינש 3 ךשמנש ,רקחמב
.םהייחל 70-הו 60-ה

Journal of Psychiatric Research


2013 רבוטקוא
הנישה יסופדל תורושק תויתוגהנתה תויעב
יכ םיחוודמ הינטירב University College London ירקוח
תורידס יתלב תועשב ןושיל םיכלוה רשא םידלי
םיטונ (Erratic Childhood Bedtimes/Irregular Hours)
רתוי (Behavioural Problems) תויתוגהנתה תויעב חתפל
םירקוחה ירבדל .רידס ןפואב ןושיל םיכלוהה םידלי רשאמ
.עובק םינמז חול לש םושיי ידי-לע תאז לטבל ןתינ

ףוגה בצק תא שבשל םילולע םירידס יתלב הניש יאנת
,(Sleep Deprivation) הנישב רוסחמ םורגלו יעבטה
.תויוגהנתההמ קלח תסוול תלוכיבו חומה תוחתפתהב עוגפל
הקומע העפשה שי דליה לש תמדקומה תוחתפתהל יכ עודי
.םייחה ךשמב וחוורו ותואירב לע
רשא 7-ו 3, 5 ינב םידלי 10,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
םירומהו תוהמיאהמ חוויד יפל וכרעוה םהב תוגהנתה תויעב
.םהלש

Pediatrics


2013 רבמבונ
הנישה ךלהמב םינלער הקנמ חומה
קרוי וינ University of Rochester-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(Sleep-Wake Cycle) הציקי-הנישה רוזחמ יכ הליג ב"הרא
תלוספה יוקינל תיארחא רשא תכרעמה תוליעפ תא רידסמ
.(Spinal Cord) הרדישה דומעמו (Brain) חומהמ (Waste)

םירציימ (Awake) םירע םירבכעה רשאכש םיריבסמ םירקוחה
(Toxic Waste) הליער תלוספ ,ףרה אלל ,םהלש חומה יאת
.םהב עוגפלו חומה יאת ןיבש םיללחב רבטצהל הלולעש
חומה יאת ןיבש םיחוורמהו וז תלוספ תקלוסמ הנישה ןמזב
.שדחמ םילדג

Science


2013 רבמבונ
הלילה תנש תא שבשל לולע םיירהצה-רחא הפק
יכ ואצמ ב"הרא טיורטד Wayne State University ירקוח
םג הלילה תנש תא תיתועמשמ (Disrupt) שבשל לולע הפק
.הנישה תעש ינפל תועש ךרצנ אוה םא
ולביק רשא שיא 12 לש הנישה ילגרה תא ורטינ םירקוחה
תונב תולולג תרוצב ,(Caffeine) ןיאפק לש תונוש תויומכ
(םויב הפק ילפס השולש דע םיינשל ךרע הווש) ג"מ 400
,הנישה ינפל תועש 6 הנתינ תחא הלולג .םימי 4 ךלהמב
שממ הכרצנ הנורחאהו הנישל םדוק תועש 3 הנתינ תרחא
.(המד) ובצלפ תולולגה ויה םיתיעל .הנישה ינפל

רתוי תיתועמשמ הערפה הילבקמל המרג הלולגהש אצמנ
.הליל לכב תחא החונמ תעש דע ודביא םהו ובצלפהמ
,17:00 העשה רחאל הפק תותשל אלש םיצילממ םירקוחה
.ימויה דוקפיתה לע תוקיזמ תועפשה עונמל ידכ

Journal of Clinical Sleep Medicine


2014 ראוני
חומה תמקרל קזנ םרוג הנישב רוסחמ
תקפסמ יתלב הניש יכ וליג הידבש Uppsala Uni. ירקוח
םירקוחה .(Brain's Tissue) חומה תמקרל קזנ םורגל הלולע
ךשמב הניש םהמ וענמו ילמרונ לקשמ ילעב םירבג 15 וסייג
בקע םהב ומרגנש תויגולויבה תועפשהה תא וקדבו םלש הליל
ךשמב ונשי םינייסנהש רחאל תוקידבה לע ורזח םה .ךכ
,םדב חומה לש תלוספה ירמוחב לודיגה תא וקדבו תועש 8
.(Brain Damage) יחומ קזנ תמירגמ האצותכ וב םיעיפומה

Sleep


2014 ראורבפ
(1) םיבאכו העורג הניש
...םתעפוה


2014 סרמ
הבוט הנישל DHA 3-הגמוא
...רקחמ


2014 סרמ
רמייהצלא תלחמל תומרוג הניש תוערפה
תולולע (Chronic Sleep Problems) תוינורכ הניש תויעב
םיטשופמ םיבאכמ לחה ,תואירב תויעב רפסמל םורגל
.(Cancer) ןטרס תלחמ לש התצאה דעו (Widespread Pain)

רמייהצלא ילוח ברקב תוצופנ הניש תוערפה םג
וא םרוגה ןה םא רורב היה אלו (Alzheimer's Disease)
.וז הלחמ לש האצותה

,םירבכעב ,ב"הרא היפלדליפ Temple University-ב רקחמ
.רמייהצלאל ןוכיס םרוג ןה הניש תוערפה יכ תעכ ואצמ
,הניש הענמנ םהמ ,םירבכע לש הדימלה רשוכו םנורכיז
.ועגפנ

Neurobiology of Aging


2014 סרמ
(1) רתוי הכורא הנישל רצק יתוגהנתה-יביטינגוק לופיט
ךרע התוא תיתטיש הריקס יכ רסומ יאקירמאה Medscape
יתוגהנתה-יביטינגוק לופיט יכ אצמ Dr. McCrae
ליעומ רצק (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)
םישק םירקמב וליפא ,(Insomnia) הניש ידודנב לופיטל
.ינורכ באכו ןטרס ומכ תולחמב םיוולמה
-יביטינגוק לופיט ,רתוי ץופנ יתפורת לופיטש ףא לע
,לופיטה ילבקמ תיברמב ,הנישהו רתוי ליעי יתוגהנתה
ףסונבו (Sessions) םיילופיט םישגפמ 3 רחאל הרפתשה
.תוולנה תויאופרה תואצוההה ונטק

יתוגהנתה-יביטינגוק לופיט
תטיש איה (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)
רפסמ בלשל ןויערה דמוע הירוחאמ יגולוכיספ לופיט
תואיצמה תסיפת תא לפוטמב תונשל ידכ תוטיש
.ותוגהנתה תא תונשל ךכל םאתהבו

,(Anxiety) תודרחב לופיטב ומצע תא חיכוה לופיטה
ןואכיד ,(Eating Disorders) הליכא תוערפה
דחפ ומכ ,(Phobias) תויבופ/םידחפ ,(Depression)
/היבופורטסולק ,(Arachnophobia) םישיבכע ינפמ
ינפמ דחפ ,(Claustrophobia) םירוגס תומוקממ דחפ
.דועו (Test Phobia) תוניחב

Journal of Clinical Sleep Medicine


2014 לירפא
הניש ידודנמ םילבוסה םירגובמל םינבדבוד ץימ
תייתש יכ ואצמ ב"הרא Louisiana State University ירקוח
היושע ברעו רקוב ידמ (Tart Cherry Juice) םינבדבוד ץימ
הרזע םייעובש ךשמב ץימה תייתש .הלילה תנש תא רפשל
(Older Adults) םישישק ברקב הנישה ךשמ תא לידגהל
.תוקד 90-ל בורקב (Insomnia) הניש ידודנמ םילבוסה
.םינש 68 עצוממ ליג ינב שיא 7 ופתתשה רקחמב

יעבט רוקמ םה (Cherries) םינבדבוד םירקוחה ירבדל
רוזחמ תא תסוול רזועה ןומרוה ,(Melatonin) ןינוטלמל
.(Sleep-Wake Cycle) תוריע-הנישה

Experimental Biology 2014 meeting


2014 ינוי
הניש ידודנל תמרות דמחמ תויח םע הניש
ב"הרא סזנק University of Kansas Medical Center ירקוח
קפסל היושע (Pets) דמחמ תייח םע הטימה תקולח יכ םירסומ
רקחמב .הניש ידודנל םרות רבדה ךא ,המיענו המימח השוחת
.םירגובמ 298 ונייאור

SLEEP 2014, the 28th annual meeting of the
Associated Professional Sleep Societies


2014 ילוי
אווש תונורכזל םורגל לולע הנישב רוסחמ
...רקחמ


2014 טסוגוא
םייחה תוכיאו תינפוג תוליעפ ,הניש רפשמ דרשמב םוי רוא
ב"הרא ןייפמש-הנברוא University of Illinois ירקוח
(Daylight) םוי רוא רתויל םיפשחנה דרשמ ידבועש ואצמ
ךורא (Sleep Duration) הניש ןמזמ םינהנ םירחא רשאמ
,רתוי הבוט (Sleep Quality) הניש תוכיא ,תולילב רתוי
(Physical Activity) תינפוג הניחבמ רתוי םיליעי םה
.רתוי הבוט (Quality of Life) םהייח תוכיאו

173% רתוי ולביק רשא תונולח םע הדובע םוקמב םידבוע
תוקד 46 בלילב ונשי ,הדובעה תועשב ןבל רואל הפישח
.םירחא םידבוע תמועל ,רתוי

Journal of Clinical Sleep Medicine


2014 רבמטפס
ךכב החמתמה םילוח תיבב םייעובש ךות הניש ידודנב לופיט
יושע ,ךכב החמתמה םילוח תיבב םייעובש ןב דחוימ לופיט
םילוחה תיבב ,ההוש לפוטמה .הנישה ידודנ תייעב תא רותפל
םא ןיב ,לופיט וב לבקמו םייעובש ךשמב ,ךכב החמתהש
תרבגומ CBT-I תינכות ארקנה ,יתצובק וא ינדיחי
ופתתשה 2012-ו 2009 ןיב .(Intensified CBT-I Program)
.םישנא 8 דע 7 תונב תוצובקב , וזכ תינכותב םילפוטמ 162

Psychotherapy and Psychosomatics


2014 רבמטפס
רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תא תולידגמ הניש תולולג
(Elderly People) םישישק ורטונ וב ,הדנק קביווקב רקחמ
ונחבוא רשא םילפוטמ 1,796 ןיב הוושיה ,םינש 6 ךשמב
יכ אצמ ,םיאירב םישנא 7,184 םע ,רמייהצלא ילוחכ
םיניפזאידוזנבה תחפשממ (Sleeping Pills) הניש תולולג
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תולידגמ (Benzodiazepines)
.(Alzheimer's Disease)
רתיב ויה רתוי וא םישדוח 3 ךשמב ולא תולולג ולטנש ולא
,ךראתה הפורתה תליטנ ךשמש לככו הלחמל 51% ןב ןוכיס
.רמייהצלא תלחמב תוקלל ןוכיסה לדג

BMJ


2014 רבמצד
הניש ידודנל םרוג לוהוכלא
היבמולוק Uni. of Missouri School of Medicine-ב רקחמ
(Alcohol) לוהוכלא תכירצש אצמ ,תודלוחו םירבכעב ,ב"הרא
ףוגב הנבומה הנישה תוסיו ןונגנמ תלועפ תא שבשל הלולע
תוריע תארשה ידי-לע (Insomnia) הניש ידודנל ליבוהלו
.הנישל הבישה תעינמו (Wakefulness)

University of Missouri-Columbia


2015 סרמ
הניש תוערפה תכרעהל השידח השיג
הטיש וחתיפ בגנב (הקורוס) ןוירוג ןב תטיסרבינוא ירקוח
תועצמאב (Sleep Quality) הנישה תוכיא תכרעהל השידח
.(Breath Sound Analysis/BSA) המישנה לילצ חותינ
- םויכ הגוהנה וזמ הרקי תוחפו תינשלופ תוחפ הטיש
:םינוש םיינפוג םינייפאמ תקידב :(PSG) תיפרגונמוסילופ
,םייניש תקירח ,המישנה דוקפית ,חומה ילג ,םירירשה חתמ
.םדב ןצמחה תמרו בלה בצק

PLOS Online


2015 סרמ
תשעור הביבסב הבוט הליל תנש רשפאמ ןינוטלמ
יכ אצמ ןיס גני'גייב Capital Medical University-ב רקחמ
הניש קפסל יושע ,תיטטניס רצוימה (Melatonin) ןינוטלמ
(Eye Mask) םייניע תכסמל האוושהב רתוי הכוראו תיתוכיא
.תינשערו תראומ הביבסב ,(Earplugs) םיינזוא ימטאו
ופתתשה ,תועש 9 ךראו הניש תדבעמב ךרענש ,רקחמב
.םיאירב םישנא 40

Critical Care


2015 יאמ
(2) םיבאכו העורג הניש
...ירקוח


2015 יאמ
רבשמב תוטלחה תלבקב םגופ הנישב רוסחמ
יתלבל תולגתסהה רשוכ ידי-לע עבקנ תוומו םייח ןיב לדבהה
.ךכ לע השקמ (Sleep Deprivation) הניש תעינמו יופצ
יוסינ ורצי ב"הרא Washington State University ירקוח
םיטביה לע עיפשמ הנישב רוסחמ דציכ המדמה הדבעמ
םלועב ,םינכוסמ םיבצמב תוטלחה תלבק יבגל םייטירק
.יתימאה
תכשוממ הניש תעינמ דציכ לש השדח הנבה איה האצותה
יבצמב אצמנה לכ ללכבו אבצ ישנא ,םיאפורל םורגל הלולע
.ןוסא תורה תוטלחה לבקל ,רבשמ

Sleep


2015 יאמ
(2) הניש ידמ טעמ/רתוי
Icahn School of Medicine at Mount Sinai-ב רקחמ
םילבוסה םילפוטמ 203,794 ופתתשה וב ,ב"הרא קרוי וינ
הנישל האוושהב יכ אצמ ,(Hypertension) םד ץחל רתימ
(Sleep Durations) הניש ךשמ ,(הלילב תועש 8 דע) האירב
ןוכיסה תא ליפכמ (תועש 5-מ תוחפ) ידמ רצק וא ךורא
רתימ םילבוסה הדימעה ליג ינבב (Stroke) יחומ ץבשל
.םד ץחל

American Society of Hypertension (ASH) 2015
Annual Scientific Meeting


2015 ינוי
ץבשו בל ףקתהל ןוכיסה תא הלידגמ העורג הניש
תא תיתועמשמ לידגהל הלולע (Poor Sleep) העורג הניש
שי ןכלו (Stroke) ץבשו (Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיסה
םד ילכו בל תולחמל ןוכיס םרוגכ םרוגכ הב בשחתהל
.(Cardiovascular Disease)
ינב םייסור םירבג 657 ופתתשה ,הנש 14 ךשמנש ,רקחמב
.בל ףקתהו ץבש ,תרכוס לש הירוטסיה אלל 64 דע 25
.4 דע 1.5 ץבשלו 2.6 דע 2 יפ לדג בל ףקתהל ןוכיסה

EuroHeartCare 2015 - the Annual Conference of the
European Society of Cardiology


2015 ינוי
(2) הניש ידודנ דגנ (CBT) יתוגהנתה-יביטינגוק לופיט
ירקוח וכרע התוא ,הזילנא-אטמ יאצממ יפל
וללכנ הב ,הילרטסוא Melbourne Sleep Disorders Centre
םילבוסה לש םתנש תא רפשל ןתינ ,םימדוק םירקחמ 20
לופיט תועצמאב (Chronic Insomnia) םיינורכ הניש ידודנמ
,(Cognitive Behavioral Therapy/CBT) יתוגהנתה-יביטינגוק
.תוילילש תואצותב תוסנתה וא תופורתב שומישל הרזח אלל
.לופיטה םותב דיימ ,הנישה לש םיביכרמ ןווגמ לע לח רופישה
ינב םילפוטמ 1,162 םירקחמה ופתתשה לכה-ךסב
.םינש 56 עצוממ ליג

Annals of Internal Medicine


2015 ילוי
רתוי םישיגנל תונורכיזה תא השוע הניש
University of Exeter-ב רקחמ
,(Memories) תונורכיז תחכש ינפמ הניגמ קר אל (Sleeping)
.רתוי םישיגנל םג םתוא תכפוה איה אלא
היה ןתינ אל ןהב תודבועב (Recall) רכזיהל רשפאמ רבדה
שלח ןורכיז ומכ ,(Wakefulness) תוריע בצמב רכזיהל
.ותוא (Retrieve) רזחאל היהי ןתינש ידכמ

Cortex


2015 טסוגוא
ינריע רתוי שיגרהלו תוחפ ןושיל
...ררבתמ


2015 טסוגוא
הנישה תוכיא תא רפשמ תיבל ץוחמ ןמז
םיחטשב יוליב יכ אצמ ב"הרא Uni0 of Illinois-ב רקחמ
ומכ ,(Open Outdoor Spaces) תיבל ץוחמ (םיקורי) םיחותפ
,הנישה תוכיא תא תיטמרד רפשל יושע ,םיה ףוח וא קראפ
255,171 ופתתשה רקחמב .הלעמו 65 ינב ברקב דחוימב
םיקורי םיחטשל הפישחב רוסחמה תעפשה .ב"הראב שיא
םישנמ םירבגב רתוי הטלב (Exposure to Green Space)
.הלעמו 65 ינבב רתויו

Preventive Medicine


2015 רבמטפס
תוננטצהל ןוכיס ריבגמ הנישב רוסחמ
,ב"הרא Uni. of California, San Francisco-ב רקחמ
תקפסמ יתלב (Sleep) הניש יכ אצמ ,שיא 164 ופתתשה וב
.(Common Cold) תוננטצהב תוקלל ןוכיס לידגהל הלולע
סוריול םיפשחנו תוחפ וא תועש 6 הלילב םינשיה םישנא
ולאל סחיב תוננטצהב תוקלל 4 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ הז
.רתוי וא תועש 7 הלילב םינשיה

Sleep


2015 רבמטפס
םד ץחל הדירומו תואירב תרפשמ םיירהצה רחא המונת
וליג ןווי הנותא Asklepieion Voula General Hospital ירקוח
העש תב (Afternoon Nap) םיירהצה רחא לש המונתב יד יכ
רפשל ךכבו (Blood Pressure) םדה ץחל תדרוה םשל ,תחא
.תואירבה תא
,(Middle-Aged) הדימעה ליגב םילפוטמ 386 ופתתשה רקחמב
םד ץחל רתימ ולבס רשא םינש 61.4 עצוממ ליג ינב
מ"מ 2-ב קר םנמוא דרי ילוטסיסה םדה ץחל .(Hypertension)
םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיסה תא ןיטקמ רבדה ךא ,תיפסכ
.10% דע רועישב (Cardiovascular Events)

ESC congress


2015 רבמטפס
םיאטרופס תוששואתהלו הנישל תרזוע תינומיל הזיאול תיצמת
,(Lemon Verbena) תינומיל הזיאולמ ,(PLX) יתנוזת ףסות
םירירש יבאכ תיחפהל ,רתוי בוט ןושיל םיאטרופסל רוזעל יושע
.(Recovery Time) תוששואתה ןמז לידגהלו (Muscle Pain)
לע וחוויד ,םויב ףסותהמ םרג 1.2 ולטנש ,רקחמב םיפתתשמה
ךרענו תועובש 3 ךשמנ יוסינה .(Sleep) הנישב 44% ןב רופיש
.(המד) ובצלפל האוושהב

לע םידיעמ רשא םידדמב ןוטיק לע ועיבצה םדה תוקידב
.(Inflammation) תקלדו (Oxidative Stress) תינוצמיח הקע
.ףסותה ןרצי ידי-לע ןמומ רקחמה

Current Topics in Nutraceutical Research


2015 רבמטפס
ינוסיחה ןורכיזה תא תרפשמ הקומע הניש
הניש הינמרג Uni. of Tuebingen ירקוח לש םהירבדל
,םייטיא חומ ילג ידי-לע תגצוימה ,(Deep Sleep) הקומע
םייגולוכיספה תונורכיזה תא קר אל קזחל היושע
םיינוסיח תונורכיז םג אלא ,(Psychological Memories)
םע םישגפמל םירושקה (Immunological Memories)
.(Pathogens) םינגותפ/הלחמ ימרוג

Trends in Neurosciences


2015 רבוטקוא
הינרפוזיכס ילוחב הניש ידודנ תיחפמ יביטינגוק לופיט
הינטירב University of Oxford ירקוח לש םהירבדל
(Cognitive Behavioral Therapy) יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
םע םילפוטמב (Insomnia) הניש ידודנ תיחפהל יושע
םע וא (Persistent Delusions) תוכשמתמ תויזולד
םילפוטמ 50 ופתתשה רקחמב .(Hallucinations) תויצניצולה
.םינש 65 דע 18 ינב ,(Schizophrenia) הינרפוזיבס םע
לופיטה ףסונ ךכלו תועובש 12 ךשמנ יביטנגוקה לופיטה
.האפרמה תווצ םע רשקהו יתפורתה

Lancet Psychiatry


2015 רבוטקוא
הניש תועש יצחו ששב יד
תועש רפסמ תא תיחפמ ינרדומה םייחה בצקש הרבסל דוגינב
ירפכ רוזיאב םייחה םישנא יכ ררבתמ ,ןנומזית תאו הנישה
.םיינוריעה רשאמ הניש תועש תוחפב ףא םיקפתסמ (Country)
ב"הרא University of California, Los Angeles ירקוח
ךליאו 1880-מ דוע תודעותמ הניש תוערפה יכ םג םיחוודמ
ףא םייחה ,(Hunter-Gatherers) םיטקל-םידייצ תוצובק יכו
,םלועה לש םינוש םירוזיאב ,היצזיליביצהמ קחרה ,םויכ
םיקפתסמ רוריק וא םומיח תוכרעמו תעד תוחסה ,למשח אלל
.תוחפו הניש תועש 6.5 ןב עצוממב

Current Biology


2015 רבמבונ
2-גוס תרכוסב תנכסמ בר ןמז ךרואל תכשוממ הניש
דנלקוא Kaiser Permanente Division of Research-ב רקחמ
הנישה ךשמ תלדגהש אצמ ,םישנ 59,031 ופתתשה וב ,ב"הרא
ןוכיסה תא לידגהל הלולע ,םייחב םדקומ ,ןמז ךרואל
הדימעה ליג תונב םישנב ,(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל
םדוק הטעומ הניש לע יוציפכ תאז היישע .(Older) תושישקבו
.הליעומ הניא ןכל

Diabetologia


2015 רבמצד
רתוי רצקו רתוי קומע ןושיל וחתפתה םדאה ינב
תא ןחבש ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University-ב רקחמ
תוחפשמ - (Primates) םיטמירפ יגוס 21 לש םתנש תוינבת
וזמ רתוי הליעי תישונאה הנישה יכ אצמ - םייאליעה םיפוקה
םדאהש ןוויכ ,(עצוממב הניש תועש 7) םירחא םיקנוי לש
.רתוי קומעו תוחפ ןושיל חתפתה

םדאה .רתויב הליעיה איה תישונאה הנישה יכ אצמנ ,ןכ ומכ
םייניע תועונת תנשב תיללכה הנישהמ 25% טעמכ הלבמ
דועב - הניש לש רתוי קומעה בלשה - (REM) תוריהמ
.םנמזמ 5% קר הז בלשב םיאצמנ םיטמירפה ראשש

Evolutionary Anthropology

.