2 תושדח - יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
Impotence - News 2

ינימ דוקפיתהו עזג יאת
עקב ןוקית רחאל קזנה תנטקה
תונוא ןיאו היפרגונרופ
רתוי הבוט הפקיזל חיטבא
תונוא ןיאל קלסה שרוש ץימ
תונוא 'או תוירלוקסו-'ק תופורת
םירירשו םד ילכ תחמצה
יתפקיז דוקפית םירפשמ םימ
CVD-ו יוקל יתפקיז דוקפת
תונוא ןיאל םרוגכ 2-גוס תרכוס
תופורתה לש יאוול תועפות
ןטרסל הרושקה תונוא ןיא
רבגה לש ינימ דוקפיתו םיזוגא
הדובעב ןוירפהו תונוא ןיא
הפקיזל תימוי-דח הפורת
הפקיזו תינפוג תוליעפ
תונוא ןיא דגנ לוחכ רוא
הל תומודו הרגאיוה תוליעי
יתפקיז לשכל ןוכיסו הפק
רועה ןטרסו הרגאיו
(1) ןיפב תבתות / לתש
ןוכיס תוחפ תוריפ רתוי
ינימ דוקפיתו ןורטסוטסט
תינומרעה ןטרסו תופורת
5a-Reductase יבכעמ
ודיבילה תרבגהל רואב לופיט
(2) ןיפב תבתות / לתש
םדה תמרזהו לקשמב הדירי
הכיפשב הטילשל ליעומ ץבא


...ואר
...יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
...1 תושדח - יתפקיז לשכ/תונוא ןיא

2015 ראורבפ
תונוא ןיאב לופיטכ תימוי-דח הפורת
ב"הרא הנאידניא Eli Lilly and Co. תופורתה תרבח
,(Tadalafil) ליפלדט הפורתה תא קושל האצוה לע הזירכה
תייעב תא תרתופו םויב םעפ תלטינה ,Cialis םשה תחת
וביגה רשא םירבגב (Erectile Dysfunction) תונוא ןיאה
(םדוקה רודה) PDE5 יבכעמ גוסמ תופורתל דבלב תיקלח
.(Phosphodiesterase 5 Inhibitor/PED5)
תונוא ןיאב ינושאר לופיטכ תוצלמומ PDE5 תצובקמ תופורת
.הנושארה הנשב לופיטה תא םיקיספמ םיבר תוגוז ךא

Journal of Sexual Medicine


2015 סרמ
םירבגב תינימהו הפקיזה דוקפית רופישל תינפוג תוליעפ
תוחפ םילבוס (Exercise) תינפוג תוליעפ םיעצבמה םירבג
.(Erectile & Sexual Func.) ינימ דוקפיתו הפקיז תויעבמ

ופתתשה ב"הרא Cedars-Sinai Med. Center-ב רקחמב
,תינימה םתוליעפ תומר לע וחוויד רשא םירבג 300-ל בורק
,קופיסה יפל ,תוצובק 4-ל םירקוחה ךכ-רחא וגרדימ התוא
תורידתו תוכיא ,המזגרוא ,הפקיז גישהל תלוכיה הז ללכב
.יללכ ינימ דוקפיתו תופקיזה

תינפוג תוליעפ לע וחוויד רשא םירבג יכ וארה תואצותה
ץמאמו תינפוגה תוליעפה ןמז ךרוא - עובשב רתוי הפוכת
אלל ,רתוי הובג ינימ דוקפית לש ןויצ ולביק - רתוי לודג
.עזגל רשק

Journal of Sexual Medicine


2015 סרמ
תונוא ןיא דגנ לוחכ רוא
שידח יגולונכט-ויב ןורתיפ ואצמ ץייווש ETH Zurich ירקוח
,הנימא הפקיז ליעפמש יטנג לופיט :הפקיזה רדעיה תייעבל
ביגמ רשא (Gene Construct) ינג הנבמ - ינימ יוריג אלל
הפקיזה תמקרל קרזומ (Blue Light) לוחכ רואל
.(Penis) ןיפב (Erectile Tissue)

הלוקלומ וב תרמומ לוחכ רואל ףשחנ ןיפהש עגרב
ינשמ רמוחל תינושאר (Guanosine Triphosphate/GTP)
.םדאב םירביא רפסמב עבטה ךרדמ םייקה ,(cGMP)
ןדיס תולעת לש ןתריגס תא רשפאמ רבדה
ןדיסה תומר תא ךכב תיחפהלו (Calcium Channels)
תמירז תא םיריבגמו רירשה יאת תא םיפרמה םיאתב
ןיפה ךפוה ךכו הפקיזה תמקרל (Blood Flow) םדה
cGMP-ה תא םיזנא קרפמ ךשמהב .(Stiff) חישק
.ןמזה םע הפקיזה קספות ךכו טאל

הכיראמו תקזחמ ,הז םיזנא תמסוח (Viagra) הרגאיוה
,רכז ןיממ תודלוחב העצוב הקידבה .הפקיזה ןמז תא
.הפקיזה תמקר ךות לא ינגה הנבמה תקרזה ידי-לע
קלחב .הפקיזה תלעפהל קספמכ לעפ לוחכה רואה
הכיפשל וליפא (Stimulation) יוריג םרג תודלוחהמ
.(Ejaculation)

PubMed


2015 לירפא
הל תומודו הרגאיוה תוליעי יבגל תוברועמ תואצות
יכ םירסומ הינטירב Uni. of Manchester-ב םירקוח
:(PDE5i תחפשמ) הל תומוד תופורתו (Viagra) הרגאיו
תופורת תווהמ ןניא (Levitra) הרטיוולו (Cialis) סילאיס
.(Impotence) תונוא ןיאב רבודמשכ ,לכ-תואפרמ

ושמתשה רשא םיטעמ אל םירבג םירקוחה ירבדל
ומכ ,תוילאיצנטופ יאוול תועפות לע וחויד ולא תופורתב
.(Type 2 Diab.) 2-גוס תרכוסו (Hypertension) םד ץחל רתי

ושמתשהש (Older Men) םישישק םירבגש ואצמ םירקחמ
תוהובג תומר לע וחוויד PDE5i גוסמ תופורתב הנורחאל
תיברמב ךא ,ED אלל םירבג רשאמ תינימ תוליעפ לש רתוי
ןימה ייחמ םיצורמ אל וא םיגאדומ רתוי ויה םה םירקמה
,הילגנאב םירבג 2,600-מ הלעמל ופתתשה רקחמב .םהלש
.הנש 87 דע 50 ינב

International Journal of Impotence Research


2015 יאמ
יתפקיז לשכל תחפומ ןוכיסל רושק הפק
...ירקוח


2015 ינוי
רועה ןטרסב תנכסמ הניא הרגאיו
NYU Langone Med. Center-ב םירקוח לש םהירבדל
תואירבה ינותנ רגאמ תא וחתינ רשא ,ב"הרא קרוי וינ
ןיב רשק אצמנ אל ,םיידבש םירבג 20,000 לעמ לש
התואמ הל תומוד תופורתו (Viagra) הרגאיו-ליפאנדליס
(Erectile Dysfunction) הפקיז תויעבב לופיטל ,החפשמ
.(Skin Cancer) רועה ןטרסל ןוכיסו

וב ,הנורחאל ךרענש רקחמ תובקעב תאז וקדב םירקוחה
,(Malignant Melanoma) הריאממ המונלמ ילוח 14 ופתתשה
(PDE5) 5 גוסמ זרטסאידופסופ יבכעמב ושמתשה רשא
סילאיס-ליפלדטו (Levitra) הרטיול-ליפנדרו םג וללכש
.הלחמל רבגומ ןוכיס אצמנ וב רקחמ .(Tadalafil)

JAMA


2015 רבמצד
ןוצר יעבש הפקיז תייעבמ םילבוסה תיברמ
(1) ןיפה לש תבתותמ

תונוא ןיאמ ולבס רשא ,םירבג 47 ופתתשה וב ,רקחמ
לתש תרדחהל חותינ ורבעו (Erectile Dysfunction)
םהמ 79% יכ אצמ ,2012-ו 2003 םינשה ןיב (Implant)
תושגר לש םירקמ 54-ב האטבתהש ,ןוצר תועיבש ועיבה
תרבגומ תירבג תוהז ,ןוחטיב ,תימצע הכרעה ,םייבויח
.יבויח ימצע יומידו

ינימה דוקפתב רופיש לע םירחא םירקמ 54-ב חווד ,ןכ
,תינימה הקושתב הילע ,תילניגו הרידח תגשהל רושקה
.הפקיזה דוקפיתב רופישו תינימ ןוצר תועיבש

םימעפ 11 חווד היבגל (Relationship) תויגוזל רשאב
תבל האנה תמירגל תורשפאהמ קופיס לעו רופיש לע
ןתשה תלטהב רופיש לע םימעפ 3 חווד ףסונב .גוזה
.(Urinary Function)

The Journal of Sexual Medicine


2016 ראוני
תונוא ןיאל ןוכיס ןיטקת תוריפ רתוי תליכא
אצמ הינטירב 'ץיוורונ Uni. of East Anglia-ב רקחמ
,(Flavonoids) םידיאונובלפב רישע ןוזמ תכירצ תלדגהש
(Flavones) םינובלפ ,(Anthocyanins) םינינאיצותנא רקיעב
םהב ,(Berries) רעי תוריפ ומכ ,(Flavanones) םינונבלפו
,(Strawberries) הדש תות ,(Blueberries) תולוחכ תוינמכוא
(Citrus Fruits) רדה תוריפו (Blackberries) רוחש לטפ
(Erectile Dysfunction) תונוא ןיאל ןוכיס ןיטקהל םייושע
.20%-מ רתויב ,(Middle-Aged) הדימעה ליג ינב םירבגב

ליג ינב םירבג 50,000-מ רתוי לש םינותנ וחתינ םירקוחה
.1986-מ לחה ,םינש 4 ךשמב ףסאנש הדימעה

The American Journal of Clinical Nutrition


2016 ילוי
דוקפיתה לע הרימשל חתפמה תויהל יושע ןורטסוטסט
םירגובמ םירבגב ינימה
...םישישק


2016 טסוגוא
תינומרעה ןטרסל ןוכיסה לע תונוא ןיאל תופורת תעפשה
Cedars-Sinai Samuel Oschin Comprehensive ירקוח
תופורת יכ םיחוודמ ב"הרא סל'גנא סול Cancer Institute
תונוא ןיאב לופיטל תושמשמה ,PDE-5 םיזנאה תומסוח
תיתועמשמ תועיפשמ ןניא (Erectile Dysfunction/ED)
.(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרסל ןוכיסה לע
דע 50 ינב םירבג ופתתשה ,םינש 4 ךשמנש ,רקחמב
.םינש 75

The Journal of Urology


2016 רבוטקוא
הריפש הלדגהב לופיטל 5a-Reductase יבכעמ-ב שומישה
תונוא ןיאל ןוכיסל רושק היצפולא וא תינומרעה לש
םירבג לש ןוכיסה תא ךירעהל שקיב םירקחמ לש טרוהוק
הלדגהב לופיט םשל 5a-Reductase יבכעמב ולפוטש
(Benign Prostatic Hyperplasia) תינומרעה לש הריפש
(Alopecia Areata) הטארא היצפולא/תירוזיא תוחרקתהבו
(Drectile Dysfunction) תונוא ןיאב תוקלל

הלדגה םע ,הלעמו הנש 40 ינב םירבג ופתתשה רקחמב
יבכעמ תועצמאב ולפוט רשא ,תינומרעה לש הריפש
ולבס רשא הנש 59 דע 18 ינב םירבגו 5a-Reductase
.תירוזיא היצפולאמ

האצותכ תונוא ןיאל ןוכיס ולידגה אל םילפוטמהש אצמנ
עיפשהש המ .ןונימה תולתב ללוכ ,תיתוהמ ולא םילופיטמ
.תינומרעה לש הריפשה הלדגהה ןמז ךשמ היה ןוכיסה לע

BMJ


2016 רבמבונ
ירבגה ינימה קשחה תרבגהל רוא תועצמאב לופיט
Uni. of Siena School of Medicine-ב םירקוח
םיינירקודנא-וריונ םייוניש יכ ואצמ הילטיא הנייס
הכישחו רואל םירושקה (Neuroendocrine Changes)
דוקפיתה לע עיפשהל םייושע (Light and Darkness)
.רבגה לש (Sexual Function) ינימה

,בורל ,תבכעמ (Pineal Gland) לבורטצטה תטולב
הלודגה היילעהו ,(Melatonin) ןינוטלמה רוציי תא
רואה ףיסומש יוריגה אלל רבגה הווח התוא ןינוטלמב
רוציי תא םג הריבגמ (הלילה תועשב ,רמולכ)
רוציל לולעש הצקה ןומרוהה ,(Prolactin) ןיטקלורפה
לש (Sexual Dysfunction) ינימה דוקפיתב תויעב
(Light Therapy) רואב לופיטה יוטיבל אב ןאכ .רבגה
.רבגה לש ינימה דוקפיתה תא רפשל יושעש

ינימ קשח ילעב םירבג 38 ופתתשה וב ,יוסינה תרגסמב
תא םירקוחה וקדב ,(Hypoactive Sexual Desire) דורי
רומא ןתוא ,םדב (Testosterone) ןורטסוטסטה תומר
.תולעהל רואב לופיטה היה

הערפהב לופיטל שמשמה רואב לופיט םירקוחה ירבדל
(Seasonal Affective Disorder/SAD) תיתנוע תישגר
םירבגב תינימה ןוצרה תועיבש תא תיתועמשמ רפשל יושע
םייעובש ךות (Low Sexual Desire) ךומנ ינימ קשח ילעב
.לופיט לש דבלב

המיקה םע דיימ (Light Box) רוא תספוקל תימוי הפישח
המ ,םדב ןורטסוטסטה תמר תא תיתועמשמ הלידגה
ןוצרה תועיבש לע לופיטה תעפשה תא ריבסהל יושעש
.תינימה

European College of Neuropsychopharmacology


2017 ראוני
(2) הפקיז תויעב םע םירבגל ןיפב שידח לתש
University of Wisconsin-Madison-ב םירקוח
שידח (Implant) ןקתה/לתש ונחב ב"הרא ןיסנוקסיו
םוח ידי-לע לעפומה יתכתמ ןורכיזב שמשתשמ רשא
תוארנ תואצותהו (Heat-Activated Memory Metal)
.תוחיטבמ

אוהשכו (Flaccid) יופר לתשה רתונ ףוגה תרוטרפמטב
.רכוז אוה התוא תכראומה ותרוצל חתמנ אוה םמוחמ
םמחמ (Penis) ןיפה לעמ רבעומ רשא קוחר טלש
בושל ול םרוגו ףוגה םוח לעמ טעמל (Nitinol) לוניטינ
.םיירוקמה ופקיהלו וכרואל

Urology


2017 ראורבפ
םדה תא המירזמ לקשמב הדירי
Research & King Faisal Specialist Hospital ירקוח
(Urinary) ןתשה תוכרעמש םירסומ תידועסה ברע Centre
הרומח רתי תנמשהמ ולבסש םירבגב ,(Erectile) הפקיזהו
,(Bariatric Surg.) ירטאירב חותינ ורבעש (Severe Obesity)
.שדוח ךות דקפתל ורזח

הנש 30-מ הלעמל ינב םינמש םירבג 30 ופתתשה רקחמב
.ירטאירב חותינ ורבעש

Journal of Sexual Medicine


2017 סרמ
הכיפשב טולשל עייסמ ץבא
(Zinc) ץבאב רוסחמ ןיב רשק לע ועיבצה םירקחמ רפסמ
.(Erectile Dysfunction/ED) הפקיז רדעיהו

ןותמ ימוי ילארוא ןונימ ולביקש תודלוח ,דחא רקחמב
ינפלש ןמזב היילע וארה (Zinc Sulphate) טפלוס ץבא לש
.(Penile Thrusting) ןיפה תפיחדו (Ejaculation) הכיפשה

תילופ הצמוח ליכמה ףסות יכ םג אצמ 2016-מ רקחמ
ורפיש (Rosavin) ןיבזור/בהזה שרושו ץבא ,(Folic Acid)
.תמדקומ הכיפשמ ולבסש הלא ברקב הכיפשב הטילשה תא

MNT


2017 סרמ
I בלש יוסינב ,ינימה דוקפיתה תא םירזחשמ עזג יאת
ךרענש (I בלשב יוסינ) ינילק רקחמב תוינושאר תואצות
יכ תוארמ ,קרמנד Odense University Hospital-ב
לפטל חילצמ (Stem Cell Therapy) עזג יאתב לופיט
תא רזחשמו (Erectile Dysfunction) תונוא ןיא
.(Sexual Function) ינימה דוקפיתה

יאתמ ולטנש עזג יאת לפוטמל םיקרזומ הז לופיטב
הפקיזה תמקרל (Abdominal Fat Cells) ןטבב ןמוש
.(Erectile Tissue of the Penis) ןיפה לש

םירבגה 21 ךותמ 8 וחילצה ךילההמ םישדוח 6 ךותב
םיינטנופס ןימ יסחי םייקל ולפוטש
.(Spontaneous Sexual Intercourse)

EAU17 - The European Association of Urology's
Annual Conference, London UK


2017 סרמ
ינימה דוקפיתל קזנה תנטקה
תשר אלל יתעשפמ עקב ןוקית רחאל
Herlev Hospital, University of Copenhagen ירקוח
הניא (Sexual Dysfunction) תונוא ןיאש םירסומ קרמנד
(Inguinal Hernia) יתעשפמ עקב חותינ רחאל הצופנ
תעבוקמ הניא (Tacking Mesh) תשרה הב הטישב
.תעבוקמ ןכ תשרה הב הטישה תמועל ,ביבסמ המקרל

םילפוטמ לש תיסחי הובגה רועישהמ ועתפוה םירקוחה
תיחותינה תקלצב םרוקמש) םיבאכמ ולבסש עקב םע
הטישש הייעב ,ןימה יסחי םויק תעב (תשרה תוצווכתהבו
.תרתופ וז השידח

Surgery, online


2017 יאמ
תונוא ןיאו היפרגונרופ ןיב רשקה
היפרגונרופל הייססבוא ילעב םירבג יכ חוודמ רקחמ
(Masturbation) תוננוא םיפידעמה ,(Pornography)
םייוצמ ,(Sexual Intercourse) ימ יסחי םויק ינפ לע
.(Erectile Dysfunction) תונוא ןיאל לדגומ ןוכיסב

םיאנילקו (Urologists) םיגולורוא לע םירקוחה ירבדל
תורחא תויעבו הפקיז תויעב םע םירבגב םילפטמה
שומיש יבגל םמיע ררבל ינימה דוקפיתל תורושקה
.הנממ תוענמיה לע ץילמהלו היפרגונרופב

71.5% וביגה םהמ םירבג 439 ופתתשה רקחמב
לע וחוויד 81% .אלמל ושקבתה םה ותוא ןולאשל
.יונפה םנמזמ קלחב תוחפל ,היפרגונרופב הייפצ

American Urological Association (AUA)
2017 Annual Meeting


2017 רבמצד
רתוי הבוט הפקיזל חיטבא
(Erectile Dysfunction) הפקיז תויעבב לופיטל תופורת
תועפות הווח םהמ קלח .םירבגה לכ רובע תודבוע ןניא
םימיוסמ םיגוס םע םירבג ומכ ,םירחאלש דועב ,יאוול
,(CHD) בל תולחמו (Chest Pain) הזחב םיבאכ לש
.תומיאתמ ןניא ןה

רביאל (Blood Flow) םדה תמירז תא הריבגמ הרגאיווה
(Erection) הפקיז תלבק רבגל תרשפאמו ,(Penis) ןימה
.הרוגמ אוה רשאכ תולק רתיב

יושע (Watermelon) חיטבא יכ ואצמ םירקחמ רפסמ
םירבגל (Viagra) הרגאיוול אמייק רב ףילחת תווהל
וניה חיטבאה ,הרגאיווב שמתשהל םילוכי םניאש
תועפותל םורגתש ריבס אלש ,החוטב הביטנרטלא
.תורומח יאוול

.(Citrulline) הנילורטיצל יעבט רוקמ אוה חיטבאה
איבהל היושעש (Amino Acid) ונימא תצמוחב רבודמ
ותוא תושעל היושע הנילורטיצה .רתוי הבוט הפקיזל
.הרגאיווהמ הנוש הרוצב דבוע רבדה יכ םא ,רבדה

הנלורטיצ רימהל יושע ףוגהש םיארמ םיינושאר םירקחמ
(Arginine) ןיניגרא היורקה ,תרחא תינימא הצמוחל
הביחרמה ,(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחתל ךפוהה
תרפשמו ןיפל ותמירז תא הריבגמ ,םדה ילכ תא רתוי
,םימ רקיעב יושע חיטבאהש ןוויכמ .הפקיזה תא
ץיממ םיעיגמ ןילורטיצ לש רתויב םיהובג םיזוכיר
.זכורמ םיחיטבא

MNT


2018 ראוני
תונוא ןיאב לופיטל קלסה שרוש ץימ
...תייתש


2018 ראוני
תוירלוקסו-וידרק תויעבל תופורת
תונוא ןיא לע תועיפשמ ןניא
םיחוודמ הדנק וירטנוא McMaster University-ב םירקוח
(Blood Pressure) םדה ץחל תדרוהל תופורת תליטנ יכ
הערל תועיפשמ ןניא (Cholesterol) לורטסלוכ תדרוהו
.(Erectile Function) יתפקיזה דוקפיתה לע
בולישו המצע ינפב תופורתהמ תחא לכ תעפשה וקדבנ
.ןהיניב שומישה

לעמ ופתתשה ,םינש 5.8 עצוממב ךשמנ רשא ,רקחמב
תופורתה תעפשה יבגל םינולאש ואלימש םירבג 2,000
.הפקיזה לע ,ולביק םהש תונושה

עגונב םיעוגר ראשיהל םילפוטמה לע םירקוחה ירבדל
וא (Statins) םיניטטסב שומישה לש העפשהה רסוחל
ARB / ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח לש בולישהמ
.(Thiazide) דיזאיתו (Angiotensin II Receptor Blocker)

Canadian Journal of Cardiology


2018 סרמ
םירירשו םדה ילכ תחימצ דודיעל הטיש עיצמ רקחמ
ב"הרא Massachusetts Inst. of Technology/MIT ירקוח
(Endurance) תלוביסה ןדבוא תא (םירבכעב) רוחאל וגיסה
לופיט ידי לע (Age-Related Endurance Loss) ליגל רושקה
.םישדח םד ילכ תחימצ תדדועמה תבוכרתב םהב

(Sirtuin) ןיטוריסה ינובלח תא שדחמ הליעפמ תבוכרתה
םתחימצ תא תמדקמ ,(Longevity) םימי תוכיראל םירושקה
םירבכעב תלוביסה תא תרפשמ ,םירירשו םד ילכ לש
תוירירבש םהב תמצמצמו 80% דע-ב (Elderly) םישישק
.(Frailty)

MIT


2018 יאמ
הפקיזה תא תרפשמ םימ תייתש
ללכב ,םיבר םימרוגמ עפשומ תויהל יושע הפקיזה דוקפית
תושבייתה .(Hydration) היצרדיה / תושבייתהה תמר הז
עיפשהלו (Blood Volume) םדה חפנ תא ןיטקהל הלולע
םימ תייתשש תולגל יושע םדא ןכל ,(Mood) חורה בצמ לע
.הפקיזה לע הרימשב רוזעל היושע

לש רתוי תולודג תויומכ ררחשמ ופוג ,שבוימ םדאה רשאכ
ילכל םרוגה רבד (Angiotensin I) ,I ןיסנטויגנא םיזנאה
ךפוה ףוגהש וליג םייח ילעבב םירקחמ .ץווכתהל םדה
ינימ דוקפית יאל רושקה II ןיסנטויגנא םיזנאל הז םיזנא
.(Sexual Dysfunction)

MNT


2018 ינוי
םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל רושק יוקל יתפקיז דוקפית
םיידיתע
...ירקוח


2018 רבמצד
תונוא ןיאל םרוגכ 2-גוס תרכוס
יכ אצמ הינטירב Uni. of Oxford-ב רקחמ חותינ
םרוג תווהל הלולע (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
(Erectile Dysfunction) תונוא ןיא תוחתפתהל יתביס
ןילוסניאל תדוגנתה לש ךוויתה לולסמב הלועפ ךות
.(Insulin Eesistance)

םכותמ ,םירבג 220,000 לעמ לש םינותנ וללכנ רקחמב
םירקוחה וארה הליחתב .תונוא ןיאמ שיא 6,000 ולבס
.תונוא ןיא תוחתפתהל רושק 6 םוזומורכב רוזא יכ
יוקל תוסיול הרושק הייעבהש ךכ לע עיבצמ םוקימה
.(Hypothalamus) סומלתופיהה לש

American Journal of Human Genetics


2019 יאמ
תונוא ןיא דגנ תופורת לש יאוולה תועפות
ב"הרא University of California, Irvine-ב רקחמ
,הכ דע תועודי יתלב ויהש ,יאוול תועפות רפסמ הליג
תושידח תופורת לש (Vision) הייארה לע העפשה ומכ
.תונוא ןיאב לופיטל תושמשמה PDE6 גוסמ

תייאר ,(Blurred Vision) תשטשוטמ הייארב רבודמ
רואל תינוציק תושיגר ,(Color Vision) םיעבצ
םיינוציק םירקמבו (Extreme Sensitivity to Light)
.(Optic Nerve) הייארה בצעל קזנ םג
האצותכ תומרגנ ולא יאוול תועפות םירקוחה ירבדל
.(Retina) תיתשרב PDE6-ל PDE5 יבכעמ תרישקמ

Science Advances


2019 לירפא
ןטרסל הרושקה תונוא ןיאב לופיטה רופיש
Uni. of Melbourne Dep. of Surgery-ב םיחתנמ
תינשלופ ריעז הקינכט ומיאתה הילרטסוא ןרובלמ
תא הריזחמה (Minimally Invasive Technique)
חותינ רחאל (Erectile Function) יתפקיזה דוקפיתה
.(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרס

לגרהמ (Sural Nerve) תשה בצע תא וריסה םיחתנמה
בצע יביס .ךריב רתוי לודגה ךריה בצע דצל ותוא ולתשו
תמקר ךות לא בצעה לתש ךרואל חומצל ולחה םישדח
.(Penis) ןיפב (Corpora Cavernosa) הפקיזה
רחאל וררחתשה םילפוטמהו תועש 2.5-4 ךשמנ ךילהה
.םילוח תיבב דחא הליל תב תוהש

9-בו םישדוח 6 ךות יתפקיזה דוקפיתה רזח םירבג 3-ב
.71%-ב לכה ךסבו םישדוח 12 ךותב רזח אוה םהמ
.םינש 64 עצוממ ליג ינב ינב ויה םילפוטמה

European Urology


2019 ילוי
רבגה לש ינימה דוקפיתה תלעותל םיזוגא תכירצ
,דרפסב רקחמ יזכרמ רפסמב עצוב רשא ,ינילק יוסינ
םיזוגא ןפוחה אולמ ,םויב םיימעפ ,םירבג ופיסוה וב
רופיש לע חווד ,הליגרה הנוזתל - םרג 60 - (Nuts)
.(Sexual Function) ינימה דוקפיתב

םירבג 83 ופתתשה ,תועובש 14 ךשמנ רשא ,יוסינב
ןיב האוושה וב התשענ .הנש 35 דע 18 ינב םיאירב
הצובקל םתנוזתל םיזוגא ופיסוהש םירבגה תצובק
.םיזוגא אלל ךא ,הנוזת התוא הכרצש הליבקמ

חווד רבכ 2018 תנשמ חותינב םירקוחה ירבדל
תוכיא תא תרפשמ םיזוגא לש תימוי הכירצ יכ
.(Sperm Quality) ערזה

ןונגסב הנוזתל םיזוגא תפסוה יכ םיארמ םיאצממה
(Orgasm) המזגרואה תוכיא תא רפשל היושע יברעמ
.(Sexual Desire) תינימה הקושתה תאו

-מ לבקתה רשא קנעמ ידי-לע וקלחב ןמומ רקחמה
.International Nut and Dried Fruit Council

Nutrients


2019 טסוגוא
?הדובעב ןוירפה לע העיפשמ תונוא ןיא םאה
רשעב םינותנ ףסאו הישעתה ידי-לע ךמתנ רשא רקחמ
(Erectile Dysfunction) תונוא ןיא םאה קדב תונידמ
.(Work Productivity) הדובעב ןוירפה תא תיחפהל הלולע

הנשה יצח יבגל םינולאש יולימ לע ססבתהש ,רקחמב
.הנש 70 דע 40 ינב םירבג 52,697 ופתתשה ,הנורחאה
תויוליעפו (Impairment of Work) הדובעב םייוקיל ונחבנ
.(Quality of Life) םייחה תוכיא לע ימצע חווידו תורחא

,הסיכש ןולאש תועצמאב התשענ הדובעב ןוירפה תכרעה
תוחכונה תגצמו (Absenteeism) תויורדעיה ראשה ןיב
.(Presenteeism)

,םירחאמ םינמש רתוי ויה תונוא ןיא םע םירבג יכ אצמנ
םיעצבמ םניאו תמזגומ הרוצב לוהוכלא ינייתש ,םינשעמ
תורחא תויאופר תויעבמ םג ולבס םה .תינפוג תוליעפ לכ
.הדובעב ןוירפה תתחפהל לאיצנטופ שי ולאה םינתשמה לכלו

הרתונ תונוא ןיאש םיארמ רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
.תורדעיההו הדובעה ןוירפ לע העיפשמה ,הצופנ הייעב

International Journal of Clinical Practice

.