12 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 12

ההזמ ןדגונ תקידב
היצנמידב םייח תרפשמ הקיסומ
היצנמידו ןגמה תטולב תוליעפ
רמייהצלאל ןוכיסו םייחה חרוא
היצנמידל ןוכיסו ןורכיז תונולת
בר הבוגב םייחב תחפומ ןוכיס
יביטינגוק דוקפיתו םימוטא םינבמ
רמייהצלאל תידבש ןוחביא תטיש
זארטסנילוכ יבכעמו חיר ןחבמ
חומה ןווינ דגנ ינפוג רשוכ
תילמרונ היסולכואב דיאולימע
חומה תא הטיאמ היזיוולט
רמייהצלאל ןמיסכ תיטיא הכילה
ןוכיסה תא הלידגמ תיתרכוס לגר
ןומירה ירפו יעמ יקדייח
חורה בצמו ןורכיזל הליעומ הריש
התומת התיחפמ הנותמ הייתש
רמייהצלא תלחמל םרות סרטס
םירבכע חוממ םיקאלפ תרסה
יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת
חומהמ תלוספה קוליס רופיש
תרפשמ לעוש תלוביש תיצמת
םירפשמ תיז ןמשב םילונפילופ
היצנמיד ינפמ ןגמ ןגורטסא
היצנמידל ןוכיס תולידגמ תודרח
ןויריהב תילופ הצמוחב רוסחמ
תונועמב םידימע םיקדייח
לולצ חומל האירב הנוזת
תרכוסב תצאומ חומ תונקדזה
רמייהצלאל ןוכיסו חומב לזרב
תיביטנגוק הדירי הנוזת
תיביטינגוק תושימג 3-הגמוא
הניגמ תישפנ תרגתאמ הדובע
תויביטנגוקו ADHD תגופה
תיביטנגוקו תינפוג תוליעפ
רמייהצלאל ןוכיסה יוזיח
רבעמה ליגב ADHD תפורת
דוקפיתב םיעגופ רכוסו ןמוש
ךומנ ןוכיסו הובג םד ץחל
היצינגוקו חומה רשוכ רופיש
רמייהצלא דגנ תינפוג תוליעפ
יביטינגוקה דוקפיתהו הפק
הטיאמ MIND תטאיד
יוהיזל קורב הובג לוזיטרוק
דיאולימע קלסל חומה תלוכי
רמייהצלאל ןוכיסו םיניטאטס
םניא תינפוג תוליעפו םיפסות
היצינגוק רפשמ ירובט םד
םדאל םדאמ רמייהצלא
דיאולימע בציימ לורטרבסר
תויביטנגוקיו ךומנ D ןימטיו
םיירוטומ םיעוציבו רעי תוריפ


...רמייהצלא תלחמו היצנמיד ואר

  2015 יאמ
היצנמיד ילוח לש תונועמ יריידב םיצופנ םידימע םיקדייח
ללכש ,ב"הרא דנלייא דור Rhode Island Hospital-ב רקחמ
םילפטמה ,םהמ 20%-מ רתויש אצמ ,תובא יתב 152-מ םינותנ
םידימע םיקדייחל הערמ רכ םישמשמ ,תמדקתמ היצנמידב
םידימע ולא םיקדייחמ 10% יכו (Drug-Resistant Bacteria)
םזופשיא .(Antibiotics) הקיטויביטנא ינז רתוי וא 4 ינפמב
םיקדייח לש תדמתמ הריציל םרוג ולא םילפוטמ לש ףוכתה
.הקיטויביטנא ינפב םידימע רשא

Hospital Epidemiology & Infection Control


2015 יאמ
לולצ חומ תרצוי האירב הנוזת
...רקחמ


2015 יאמ
הרושק 1-גוס תרכוס ילוחב תצאומ חומ תונקדזה
םייביטינגוק םיכוביסל
Uni. of Pittsburgh Graduate Sch. of Pub. Health ירקוח
ילוח לש (Brain) םחומ יכ ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא הינבליסנפ
תונקדזה לש םינמיס הארמ (Type-1 Diabetes) 1-גוס תרכוס
.רתוי יטיא עדימ דוביעב הרוקמש תצאומ
םרותיאל לועפל םיאפורה לעש ךכ-לע עיבצמ אצממה םהירבדל
תרכוס ילוחב (Cognitive Difficulties) םייביטנגוק םיישק לש
.הדימעה ליג ינב 1-גוס
םירקוחה וקרס םהב 1-גוס תרכוס ילוח 97 ופתתשה רקחמב
םהיתולוכי תא וכירעה ,MRI קרוס תועצמאב חומה תא
.תיאופרה הירוטסיהה תאו ינפוגה םרשוכ תא ,תויביטנגוקה

Neurology


2015 יאמ
רמייהצלאל ןוכיסה תא לידגמ חומב לזרב
תומר יכ םירסומ הילרטסוא University of Melbourne ירקוח
לש התוחתפתהל ןוכיס תולידגמ חומב (Iron) לזרב לש תוהובג
תרזעב הלחמה תא םולבל היהי ןתינש ןכתיו רמייהצלא תלחמ
.חומהמ לזרבה תא וקלסיש תופורת

תומכ תא רקחמה יפתתשמב םירקוחה וקדב רקחמה תליחתב
הרדישהו חומה לזונב (Ferritin) ןיטירפ לזרבה-רשוק ןובלחה
תומכל דדמ שמשמו חומה תא ףיקמה (Cerebrospinal Fluid)
תויביטנגוק תוקידב ועצוב םה תואבה םינשה 7-ב .חומב לזרבה
.ונווינ תדימ תכרעה םשל חומה לש MRI תוקירסו

םילוח 144 ,תילמרונ היצינגוק ילעב שיא 91 ופתתשה רקחמב
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילב
.רמייהצלא תלחמ םע םישנא 67-ו
תומר ילעבב תוכומנ היצינגוק תומר ואצמנ תוצובקה 3-ב
סופמקופיהה לש תצאומ תוצווכתהו תוהובגה ןיטירפה
.תונורכזה לש םשוביגל יארחאה (Hippocampus)

Nature Communications


2015 יאמ
התוחפ תיביטנגוק הדיריו תיתוכיא הנוזת
הנוזת יכ אצמ הדנק וירטנוא McMaster Uni.-ב רקחמ
הליכא דדמב העבקנש יפכ ,(High Quality Diet) תיתוכיא
(Preserves Cognition) היצינגוקה תא תרמשמ ,האירב
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס רתי םע םילפוטמב
.(Mental Decline) תילטנמ הדיריו (Cardiovascular Disease)
םהב תונידמ 40-ב םייאופר םיזכרמ 733 ופתתשה רקחמב
ןוכיס לש הירוטסה םע הלעמו 50 ינב שיא 31,456 וללכנ
ךשמנ בקעמה .רתוי וא תחא תירלוקסו-וידרק הלחמל הובג
.םינש 5

Neurology


2015 יאמ
תיביטינגוק תושימג תולידגמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
ןוכיסב םירגובמב
רתיב םישישק ופתתשה וב ב"הרא Uni. of Illinois-ב רקחמ
ולא יכ הליג (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל ןוכיס
(Omega-3) 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תולודג תויומכ וכרצש
תיביטנגוק תושימג לש תוקידבב רתוי בוט וחילצה
תומישמ ןיב תוליעיב רובעל תלוכיה :(Cognitive Flexibility)
(Anterior Cingulate Cortex) תימדק חומ תפילק ילעבו תונוש
רקחמב .תיביטנגוק תושימגל םרותכ עודיה חומ רוזיא :רתוי הבע
,תיביטנגוק םיאירב םינש ,75 דע 65 ינב ,םישישק 40 ופתתשה
תלחמ ץורפל ןוכיסל םרותכ עודיה APOE e4 ןגה לש םיאשנ
.רחואמ ליגב רמייהצלא

Frontiers in Aging Neuroscience


2015 יאמ
ןקדזמה חומה לע הניגמ תישפנ הניחבמ תרגתאמ הדובע
םישנא יכ םירסומ הינמרג University of Leipzig-ב םירקוח
(Mentally Challenging Work) תישפנ תרגתאמ הדובעש
םישנא עוצקמ ישנא תעדל ךא ,תושישתו ישוק תשגרהל תמרוג
ןורכיזב הדירימ רתוי בוט םינגומ תויהל םייושע ךכב םיקסועה
הנקיזב ,(Memory and Cognitive Decline) תויביטנגוקבו
.םירחא רשאמ
םתדובע תרגסמב םישרדנה םישנאה בצמ םירקוחה ירבדל
בשיילו םירחא לע חקפל ,תויגטרטסא חתפל ,רתוי רבדל
.ףלוח ןמזהש לככ רתוי בוט היהי ,םיכוסכס
ינחבמ ורבעש הלעמו 75 ינב שיא 1,054 ופתתשה רקחמב
תכרעה םשל ,םינש 8 ךשמב ,יצחו הנש ידמ תויביטנגוק
.םהלש הבישחה תלוכיו םנורכיז רשוכ

Neurology


2015 ינוי
רפושמ יביטנגוק דוקפיתו ADHD-ב הגופה
הגופה יכ אצמ הינטירב King's College London-ב רקחמ
רכינ רופישל הרושק (Remission of ADHD) ADHD-ב
יגולויזיפהו יביטנגוקה דוקפיתב
יושע רשא אצממ ,(Cognitive and Neurophysiologic)
.תוגופהה תלדגהל תושדח םיכרד לע עיבצהל
םילגמ ADHD-מ הגופהב םייוצמה ולא יכ ואצמ םירקוחה
רתוי םיבוט (Attention-Vigilance) תונריע-בל תמושת
(Early Error-Processing) תואיגש לש םדקומ דוביעו
.הגופהב םניאש ADHD-מ םילבוסה םילפוטמל האוושהב

עצוממ ליג ינב ,םירגובמו רעונ ינב 110 ופתתשה רקחמב
,םתודליב ADHD-מ םילבוסכ ונחבוא רשא ,םינש 17.5
.ןכל םדוק םינש 6 עצוממב

5th World Congress on Attention Deficit
(ADHD) Hyperactivity Disorder


2015 ינוי
ינמס לע תועיפשמ ןניא תויביטנגוקו תוינפוג תויוליעפ
רמייהצלא תלחמ
ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School ירקוח לש םהירבדל
ןיטקהל תויושע תורחא יוריג תויוליעפו האירק ,םיצבשת יולימ
ידבור לע העפשה ידי-לע אל ךא ,רמייהצלא תלחמל ןוכיס
לש םירמוחה ףוליח ,חומב (Beta-Amyloid) דיאולימע-אטב
תאז ,(Hippocampal Volume) סופמקופיה חפנ וא זוקולגה
.ןוניג תודובע וא הכילה ומכ ,תוינפוג תויוליעפ םג ומכ

רקחמ ךותמ ,90 דע 65 ינב םירגובמ 186 ופתתשה רקחמב
הניחבמ םיאירב ויהש ,Harvard Aging Brain Study םדוק
.תיביטנגוק

Neurology


2015 ינוי
םדב ןובלח תועצמאב רמייהצלא תלחמל ןוכיסה יוזיח
ןובלח םדב וליג הינטירב King's College London ירקוח
עיבצהל יושעש MAPKAPK5 יורקה ,(Blood Protein)
ןותמ יביטנגוק יוקיל תייעב לש התוחתפתה לע
ןוכיס רתיל הרושקה ,(Mild Cognitive Impairment/MCI)
.הלחמל םינימסתה תעפוה ינפל בר ןמז ,רמייהצלא תלחמל
,םימואת לש תוגוז 100 לש םהינותנב ושמתשה םירקוחה
.םיהז םימואת תוגוז 55 םהמ

Translational Psychiatry


2015 ינוי
רבעמה ליגב יביטינגוק דוקפית תרפשמ ADHD תפורת
הדירי תווח רשא (Menopause) רבעמה ליגב םישנ
תמושת ,ןמז לוהינב ישוק הז ללכב ,םיילוהינ םידוקפיתב
הפורתב רזעיהל תויושע תויעב ןורתיפו ןורכיז ,ןוגריא ,בל
תוערפהב שומישל ב"הראב FDA-ה ידי-לע הרשואש
איה הפורתה .(ADHD) תויביטקארפיהו זוכיר ,בשק
םג תקוושמו (Lisdexamfetamine) ןימטפמאסקדסיל
.(Vyvanse) סנאויו םשה תחת

Psychopharmacology


2015 ינוי
יביטינגוקה דוקפיתב תעגופ רכוסו ןמוש תריתע הנוזת
יעמה יקדייחב יוניש ידי לע
הנוזתש םיחוודמ ב"הרא Oregon State University ירקוח
.הנימשמ רשאמ רתוי (Sugar) רכוס וא (Fat) ןמושב הרישע
יעמה יקדייח בכרהב יונישל םורגל לולע רבדה םהירבדל
דוקפיתה לע תילילש העפשה ידכ ךות (Gut Bacteria)
.(Cognitive Function) יביטנגוקה
תיביטנגוקה תושימגה לע איה תירקיעה תילילשה העפשהה
םייונישל לגתסהל תלוכיה :(Cognitive Flexibility)
הרושק רכוסב הרישע הנוזת יכ םג אצמנ .םינוש םיבצמב
.ךוראהו רצקה חווטל (Memory Loss) ןורכיזב העיגפל

םישירפמ ,חומה םע רשקתל םילגוסמ רשא ,יעמה יקדייח
,(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונכ תולעופה תובוכרת
םיעיפשמו ןוסיחה תכרעמ תא וא השוחת יבצע םירגמ
רתי תכירצ תאצות .םייגולויב םידוקפית לש לודג םוחת לע
סלאידירטסולק יקדייח תומכב לודיג איה רכוסו ןמוש לש
(Bacteroidales) סלדוירטקב יקדייחב ןוטיקו (Clostridiales)
.תיביטנגוקה תושימגב העיגפה תא םירקוחה םיסחיימ םהל

Neuroscience


2015 ינוי
רמייהצלאל רתוי ךומנ ןוכיסל רושק הובג םד ץחל
ב"הרא הטוי Brigham Young Uni. ירקוח לש םהירבדל
(High BP) הובג םד ץחלל תיטנג הניחבמ םיטונה םישנא
םתעדלו רמייהצלא תלחמל תחפומ ןוכיסב תויהל םייושע
תופורתה אוה ךכל יארחא רשא םרוגה יכ ןכתי
.(Antihypertensive Drugs) םד ץחל רתיל
וב םדוק לודג רקחממ םירקוחה ובאש רקחמה ינותנ תא
.םיאירב םישנא 37,154-ו רמייהצלא ילוח 17,008 ופתתשה

PLOS Medicine


2015 ילוי
חומה לדוגו היצינגוק תרפשמ חומה רשוכ רופישל תינכות
...ירקוח


2015 ילוי
היצנמידו רמייהצלא לש םימוטפמיס תרפשמ תינפוג תוליעפ
רידס (Physical Exercise) ינפוג לוגריתש ואצמ םירקחמ 3
היצנמידלו רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תא ןיטקהל קר אל יושע
יעצמאכ םג שמשל אלא ,(Vascular Dementia) תירלוקסו
םיירטאיכיספה םינימסתה לע הלקהל לופיט
,(Anxiety) תודרח :הלחמה לש (Psychiatric Symptoms)
.(Depression) ןואכידו (Irritability) תונזגר

,ב"הרא הינרופילק Wake Forest School of Med.-ב רקחמ
יוקילמ םילבוסה םירגובמ 65 ופתתשה וב ,םישדוח 6 ךשמנש
אל םקלח .(Mild Cognitive Impairment) ןותמ יביטנגוק
.עובשב םימעפ 4 יבוריא ןומיאב וקסע ראשהו רבד ושע
ןובלח תומר ונטק יבוריאה ןומיאב ופתתשהש ולאב יכ אצמנ
תא םג רפיש יבוריאה ןומיאהו חומב (Tau Protein) ואט
דוביעלו ןורכיזל םירושקה חומה ירוזיאב םדה תמירז
תא םהב רפיש רשא רבד ,(Memory and Processing)
לוהינהו (Planning) ןונכתה ,(Attention) בלה תמושת
.(Executive Function)

Alzheimer's Association International Conference
(AAIC) in Washington, D.C


2015 ילוי
יביטינגוקה דוקפיתה לע הפק תייתש תעפשה
,הילטיא University of Bari Aldo Moro-ב ךרענש רקחמ
ילגרה תא רטינ ,84 דע 65 ינב םישנא 1,445 ופתתשה וב
ןותמ יביטנגוק יוקיל יעוריאו םישנאה לש הפקה תייתש
3.5 ךשמב ,םהב (Mild Cognitive Impairment/MCI)
.עצוממב םינש
תא וריבגה רשא תילמרונ היצינגוק ילעבש םיארמ םיאצממה
םויב דחא לפסמ רתויל רקחמה תפוקת ךות הפקה תייתש
רשא ולא תמועל יביטנגוק יוקיל תוחתפתהל ןוכיס וליפכה
.םויב דחא לפסמ תוחפל הפקה תכירצ תא וניטקה
רתיב ואצמנ הפקה תכירצ תא ןמזה ךשמב ולידגהש ולא םג
תכירצש ולאל סחיב ןותמ יביטנגוק יוקילל 1.5 יפ ןב ןוכיס
.העובק הרתונ םהלש הפקה
םיינש דע דחא הפק לפס ותשש רקחמב םיפתתשמהמ ולא
האווושהב ןותמ יביטנגוק יוקילל רתוי ןטק ןוכיסב ויה םויב
.הפק ותש אל ללכש וא תוקוחר םיתיעל הפק ותשש ולאל

Journal of Alzheimer's Disease


2015 טסוגוא
תיביטנגוק הדירי הטיאמ MIND תטאיד
אצמ ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center-ב רקחמ
תבכרומה ,(MIND diet) MIND תטאיד לע הדפקהש
תונקדזה תא טיאהל היושע ,םייפיצפס םילכאמ רפסממ
םג ,םינש 7.5-ב (Aging Adults) םישישק ברקב חומה
,רקחמב .רמייהצלא תלחמל ןוכיסב וניא םדאה רשאכ
עצוממ ליג ינב םישישק 960 ופתתשה ,םינש 4.7 ךשמנש
.םינש 81.4
,(Episodic Memory) ידוזיפא ןורכיז ונחב םירקוחה
יטנמס ןורכיז ,(Working Memory) הדובע ןורכיז
ףסונבו (דוביע) תיתסיפת תוריהמו (Semantic Memory)
.ךרצנש ןוזמה יבגל ןולאש

לש בוליש איה (MIND Diet) MIND תנוזת/תטאיד
הדעונ רשא תינוכית םי הנוזתו DASH תנוזת/תטאיד
הנממ ,חומה תואירבב הדיריו היצנמידל ןוכיס ןיטקהל
.םתונקדזה תעב םישנא ,תובורק םיתעל ,םילבוס

הנוזתש אצמ ,םירקוח תווצ ותוא ידי-לע ,םדוק רקחמ
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס הניטקמ וז

איה (Visuospatial Ability) תיבחרמ הייאר תלוכי
.םיצפח ןיב םייבחרמו םייתוזח םיסחי תוהזל תלוכיה
תורוצ רוציל ידכ ,םיצפח ןיימדל תלוכיב תדדמנ איה
ידכ וא ,םינטק םיביכרמ רותיא ידי לע תוילבולג
.םיטקייבוא ןיב ןוימדו םילדבה ןיבהל

תלוכיה איה (Perceptual Speed) תיתסיפת תוריהמ
,םימצע ,םירפסמ ,תויתוא תונקיידבו תוריהמב תוושהל
.םיסופד וא תונומת


2015 טסוגוא
יביטנגוק יוקיל ההזמ קורב ההובג לוזיטרוק תמר
,ב"הרא דנלירמ National Institute on Aging-ב רקחמ
שיא 4,244 ופתתשה וב ,היצנמיד אלל םישישק תליהקב
(Cortisol) לוזיטרוקה תמרש אצמ ,םינש 76 עצוממ ליג ינב
םע םישישק לש םרותיאב רוזעל היושע (Saliva) קורב
.(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקיל
קורב ברעב לוזיטרוק לש רתוי ההובג המר יכ וליג םירקוחה
יביטנגוק דוקפיתלו רתוי ןטק יללכ חומ חפנל הרושק
.רתוי עורג (Cognitive function)
הרושק רקובב רתוי ההובג לוזיטרוק תמר ,תאז תמועל
.חומב (White Matter) ןבלה רמוחה חפנל רשי סחיב

Neurology


2015 טסוגוא
ליגה םע הנטק דיאולימע קלסל חומה תלוכי
...ירבדל


2015 רבמטפס
רמייהצלא תלחמל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ופתתשה וב ,דנלוה Erasmus Uni. Rotterdam-ב רקחמ
,םינש 9.2 עצוממב ךשמנו ,הלעמו 55 ינב םישנא 6,992
שומיש יכ אצמ ,תחקרמ יתב תומושר לע ססבתה רשא
הצובקמ הפורת וזיאב הנחבא אלל ,(Statins) םיניטאטסב
האוושהב ,רבודמ וז הצובקמ הפורת וזיאב הנחבא אלל
,(Cholesterol) לורטסלוכה תדרוהל תורחא תופורתל
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל ןוכיס ןיטקמ
.43%-ב
רמייהצלאה תלחמ ינפמ הנגהה תדימ ןיב רשק אצמנ אל
.םדב לורטסלוכה תמרו

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2015 רבמטפס
יביטנגוק דוקפית םירפשמ םניא תינפוג תוליעפו םיפסות
תינפוג תוליעפ לש תינכות יכ ואצמ םינוש םירקחמ ינש
(Nutrient Supp.) הנוזת יפסותו (Physical Activity)
(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה רופישל הליעוה אל
.היצנמיד וא (MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילל ןוכיסה תנטקהו

ןופצ Wake Forest School of Medicine-ב ןושארה רקחמה
תינפוג תוליעפ תינכות לש התעפשה תא ןחב ב"הרא הניילורק
(Moderate-intensity Physical Activity Program) הנותמ
.םיינבשוי םישישקב היצינגוקה רופיש לע םישדוח 24 תב

דנלירמ National Institutes of Health-ב ינשה רקחמב
,(Omega-3) 3-הגמוא יפסות לש םתעפשה תא ןחבש ב"הרא
יכ אצמ (Lutein and Zeaxanthin) ןיתנסקאיזו ןיאטול
םייוצמה םישישקב יביטנגוק דוקפית רפשל וליעוה אל םה
ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיסב
.(Late Age-Related Macular Degeneration)

JAMA


2015 רבמטפס
רמייהצלא ירבכע היצינגוק םירפשמ ישונא ירובט םד יאת
לדומב (Cell Transplantation) םיאת תלתשה אשונב רקחמ
םיישונא ירובט םד יאת יכ הליג רמייהצלא םע םירבכע לש
המכ רפשל םייושע (Human Umbilical Cord Bood Cells)
-אטב ידבור לש םתעפשה תא תיחפהלו םייביטינגוק םירסח
.הלחמה ינמיסמ דחא ,(Amyloid-Beta Plaques) דיאולימע
םיטיצונומ יכ ורעיש ב"הרא Uni. of South Florida ירקוח
יריבצ קיחרהל םייושע ירובט םדמ ופסאנש (Monocytes)
.םייח-ילעבב םגדוהש יפכ ,דיאולימע-אטב ןובלח לש

Cell Transplantation


2015 רבמטפס
םדאל םדאמ רובעל הלולע רמייהצלא תלחמ
הינטירב University College London ירקוח לש םהירבדל
ןובלחה תרזעב םדאל םדאמ רובעל הלולע רמייהצלא תלחמ
חותינ ילכ וא םד יוריע ומכ ,םייאופר םיכילהב ,(Prion) ןוירפ
.םינש רחאל קר ת הלגתי רבדהו םימהוזמ

םישנא 8 לש םחומ תא וקדבש ,םירקוחהש רחאל הלע אשונה
,(Creutzfeldt-Jakob Disease) בוקעי-דלפציורק תלחממ ותמש
(Human Growth Hormone) ישונא הלידג ןומרוהב לופיט בקע
תוהובג תומר םהיתוחומב ואצמנ ןוירפב םוהיזל טרפ יכ וליג
ששחמ 1985-ב רסאנ הז לופיט עוציב .דיאולימע-אטב לש
.םינוירפ תרבעהל

Nature


2015 רבמטפס
רמייהצלא ילוחב דיאולימע בציימ לורטרבסר
ב"הרא Georgetown University Medical Center ירקוח
,(Resveratrol) לורטרבסרה תעפשה תא ךירעהש ינילק יוסינב
םישנא לע ,םודא (Wine) ןייב ,רתיה ןיב ,הייוצמה תבוכרת
ןמסה תא םהב בציימ אוה יכ וליג ,ןותמ דע לק רמייהצלא ילוח
(Amyloid-Beta40) 40-אטב דיאולימע (Biomarker) יגלויבה
.הלחמה תוחתפתתה םע דבב דב ןטקו ךלוה רשא
,הרוהטה תיטטניסה ותרוצב לורטרבסרב ושמתשה םירקוחה
רקחמב .םודא ןיי יקובקב 1,000-ל ךרע הווש ימוי ןונימב
.שיא 119 ופתתשה
,לורטרבסר ולביקש ולאב ,40-אטב דיאולימעה תומר יכ אצמנ
.ונתשה אל ללכ וא טעמכ

Neurology


2015 רבמטפס
תיביטנגוק הדיריל רושק ךומנ D ןימטיו
...ירקוח


2015 רבמטפס
םיירוטומ םיעוציב םירפשמ רעי תוריפ
יכ אצמ תודלוחב ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמ
(Blueberries) תולוחכ תוינמכואו (Strawberries) הדש יתות
ידי-לע (Brain Health) חומה תואירב תא רפשל םייושע
הדובעה ןורכיז רופישו םיירוטומה םיעוציבה רופיש
.תושישק תודלוח 42 וללכנ רקחמב .(Working Memory)

British Journal of Nutrition


2015 רבוטקוא
העינמל ןתינה בלשב רמייהצלא תוהזל הלוכי ןדגונ תקידב
Rowan Uni. School of Osteopathic Medicine ירקוח
רשא (Antibody Test) ןדגונ תקידב וחתיפ ב"הרא יזר'ג וינ
.םינימסתה תעפוה ינפל דוע רמייהצלא תלחמ רתאל היושע
(Autoantibody Profile) םינדגונה ליפורפ םירקוחה ירבדל
תועיגפו תויפיצפס תולחמ לש ןאצמיהו םדאה ןימ ,ליגב יולת
.תורחא תוינפוג

Am. Osteopathic Association's Osteopathic Medical
in Orlando, FL (OMED15) Conf. & Exposition


2015 רבוטקוא
היצנמיד ילוח לש םהייח תרפשמ הקיסומ
יכ םירסומ הינטירב ריישקנל Lancaster University ירקוח
בוציע ומכ (Creative Activities) תויתריצי תולועפב קוסיע
.היצנמידמ םילבוסב םייחה תוכיא תא רפשל יושע הניגנ ילכ

ומכ ,תוישוח-בר תויווח תוררועמה תויוליעפ םג םהירבדל
תעונת ןוגכ ,תינפוג תוליעפ דודיעו ,תילאוזיו העימש ,שושימ
תולועפב תופתתשהו תיתצובק תוברועמ תלדגה ,ןוילעה ףוגה
שיא 12 ופתתשה רקחמב .ךכל תופיסומ תיתרבח תויתרבח
.תונטק תוצובקב ודבעש

Lancaster University


2015 רבוטקוא
היצנמידל הרושק ןגמה תטולב לש תרבגומ תוליעפ
Erasmus University Medical Center-ב םירקוח ירבדל
ןגמה תטולב לש תרבגומ תוליעפ דנלוה םדרטור
םיאצמנה םיכרע הז ללכב ,(High Thyroid Function)
,רקחמב .היצנמידל ןוכיס רתיל םירושק ,ילמרונה םוחתב
ליג ינב שיא 9,495 ופתתשה ,םינש 7.8 עצוממב ךשמנש
.םינש 64.9 עצוממ

,ןגמה תטולב תוליעפ-תתל ןמיס ,תוהובג TSH תומר ילעב
תומר םע ולאש דועב ,היצנמידל תחפומ ןוכיסב ואצמנ
ואצמנ ,ןגמה תטולב לש תוליעפ רתיל ןמיס ,תוהובג T4
.היצנמידל יתועמשמ ןוכיס רתיב

2015 International Thyroid Congress & Annual
Meeting of the American


2015 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל ןוכיסהו םייחה חרוא
תריקס תובקעב ,םיחוודמ הינמרג Heidelberg Uni. ירקוח
יושע (Lifestyle) םייחה חרואב יוניש יכ ,םימודק םירקחמ
םהירבדל .רמייהצלא תלחמב תוקלל ןוכיסה תא ןיטקהל
םייושע ApoE4 (Gene) ןגה יאשנ יכ םיארמ םיאצממה
תיביטנגוק הדיריל ןוכיסה רתי תא תיחפהל
תמר תדרוה ידי-לע םינותנ םה וב (Cognitive Decline)
םילבוס םה םא דחוימב ,(Cholesterol) לורטסלוכה
.(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחממ םג
.הנש 50 לעמ ינב שיא 366 ופתתשה רקחמב
ןורכיז לש תויעבמ הובגה לורטסלוכה ילעב ולבס רקיעב
.(Heart Disease) בל תלחמו

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders


2015 רבוטקוא
ןוכיס רתי לע עיבצהל תולולע ןורכיזל תועגונה תונולת
רתוי רחואמ םינש תורשע היצנמידל
...ירקוח


2015 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל תחפומ ןוכיסו בר הבוגב םייח
אצמ ב"הרא הינרופילק GRECC VA Puget Sound-ב רקחמ
50% ןב תחפומ ןוכיסב םייוצמ בר הבוגב םייחה םישנא יכ
.ךומנ הבוגב םייחה ולאל האוושהב ,רמייהצלא תלחמל
םירוזיאב הלחמל ןוכיסה תא קדב תחא הנש ךראש רקחמה
.הינרופילקב םינוש

JAMA Psychiatry


2015 רבמבונ
יביטינגוקה דוקפיתה תא םירפשמ םימוטא םינבמ
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
םימוטא םינבמב םידבועה םישנא יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב
המר םע בטיה םיררוואמ םידרשמב ,(Airtight Buildings)
ינצמח וד ןמחפו (Pollutants) םימהזמ לש עצוממהמ הכומנ
תמועל תיתועמשמ רתוי בוט םידקפתמ (Carbon Dioxide)
.םיליגר הדובע תומוקמב םידבועה םישנא

Environmental Health Perspectives


2015 רבמבונ
טרדנטסל תכפוה רמייהצלאל תידבש ןוחביא תטיש
תטיש וחתיפ הידבש Gothenburg University-ב םירקוח
תוקידבה לש היצזיטרדנטסל (Reference Method) סוחיי
לש םתעפוה ינפל םינש תורשע רמייהצלא תלחמ ןוחביאל
.תימואלניב סוחי תטישל הכפה וז הטיש .םינימסתה

Gothenburg University


2015 רבמבונ
םיזנאה יבכעמב לופיטל הבוגת הזוח חיר ןחבמ
רמייהצלא ילוחב זארטסנילוכ
-וינ Columbia Uni. Medical Center ירקוח לש םהירבדל
היושע (Sense of Smell) חירה שוחב העיגפ ב"הרא קרוי
םיזנאה יבכעמ תועצמאב לופיטל הבוגתה יוזיחל שמשל
םע םילפוטמב (Cholinesterase Inhibitors) זארטסנילוכ
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
.רמייהצלא תלחמ בקע

8th Clinical Trials Conference on Alzheimer's
(CTAD) Disease


2015 רבמבונ
םישישקב חומה ןווינ דגנ ינפוגה רשוכה רופיש
...תוליעפ


2015 רבמבונ
הליגר היסולכואב ההובג דיאולימע תמר
תיביטנגוק הדירי תנמסמ
תוהובג תומרש אצמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב רקחמ
העיגפל תורושק הליגרה היסולכואב (Amyloid) דיאולימע לש
יחומ ןווינו תלדגומ תיביטנגוק הדירי ,(Cognition) היצינגוקב
.(Neurodegeneration)
דחא זוחאל האוושהב םיזוחא 10 דע 8 ןב בצקב הרוק רבדה
.הליגרה היסולכואב םיזוחא 2 דע
ליג ינב ,תילמרונ היצינגוק םע םישנא 564 ופתתשה רקחמב
.םדוק לודג רקחמב ופתתשהש ,םינש 78 עצוממ

JAMA Neurology


2015 רבמצד
חומה תא הטיאמ היזיוולטב הייפצ
...רקחמ


2015 רבמצד
רמייהצלא תלחמ לש התוברקתהל ןמיסכ תיטיא הכילה
Center of Excellence in Neurodegeneration-ב רקחמ
(Elderly) םישישק לש הכילהה תוריהמש אצמ תפרצ זולוט
.רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל הרהזא ןמס תווהל הייושע
םיקאלפה תומכל הרושק תיטיא הכילה תוריהמ םהירבדל
חומב תינבנה (Beta-Amyloid Plaque) אטב-דיאולימע לש
ינימסת תא ווח םרט םישישקה םא םג ,רמייהצלאה ילוח
.הלחמה
ולבס אלש 76 עוצממ ליג ינב םישנא 128 ורטינ םירקוחה
,הלחמב תוקלל ןוכיס רתי ילעבל ובשחנ רשא היצנמידמ
תא וקרס םירקוחה .ןורכיז תויעבמ ולבס םהש ןוויכ
.PET קרוס תועצמאב רקחמב םיפתתשמה לש םחומ

Neurology


2015 רבמצד
יביטנגוק יוקילל ןוכיס הלידגמ תיתרכוס לגר
םילפוטמ לארשי בגנב ןוירוג-ב תטיסרבינואב םירקוח ירבדל
םהילגרב םיכוביסמ םילבוס רשא (Diabetes) תרכוס ילוח
יביטנגוק יוקילל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע
.(Cognitive Impairment)
.(Diabetic Foot) "תיתרכוס לגר" אוה הלש השק ךוביס
ןנשי יוארכ תלפוטמ הניאש תיתרכוס לגר לש םירקמב
אטבתמה יבצע קזנל םרוגה ,םדב רכוס לש תוהובג תומר
םיעצפ לש ,ךכ בקע ,תוחתפתהו םיילגרב השוחתה ןדבואב
.ושגרוה אלש תויחופלשו םיכתחב םרוקמש
.תיתרכוס לגרמ ולבסש תרכוס ילוח 99 ופתתשה רקחמב

American Diabetes Association's 75th Scientific
Sessions in Boston, MA


2015 רבמצד
םיניגמה ןומיר לש םיטילובטמו יעמה יקדייח
רמייהצלא תלחממ
(Pomegranate) ןומירב תובוכרתה ןהמ קדב רשא רקחמ
(Alzheimer's D.) רמייהצלא תלחמ ינפמ הנגהל תויארחאה
םירצונ רשא (Urolithins) םיניתילורוא םה ולא יכ אצמ
ןומירה תיצמת לש (Polyphenols) םילונפילופה קוריפמ
.(Gut Bacteria) יעמה יקדייח ידי-לע
םילונפילופ רקיעב ,תובוכרת 21 והיזו ודדוב םירקוחה
רובעל םילגוסמ םניא םילונפילופ יכ עודי .ןומירה תיצמתב
ךא ,(Blood-Brain Barrier) חומ-םדה םוסחמ תא
לע תוניגמו תויתקלד-יטנא תונוכת שי םהל ,םיניתילורוא
.תאז םישוע ,חומה

ACS Chemical Neuroscience


2015 רבמצד
היצנמידב רקיעב ,חורה בצמו ןורכיזל הליעומ הריש
ופתתשה וב רקחמב ,דנלניפ University of Helsink ירקוח
ואצמ ,םהלש םילפטמהו םינוש היצנמיד יבלשב םישנא 89
לפטמה ידי-לע תעצובמ רשא (Music) הקיסומב תוליעפ יכ
,תישגירו תיביטנגוק םיליעומ ,(Singing) הריש רקיעבו
.היצנמיד לש םימדקומה םיבלשב רקיעב

םירכומ םירישו הריש וב ועמשוהו םישדוח 10 ךשמנ רקחמה
הדובעה ןורכיזל הליעומ הרישה יכ אצמנ .יטרדנטס לופיט וא
(Executive Function) ילוהינ דוקפית ,(Working Memory)
הלק היצנמידמ םילבוסב רקיעב ,(Orientation) תואצמתהו
.80-מ תוחפ ינבבו
,(Depression) ןואכיד לע לקהל ורזע הקיסומל הנזאהו הרישה
אל עקר תקיסומ תעמשהל .היצנמידה לש לקה בלשב רקיעב
.תיבויח העפשה התייה

Journal of Alzheimer's Disease


2015 רבמצד
םדקומ רמייהצלאב התומת התיחפמ הנותמ הייתש
:(Wine) לוהוכלא לש הנותמ הייתש ןיב רשק ואצמ םירקוח
םילוח ברקב התומתל ןוכיסה תנטקהו ,םויב תונמ 3 דע 2
.רמייהצלא תלחמ וא היצנמיד לש םיינושארה םיבלשב
םדוק לודג רקחממ םינותנב ורזענ םירקוחה
ופתתשהו (Danish Alzheimer's Intervention Study)
הלחמה יבלשב רמייהצלא וא היצנמיד ילוח 321 וב
לוהוכלאה תייתש יכ ררבתה .םהלש םילפטמהו םימדקומה
.77%-ב התומתל ןוכיסה תא הניטקמ

BMJ Open


2015 רבמצד
רמייהצלא תלחמל םרות סרטס
ב"הרא קרוי וינ Albert Einstein College of Med. ירקוח
ברקב תינורכ ישפנ חתמ / (Stress) סרטס תשוחת יכ םיחוודמ
לש ותוחתפתהל ןוכיסה תא הלידגמ (Older Adults) םישישק
,(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
.רמייהצלא תלחמ רשבמה
Einstein Aging Study םדוק לודג רקחממ ,וללכנ רקחמב
עצוממב ורטונש הלעמו םינש 70 ינב םישנא 507 לש םהינותנ
.םינש 3.6 ךשמב

Associated Disorders & Alzheimer Disease


2015 רבמצד
םירבכעב םיקאלפ ריסמ ןירואט יומד רמוח
האירוק Korea Inst. of Science & Technology ירקוח
תסרוה רשא ,EPPS היורקה ,הנטק הלוקלומ וליג האירוק
םחומב םינבינה (Protein Plaques) םיקאלפה ןובלח תא
הלוקלומ .רמייהצלא לש םיינושארה םיבלשב ולא לש
תדימ יוניש םשל םיגולויב תשמשמו ןירואטל המוד וז
.תוסימת ןיב הציצחלו (pH) תויצמוחה

ילעב תויהל וסדנוהש םירבכע ולביק רשא ,הייתש ימ
ינמיס וארהו רמייהצלא תלחמ לש םיישונא םינג תואטבתה
EPPS ףסוה םהלש (הדימלו ןורכיז תויעב) םייביטנגוק ,וקיל
האוושהב םייביטנגוקה םהיעוציב תא רפיש ,םישדוח 3 ךשמב
.םירחא םירבכעל
תומכב תיתועמשמ הדירי האצמנ םירבכעה חומ תקידבב
.(Amyloid Beta Plaques) אטב דיאולימע םיקאלפה

Nature Communications


2015 רבמצד
תויביטנגוק תרפשמ יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת
תיצמת יכ אצמ הילטיא Chieti-Pescara University-ב רקחמ
,(French Maritime Pine bark) יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ
תוטלחה תלבק רפשל היושע (Pycnogenol) לונגונקיפ הנוכמה
(Attention Span) בשקה חווט ,72%-ב (Decision Making)
.םינש 55 לעמ ינב םדא ינבב ,37%-ב (Memory) ןורכיזו 41%-ב

70 דע 55 ינב שיא 77 ופתתשה ,םישדוח 12 ךשמנש ,רקחמב
לש תוהובג תומרמ ולבס ךא ,ןיקת ינפוג רשוכב ויהש הנש
.(Oxidative Stress) תינוצמיח הקע

Journal of Neurosurgical Sciences


2015 רבמצד
רמייהצלא תלחמ הטיאמ חומה תלוספ קוליס רופיש
ב"הרא קרוי וינ Columbia Uni. Medical Center ירקוח
קוליס תא תרפשמ (Rolipram) םרפילור הפורתה יכ םיחוודמ
ןיטקהל היושעו (Brain's Garbage Disposal) חומהמ תלוספה
רמייהצלא תוחתפתהל םירושקה םיליערה םינובלחה תומר תא
(Neurodegenerative Disorders) תויביטרנגדוריונ תוערפהו
.םירבכעב (Cognition) היצינגוק רפשלו תורחא

הניא ןכלו (Nausea) תוליחבל םדא ינבב תמרוג הפורתה
יאוול תעפותל תומרוג ןניא תומוד תופורת ךא ,םהל המיאתמ
רמייהצלא ילוח םירבכעב ןורכיזה תא הרפיש הפורתה .וז
.םיאירב םירבכע לש וזל המוד המרל

Nature Medicine


2016 ראוני
ןורכיזו יביטינגוק דוקפית תרפשמ לעוש תלוביש תיצמת
הקורי לעוש תלוביש תיצמת החתיפ (Frutarom) םורטורפ תרבח
(Neuravena) הנווריונ המשו (Wild Green-Oat Extract) תיארפ
,הדימעה ליג ינב םירגובמב יביטנגוקה דוקפיתה תא תרפשמה
רופישו רתוי הלודג עוציב תוריהמ ,התליטנ תובקעב ,ומיגדהש
.(Episodic Memory) ידוזיפאה ןורכיזב

שיא 45 ופתתשה וב ,הינטירב Northumbria Uni.-ב רקחמב
(Attention) בל תמושת תרפשמ תיצמתהש אצמנ ,65 דע 40 ינב
,הניש ידודנ ומכ ,יאוול תועפות אלל (Concentration) זוכירו
.(Caffeine) ןיאפקב שומישל תוולתמה ,תודרחו תונבצע

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2016 ראוני
היצינגוק םירפשמ תיז ןמשב םילונפילופ
,םיריעצ םירבכעב ,הילטיא University of Florence-ב רקחמ
(Polyphenols) םילונפילופ תפסוה יכ אצמ ,םישדוח 6 ךשמנש
(Extra Virgin Olive Oil) הלועמ תיתכ תיז ןמשב םוקמש
םינג לש םתואטבתה לע יבויח ןפואב עיפשהל היושע הנוזתל
.חומה דוקפיתל םירושקה (Gene Expression)

European Journal of Nutrition


2016 ראוני
היצנמיד ינפמ ןגמ ןגורטסא
Norwegian Uni. of Science and Technology ירקוח
,(Estrogen) ןגורטסא יפסות תולטונה םישנ יכ ואצמ היגברונ
ךכב םיכישממו ,ועיגה םע וא (Menopause) רבעמה ליג ינפל
בוט חומה הנבמ תא ךכב תורמשמ ,םינש רפסמ ךשמב
.היצנמידל ןוכיס ןיטקהל יושעש רבד ,רתוי
םישנ 80 לש ןחומ ןיב ,MRI קרוס תועצמאב ,וושיה םירקוחה
.םלועמ ןכ ושע אלש םישנ 80-ל ןגורטסא יפסותב ושמתשהש

Neurobiology of Aging


2016 ראוני
היצנמידל ןוכיס תולידגמ תודרח
,םימדוק םירקחמ וקרס הדנק Baycrest Hospital ירקוח
לש םהיתעפשה תא וקדב רשא ,םייח ילעבבו םדא ינבב
(Stress) סרטסו (Fear) םידחפ ,תוינורכ (Anxiety) תודרח
תיחומ תוליעפל םימרוג םלוכ יכ אצמנ .חומה הנבמ לע
תושגרה תוליעפ זכרמ :(Amygdala) הלדגימאה .הגירח
.רתי תליעפ המיגדה ,הבישחהו (Emotions)

Current Opinion in Psychiatry


2016 ראוני
רושק ןויריהה תליחתב תילופ הצמוח טועימ
רתוי רחואמ דליה היצינגוקב העיגפל
,דנלוה Erasmus University Medical Center-ב רקחמ
לש הכומנ המר יכ אצמ ,םידלי 256 ופתתשה וב
ןויריהה לש םינושארה םיבלשב (Folate) תילופ הצמוח
,רתוי ןטק חומ חפנל הרושק תויהל הלולע ,(Pregnancy)
םייבחרמ-םיילאוזיו םיעוציבו (Language) הפש יעוציב
דליה עיגה תעב םיעורג (Visuo-Spatial Performance)
.םינש 8 דע 6 ליגל

British Journal of Nutrition