...תינוירה תרכוס ואר

2003 יאמ
תינוירה תרכוס אבנמ רידס יתלב רוזחמ
ןוטסוולג University of Texas Medical Branch ירקוח ירבדל
יובינ םרוג הניה רידס יתלב רוזחמ לש הירוטסיה ב"הרא ססקט
.תינוירה תרכוסל יאמצע

סקדניא ,םייפרגומד םינייפאמל עגונה עדימ וחתינ םירקוחה
תולוחה ןוירהב םישנ 85 לש תיאופר הירוטסיהו (BMI) ףוג תסמ
.תואירב םישנ 85 תצובקל תאז וושיהו תינוירה תרכוסב

סחיב ,רתוי ההובג האצמנ ,תולוחה םישנב ,ףוגה תסמ סקדניא
.עובר רטמ/ג"ק 24.5-ל עובר רטמ/ג"ק 26.5 ןב
ברקב רתוי הובג אוה םג אצמנ רוזחמב תויורידסה יא רועיש
.7% תמועל 24% :תולוחה

רוזחמ ןיב (3.75 יפ) קזח רשק םייק יכ ררבתמ םירקוחה יבושיחמ
יתלב רוזחמ לש הירוטסיה םתעדל .תינוירה תרכוסו רידס יתלב
תויטסיצילופה תולחשה תנומסתל םידקמ ןמס שמשל היושע רידס
.תינוירה תרכוסל יאמצע םידקמ ןמס םג ךכיפלו

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2005 לירפא
תינוירה תרכוסב לופיט רדעה תואצות
,ב"הרא קרוי-וינ St Luke's-Roosevelt Hospital Center ירקוח
וושיה ,תינוירה תרכוסב לופיט רדעה ינוכיס םהמ אוצמל ושקיבש
37-ה עובשב הלחמה התלגתה ןהב םישנ 555 יבגל ולא תואצות
הצובקלו ןתלחמ בקע ולפוטש םישנ 1,110 תב הצובקל ,ןוירהל
.תויתרכוס ןניאש םישנ 1,110 תב תפסונ

...היה הז רקחמב ולגתהש םיילילשה םיאצממה רועיש

.ולפוט אלש םישנב 59%
.ולפוטש םישנב 18%
.תואירבה םישנב 11%

4 דע 2 יפ םיילובטמ םיכוביס ואצמנ ולפוט אלש םישנה ברקב
ןיב לדבה לכ אצמנ אל .(Macrosomia/Large) םירביא תולדגו
.תואירבה םישנה ןיבל ולפוטש םישנה

,3 דע 2 יפ םילודגה האולחת ירועיש ואצמנ ,ולפוט אלש םישנב
.תורחאה תוצובקל סחיב

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2007 סרמ
תינוירה תרכוסב םינכסמ םיקיזמ יריבדמ
הלידגמ ןוירהל ןושארה עברב םייאלקח םיקיזמ יריבדמל הפישח
.תינוירה תרכוסב תוקלל ןוכיס

Nat. Institute of Environmental Health Sciences ירקוח
תושנ לע ולא םיריבדמ תעפשה תא וקדב ב"הרא הניילורק ןופצ
.Agricultural Health Study רקחמב ופתתשהש ,םיאלקח

25 ךלהמב ןוירהל וסנכנש ,רקחמב תופתתשמ 11,273 ךותמ
וחוויד ןכותמ .הלחמב םישנ 506 וקל ,רקחמה לחה זאמ םינשה
.ןהייחב והשלכ בלשב ,םיקרח יריבדמ םושייב תוברועמ לע 27%

.רקחמב תואירבה םישנה ברקב אצמנש רועישל המוד הז רועיש
עברב ,דויצהו םירישכתה תנכהב תוברועמ ויהש םישנ ,תאז םע
.הלחמב תוקלל 2 יפמ לודגה ןוכיס רתיב ואצמנ ,ןנוירהל ןושארה

ינפל ,הרבדה ירישכת תנכהב ולפיטש םישנ יכ םינייצמ םירקוחה
.הלחמל ןוכיס רתיב ואצמנ אל ,ןוירהל ןתסינכ

ילטוק רתויב םינכסמכ ואצמנ וקדבנש םיריבדמ יגוס 15 ןיבמ
םיקרחה יריבדמו butylate ,Atrazine ,2,4,5-T; 2,4,5-T םיבשעה
.Carbofuran-ו Phorate ,Diazinon

Diabetes Care


2007 טסוגוא
דולייב רתי תנמשה ענומ ןוירהה ךלהמב תרכוסב לופיט
Kaiser Permanente's Centre for Health Research-ב םירקוח
תינוירה תרכוס דגנ לופיט תולבקמה םישנ יכ וליג ב"הרא דנלטרופ
רתי תנמשהמ לובסל דולייב ןוכיס ךכב תוניטקמ ןוירהה ךלהמב
.דיתעב

ןוכיסה ,הובג ןוירהב השא לש המדב רכוסה תמרש לככ םהירבדל
תלבוסה ןוירהב השא .הלוע ,תרכוס הלוח דיתעב היהי אצאצהש
יתרכוס היהי דליהש ךכל ןוכיס הליפכמ תלפוטמ הניאש תרכוסמ
.לופכ יפ אוה 7 דע 5 ליגב

הדליב תרכוסל ןוכיס ןיטקי ןוירהה ןמזב תיתרכוס השאב לופיט
.תרכוס תלוח הניאש השא לש המרל דיתעל

,םישנ 9,439 ופתתשה ,2000-ו 1995 םינשה ןיב ךרענש ,רקחמב
תודיל 27,560 ךותמ תאז ,דלילו םאל עגונה עדימ היה םהיבגל
.וז הפוקתב

Diabetes Care


2008 רבמבונ
תודליה תעב הפש ייוקילל הרושק תינוירה תרכוס
תוקלל םידעומ תינוירה תרכוסמ הלבסש השאל ודלונ רשא םידלי
.(Language Impairment) הפש ייוקילב

םיאצאצ 221 ופתתשה הדנק קביווק Laval University-ב רקחמב
.הרקב תצובקכ ושמישש םירחא 2,612 לע ףסונב ,תויתרכוס םישנל
שדוח 18 םיליגה ןיב הפשה תוחתפתה לע דועית אצמנ םלוכ יבגל
.םינש 7 דע

48 ליגבו 30 ,18 ליגב קודקידו םילימ רצוא ינחבמ ורבע םידליה
הרומ לש הכרעהו שדוח 60 ליגב העבה ןחבמ ורבע םה .שדוח
.שדוח 84-ו 72 ליגב

,תויתרכוס תוהמאל ודלונ רשא םידלי לש םתלוכי ,םיאצממה יפל
.האירב םאל ודלונש םידליל סחיב 41% דע 27%-ב הדורי

,הכומנ תיתרכוסה םאה לש התלכשה תמרש לככ יכ םג אצמנ
.רתוי ההובג אצאצב העיגפה

Pediatrics