2 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
Insomnia - News 2

הדיל רחאל ןואכידו הניש תויעב
תרכוסו הליל תנש טועימ
יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
הדובעה םוקמב הקצה
בל תויעבו הניש תוערפה
רמייהצלאו העורג הניש
םיטסיטוא םידלי תנשל ןינוטלמ
תיבטוק-וד הערפהו הניש תערפה
בלה בצקו הנישב המישנ תקספה
םידליב הניש תויעבו יביספ ןשע
ינטב ןמושו הנישב תוינוציק
הניש תוכיא תרפשמ תימוי הרגיש
ןילוסניאל תושיגרו הניש טועימ
ןטרס ימילחמ לש םתנשל הגוי
ןינוטלמ טועימו חומ יעוגפ תנש
הניש ילפוטמנ תודבאתהה ןויער
הנרגימ ףקתהו הנישב רוסחמ
ידמ הרצק וא הכורא הנישב ןוכיס
הניש תויעב םע תורגובמל היוס
רבעמה ליגב הנישו םוח ילגו באכ
התומתו תודרחלו הנישל תופורת
רזוע וניא הניש ינפל לוהוכלא
רבעמה ליגב הנישו ןורטסגורפ
סיטירתרא ילוחל היצטידמ
תוירולק ףרוש הנישב רוסחמ
םינומרוהו םישישקב הניש תויעב
חומה הניקזמ הדורי הניש תומכ
םדב רכוסו הדורי הניש תוכיא
ןורטסוטסט דירומ הנישב רוסחמ
םד-ץחלמ הניש תויעבל ןינוטלמ
םיבאכ ריבגמ הניש טועימ
היצנמידו תושישקב הניש תויעב
הניש תויעבו ילנומרוה לופיט 'פה
םדה-ץחל תא הלעמ העורג הניש
תמדקומ הדילו דיתעל םאה תנש
הנישה תא םירפשמ םיבדבוד
הניש תרפשמ תינפוג תוליעפ
הלילב םיררועתמל הפורת
היגלאימורביפו הניש תויעב
הניש םיענומ הלוקו הפק ,הת
התומתב םינכסמ הניש ירודכ
הנקיזו הניש תוערפה
ןתשב ןובלח רתיו הרצק הניש
ץבשל ןוכיסו הנישב רוסחמ
ןינוטלמ רוצייו לוחכ רוא
הכישחמ דחפו הניש ידודנ
עובק רתונ ןינוטלמ
הימקולו הרואת םע הניש
םינגל רושק הנישב ךרוצה
בל תנכסמ הניש תלבגה
ףאה תקלדו הניש תוערפה
ץבשו בל תלחמ הניש טועימ
הנרגימו הניש ילגרה
הניש תויעבו ירלולס ןופלט
םינוריונו הניש טועימ
הניש תוערפהו תוירגיס
הניש-ידודנו סרטס
דשה ןטרסו הליל תדובע
רתי לקשמו תוקונית תנש
םייביטקארפיהב הניש תויעב
הניש יסופדו תירולק הכירצ
הניש תויעבו ינמוש טירפת
םידבועל תינויח הבוט הניש
ןורכיזה תא תרפשמ הניש
הנישל רושק תושישקב ץבש
תרכוסל ןוכיסו הניש ידודנ
תומולחו הניש ןמזב תוחיר
ןטרס ידרושל הייפרת
ןטרס דגנ הנישו תינפוג 'עפ
הגירח חומ תוליעפ
ןוסניקרפו הניש תוערפה
הפל סיסרתב הנישל הפורת
הליל תרמשמב הדובע
תוננטצהו הנישב רוסחמ
תרכוסו הניש ידודנ
תומולחה ביטו הנישב תוחיר
ןטרס ידרושל רוביד תייפרת
ןטרסו הניש תינפוג תוליעפ
הנישב רוסחמו םיפיטח
האושנה השאהו הניש
ןטרס דגנ ןינוטלמו הכישח
תרכוס-םדקו הנישב רוסחמ
תירלוקסו-'ק התומתו תוינונשי
תודבאתה תונויסנו הניש ידודנ
םד-ץחל רתיו הניש-ידודנ
םישדח םירבד תדימלו הניש
םיטסיטואב הנישו ןינוטלמ
ADHD-ו הנישב רוסחמ
אירב ףוג לקשמו הניש
הניש תויעבו ADHD םירגבתמ
תודבאתהו העגרה תופורת
םד-ץחל רתיו העורג הניש
ימדקה חומה תפילק רוריק


...הניש ידודנ/תוערפה ואר
...1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה

 
1999 רבמבונ
ליגה םע הנתשמ הניא ןינוטלמה תומכ
...רקחמ

2004 רבמטפס
םידליב הימקול תמרוג הרואת םע הניש
...תושרהל ןיא


2007 סרמ
םינגל רושק הנישב ךרוצה
הנישה תומכש הליג הינטירב University of Surrey-ב רקחמ
דע עבוק הז ןג .Period 3 ןגה ידי-לע תעבקנ םדא קוקז הל
הז ןגמ םיקתוע 2 שי םדא לכל .הנישב שיגר היהי םדאה המכ
.ךורא וא רצק תויהל יושע םהמ דחא לכו
רוסחמל רתוי םישיגר ךורא ןג ילעב םישנא יכ אצמנ רקחמב
.הניש תועשב רוסחמ רחאל םיינריע תוחפ םה ךכ בקעו הנישב
50%-ב הקומעה הנישה בלשב םיעוקש ןגה ילעבש אצמנ ןכ
ןמזל םיקוקז םה רמולכ רצקה ןגה ילעב תמועל רתוי ךורא
.רתוי ךורא החונמ

Biology


2007 ינוי
בל תויעבב תנכסמ הניש תלבגה
םישנא דימעהל לולע הנישה ןמז ךשמב רתויב ןטקה ולו םוצמיצ
יאצממ יפל תאז ,תירלוקסו-וידרק הלחמל רבגומ ןוכיסב םיאירב
תונשל בלה לש ותלוכי םוצמיצל םרוג הז רבד יכ הליגש רקחמ
.(Heart Rate Variability) HRV/ולש בצקה תא

יכ םיריבסמ ב"הרא University of Pennsylvania ירקוח
ןוכיסל בוט דדמ הווהמ ולש בצקה תא תונשל בלה תלוכי
ידבוע ברקב ררועתהל הלולע הז גוסמ הייעב .ירלוקסו-וידרק
.ינורכ הניש טועיממ םילבוסה םישנאבו הליל תורמשמ
ךשמש ,45 דע 22 ינב ,םיאירב םישנא 29 ופתתשה רקחמב
.םימי 5 ךשמב ,הלילב תועש 4-ל םצמוצ םהלש הנישה

SLEEP 2007: the 21st Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2007 ילוי
ףאה תקלדל תורושק הניש תוערפה
(Allergic Rhinitis) תיגרלא ףא תקלד תעפשה תוקידבב
.םהיניב קזח רשק אצמנ ,הניש תניחבמ ,םייחה תוכיא לע
םיתיעל ,םילבוס תיגרלא ףא תקלדמ םילבוסה םישנא יכ עודי
,הדורי הניש תוכיאמ ,הנישב המישנ תוערפהמ םג ,תובורק
.תושישתמו (Daytime Somnolence) םויה ךשמב תוינונשימ
תויביטנגוקה תולוכיל קיזהל תולולע הניש תוערפה חכ ררבתמ
ןוירפ תא ןיטקהל ,הדובעב םיעוציבב עוגפל ,תירוטמוכיספהו
.ןורכיזבו זוכירה רשוכב ,דומילה רשוכב עוגפל ,הדובעה

Medscape


2007 רבמטפס
ץבשלו בלל ןוכיס לידגמ הניש טועימ
...טועימ


2007 רבמצד
הנרגימו הניש ילגרה
...תויעב


2008 ראוני
הניש תויעבל םרוג ירלולס ןופלט
רשא םישנא יכ הליג הידבש Karolinska Institute-ב רקחמ
םייוצמ ןושיל םתכל ינפל רצק ןמז ירלולס ןופלטב םישמתשמ
.שאר-יבאכלו הניש תויעבל ןוכיס רתיב
,הניש ידודנל תמרוג ירלולס ןופלט תנירק םירקוחה ירבדל
תרצקמו הקומעה הנישה בלש דע רבועה ןמזה תא הכיראמ
.הקומעה הנישה ךשמ תא
הלילב רחואמ רשקתהל םיבייח רשא םישנא יכ םיעיצמ םה
.ליגר יווק ןופלט תועצמאב תאז ושעי
לע הערל העיפשמ (884 MHz) הקדבנש הנירקהש ררבתמ
ופתתשה רקחמב .ףלחש םויה תוערואממ חומה תוששואתה
.45 דע 18 ינב םירבג 35-ו םישנ 36

Massachusetts Institute of Technology

2008 ראורבפ2006/ רבמטפס
םישדח םינוריונ תיינב ענומ הניש טועימ
יאת תלשבהל ינויח (REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלש
יוסינב ,ב"הרא University of California ירקוח .בצעה
ענומ אוהש ךכב חומל קיזמ הנישב רוסחמש וליג ,תודלוחב
.בצע יאת תושדחתה תא
ןהש םעפ לכב ,םימי 4 ךשמב הערפוה תודלוחה לש ןתנש
רצקתה הז בלשש ךכ ,תוריהמה םייניעה תועונת בלשל וסנכנ
תושדחתה תנטקהב ואטבתה ולא תוערפה תואצות .85%-ב
.63%-ב םינוריונה

The Journal of Neuroscience


2008 ראורבפ
הניש תוערפהל תומרוג תוירגיס
ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
.הנישה תוכיאב עגופ תוירגיס ןושיע יכ
לעמ ופתתשה וב ,(Sleep Heart Health Study) רקחמב
תוירגיס 20-מ הלעמל ונשיעש שיא 40 ואצמנ ,שיא 6,400
.יהשלכ עקר תלחממ ולבס אלש ,םויב
רתוי ךורא הלקה םתנש בלש יכ אצמנ םחומ ילג תקידבב
ןובשח-לע תאז ,םינשעמ םניאש םישנאב הז בלש תמועל
.הקומעה הנישה בלש
,העוגר הנישב רוסחמ לע וננולתה 22.5% םינשעמה ןיבמ
.דבלב 5% ךכ-לע וחוויד םינשעמ םניאש ולא ןיבמש דועב

Chest


2008 ראורבפ
הז תא הז םיניזמ הניש-ידודנו סרטס
לגעמב םמצע אוצמל םילולע ישפנ חתממ םילבוסה םישנא
ריבגמה רבד ,ןושיל םתלוכיב עגופ סרטסה וב ,ינודז םימסק
ןנוכתמ הז בצמב .הלילח רזוחו ישפנה חתמה תא םהב
ותונריע תא תונשל ול השקש ךכ ,הפקתמל השעמל ףוגה
.ןושיל תכלל לגוסמ תויהלו
המישנ יליגרת עצבל ,בוביסל תאצל ץלמומ הז הרקמב
שפנה תא עיגרהל ידכ ,םח טבמא תושעל וא תועגרתהל
.הנישה ינפל

Stress Management Society


2008 ראורבפ
דשה ןטרסב תנכסמ הליל תרמשמב הדובע
...תנשב


2008 לירפא
רתי לקשמל רושק תוקוניתב הניש רוסחמ
ולבסי אל רתוי וא תועש 12 םויב םינשיה תוקונית יכ הארנ
Harvard Med. Sch. ירקוח .םינטק םתויהב דוע רתי לקשממ
היזיוולטב הברה ופצו טעמ ונשיש תוקונית יכ וליג ב"הרא ןוטסוב
.רתי לקשמל רתויב הובג ןוכיסב ואצמנ
לקשממ ולבס םהמ 9% יכ וליגו תוקונית 915 ורטינ םירקוחה
12-מ תוחפ ונשי רשא םידלי ולא ויה יכ ררבתה .3 ליגב רתי
.הלילב תועש

Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine


2008 לירפא
םייביטקארפיה םידליב תוצופנ הניש תויעב
םידליב הילרטסוא ןרובלמ Royal Children's Hospital-ב רקס
תויביטקטרפיהב זוכירו בשק תערפה (ADHD)-מ םילבוסה
,תורומח דע תונותמ הניש תוערפהמ ולבס םהמ 73% יכ אצמ
.םהירוה לעו םהילע ועיפשהש
.םמוקב םיפייע ויהו ןושיל תכלל וברס ,םדריהל ושקתה ולא םידלי
וחוויד רשא םילפטמ 239-מ ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
.18 דע 5 ינב םייבטקארפיה םידליב הניש תויעב לע
םידליה יאפור ידי-לע ולאשנ םילפטמהמ דבלב 45%-ש ררבתה
.65% קר לופיטל הכרדה ולביק םכותמו הניש תויעב יבגל
תוקלל ,םירחא םידלימ רתוי ,וטנ ולא םידלי יכ אצמנ ךשמהב
.(Anxiety) תודרחו סרטס ,ןואכידב

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2008 ינוי
םירגובמב הניש יסופד לע הערל העיפשמ תירולק הכירצ
,הלילב רחואמ םיכרצנה היגרנא יפיטח דחוימבו ,תירולק הכירצ
.םיאירב םירגובמב הנישה ילגרה לע הערל העיפשמ
ליזרב ולואפ ואס Federal University ירקוח לש םהירבדל
היגרנא יפיטח תכירצו היגרנאה תכירצ לכ ךס ןיב קודה רשק שי
,הלילב רחואמ
.(Apnea-Hypopnea Index/AHI) תיתמיסח הניש תערפה דדמל
לע ןוזמ תכירצ תעפשה תא קודבל התייה רקחמה לש ותרטמ
.40 דע 25 ינב ,םיאירב םישנא 52 וב ופתתשהו הנישה

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ינוי
הניש תויעבל רושק םינמוש ריתע טירפת
תכירצש לככ יכ וליג ליזרב ולואפ ואס Federal Uni. ירקוח
תעגופ דחוימב .הבוט הנישל יוכיסה ןטק (םוי ידמ) הלוע ןמושה
.םינגוטו רגרובזי'צ תללוכה ,םינמוש תסומע ברע תחורא הנישב

...ל םרוג םינמוש תכירצב לודיג יכ ררבתה
.הלילה ךשמב דצל דצמ תועונתו תוציקי רתוי
.הנישה תעב תילמרונ אל המישנל ןוכיסב לודיג
.(REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלשב הנישה רוציק

SLEEP 2008: 22nd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2008 ילוי
םידבוע םישנאל תינויח הבוט הליל תנש
םונמנ ףוטחל ידכ ,החונמ רוזיא ןהידבועל תוקפסמה תורבח
רופישל רתויב הבוטה ךרדה ךא ,בוט תושוע םויה עצמאב לק
.הלילב בטיה ןושיל םידבועה תא דדועל איה תונריעה
לוקשל תורבח לע הינטירב Sleep Council-ה תרבוד ירבדל
,םיילאודיבידניאה םיינפוגה םינועשל הדובעה תועש תמאתה תא
תועש .לכל תומיאתמ ןניא תויתרוסמה הדובעה תועשש ןוויכ
.הייעבה תא רותפי תושימג הדובע


2008 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ הניש
.ןורכיזו הדימל רופישל רתויב הבוטה ךרדה איה הבוט הליל תנש
םהל םישנא יכ ואצמ ץייווש University of Geneva ירקוח
ודמל םה וב םוי רחאל ,תועש 8 תב תילמרונ הניש הרשפאתה
תויומד תרדס רוכזל ושקבתה םהש וא ,השדח תונמוימ
ולא תמועל ,רתוי בוט תאז ועציב םה ,ודמלש המ לע רוזחלו
ועציבש חומ תוקירסמ .הבוט הניש הרשפאתה אל םהלש
.חומב בצע יאת ירשק תקזחמ הנישהש ררבתה םירקוחה

Federation of European Neuroscience Societies


2008 ילוי
הנישל רושק תושישקב ץבש
...רתי


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס לידגמ ישפנ חתמו הניש ידודנ
...םירבג


2008 רבמטפס
תומולחה ביט לע םיעיפשמ הניש ןמזב תוחיר
וב רדחו תומולח קיתמהל יושע בוט חיר ףידמ רשא הניש רדח
.םיער תומולחל םורגל לולע ער חיר שי
הינמרג םייהנמ Central Institute of Mental Health-ב רקחמ
םיציב לש ומכ) ער חיר ,(םידרו לש חיר ומכ) בוט חיר יכ אצמ
םישנ 15 לש ןתנש לע ועיפשה םלוכ ,ילרטינ חיר וא (תוחורס
.תוריעצ
(REM) תוריהמה םייניעה תועונת בלשב ןתוא וריעה םירקוחה
וראית םישנה .הציקיה ינפל קוידב ווח ןה המ תעדל ושקיבו
.הלילשו בויח תניחבמ םתוא וגרידו תומולחה תא
םידרו לש היה חוחינהשכ םייבויח תומולח לע רתוי וחוויד םישנה
.תוחורס םיציב לש חיר הפדנש הביבסב םיילילש תומולח לעו

Ann. Meeting of the Am. Academy of Otolaryngology
Head and Neck Surgery


2008 רבוטקוא
הניש תויעב םע ןטרס ידרושל רוביד תייפרת
...םימרוגב לופיט


2008 רבמבונ
ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ הנישו תינפוג תוליעפ
...ירקוח


2008 רבמבונ
הנישו הגירח חומ תוליעפ
קלחש הליג ב"הרא Brigham and Women's Hosp.-ב רקחמ
םתוא הקיזחמה תילמרונ יתלב חומ תוליעפמ םילבוס םישנאהמ
יבצעה רמוחב ץוענ ולא םירקמב םשאה .תונריע רתיב
התוחפ האצמנ ותומכש (Gamma-Aminobutyric Acid/GABA)
רתוי ךשמב הניש ידודנמ םילבוסה םישנאהמ 30%-ל בורקב
.הנש יצחמ

Sleep


2008 רבמצד
היצנמידו ןוסניקרפ תלחמ ,הניש תוערפה
םילבוסה םישנאש וליג הדנק לואירטנומ McGill Uni. ירקוח
רתיב םייוצמ (REM Sleep Behavior Disorder) RBD-מ
היצנמידב וא ןוסניקרפ תלחמב תוקלל 20% רועישב ןוכיס
40%-ל םינש 10 רחאל לדג הז ןוכיס .תואבה םינשה 5-ב
.50%-ל הנש 12 רחאלו
(Muscle Atonia) םירירש חתמב רוסחמ ועמשמ RBD
,תירוטומ תוליעפ רתי איה ותאצותו REM-ה תנשל הוולתמה
רטנל רתויב בושח .הנישה לש הז בלשב תוטיעבו תוטבח ומכ
הערפהב לפטל ידכ ,יתפוקת וא יתנש סיסב לע ולא םישנא
.וז תיגולוריונ

Neurology


2008 רבמצד
הפל סיסרתב הנישל הפורת
הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
(Oral Spray) הפל סיסרתב תמשוימה (Zolpimist) טסימיפלוז
.הניש ידודנב לופיטל
םושיי ,NovaDel Pharma Inc תרבח ,הפורתה תינרצי ירבדל
התוליעפו התעילבל םימב ךרוצה תא ענמי סיסרתב הפורתה
.העילבל תולולגב תלטינה (Ambien) ןייבמא הפורתל ךרע תווש
רצק ןמז התוא לוטיל שי רתויב הריהמ הפורתה תלועפש ןוויכ
.ןושיל ןמזה תעגה ינפל דאמ

FDA


2008 רבמצד
הליל תרמשמב הדובע
םיעיצמ ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center ירקוח
תרמשמב הדובע בקע םיישק םע תודדומתהל םיעצמא המכ
קזח רואל ,תוצח רחאל ,םידבועה תפישח םהירבדל .הליל
,דיימ אל ,רתוי םיינריעל םתוא ךופהת תוקד 15 ךשמב
.רתוי רחואמ אלא
(הלילה תרמשמב) הדובעה תועש וב לעפמב השענ יוסינה
םידבועה ולביק ןכמ רחאלו רקובב 07:00 דע 23:00 העשמ ויה
ימי ינש םידבועה ולביק ןכמ רחאלו רקובב 07:00 דע 23:00
.השפוח
התיבה םכרדב םיהכ שמש יפקשמ ביכרהל ולא םידבוע לע
העשה דע ןושיל םהילע .הטימל 08:30-ב סנכיהלו רקובב
.הליל תורמשמ יתש רחאל תאז ,15:30
03:00-מו 13:30 דע ןושיל םהילע וז תרמשמל ישילשה םויב
.עובשה ףוסב השפוחה ימי ינשב םג ךכו 12:00 דע

Sleep


2009 ראוני
תוננטצהל תדוגנת שילחמ הנישב רוסחמ
...םישנא


2009 ראוני
הנישב רוסחמו םיפיטח
...ולא


2009 ראוני
האושנה השאה ייח תא הקיתממ הניש
.הלילב רתוי בוט הנשי םירשואמ ןיאושינ ייח הייח רשא השא
ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח
ויה רשא ,תואושנ םישנ 1,938 ופתתשה וב רקחמ תובקעב
.54 דע 42 תונב תע התואב
יאקירפא אצוממ םישנו תונבל םישנש םג אצמנ רקחמהמ
אצוממ םישנ רשאמ הניש תויעב יבגל רתוי ןנולתהל תוטונ
.יניסו ינפי ,ינפסיה

WebMD


2009 ראוני
תינומרעה ןטרסו דשה ןטרס דגנ ןינוטלמו הכישח
...םירקוח


2009 סרמ
תרכוס-םדקו הנישב רוסחמ
ןוכיס רתיב םייוצמ הלילב תועש 6-מ תוחפ םינשי רשא םישנא
הלוע הז אצממ .תרכוס-םדק וא םוצב רכוסה תמר שובישל
שיא 1,500 ופתתשה וב ,םינש 6 ךשמנ רשא רקחממ
.(Western New York Health Study)
,רקחמה לש םדקתמ בלשב ,האצמנ םיפתתשמהמ 91 ברקב
האוושהבו (ל"דל ג"מ 125-ל 100 ןיב) ההובג םוצב רכוס תמר
עיפשמה םרוגה יכ אצמנ םיאירבה םיפתתשמה רתיל םניב
.הנישב רוסחמ אוה

American Heart Association's Annual Conference on
Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention


2009 סרמ
םישישקב תירלוקסו-וידרק התומתל הרושק םויב הבר תוינונשי
Inst. Nat. de la Sante et de la Recherche Med.-ב רקחמ
65 ינב םישישק 9,294 ופתתשה ובו םינש 6 ךשמנש ,תפרצ זירפ
תוינונשי יכ אצמ ,םישישקל רדסומ ןועמ תרגסמב םייחה ,הלעמו
םויה תועש ךשמב תמזגומ
הרושק תויהל הלולע ,(Excessive Daytime Sleepiness/EDS)
רקחמב םיפתתשמהמ שיא .תירלוקסו-וידרק הביסמ התומתל
.היצנמיד הלוח היה אל

Stroke


2009 לירפא
תודבאתה תונויסנו הניש ידודנ
2.6 יפ ןוכיסב םינותנ תוינורכ הניש תויעבמ םילבוסה םישנא
רקחמב .תודבאתה ןויסנל (היסולכואה ראש תמועל)
ופתתשה ,הנש ךשמנש ,ב"הרא University of Michigan-ב
םייתעש לעמ וררועתהש ולאכו םדריהל ושקתה רשא שיא 5,692
תמדקומ הציק היה דחוימב ךכל רושק היהש םרוגה .ןמזה ינפל
.רקובב דאמ

World Psychiatry Association's International Congress


2009 לירפא
םד-ץחל רתיו הניש-ידודנ
...ירקוח


2009 לירפא
םישדח םירבדל ןורכיזו תדימלל השורד הנישה
ךרענש ב"הרא Washington University St. Louis-ב רקחמ
םשל השורד הנישה עודמ הליג (Fruit Flies) תוריפ יבובזב
.ןורכיזו הדימל
- םיבצעה ןיבש םירשקה - (Synapses) תוספניסה יכ ררבתה
לש ןתיינב תא רשפאל ידכ תוסרהנ תוריפה יבובז לש םחומב
.תושדח תוספניס
הניש ןיב רוביחל םיינויח רשא םיפיצפס םינג 3 והיז םירקוחה
ירבדל .םדא-ינבב םג ךרוצ ותואל שמשמ םהמ דחאו דומילו
יגוסל םישורד םינושה הנישה יבלש יכ ררבתה םירקוחה
.םינוש הדימל

Science


2009 לירפא
םייטסיטוא םידליב הניש תויעבל ןינוטלמ
...ג"מ 3


2009 לירפא
ADHD ינימסתו םידליב הנישב רוסחמ
םידלי ופתתשה וב דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ
םרוג הווהמ םידליב הנישב רוסחמ יכ אצמ םינש 8 דע 7 ינב
.תויביטקארפיהו בשק תערפה ינימסתל יאמצע ןוכיס
ואצמנ הליל ידמ תועש 7.7-מ תוחפ ונשיש םידליה ןיבמ ולא
רשא םידלי תמועל ADHD-ב תוקלל יתוועמשמ ןוכיס רתיב
.תואיכ ונשי

Pediatrics


2009 יאמ
אירב ףוג לקשמל הרושק הניש
...רקחמ


2009 יאמ
הניש תויעבו ADHD םע םירגבתמ
םילבוס ADHD/תויביטקארפיהו בשק תערפה םע םירגבתמ
National Taiwan Uni. ירקוח וליג תאז ,הניש תוערפהמ
.ןאוויט הפייט
ןחבוא םהב 17 דע 10 ינב םירגבתמ 281 ופתתשה רקחמב
.םיאירב םירגבתמ 185 ןכו םינש 6.7 עצוממ ליגב ADHD

Sleep


2009 ינוי
םישישקב תודבאתהל ןוכיס תולידגמ העגרה תופורת
שומישש ואצמ הידבש Gothenburg Uni.-ב םירקוח
ןוכיס 14 יפ םילידגמ (Sleeping Tablets) הניש ירודכב
יאמצע ןוכיס םרוג םיווהמו םישישק ברקב תויתודבאתהל
.4 יפ הז ןוכיס הלידגמ הזונפיה .ךכל

BMC Geriatrics


2009 ינוי
םד-ץחל רתיו העורג הניש
...םירגובמ


2009 ינוי
הניש ידודנ דגנ ימדקה חומה תפילק רוריק
(Frontal Cerebral Hypothermia) ימדקה חומה תפילק רוריק
םירמוחה ףוליח ךילהת םוצמצל איבמ הניש תויעב םע םילפוטמב
.הנישה ןמזב ףוגה תרוטרפמט תדרוהלו חומב
ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh ירקוח לש םהירבדל
ועיגה םירקוחה .רתוי הקומע הנישל לפוטמה תא סינכמ הז רבד
תויעב אלל םישנא לש םחומ תוליעפ רוטינ תובקעב וז הנקסמל
.הניש

SLEEP 2009: 23rd Annual Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2009 ילוי
הדיל רחאל ןואכידל תורושק הניש תויעב
...הניש


2009 טסוגוא
תרכוסב ןכסמ הליל תנש טועימ
11 ופתתשה וב ,ב"הרא יונילא Uni. of Chicago-ב רקחמ
הניש יכ אצמ ,םוי ידמ תועש 7.6 ונשי רשא םישנו םירבג
הליכא רתיו תינפוג תוליעפ-יא בולישב הלילב תקפסמ יתלב
.2-גוס תרכוסלו ןילוסניאל תדוגנתל םורגל הלולע

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2009 טסוגוא
הניש תוערפהלו םיבאכל יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
...םהירבדל


2009 רבמטפס
הניש תויעבל הרושק הדובעה םוקמב הקצה
םוקמב הרוצ לכב םידירטמ וא םיבלוע ,םידיחפמ םתוא םישנא
הניש תוערפהב תוקלל 60% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ םתדובע
רתוי ךכל תועיגפ םישנ יכ ררבתה .םירחא םידבוע תמועל
.םירבגמ
תפרצ INSERM, U687-IFR69, Saint-Maurice-ב רקחמב
תויעבל ןוכיסה .הדימעה ליג ינב םידבוע 7,600 לעמ ופתתשה
.ךכב ופצש ולאבו ךכמ ולבסש ולא ברקב ןה לדג הניש

Sleep


2009 רבמטפס
בל תויעבל תורושק הניש תוערפה
תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ הניש תוערפהמ םילבוס רשא םישנא
תא הוושיה הדנק Montreal Uni.-ב רקחמה .תויבבל תויעבב
םינשיה םישנא לש הז םע הניש תויעב םע םישנאב םדה-ץחל
.הניקת הרוצב
.הלילב הובג םד-ץחל שי הניש תויעבמ םילבוסה ולאל יכ אצמנ
בלשב םישנאה ןיבמ 48%-ב העיפומ הייעבה םירקוחה ירבדל
.םהייחב והשלכ

Sleep


2009 רבמטפס
רמייהצלאל תמרות העורג הניש
...תויעב


2009 רבוטקוא
ןושיל םיטסיטוא םידליל רזוע ןינוטלמ
.ןושיל םיטסיטוא םידליל רוזעל יושע ךומנ ןונימב ןתינה ןינוטלמ
16 ךשמנש ,ב"הרא יסנט Vanderbilt University-ב רקחמב
ןינוטלמה .10 דע 4 ינב םיטסיטוא םידלי 11 ופתתשה ,תועובש
שומישל .רתוי ךורא ןמז ןושילו רתוי רהמ םדרהל םהל םרג
.ןהשלכ יאוול תועפות ויה אל ןינוטלמב

Annual Meeting of the Am. Neurological Association


2009 רבמבונ
םידליב תיבטוק-וד הערפהל םורגל הלולע הניש תערפה
וב ,ב"הרא Indiana Uni. School of Medicine-ב רקחמ
לולע ריעצ ליגב הנישב רוסחמ יכ הליג ,םידלי 300 ופתתשה
םידליהמ קלחב .(Manic Depression) ינאמ ןואכיד ררועל
םרוג אוה יכ עודי ויבגש םוגפ RORB ןג ןכל םדוק אצמנ
תיבטוק-וד הערפהלו ימינפה ןועשה ןונגנמב םישובישל
.(Bipolar Disorder)

BMC Psychiatry


2009 רבמבונ
הלילב בלה בצקב תורידס-יאו הנישב המישנ תוקספה
ופתתשה וב ,ב"הרא Case Western Reserve Uni. ירקוח
ןוכיסה יכ ואצמ ,הנש 72.1 עצוממ ליג ינב שיא 57
(Nocturnal Arrhythmia) הלילב בלה בצקב תורידס-יאל
המישנ תערפהמ םילבוסה םילפוטמב םירודזורפ רופרפלו
המישנ תקספה רחאל רצק ןמז תרכינ הרוצב לדג הנישב
.(Sleep-Related Breathing Pause) הנישל הרושקה
הרקמב קר שחרתמ הז רבד יכ םינייצמ םירקוחה תאז םע
.המישנ תוערפה לש םירקמ 40,0000 ךותמ דחא

Journal of the American College of Cardiology


2010 ראוני
המתסא םע םידליב הניש תויעבל רושק יביספ ןשע
...ירקוח


2010 סרמ
םיריעצ םירגובמב ינטב ןמושל הרושק הנישב תוינוציק
Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמ
הרושק הנישה ךשמב תוינוציק יכ הליג ב"הרא הניילורק 'צ
רקחמב .םיטועימ ינב םיריעצ םירגובמב ינטבה ןמושב לודיגל
אצוממ שיא 775-ו יאקירפא אצוממ םיאקירמא 332 ופתתשה
.81 דע 18 ינב ,ינפסיה אצוממ שיא 775-ו יאקירפא
םיכרוצ הלילה ךשמב תועש 8-מ תוחפ םינשיה ולא יכ ררבתה
תועש 7 דע 6 םינשיה ולאמ (2,224) תוירולק רתוי הברה
.(תוירולק 2,199) תועש 8 םינשיה ולאמ וא (1,920)

Sleep


2010 לירפא
םישישקב הניש תוכיא תרפשמ תימוי הרגיש
תימוי הרגיש לע הרימשש םיחוודמ ץראב הפיח 'ינוא ירקוח
תומדריהל דע ןמזה ךשמ תא תרצקמ ,הניש ידודנ תמצמצמ
םישנא לש תוליהקב םייחה םישישק ברקב התוכיא תא תרפשמו
.םתדובעמ ושרפש
ןמז ותואב הצחרו הליכא ,רתיה ןיב ,םילולכ הרגיש תרדגהב
רוקיבו תוינק ומכ ,תופוכת תוחפ תויוליעפ לש ןעוציב .םוי ידמ
הדימב ךא ,ןה םג תוליעומ ,םיעובק םינמזב ,אפורה לצא
.התוחפ

Sleep


2010 לירפא
1-גוס םייתרכוסב ןילוסניאל תושיגר תומצמצמ הניש תולבגה
רשא םילפוטמב ןילוסניאל תושיגרה תא הניטקמ תרצוקמ הניש
Leiden Uni. Medical Center ירקוח .1-גוס תרכוסמ םילבוס
הווהמ הנישש איה רבדה תועמשמ יכ םירמוא תאז וליגש דנלוה
וב ,רקחמב .םדב רכוסה תמרב הטילשה לע עיפשמה םרוג
אצמנ ,1-גוס תרכוס םע ,44 עצוממ ליג ינב ,םישנא 7 ופתתשה
תמר לע עיפשהל ידכ דחא הלילב הנישה תועש רוציקב יד יכ
.םדב רכוסה

Diabetes Care


2010 יאמ
רתוי בוט ןושיל ןטרסמ םימילחמל תרזוע הגוי
םימילחמל רוזעל היושע ,תועובש 4 תכשמנה ,תישיא הגוי תינכות
שוחל ללכבו תופייע תוחפ שוחל ,רתוי בוט ןושיל ןטרס תלחממ
.רתוי בוט
קרוי-וינ University of Rochester Medical Center-ב רקחמב
(דשה ןטרסב לופיט רחאל םישנ בורה) שיא 410 ופתתשה ב"הרא
םייתנש דע םיישדוח ךשמב תושישתו הניש תויעב לע וחוויד רשא
.חותינ וא/ו הנרקה ,היפרתומיכב םהב לופיטה םויס רחאל

Ann. Meeting of the Am. Society of Clinical Oncology


2010 יאמ
ןינוטלמ טועיממ הערל תעפשומ חומ יעוגפ לש םתנש
,(Traumatic Brain Injury/TBI) םייטמוארט חומ יעוגפ םישנא
ללכב ,הניש תוערפהמ רתוי ,םישדוח 14 רחאל רחאל םילבוס
תומדריהה רחאל תרבגומ תוררועתה תוררועתה הז
הניש תוליעיו (Increased Wake After Sleep Onset/WASO)
האוושהב תאז ,(Reduced Sleep Efficiency) תתחפומ
.םיאירב םישנאל
םימרוגה הילרטסוא Monash University-ב םירקוחה ירבדל
.(Anxiety) תודרחו ןואכיד ,ןינוטלמ לש תחפומ רוצי םה ךכל

Neurology


2010 ינוי
הניש תויעב ילפוטמ ברקב ץופנ תודבאתהה ןויער
וקיסקמ-וינ Sciences & Maimonides Sleep Arts-ב רקחמ
דבאתהל הבשחמה יכ חוודמ ,שיא 1,584 ופתתשה וב ,ב"הרא
תמועל 4 יפ הניש תויעבמ םילבוסה םילפוטמ ברקב הצופנ
.האירבה היסולכואלה

SLEEP 2010: Associated Professional Sleep Societies
24th Annual Meeting


2010 ינוי
הנרגימ ףקתה ררועמ הנישב רוסחמ
לידגהל ררועל םילולע םילקולק הניש ילגרהו הנישב רוסחמ
.ךכמ םילבוסב הנרגימו שארה יבאכ יפקתה תורידת תא
ךכ לע םיחוודמ ב"הרא Missouri State Universit ירקוח
םייניעה תועונת תנש בלשב רוסחממ ולבס רשא תודלוחש
םינובלח לש םתוגהנתהב םייוניש ומיגדה (REM) תוריהמה
.םיינורכ םיבאכ לש םירקמב חתפמ דיקפת ילעב

52nd Ann. Meeting of the Am. Headache Society
in Los Angeles


2010 טסוגוא
ירלוקסו-וידרק עוריאב תנכסמ ידמ הרצק וא הכורא הניש
West Virginia University School of Medicine ירקוח
רתוי וא תועש 7-מ תוחפ תכשמנ רשא הניש יכ וליג ב"הרא
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןמס תווהל הלולע ךכמ
.שיא 30,397 ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
.תוחפ וא תועש 5 ונשיש ולאב אצמנ רתויב לודגה ןוכיסה

Sleep


2010 רבמטפס
תורגובמב הניש תויעב לע הליקמ היוס
...ירקוח


2010 רבוטקוא
רבעמה ליגב הניש םיענומ םוח ילגו םיבאכ
...םהירבדל


2010 רבוטקוא
התומתל ןוכיס תולידגמ תודרחלו הנישל תופורת
קביווק Universite Laval School of Psychology-ב הריקס
םייק יכ התליג ,102 דע 18 ינב שיא 14,117 ופתתשה הב ,הדנק
הז ללכב ,(Sedative Drugs) העגרה תופורתב שומיש ןיב רשק
.התומתל (3.22 יפ דע) ןוכיס רתיו ,הניש תולולג

Canadian Journal of Psychiatry


2011 ראורבפ
ןושיל רזוע וניא הנישה ינפל לוהוכלא
םירגובמ 93 ופתתשה וב ,University of Michigan-ב רקחמ
ינפל לוהוכלא תייתש יכ חוודמ ,םהייחל 20-ה תונשב םיאירב
תשבשמ ףא איה ,הנישה דודיעל הליעי הניאש קר אל הנישה
ןהב םישנב דחוימב ,םיאירב םירגובמב תונריע הלידגמו התוא
ותשש םישנ .התוכיא תאו הנישה ךשמ תא םצמצמ לוהוכלאה
ופתתשה רקחמב .הלילה ךשמב בר םימעפ רפסמ וררועתה
.םהייחל 20-ה תונשב םיאירב םירגובמ 93

Experimental Research & Alcoholism: Clinical


2011 ראורבפ
רבעמה ליגב םישנב הניש םקשמ ןורטסגורפ
רקחמ תובקעב ,היגלב Universite' Libre de Bruxelles ירקוח
ןורטסגורפל יכ םירסומ ,74 דע 48 תונב םישנ 80 ופתתשה וב
הניש תוערפה ענומ אוהו העיגרמ העפשה שי (Progesterone)
.הניקת הניש לע עיפשמ וניאו רבעמה ליגל ועיגהש תואירב םישנב

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2011 סרמ
ןושיל סיטירתרא ילוחל תרזוע היצטידמ
רפשל םייושע תינורגיש םיקרפמ תקלדמ םילבוס רשא םישנא
.תטלקומ היצטידמ תרזעב םתנש תוכיא תא
הלקהב םיחמתמה ,הדנק וירטנוא Wyndham Centre ירקוח
חומל תומרוג רשא תויתוכיא תוטלק ןנשי יכ םירסומ ,םיבאכ לע
םירקוחה .הבוט הנישל ול שורדה ןינוטלמה תשרפה תא לידגהל
.הנישה ינפל םויזנגמו B ינימטיו ,רדנוול טבמא לע םג םיצילממ

Windham Centre, Ontario


2011 סרמ
תוירולק ףרוש הנישב רוסחמ
ודרולוק Sleep and Chronobiology Laboratory-ב רקחמ
.תוירולק 135-כ תפרוש הלילה ךשמב הניש יא יכ אצמ ב"הרא
.תוזרל ידכ וז ךרדב שמתשהל ןיא יכ םינייצמ םירקוחה

Sleep and Chronobiology Laboratory in Colorado


2011 לירפא
םינומרוהל תורושק םישישקב הניש תויעב
ילנומרוה םרוג ונשי םוקל םימידקמ םישישק יכ הדבועל
בצק יפל לעופ ףוגב את לכ .תופורת תועצמאב לפטל ןתינ
.(Internal Circadian Cycle) ימינפ יגולויב ןועש לש
םישישקב רועה יאת לש הז ןועש תלועפ ןיב וושיה םירקוחה
.םיריעצ תמועל
רועה יאת תא ולדיג ץייווש University of Zurich ירקוח
ןיב לדבה לכ ואצמ אלו רקבב הרוקמש תינובלח הסימתב
.םישישקה לש ולאו םיריעצה לש רועה יאת תוחתפתה
,םישישקב היה הרוקמש הסימתב ולדג ולא םיאת רשאכ
הרוקש ומכ ,רועה יאת לש ימינפה ןועשה בצקב יוניש לח
םיילנומרוה םייוניש אוה םרוגה םירקוחה ירבדל .תואיצמב
.הנקז תעל םדאב םישחרתמה

WebMD


2011 יאמ
חומה תא הניקזמ הנוכנ אל הניש תומכ
...םהירבדל


2011 יאמ
םדב רכוסה תמר תא הלידגמ הדורי הניש תוכיא
תמר תא הלידגמ ,הניש ידודנ הז ללכב ,הניש לש הדורי תוכיא
ןילוסניאל תדוגנתה תאו ןילוסניאה תמר תא ,םדב רכוסה
.2-גוס תרכוסמ םילבוסה םילפוטמב
ב"הרא יוניליא University of Chicago ירקוח לש םהירבדל
לופיטה ןמזב ןובשחב חקלנ אל םויה דעש םרוגב רבודמ
.םילוח 40-ו תרכוס אלל שיא 531 ופתתשה רקחמב .וז תרכוסב

Diabetes Care


2011 ינוי
ןורטסוטסט דירומ הנישב רוסחמ
ןורטסוטסטה תמר תא ןיטקהל לולע הרצק הפוקתל הנישה רוציק
תעדל וחכונ ב"הרא University of Chicago ירקוח .תיטמרד
10 ברקב ,התוא הדירוה עובש ךשמב הנישה ךשמ רוציק יכ
.םיזוחא 15 דע 10-ב ,םיאירבו םיריעצ םירבג

JAMA


2011 ינוי
םד-ץחל רתימ תועבונה הניש תויעב דגנ ןינוטלמ
ןרוקמש הניש תויעב דאמ רפשל היושע ןינוטלמ ףסות תליטנ
.אטב ימסוח תופורתב םילפוטמה םישנאב ,םד-ץחל רתיב
ופתתשה ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמב
ףסות ולביקש ,64 דע 45 ינב ,םד-ץחל רתי םע םילפוטמ 15
תועובש 4 דע 3 ךשמב ,ןושיל םתכל ינפל תחא העש ג"מ 2.5

SLEEP 2011, the 25th Ann. Meeting of the Associated
Professional Sleep Societies


2011 ינוי
םיבאכ קזחמ הניש טועימ
יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
הלידגמ תואירב ידבועב תקפסמ יתלב וא הדורי הניש תוכיא
.תיתועמשמ ותוא תאשל תלוכיה-יא תאו באכה תשוחת תא
.םילוח-יתב ידבוע 1,572 ופתתשה רקחמב

SLEEP 2011: Associated Professional Sleep Societies
25th Annual Meeting


2011 טסוגוא
היצנמידל ןוכיס תולידגמ תושישקב הניש תוערפה
רתיב תונותנ ןתנשב המישנ יישקמ תולבוסה תושישק םישנ
ב"הרא Uni. of California ירקוח .היצנמידב תוקלל ןוכיס
תואירב ויהש ,םינש 82.3 עצוממ ליג תונב םישנ 298 ורטינ
.םינש 4.7-כ ךשמב ,רקחמה תליחת תעב

Journal of the American Medical Association


2011 טסוגוא
הניש תויעבל תמרוג ילנומרוה לופיט תקספה
University of Texas Medical Branch-ב רקחמ
תולבקמה םישנש הליג ,םישנ 518 ופתתשה וב ,ב"הרא
רתיב תויוצמ רבעמה ליגב רצק יפילח ילנומרוה לופיט
.תופורתה תליטנ תקספה םע הניש תויעבל ןוכיס
תוכיאו תובר תוציקי ,תומדריה יישק תוללוכ ולא תויעב
.הדורי הניש

Menopause


2011 טסוגוא
םירבגב םדה-ץחל תא הלעמ העורג הניש
ררבתמ .םמד-ץחל תא םילעמ קיפסמ םינשי םניאש םירבג
רועישב ןוכיס רתיב םינותנ רתויב הדורי םתנש תוכיאש ולא יכ
.הניקת םתנשש ולא תמועל םד-ץחל רתיב תוקלל 80%
ןוטסוב Harvard School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
.םד-ץחל רתיל יאמצע םרוג הווהמ הניקת הניאש הניש ב"הרא

Hypertension: Journal of the American Heart Association


2011 טסוגוא
םירבגב םד-ץחל רתיו הקומע הניש טועימ
San Diego Vet. Affairs Healthcare System Med. ירקוח
הנישה ינייפאמ ןיב רשקה תא ונחב ב"הרא Service
(75.1 עצוממ ליג) הלעמו 65 ינב םירבגב םד-ץחל רתיו
.םישישקל תונועמב םיררוגתמה
לכ ילעב םירבג 784 ופתתשה ,םינש 3.4 ךשמנש ,רקחמב
(תיתמיסח) המישנ םוד תנומסת הזב ,הנישה תוערפה יגוס
.רחא רקחמב ופתתשהש (Obstructive Sleep Apnea) הנישב

Hypertension


2011 רבמבונ
תמדקומ הדילל תמרוג םאה לש העורג הניש
לש הנורחאהו הנושארה הפוקתב העורג הניש תוכיא
םאה תא הדימעמ ,םיפסונ ןוכיס ימרוג םע דחי ,ןויריהה
,רקחמב .(גפ תדיל) תמדקומ הדילל ןוכיס רתיב דיתעל
University of Pittsburgh School of Medicine-ב
.םישנ 166 ופתתשה ,ב"הרא הינבליסנפ

Sleep


2011 רבמבונ
הנישה תא םירפשמ םיבדבוד
תמיגל יכ םיחוודמ הינטירב Northumbria University ירקוח
היושע הנישה ינפל רצק ןמז ןכו רקוב םדקומ םינבדבוד ץימ סוכ
הכרואב ,הנישה ךשמב אטבתמ רופישה .הנישה ביט תא רפשל
םג תעייסמ םינבדבוד ץימ וא םינבדבוד תכירצ .הביטבו
.השק ינפוג ץמאמ רחאל תוששואתהל

םישנ 10-ו םיאירב םירבג 10 ופתתשה ,םימי 7 ךשמנש ,רקחמב
זיכרת ולביקש םינש 26.6 עצוממ ליג ינב םלוכ ,תואירב
,םויב םינבדבוד 100 דע 60 לש םתכירצל ךרע הווש םינבדבוד
תומר יכ ררבתה .םויב םיימעפ ,םימ ל"מ 200-ב םיללודמ
.תאז תובקעב דאמ ולדג ןתשב ןינוטלמה

European Journal of Nutrition


2011 רבמבונ
הנישה תא תרפשמ העובק תינפוג תוליעפ
2,600 לעמ ופתתשה וב ,ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמ
ךרד םילגרתמה םישנאש אצמ ,85 דע 15 ינב םישנו םירבג
ולא תמועל םויה ךשמב רתוי םיינריע םהו רתוי בוט םינשי עבק
.תוקוחר םיתיעל תאז םישועה
עובשב תוקד 150 ךשמב תוצרמנ וא תוניתמב םילגרתמה ולא
םיחוודמ תינפוג םיליעפה םישנא .65%-ב םתנש תא םירפשמ
.םילגרתמ םניאש ולא תמועל םויה ךשמב תוינונשי תוחפ לע

Mental Health and Physical Activity


2011 רבמבונ
םדקומ םיררועתמל השידח הפורת
הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב ןוזמהו תופורתה תושר
הפורת .תוריהמב תלעופה ,(Intermezzo) וצמרטניא השידחה
ולאל קרו הלילה עצמאב םיררועתמה םישנא רובע הדעונ וז
.ןושיל תועש 4 דוע םהל ורתונ וררועתהש רחאל רשא
תיפוסה הציקיה רחאל העש םותב קר םהל תרתומ הגיהנה
רוסא הב שומישה .הפורתה תליטנ רחאל תועש 5 תוחפלו
.תורחא הניש תופורתב שומישו לוהוכלא תייתש רחאל

FDA


2011 רבמבונ
היגלאימורביפל ןוכיס תולידגמ הניש תויעב
...ירקוח


2011 רבמצד
הבוט הניש םיענומ הלוקו הפק ,הת
תואקשמ תייתשמ ענמיהל הנישב רוסחממ םילבוסה םישנא לע
תויהל םילולע ולא תואקשמש ןוויכ ,ןיאפק םיליכמה םיליכמה
.ךכל םרוגה
הפיסומ הינטירבב (Sleep Council) הנישל הצעומה תרבוד
תכלל לדתשהל הניש תויעבמ םילבוסה םישנא לע יכ תרמואו
הקשמל םיקוקזה ולא .םיעובק םינמזב םוי ידמ םוקלו ןושיל
.םיחמצ הת וא יבלח הקשמ תותשל םילוכי ברעב םח

ND


2012 ראורבפ
התומתב תונכסמ הנישל תופורת רפסמ
םייוצמ םילבוקמ הניש ירודכב םישמתשמה םישנא יכ הארנ
ולא תמועל (ןונימל םאתהב ,4 יפ דע) התומתל ןוכיס רתיב
.םהב םישמתשמ םניאש
,ב"הרא וגאיד ןאס Viterbi Family Sleep Centre-ב ,רקחמב
הפוקת ךשמב הניש ירודכ ולטנש שיא 10,500-מ רתוי ופתתשה
רתויו (2007-ו 2002 םינשה ןיב) ,םינש 2.5 תב תעצוממ
.ולא םירודכב םישמתשמ םניאש שיא 23,500-מ
דחוימב הובג ןוכיס .ךומנ ןונימב םישמתשמב םג אצמנ הז רשק
ולא יכ םג וליג םירקוחה .55 דע 18 ינב םישמתשמ ברקב אצמנ
35% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ לודג ןונימב הניש ירודכ ולטנ רשא
.ןטרסב תולחל

BMJ Open


2012 סרמ
הנקיזל תורושק ןניא הניש תוערפה
וב ,ב"הרא היפלדליפ Uni. of Pennsylvania-ב רקחמ
םיננולתמ 80 לעמ ינב יכ חוודמ ,םישישק 155,877 ופתתשה
תונולתה רקיע .םהמ םיריעצ תמועל הניש תויעב לע תוחפ
תונולת תאז םע ,םישנ דחוימב ,הדימעה ליג ינבב ןרוקמ
.םינשה ףולח םע ותחפו וכלה ולא

Sleep


2012 סרמ
ןתשב ןובלח רתיו הרצק הניש
Osaka Uni. Graduate School of Med.-ב לודג רקחמ
ןובלח רתיל הרושק תוחפ וא תועש 5 תב הניש יכ אצמ
רתיו 1.72 יפ דע רועישב (Proteinuria) הירוניאטורפ/ןתשב
תועש 7 תב הניש תמועל תירלוקסו-וידרק האולחתל ןוכיס
ינב לודג ינפי לעפמ ידבוע 6,834 ופתתשה רקחמב .רתוי וא
.65 דע 20

American Journal of Kidney Disease


2012 ינוי
ץבשל רתויב בושח ןוכיס םרוג וניה הנישב רוסחמ
,ב"הרא םהגנימריב University of Alabama-ב רקחמב
ךומנ ןוכיס םעו ץבש לש הירוטסיה אלל שיא 5,666 ופתתשה
הנישב תיתמיסח המישנ םוד תנומסתל
תוחפ תב הליל תנש יכ אצמ (Obstructive Sleep Apnea)
ליג ינב ברקב רתויב יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ תועש 6-מ
.ילמרונ ףוג לקשמ ילעב הדימעה

Sleep 2012 meeting, Boston USA


2012 ינוי
ןינוטלמה רוציי לע עיפשמ לוחכ רוא
Universitaeren Psychiatrischen Kliniken Basel ירקוח
,םויה ךשמב הברה םימנמנמ רשא םישישק יכ ואצמ ץייווש
רואב רזעיהל םילוכי ,הלילב הניש תויעבמ ךכיפל םילבוסו
תא ןקתל ידכ (LED) רוא תוציפמ תודוידמ קפומה לוחכ
םדוקפית תא ךכב רפשלו םפוג לש יגולויבה ןועשה רוזחמ
ךרואב עקר רואב ברעב תועש 8 ךשמב לופיטב רבודמ .ימויה
םרוגו ןינוטלמ ןומרוהה רוציי לע עיפשמה רטמ-וננ 464 ןב לג
.םיינונשי תוחפ תויהל םישנאל

NNO


2012 ינוי
הכישחמ דחפו הניש ידודנ
Depression Laboratory & Ryerson Uni. Sleep-ב רקחמ
ליג ינב 'גלוקב םיטנדוטס 93 ופתתשה וב ,הדנק וטנורוט
םילבוסה םיריעצ םירגובמ םירקמהמ קלחבש הליג ,22 עצוממ
םירקמב לפטל שיו הכישחמ םידחופ השעמל הניש ידודנמ
.םאתהב ולא

SLEEP 2012: Associated Professional Sleep Societies
26th Annual Meeting